Aposel 1

1Mat ayah Tiyofilus, ya wagam danmeb mar tonta nab Yesus in ago kabiy alulin tiqemim ago kabiy daq emad teq in ago suleq on mataw gibilenad luwsa le God in waqim ad Heven-ib gwalahta na awagamun bunmo ya mar ton nigta. Teq in a hi gwalehadmo in ago Aposel inmo gilumim giwamta na gigo hib gwahtiqim in God ago Bugaw Dimunta ago zaway amalib mataw na kabiy negad gamuk awaz meqinta gibilan. 3Yesus santitiy sorim moqim kayeq ta iyim teq in Aposel gigo hib gwahtimta. Gwahtiqim in gimen daq azawayin inaqta kabemmo giqeman gwahtiqsa Aposel ginad tiqemiy, Helmo Yesus hodhodab tiqeramta haqiy. Sa kam 40 nazaq aduganib Yesus tuteqmo mataw na gimeb gwahtiqad in God ago maror agamukan gibilenyaq. 4Ad in nenaq osad in atoranmo kazaq gibilan, Ne uliq Jerusalem huloseq hi lehiy ham. Ne uliq kab osad nagah ya imam negnan hel diqmo bilamta na ne amen emad osiy ham. Kwaziqmo ya nagah na anan ne tigibilenta ham. 5Ya bilay, Jon yuwibmo on mataw huz negyaqta hay ham. Ari babeq misireqag teq God in ago Bugaw Dimunta ne tinegdaq hay ham. 6An abeb Aposel bo Yesus ago hib humab wolim tisusumun ugiy, Iyahta haqiy, Luweq muran kam kab ni Isrel gigo maror woqim usaqta na waz ta eraqid in gigo king inaq a ta iy daqay-ya? haqiy. 7Haqan Yesus gibilan, Ya imam inmo ago zawayib daq bunmo gwahtiqdaqta na akamun tibilaqan usaqta ham. Nagah na ne gigo a haiqta iyan ne kam na ago a hi hurit daqay ham. 8Ta teq God ago Bugaw Dimunta ne giholib ayahmo tuboldaq ham. Bolid teq ne zaway waqeq nagah ne gimeb ahol waqiyta na teq ya iwagamun bunmo ne uliq Jerusalem-ub tibilaq daqay ham. Bilaqad teq ne leheq saw Judiya-ib teq saw Samariya-ib uliq bunmo luwad nab ne yaqgo gamuk na on mataw tigibilen daqaymo ham. Gibilenad teq ne saw giger na gihuloseq og saw bunmo lehad on mataw gibilensa in tuhurit daqaymo ham. 9Yesus gamuk na bilaqim tihiqiyan Aposel ahol waqad tursamo God Yesus waqim ad kaitab tugwalah. Gwalehsa onqas tiqim Yesus il tonan Aposel ahol a ta hi waqiy. 10Ad in gime kaitab gwalehad tursamo mataw giger tubusan husta emiyta in gigerab gwahtiqim tituriy. 11Turad in bilaqiy, Galiliy-ib mataw haqiy nagaqgo ne turad kaitab gime gwalehaq? haqiy. Muran God in mat anan Yesus haqayta ka ne gibenab walemim in waqim ad Heven-ib tugwalah haqiy. Teq in Heven-ib gwalehsa ne ahol waqiyta nazaqmo in muleqeq ta gewoqdaqta haqiy. 12Ari Aposel garah anan Oliv haqayta na hulosim in muleqim Jerusalem-ub wo tilehiy. Garah Oliv na in Jerusalem agerab sinsinmo usaqta, kilomita amulikmo nazaq. 13In garah na hulosim le uliq Jerusalem-ub gwahtiqim bit in os yaqayta nab tilehiy. Lehim in bit na adugan ulilib osayta nab gwalehim tuqosiy. Mataw na ginan kazaq: Pita, Jon, Jems, Andru, Filip, Tomas, Bartolomyu, Matyu, teq Alfiyus atatin Jems teq Saimon mat Rom nenaq bab emyaqta amatin na teq Jems ta araq atatin Judas. 