Rômanina 7

1Izao, ry havana, dia miteny amin'olona mahalala ny lalàna aho. Fantatrareo tsara fa raha mbola velona ny olona no fehezin'ny lalàna. 2Ohatra: ny vehivavy manambady dia fehezin'ny lalàna mba ho an'ny vadiny, raha mbola velona ny lahy; fa rehefa maty kosa ny lahy, dia afaka amin'ny lalàna mamehy azy amin'ny lahy izy. 3Koa raha manambady olon-kafa ravehivavy fahavelon'ny lahy, dia atao hoe mpanitsakitsa-bady; fa rehefa maty ny lahy vao afaka amin'ny lalàna izy, ka tsy mpanitsakitsa-bady intsony raha manambady olon-kafa. 4Toy izany koa ianareo, ry havako, tamin'ny alalan'ny tenan'i Kristy dia maty ianareo raha ny amin'ny lalàna ka hanjary ho an'olon-kafa, dia Ilay natsangana ho velona avy tany amin'ny maty, mba hahavokarantsika asa soa ho an'Andriamanitra. 5Fa fony isika niaina araka ny naha olona mpanota antsika, dia ny filàn'ny fahotana, izay nohetsehin'ny lalàna, no niasa tao amin'ireo zavatra anisan'ny tenantsika, mba hahavokarantsika asa mahatonga fahafatesana. 6Ankehitriny kosa dia afaka amin'ny lalàna isika, fa maty tamin'izay namehezana antsika; hany ka fomba vaovao araka ny Fanahy Masina no anompoantsika an'Andriamanitra fa tsy fomba tranainy araka ny lalàna voasoratra. 7Inona àry no holazaintsika? Fahotana ve ny lalàna? Sanatria izany! Nefa tsy ho nahafantatra ny fahotana aho raha tsy tamin'ny alalan'ny lalàna. Ohatra: tsy ho nahafantatra ny fitsiriritana aho, raha tsy ny lalàna no nanao hoe: "Aza mitsiriritra." 8Saingy nohararaotin'ny fahotana ny didy hampihetsika ny fitsiriritana rehetra ato amiko, fa maty ny fahotana raha tsy misy lalàna. 9Taloha, fony tsy mbola nisy ny lalàna, dia velona aho; fa nony tonga ny didy, dia ny fahotana no velona, 10fa izaho kosa maty; hany ka ny didy izay natao hahazoana fiainana no tonga nahazoako fahafatesana, 11satria nohararaotin'ny fahotana ny didy hamitahana ahy sy hamonoana ahy. 12Noho izany, dia masina ny lalàna; masina koa ny didy, ary ara-drariny sady tsara. 13Koa ny zavatra tsara àry ve izany no nahatonga fahafatesana ho ahy? Sanatria! Fa ny fahotana, mba hihariharian'ny maha fahotana azy, no nahafaty ahy tamin'ny alalan'ny zavatra tsara; hany ka ny fahotana dia hita ho tena fahotana hiringiriny, amin'ny alalan'ny didy. 14Fantatsika tokoa fa ara-panahy ny lalàna; izaho anefa dia miaina araka ny maha olona mpanota ahy ary namidy ho andevon'ny fahotana. 15Tsy fantatro be ihany izay ataoko: tsy izay sitrako no ataoko, fa izay hàlako no tanterahiko. 16Raha izay tsy sitrako no tanterahiko, dia miaiky ny lalàna ho tsara aho; 17kanefa tsy izaho intsony no manao ny tsy sitrako, fa ny fahotana izay monina ato anatiko. 18Satria ny tsara, fantatro fa tsy monina ato anatiko, izany hoe ao amin'ny maha olona mpanota ahy. Mba misy ato amiko ihany ny fikasana hanao ny tsara, fa ny fanatanterahana azy no tsy misy: 19satria tsy ny tsara izay sitrako no tanterahiko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. 20Kanefa raha ny tsy sitrako no tanterahiko, dia tsy izaho intsony no manao azy fa ny fahotana izay monina ato anatiko. 21Izao toe-javatra izao àry no tsapako: na sitrako aza ny hanao ny tsara, dia ny ratsy no mahazo laka ao amiko. 22Fa raha ny ao anatiko ao, dia mahafinaritra ahy ny lalànan'Andriamanitra; 23nefa misy toe-javatra hafa hitako ao amin'ireo zavatra anisan'ny tenako, dia toe-javatra manohitra ny lalàna ankatoavin'ny saiko sady toe-javatra mahatonga ahy ho voafatotry ny fanapahan'ny fahotana izay miasa ao amin'ireo zavatra anisan'ny tenako. 24Indrisy olona fadiranovana aho! Iza no hanafaka ahy amin'ity tenako izay mampirona ahy amin'ny fahafatesana ity? 25Kanefa isaorana Andriamanitra Izay hanafaka ahy amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika! Koa manompo ny lalànan'Andriamanitra izany aho amin'ny saiko, fa andevozin'ny fanapahan'ny fahotana kosa amin'ny maha olona mpanota ahy!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\