Aposel 11

1Ari Aposel teq Yesus ago on mataw saw Judiya-ib osiyta na bunmo in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo asor God ago gamuk huritim anan helmo haqiyta na gibin tuhuritiy. 2An abeb Pita Jerusalem-ub gabolan God ago mataw asor gihol abatan asan urotgo giwaz meqniyayta na in Pita tuwadiy. 3Wadad in buloniy, Nagaqgo ni mataw gisan a hi urotayta na gigo bitab lehim nenaq didaq nam? haqiy. 4Haqan Pita eraqim in aholib daq gwahtimta na awagamun wastitayimmo kazaq gibilan, Ya uliq Jopa-ib God bulonad os ham. Osad ya nagah araq sen qwayim ahol waqayta nazaq nogta ahol way ham. Naqagag na in bilaqne tubusan araq ayahta kaitab usim tiqsa ya ahol way ham. Sa tubusan na ago abeqil aweweqmo giwazim teq hulossa hulossa yaqgo hib gewoqyaq ham. 6Ya nagah nagan ahol waq kemgo haqad ya ime tubusan na aduganib woqyaq ham. Ime woqsa ya og kab karuw gihurorayta amo amo teq karuw kwasikta amo amo teq nagah ahulinaqta amo amo teq ah hares kaitab melayta amo amo nagan ya tigibiy ham. 7Ya nagah nagan gibiysa mat araq aqez ibilensa ya hurit ham. In bilam, Pita ham ni eraqeq karuw ko gihunogeq neq haqad in bilam ham. 8Haqan ya bilay, Iyahta hay ya nazaq a hi emdaiq hay ham. Ya karuw gineq haiqta gihol abusirinan inaqtag na ya a hikidik neqaiqta hay ham. 9Anmo mat aqez Heven-ib bolta na in ame gigerta ya ibilan, Nagah God suholan abusirinan hiqiyta na ni anan meqin nazaq ni hi bilaq haqad in bilam ham. 10Ari mat aqez na nazaq diq ame ezeqmanmo ibilenanmo nagah tubusan nogta na akaruwun inaqmo muleqim kaitab ta gwalah ham. 11Gwalehsa mataw ezeqman bolim i bit osta nab tugwahtiqiy ham. Na uliq Sisariya-ib mat ayahta araq in mataw na giqeman yaqgo hib boliyta ham. 12Bolan God ago Bugaw Dimunta ya ibilenim bilam, Ni mataw amota na gileh hi negad nenaq leh haqad in bilam ham. Haqan ya imaqbab 6 ka nenaq i mat ayahta na ago bitab lehim aduganib tugwahtiw ham. 13Gwahtiqan mat na i gibilenim bilam, Ya angelo araq yaqgo bit aduganib tursa ahol way haqad in bilam ham. Ahol waqsa angelo na bilam ham, Ni mataw giqemid Jopa-ib leheq Saimon anan araq Pita haqayta na bulonid bolan ham haqad in bilam ham. 14In teq gamuk asor tinibilendaqta ham haqad in bilam ham. Sa God in gamuk na amalib ni teq ningo mataw ni nenaq bitab osayta na gilumsiheq tigiwaqdaq ham haqad in bilam ham. 15In nazaq bilaqan ya era gamuk alulin tiqemim bilaqsamo God ago Bugaw Dimunta in mat na ayogniz nenaq gimalib tigewom ham. Bilaqne iturimmo in i giholib gewomta nazaq nogmo diq ham. 16Anmo ta ya Iyahta ago gamuk na anadin tiqem ham. In bilam, Jon yuw diqmo amalib on mataw gihuz nagta haqad in bilam ham. Ari ne teq God in ago Bugaw Dimunta amalib tuhuz negdaq haqad in bilam ham. 17Nazaq iyan mataw na in Iyahta Yesus Krais anan helmo haqan God ago Bugaw Dimunta i igta nazaqmo in mataw na tinagmo ham. Negan ta ya ibin ezaqta iyim ya God adanin qwaydaiq? ham. 18Pita nazaq bilaqan mataw in wadiyta na amenin emgo gamuk haiq tiqiyiy. Ad in ginad buliyim God abin iluwad bilaqiy, Nazaq iyan God in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan ginad eman buliyan in gigo daq meqinta gileh ugim in os kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na giholyon tuwaqiymo haqiy. 