14Mataw na bunmo teq on asor Yesus muzeq inaq leh yaqayta na teq Yesus anen Mariya teq Yesus amagniz inaqmo bunmo in gigem amulikmo iyad tuteqmo in bit adugan nab humab woleq God inaq gamuk emad os yaqayta. 15Ari kam araqab on mataw Yesus anan helmo haqad maqbab iyim osiyta 120 nazaq humab wolim ossa Pita in gilikmanib eraqim turad kazaq gibilan, 16Ya iyogniz ham kwaziqmo God ago Bugaw Dimunta Devit aqezab gamuk araq eman gwahtiqsa in Judas-mo anan bilamta ham. An God ago gamuk bilamta nazaqmo Judas ago hib tugwahtim ham. Mat na a hi gwahtiqsa Bugaw Dimunta in anan tibilaqan usta ham. Ussa teq mat na gwahtiqim gamuk na muzinim in mataw dan giqisihunim giqad lehan in Yesus waziyta ham. 17Na ezaqgo in i giyow mat araq iyim in i inaq garabmo kabiy ka wamta ham. 18(Teq Judas ago daq meqinta na anawun mani silva waqim a lehim in og araq tizay. Zayim in lehim og nab ban araq meqintab woqim agem muturan in agembekoq bunmo mutbalim gwahtim. 19An abeb mataw Jerusalem-ub osiyta na bunmo in daq na ago huritim in gigo nanib in saw na anan Akeldama tihaqiy. Na in ‘og anednaqta’ haqad in og na anan nazaq biyiy.) 20Ari Pita bilam, Gamuk araq Buk Song-ib mar tonan usaqta na kazaq bilam ham. In ago bit samanmo usan haqad in bilam ham. Ussa mat araq diq bit nab hi osan haqad in bilam ham. Teq buk nab gamuk araq kazaq bilammo ham. Mat ta araq in ago ban waqeq kabiy eman haqad in bilam ham. 21Nazaq iyan muran i mat araq Judas ago ban waqdaqta na tinagunam ham. Nagunad i mat araq kazaqta waqam ham. Iyahta Yesus i gililewunim giwaqim ginaq leh bolad luwyaqta kam nab mat na in luw osta ham. 22Teq Yesus Jon ago hib lehan Jon huz ugsa mat na in ahol wamta ham. Ad Yesus ago kabiy alulin emsa in ahol wamtamo ham. Teq God i gibenab Yesus waqim ad gwalehsa in nab turtamo ham. Mat araq naqanta in daq nagan bunmo ahol wamta naqmo i ulum kemeq waquq ham. Id teq Yesus hodhodab eraqan in ameb ahol wamta na agamukan in i inaq garabmo tibilaqam ham. 23Pita nazaq bilaqan mataw nab osiyta na in mataw gigermo ginan tiqemiy. Araq na anan Josep haqayta. In anan giger Barsabas teq Jastus haqaytamo. Teq ta araq na anan Matiyas haqayta. 24In mataw giger na ginan emim teq in kazaq God buloniy. Iyahta haqiy, ni mataw bunmo gigo gigem tuhuritta haqiy. Ni mataw giger ka gilikmanib mat doqag diq ni wamta na ni i giqisihun haqiy. 25Giqisihunid teq mat na Judas ago ban waqeq in Aposel araq iyeq kabiy ka asor in tisordaqmo haqiy. Judas kabiy ka tuhulosim in moqim saw in osdaqta nab tilah haqiy. 26Haqad in God inaq gamuk nazaq bilaqim tihiqiyan in gig amikmikta giwaqim mataw giger na ginan mar tonim teq hunegiy. Hunegan Matiyas-mo anan tugwahtim. Gwahtiqan in Matiyas waqim Aposel 11 na nenaq tigiwastoniy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\