Tito 1

1Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izaho mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesoa Kristy. Nirahina aho hampandroso ny finoan'ireo olom-boafidin'Andriamanitra ary hampahalala azy ny fampianarana marim-pototra mifanaraka amin'ny fivavahantsika, 2dia fivavahana miorina amin'ny fanantenana ny fiaina-maharitra mandrakizay. Ilay Andriamanitra tsy mba mandainga dia nampanantena antsika izany fiainana izany, fony tsy mbola nisy ary akory izao rehetra izao; 3ka tamin'ny fotoanandro voatendriny no nahariharin'Andriamanitra ny teniny, dia ny hafatra izay nankinina tamiko ka torîko araka ny baikon'Andriamanitra Mpamonjy antsika. 4Mamangy anao aho, ry Tito, dia ianao izay tena zanako ao amin'ny finoana iombonantsika. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy i Kristy Jesoa Mpamonjy antsika! 5Navelako tany Kreta ianao mba handaminanao izay mbola tokony halamina ary mba hanendrenao loholom-piangonana isan-tanàna, araka ny fepetra nomeko anao: 6ny loholona dia tokony ho lehilahy tsy manan-tsiny, tsy mampirafy; ary ny zanany dia tokony ho mpino, tsy azo ampangaina ho mpanaram-po amin'ny ratsy na ho maditra. 7Eny, ny mpitondra Fiangonana dia mpandraharaha ny asan'Andriamanitra, ka tokony ho olona tsy manan-tsiny, tsy mitompo teny fantatra, tsy mora tezitra, tsy mpidoroka, tsy mahery vaika, tsy maloto fila harena; 8tokony hahay mandray vahiny, hankamamy ny toetra tsara, hahafehy tena, ho tia rariny, ho masina, hahonon-tena; 9ary tokony hitana mafy ny hafatra azo antoka mifanaraka amin'ny foto-pampianarana. Amin'izay, ny mpitondra Fiangonana dia ho afaka hampirisika momba ny fampianarana tsy misy tomika sady handresy lahatra ireo mpanohitra izany. 10Fa maro tokoa, indrindra tamin'ireo Jiosy tonga kristianina, no mikomy sy manodoka ny olona amin'ny taria poaka àty. 11Tsy maintsy tampenam-bava ireo fa mampisavorovoro fianakaviana maro, satria mampianatra zavatra tsy tokony hampianarina mba hahazoan-karena amin'ny fomba maloto. 12Kretoà anankiray izay heverin'izy samy Kretoà ho mpisolo vava an'Andriamanitra no efa nilaza hoe: "Mpandainga mandrakariva ny Kretoà, biby masiaka, kamo be tenda!" 13Azo antoka izany zavatra ijoroany ho vavolombelona izany. Koa reseo lahatra ireo mba hanana finoana tsy misy tomika, 14mba tsy hifikitra intsony amin'angano jiosy sy didy nataon'olona izay niala tamin'ny fampianarana marim-pototra. 15Madio avokoa ny zavatra rehetra amin'ny olona madio; fa tsy misy madio na inona na inona amin'ny olona voaloto sady tsy mino, satria samy efa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. 16Miaiky izy fa mahalala an'Andriamanitra, nefa mandà Azy amin'ny ataony; ka olona mpanimbazimba sady tsy mba manoa ary tsy mahavita asa soa na inona na inona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\