19Ari Stiven wol eman momta nab afaqan ayahta Yesus ago on mataw gigo hib tugwahtim. Gwahtiqsa on mataw Yesus anan helmo haqayta na in tukim on mataw en ta asor gigo saw haresmo lehad in saw Fonisiya-ib teq nud Saiprus-ib teq uliq Antiyok-ib tilehiy. Lehim in God ago gamuk dimunta Grik mataw saw nagab osiyta na a hi gibilen yaqay. Haiqgam. In Juda on mataw gimomo gamuk na gibilen yaqay. 20Ta teq mataw na gilikmanib asor nud Saiprus-ibta na teq uliq Sairin-ibta na in le uliq Antiyok-ib gamuk tibilaq yaqay. Bilaqad in Grik on mataw nenaqmo Iyahta Yesus awagamun dimunta na tigibilen yaqay. 21Sa Iyahta ago zaway in gigo hib ussa iyan Grik on mataw na kabemmo helmo haqad in ginad gigem buliyim Iyahta ago hib tisoqotiy. 22Ari Yesus ago on mataw Jerusalem-ub osiyta na in nagah na ago agamukan huritim in Barnabas eman Antiyok-ib tilah. 23Lehim in God agem dimunta mataw na negsa gibiyad in anad diq dimniy. Anad dimniysa in on mataw na bunmo giwaz meqniyeq tuteqmo Iyahta tumuzin daqay haqad in ginad wazan tiqeraqyaq. 24Barnabas in mat dimunta. Teq God ago Bugaw Dimunta in aholib ayahmo ussa in anad helmo haqaqta na awaz meqniyeq usyaqmo. Teq kam nab on mataw dauh biyahmo in Iyahta ago hib tubol yaqay. 25Sa Barnabas in Sol nagunim uliq Tarsus-ib tilah. 26Lehim in Sol ahol tuwaqim in waqim inaq Antiyok-ib ta boliy. Bolim ulig amulikmo in giger uliq nab Yesus ago on mataw na nenaq tuqosiy. Osad in on mataw kabemmo God ago gamuk gibilenad teq in gamuk na asuleqin tineg yaqay. Sa uliq Antiyok-ib nab mataw in gime ameb diqta Yesus ago disaipel ginan Kristen haqad biyiy. 27Ari kam nab God ago nantut asor Jerusalem hulosim Antiyok-ib tigewoqiy. 28Gewoqim in gigo araq anan Agabas haqayta na eraqim gilikmanib turad God ago Bugaw Dimunta anad ugsa in zarow araq ayahta abeb teq og saw bunmo gwahtiqdaqta na ago tibilam. Bilaqan abeb Rom gigo king anan Klodiyus haqayta na gwahtiqan ago kamub zarow ayahta na gwahtimta. 29Nazaq iyan disaipel Antiyok-ibta na ginad tiqemiy, I bunmo gigo mani asor tuqurotam haqiy. Nog in anaghan kabemmota na in mani ayah nog eman haqiy. Sa nog in anaghan asitmota na in mani asitmo eman haqiy. Emeq teq i mani na emid i gimaqbaban saw Judiya-ib osayta nagan gigo hib leheq gilumsihan haqiy. 30Haqad in nazaq tiqemim teq in Barnabas ayow Sol inaq giqeman in mani na waqim ad saw Judiya-ib Yesus ago on mataw gigo aseseqta na gigo hib tilehiy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\