3 Jon 1

1Ari Yesus ago on matawta gigo mat danmebta araq yaqmo kawa. Gayus, ya ninmen sansandek ka mar tonim eman ningo hib lehaq. Ya helmo nibilenaiq, Ya ni ninan inad diq bilaqaqta. 2Yaqyow dimunta, God ameb ni niwitan dimun diqmo usaqta nazaqmo ni nihol teq ningo nagah bunmo dimunmo usanmo haqad ya ninmen God bulonaiqta. 3I gimaqbaban asor bolim ni daq helta emsa in gimeb nibiyiyta na ago tiqibileniy. Helmo, ni tutimmo God ago gamuk helta muzinad osaqta agamukan na ya huritim ya inad ayahmo dimniy. 4Na ezaqgo nagah araq diq ya inad eman dimniy naqmo hiqiyaqta haiqgam. Yaqgo onmin gamuk helta muzinad osayta naqmo amomo ya huritim inad dimniy hasaqta. 5Yaqyow dimunta, God ago gamuk bilamta nazaqmo diq ni i gimaqbaban Krais ago kabiy emayta na gilumsihaqta. Gilumsihad mataw na asor uliq araqabta bo osayta na ago ni a hi bilaqad ni in gilumsihaqtamo. 6Teq ni mataw gilumsihta na asor muleqim ta bolim in Yesus ago on mataw kab osayta na gibilenim in ni ninan bilaqiy, I mat na ago hib lehan in i ginan anad diq bilamta haqiy. Nazaq iyan ya kazaq nibilenaiq. Abeb mataw na le ningo hib a ta gwahtiqid ni gilumsiheq giqemid in ni nihulosad ginad dimniysa lehiy. Ni nazaq God anad muzinad gilumsihdaqta na in dimun diq. 7Na ezaqgo mataw na in Yesus abinib kabiy emnan haqad uliq-uliqgo lehad luwayta. Luwad in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo hib kabiy emad in amenin araq a hi waqayta. 8Nazaq iyan i mataw naqanta tigilumsiham. Gilumsihad i nenaq garabmo gamuk helta na akabiyan tiqemam. 9Ari ya Yesus ago on mataw ningo hib nawa osayta na gimen gamuk araq mar tonim eman ne gigo hib tilahta. Teq mat anan Diyotrefes haqayta na in mat danmebta iygo haqad in i gigo gamuk na huritim gileh ugaqta. 10Nazaq iyan ya ningo hib leheq teq ya in ago daq meqinta na ulalabmo tibilaqdaiq. In i gimalib nan meqinta alulin haiqta emaqta. Ad in daq naqmo amomo a hi emaqta. I gimaqbaban Krais ago kabiy emad luwim le in ago hib gwahtiqsa in agem dimunta negad nenaq a hi osaqta. Ad in ago mataw asor i gimaqbaban na gilowan tonnan ginad bilaqsa mat na in giwasihad gimuzsa in Yesus ago on mataw nenaq humab a ta hi wolayta. 11Yaqyow dimunta, mataw daq meqmeqinta emsa ni gisen hi muz. Haiqgam. Ni daq dimdimuntaqmo em. Mat daq dimunta emaqta na in God ago matmo diqta. Ari mat daq meqinta emaqta na in God asit ahol a hi wamta. 12On mataw bunmo in mat anan Demitriyus haqayta na anan dimunta haqayta. Teq in ago daq God ago gamuk helta na inaq rirenim diq lehsa in abin dimunta na ulal iyaqmo. Sa yaqgo walmataw nenaq i mat na abin dimunta bilaqauqtamo. Teq i mat na anan helmo bilaqauqta na ago ni tuhuritta. 13Ari yaqgo gamuk kabemmo nibilendaiqta usaq. Teq ya sansandek kab mar tonnan inad a hi bilaqaq. 14Ya inad emaiq, Sisaq haiq ya le tinibiydaiq haqaiq. Kam nab teq i an anobun ahol waqad an tubulonam. Ne gigem kute nemsa osiy. Ni niyogniz kab osayta na in gigo zeq dimun eman ningo hib lehaq. Teq ni i giyogniz nab osayta na ginan amulik-mulikmo biyad i gigo zeq dimun ka ni negmo. Nawaqmo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\