Aposel 26

1An Agripa in Pol bulon, Ari ham. I ban tinigauq ham. Ni ningo nan bilaq ham. Haqan Pol aben wazan eraqan in ago bab gigo gamuk amenin emim bilam, 2King Agripa ham muran yaqgo dante dimun diqta inaq tiqiyim ya Juda mataw gamuk yagiyta na amenin ni ninognib bilaqnan inad tidimniyaq ham. 3Na ezaqgo i Juda gigo maror teq i gigo gunun amo amo i anan an mugauqta nagan ni tuhurit kamta ham. Nazaq iyan ya tisusumun nigaiq ham. Ni yaqgo gamuk huritad ni hidmo nituw hi hiqiyan haqaiq ham. 4Kwaziqmo yaqmo igo uliqab teq Jerusalem-ub ya amun luw osad ayah tiqiy bugta ham. Kam nab ya ezaq luw osyaiqta na Juda mataw bunmo in yaqgo tuhurit kemiyta ham. 5Teq ya kam sisaqmo Farisi gigo daq awaz meqin diqta nagan muz bugta na ago in tuhuritiymo ham. In ya iwagamun kawa ya ni nibilenaiqta ka in ni nibilennan haqeq in ya inan kazaq diq ni tinibilen nagiyta ham. 6Teq muran kawa in ya hazizirib tiqiqemay ham. Kwaziqmo God i gisesan gilumsiheq ta giwaqnan haqad hel diqmo gibilanta ham. An ya God aqez na anan helmo haqad amen emaiqta naqmo ago in ya hazizirib iqemay ham. 7Ta teq Juda on mataw bun diqmo God aqez nawa na anan helmo haqad in amen emad osaytamo ham. Nazaq iyan zeqab taromab inaqmo in ginad awaz meqin amalib God ayon kabiy emayta ham. King Agripa ham God teq i gilumsiheq ta giwaqdaqta na ya anan helmo haqad amen emaiqta naqmo ago Juda mataw ko ya igilehunan bilaqad imalib nan tiqemay ham. 8Nagaqgo ne bunmo ginad emay, God mataw tumoqiyta giwazid hodhodab eraq daqayta na in gamuk helta a haiq haqay? ham. 9Ari ya Farisi gigo daq muz bugad ya Yesus Nasaret-ibta na abin huritim inad kazaq em ham. Ya mat na abin bayid woq hasdaq hay ham. Haqad ya in ago on mataw na geg negad daq kabemmo giholib emyaiqta ham. 10Ad ya uliq Jerusalem-ub nazaqmo emad ya mataw tamaz emayta gigo aseseqta na gigo hib zaway tuwaqim teq ya God ago on mataw tawonta na kuluwmo giwazeq bit giqirquran osaytab tigiqemyaiq ham. Sa mataw God ago on mataw na ginol emnan bilaqsa ya asor bilaqyaiqtamo ham. 11Ya mataw na santitiy negnan haqad ime kabemmo bit humab wolayta bunmo luwad ginagunyaiqta ham. Ginagunim gibiyad ya in gibe yahsa in gigo Iyahta na abin bilawun yaqayta ham. Ad ya in ginan igem ayahmo meqniysa ya gimuzad gimeqin tonad luwad uliq pesantab inaqmo tilehyaiqta ham. 12Ya nazaq emad luwsa kam araqab mataw tamaz emayta gigo aseseqta na in zaway yagan ya in gibinib uliq Damaskus-ib kabiy in yagiyta na emnan tileh ham. 13Lehsa zeq gabolim liqabmo tiqiysa ya danib lehad luw ham. King Agripa ham hel diqmo ya nibilenaiq ham. Ya lehad luwsamo Heven-ib saw anuwan araq gehitiqim ya iyogniz nenaq gililut igim atoranmo oysa ya ahol way ham. Anuwan na in zeq uriyamim oy naqmo hiqiyyaq ham. 14Oysa i bunmo ogib woqim tuqus ham. Sa mat araq aqez Hibru nanib kazaq ibilensa ya hurit ham. Sol, Sol ham nagaqgo ni ya imeqin tonaq? haqad