Rômanina 9

1Noho izaho tafaray amin'i Kristy, dia ny marina no lazaiko ka tsy mandainga aho; ary tarihin'ny Fanahy Masina ny fieritreretako no mijoro ho vavolombelona miara-manambara amiko 2fa mafy ny alaheloko ary tsy mitsahatra ny fahorian'ny foko; 3eny, satriko mihitsy aza ny ho voaozon'Andriamanitra ka ho tafasaraka amin'i Kristy, hanasoavako ireo iray firazanana amiko, havako ara-nofo. 4Izy ireo no Israelita: natsangan'Andriamanitra ho zanany ary nonenan'ny voninahiny, manana ireo fanekempihavanana sy ny lalàna mbamin'ny fombam-pivavahana sy ireo fampanantenana; 5ary koa manana ny razana niavian'i Kristy ara-nofo, dia i Kristy Ilay ambonin'ny zavatra rehetra, Andriamanitra ankalazaina mandrakizay. Amen! 6Tsy milaza anefa aho fa foana ny tenin'Andriamanitra saingy izao: tsy izay rehetra nipoitra avy amin'i Israely no tena vahoaka Israely, 7ary tsy izay rehetra zanak'i Abrahama no tena taranany, fa hoy Andriamanitra tamin'i Abrahama hoe: "Avy amin'i Itsehàka no hiantsoana taranaka ho anao!" 8Izany hoe: tsy ireo zanaka teraka ara-nofo no tena zanak'Andriamanitra, fa ireo zanaka teraka araka ny fampanantenan'Andriamanitra no heverina ho tena taranaka. 9Satria toy izao ny teny fampanantenana: "Raha avy taona toy izao, dia hiverina aho ka hahazo zazalahy i Sarà!" 10Ary tsy izany ihany fa tokana ny rain'ireo zanakalahin'i Rebekà, dia i Itsehàka razantsika. 11- 12Andriamanitra anefa, mba haharetan'ny fikasany, dia mifidy olona; ary ny fifidianana dia tsy miankina amin'ny asa vitan'ny olona fa miankina amin'ny fiantsoan'Andriamanitra azy. Koa tsy mbola teraka akory ireo zaza ireo ary tsy mbola nanao tsara na nanao ratsy, dia izao no tenin'Andriamanitra tamin'i Rebekà: "Ny zokiny no hanompo ny zandriny!" 13Izany dia araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: "I Jakôba no tiako, fa i Hesao nailiko." 14Inona àry no holazaintsika? Misy zavatra tsy ara-drariny ve ao amin'Andriamanitra? Sanatria izany! 15Fa izao no lazain'Andriamanitra amin'i Mosesy: "Hamindrafo amin'izay tiako hamindrana fo aho; ary hiantra an'izay tiako hiantrana!" 16Koa tsy izay fanirian'ny olona na izay fiezahany no ahazoany famindrampo fa Andriamanitra no mamindra fo aminy. 17Ao amin'ny Soratra Masina dia hoy Andriamanitra amin'ny Farao, mpanjakan'i Ejipta, hoe: "Izao no antony nanandratako anao ho mpanjaka, dia ny mba hanehoako ny heriko ao aminao ary mba hanambaràna ny anarako eran'ny tany tontolo." 18Koa izay tian'Andriamanitra hamindrana fo no amindrany fo, ary izay tiany hohamafisina fo no hamafisiny fo. 19Hisy angamba hilaza amiko hoe: Raha izany no izy, inona no mbola anomezan'Andriamanitra tsiny ny olona? Iza moa no mahatohitra ny sitrapony? 20Fa mba iza anefa ianao, ry olombelona, no mifamaly amin'Andriamanitra? Moa ve ny zavatra vita tamin'ny tanimanga hanao amin'ny mpanefy azy hoe: "Nahoana no toy izao no nanefenao ahy?" 21Sa tsy manam-pahefana amin'ny tanimanga ve ny mpanefy? Moa tsy azony anaovana zavatra samihafa ve ny vongan-tanimanga anankiray: ka ny zavatra iray, fanaka mihaja; ny zavatra iray kosa, fanaka tsotsotra? 22Na dia te haneho ny fahatezerany sy te hampahafantatra ny heriny aza Andriamanitra, dia be fahari-po ka nandefitra tamintsika izay fanaka mendrika hirehetan'ny fahatezerany sy tokony hosimbana. 23Izany no ampahafantaran'Andriamanitra fa be voninahitra Izy ka manan-karena ho antsika izay fanaka amindrany fo sady efa voaomany rahateo hahazo voninahitra. 24Isika manko dia nantsoin'Andriamanitra, tsy avy tamin'ny Jiosy ihany fa avy tamin'ny hafa firenena koa, 25araka ny lazainy ao amin'ny bokin'i Hôsea mpaminany hoe: "Ilay tsy vahoakako dia hantsoiko hoe vahoakako; ary ilay tsy malalako dia hantsoiko hoe malalako. 26Ary eo amin'ny toerana nilazana taminy hoe: 'tsy vahoakako ianareo', dia eo indrindra no hiantsoana azy hoe: 'zanak'Andriamanitra velona'. " 27Ary i Isaià mpaminany dia miantsoantso ny amin'i Israely hoe: "Na dia mifanisa amin'ny fasika eny amoron-dranomasina aza ny Israelita, dia izay hany sisa tavela tamin'izy ireo ihany no hovonjena; 28satria hampihàrin'ny Tompo tanteraka sy haingana eto ambonin'ny tany ny teniny." 29Ary izany dia araka izay voalazan'i Isaià taloha hoe: "Raha tsy ny Tompon'izao rehetra izao no namela taranaka ho antsika, dia ho efa sahala amin'i Sôdôma isika ary ho efa nanahaka an'i Gômôra." 30Inona àry no holazaintsika? Izao: ny hafa firenena tsy nitady ho marina teo anatrehan'Andriamanitra no neken'Andriamanitra ho marina noho ny finoana; 31fa ny vahoaka Israely, izay nitady lalàna hahamarina eo anatrehan'Andriamanitra, dia tsy tody tamin'izay nokendren'ny lalàna. 32Inona no antony? Satria tsy tamin'ny finoana fa tamin'ny asa vitany no heveriny hahamarina eo anatrehan'Andriamanitra. Ka dia solafaka tamin'ny "vato mahasolafaka" ny vahoaka Israely, 33araka ny voalazan'ny Soratra Masina hoe: "Indro Aho mametraka vato mahasolafaka sy vatolampy mampianjera ao Tsiôna; kanefa izay mino Azy tsy mba hangaihay."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\