Tito 3

1Ampahatsiarovy ny mpino mba hanaiky ny mpitondra sy ny manampahefana, hanoa azy ka ho vonona hanatontosa izay rehetra mety ho asa soa. 2Aoka ny mpino tsy hanevateva olona, tsy ho fiadîna, fa handefitra, haneho halemem-panahy lalandava amin'ny olona rehetra. 3Fa isika koa taloha mba adala, tsy nanaiky, naniasia; efa nandevozin'ny filàna sy fahafinaretana isan-karazany isika, lany andro tamin'ny haratsiam-panahy sy ny fialonana, sady ankahalain'olona no mankahala olona. 4Fa nony efa naneho ny hamoram-pony sy ny fitiavany olona ilay Andriamanitra Mpamonjy antsika, 5dia novonjeny isika, tsy noho ny asa marina vitantsika, fa noho ny famindrampony tamintsika. Ny namonjeny antsika dia tamin'ny alalan'ny rano fampandroana izay nanomezan'ny Fanahy Masina antsika fahateraham-baovao sy fi havaozan-toetra. 6Fa nandrotsahan'Andriamanitra be dia be ny Fanahy Masina isika tamin'ny alalan'i Kristy Jesoa Mpamonjy antsika, 7hahatonga antsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fahasoavan'i Kristy sy hahatonga antsika hanana anjara amin'ny fiaina-maharitra mandrakizay efa antenaintsika. 8Teny azo antoka izany! Tiako hoantitranterinao ireo zavatra ireo mba himasoan'ny mpino an'Andriamanitra hiezaka manao asa tsara; izany no tsara sady mahasoa ny olona. 9Fa halaviro ny fanontaniana adaladala, ny tantaram-pirazanana, ny fifandirana sy ady momba ny lalàna jiosy; satria sady tsy mahasoa izany no zava-poana. 10Ny olona mpampisara-bazana dia anaro indray mandeha sy fanindroany; ka rehefa tsy laitra anarina, dia ialao. 11Fantatrao manko fa ny olona toy izany dia efa mivaona ka sady manota no manamelo-tena rahateo. 12Rehefa halefako atỳ aminao i Artemà na i Tisiko, dia ataovy mihitsy izay hahatongavanao atỳ amiko atỳ Nikôpôly; fa ao no efa nokasaiko handaniana ny ririnina. 13Ampio mihitsy i Zenà mpahay lalàna sy i Apôlao amin'ny dia ataony, mba tsy ho orin-javatra izy roa lahy. 14Aoka ny olontsika hiezaka hanao asa tsara koa mba ho afa-manampy rehefa misy mahatery, fandrao tsy hisy vokany ny fiainany. 15Manao veloma anao izay rehetra miaraka amiko eto. Veloma any amin'ireo mandray anay ho sakaizany ao amin'ny finoana. Homba anareo rehetra anie ny fahasoavan'Andriamanitra!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\