1 Pita 3

1Ari ne on mat tuwaqiyta na, ne gidugniz gihaqenib osiy, kabibiy mataw in gigo aseseqta gihaqenib osayta nazaq. Osad ne gidugniz asor God ago gamuk a hi huritayta na ne in gamuk araq a hi gibilensa in ne gigo luw os dimunta naqmo ahol waqad ginad buliyeq God ago hib tubol daqay. 2Na ezaqgo in ne gibiysa ne titnonimmo luwad teq ne in giwazinim gihaqenibmo osayta naqmo in ginad tubuliydaq. 3Ad ne gihol awaqan dimniydaq haqad gisan amomo hi balaw toniy. On asor in gisan amomo anadin emad in giqensan otsireqad balaw dimdimunta gol-ibta wazad tubusan amo amo giholib emayta. 4Ari negmo teq ne gimugan inaqmo balaw tonid ne giwaqan dimniy hasan. Ne gihol wazid woqsa tok nemeq kiskismo luw osiy. Balaw nazaqta a hi hiqiyaqta teq in God ameb dimun diqta. 5Kwaziqmo on dimunta God anadin diq em yaqayta na in balaw naqanta amalib gihol balaw tonad in gidugniz gihaqenib os yaqayta. 6Ne Sara anadin emiy. In aduw Abraham ahaqenib osad anan yaqgo ayahta haqyaqta. Ari ne nagah araq ago a hi rabad daq dimdimunta nagan tiqemad teq ne Sara-mo amigniz nog tiqiy daqay. 7Ad nazaqmo ne mataw aw tuwaqiyta na, ne ginad em hasad ne gigo on nenaq osiy. On in giwaz meqin a haiqta. Nazaq iyan ne giqonan giwazinad gilowan toniy. Ad ne ginad kazaq emiy, God in i gigo on ka inaqmo agem dimunta negan in teq ago os dimunta in giholyon tuwaq daqaymo haqiy. Haqad ne giqonan nenaq nazaq wastitayeqmo osad teq ne God inaq gamuk emsa in ne giqez tuhuritdaq. 8Ari yaqgo gamuk ta asor usaqta na in kazaq. Ne bunmo gigem amulikmo iyeq osad araqibmo afaqan soriy. Ad ne an anan ginad bilaqsa an alowan tonad osiy. Teq ne gihol wazid woqsa luwiy. 9Mataw ne gimeqin tonsa ne amenin hi emiy. Ad in gamuk meqinta negsa ne amenin nan meqinta hi negiymo. Haiq. Mataw ne gimeqin tonsa ne God bulonid in mataw na gidimun tonan. Ne daq nazaq emgo haqad God ne gililewunta. Ne nazaq emsa teq God ne tigidimun tondaqmo. 10Na ezaqgo, Mat araq in os dimuntab osnan anad emad, teq in og kab osad kam dimunta ahol waqnan haqad, in gamuk meqinta hi bilaqan. Ad in aqezab nan katiyta araq hi gwahtiqanmo. 11In daq meqinta bunmo gileh ugad in daq dimuntaqmo muzan. Ad in aholtuw bulad on mataw bunmo nenaq kiskismo osad in daq na hi hulosan. 12Na ezaqgo, Iyahta in on mataw titnonta gibiy kemaqta. Ad in adek emad in mataw na gigo susumun huritaqtamo. Teq Iyahta in on mataw daq meqinta emayta na gigo babmo diq. 13Ne daq dimdimunta emnan giwaz diq meqniysa nog teq ne giwazid woq daqay? 14Ari ne daq dimunta emsa mataw santitiy negsa ne ginad hi meqniyan. God teq ne gidimun tondaqta na ago ne tidimniyim osayta. Nazaq iyan mataw na ne gimeqin tonsa ne girabunad gihol afaqan hi iyan. 15Teq ne gigemabmo diq Krais abin wazinad ossa in amomo ne gigo Iyahta iyeq osan. Ad God teq ne tigilumsihdaq haqad ne amen emad luwsa mataw asor ne ginad helta na ago susumun negid ne in giqez amenin emgo ginad em haseqmo luwiy. 16Teq ne in gigo susumun na amenin emad ne gihol wazid woqsa kiskismo gibileniy. Ad ne gigem God ameb titnoneqmo ussa ne Krais asen muzinad daq dimunta emiy. Ne nazaq emsa teq mataw ne gibilawunim gamuk meqinta negayta na in ne gibiyad gimebay tuwoqdaq. 17Na ezaqgo God anad bilaqid teq i daq dimunta emad ago afaqan tisoram. Na in dimunmo. Ari i daq meqinta emad ago afaqan soramta na in meqin diq. 18Krais in on mataw gigo daq meqinta walemnan haqad in nazaqmo santitiy sorim tumom. Moqim in santitiy na a ta hi sordaq. In mat titnonta teq in mataw meqinta gigo ban waqim in gimen mom, in i giwaqeq giqad God agerab lehnan haqad. Mataw in asanmo wol eman momta. Teq God in awitan wazan ta eram. 19Teq in awitan naqmo lehim on mataw giwitan giqirquran osiyta na gamuk gibilan. 20On mataw na in kwaziqmo Nowa ago kamub God ago gamuk othasad osiyta. Kam nab Nowa muy emad luwsa God in mataw na ginad buliygo haqad gibaq tunim sisaqmo osta. Teq haiqgam. On mataw kabemmo haiq 8 nazaqmo muyib gwalim ossa uq tihitim. Hitiqim muy na sorsa God yuw naqmo amalib Nowa asenlul nenaq gilumsihan in dimunmo osad a hi moqiy. 21Ari daq na in bilaqne muran ne yuw huzayta na adulan nog. Yuw huzgo adan na in ne gilumsihsa ne a hi moqaytamo. Teq ne yuw huzim gisanib ginumlan hiqiyaqta nazaq a haiq. Naqmo God in Yesus Krais hodhodab wazan ta eramta na ago ne anan helmo tihaqim ne gigem God ameb tidimniyim usad iyan ne God anad muzinim yuw huzayta. 22Yesus Krais Heven-ib gwalehim in God aben aqabun ban osaqta. Ossa angelo teq bugaw aseseqta zaway amo amo wazayta na teq nagah giwaz meqinta gibin inaq iyim maror gan osayta nagan bunmo in ahaqenib tiqiy bugim osay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\