in bilam ham. Ni ay ame inaqta na nisenab bay ronad ni ninmo nihol santitiy ugaqta haqad in bilam ham. 15An ya bilay, Iyahta hay ni nog? hay ham. An Iyahta bilam, Ya Yesus haqad in bilam ham. Mat ni meqin tonaqta na yaqmo haqad in bilam ham. 16Teq ni eraqeq tur haqad in bilam ham. Ya ni nitowun eman ni yaqgo kabibiy mat tiqiy haqad in bilam ham. Nazaq iyan nagah ni yaqgo hib ahol tuwamta ka teq nagah ya abeb teq niqisihundaiqta na agamukan ni tibilaqdaq haqad in bilam ham. Ya niqemid ni kabiy nazaq emdaq haqad ya ni nigerab kawa tugwahtiy haqad in bilam ham. 17Teq ya nilumsihsa Juda mataw a hi nimeqin ton daqay ham. Ad nazaqmo ya niqemid ni on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo hib lehid ya nilumsihsa in a hi nimeqin ton daqaymo haqad in bilam ham. 18Ni mataw na gigo hib leheq gime emid tihastitaydaq haqad in bilam ham. Gime hastitaysa in romriq gileh ugad saw anuwanib gwahtiqeq tuqos daqay haqad in bilam ham. Ad in Satan ago maror hulosad in God ago maror aduganib bo tugwahtiq daqay haqad in bilam ham. Sa ya in gigo daq meqinta tigiwalemdaiqmo haqad in bilam ham. Giwalemad ya in giqemid in yaqgo on mataw ya inan helmo haqan ya iholyon tigiwayta na gimuganib tugwahtiq daqaymo haqad in bilam ham. 19Nazaq iyan King Agripa ham ya nagah sen qwayim ahol waqayta nazaq nogta ya ahol tuwaqim ya mat Heven-ib osim ibilanta na aqez a hi othas ham. 20Haiq ham. Iturimmo ya uliq Damaskus-ib lehim mataw nabta na gamuk gibilen ham. Gibilenim abeb teq ya on mataw Jerusalem-ubta na gibilenmo ham. Na abeb ya saw Judiya ago uliq saw bunmo on mataw gibilenad teq ya lehim on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan tigibilenyaiqmo ham. Gibilenad ya gamuk kazaq bilaqyaiq ham. Ne ginad buliyeq gigo daq meqinta gileh ugad God ago hib boliy haqyaiq ham. Bolad ne gigem tubuliyiyta nazaqmo ne gigo daq buliyid dimniyanmo haqyaiq ham. 21Ya kabiy nazaq emyaiqta naqmo ago Juda mataw Tempel-ib ya iwazim inol emnan toniy ham. 22Teq haiq ham. Kwaziq iyim bo muran kawa God ilumsihsa ya tuqos tutaiq ham. Osad ya mataw gibin inaqta teq mataw gibin haiqta inaqmo gamuk amulikmo gibilenaiqta ham. Kwaziqmo God ago nantut teq Moses in nagah abeb teq gwahtiqdaqta agamukan bilaqiyta naqmo amomo ya gibilenad ya gamuk araq diq a hi negaiqta ham. 23Nantut nagan kazaq bilaqiy ham. Krais boleq santitiy tisordaq haqiy ham. Santitiy soreq moqeq teq in mat ameb diqta hodhodab ta eraqdaq haqiy ham. Eraqeq in God ago gamuk dimunta Juda on mataw teq on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan inaqmo gibilensa gamuk na in ginadib bilaqne saw anuwan oy nog iysa in huriteq ginad em has daqay haqad in bilaqiy ham. 24Pol nazaq ahol adanin qwayim bilaqsa Festus huritad osimmo in dedibmo bilam, Pol ham ni ninad agadan tiqiy ham. Ni suleq ayahmo amta naqmo niqeman ni nimaqbel agadan tiqiyaq ham. 25An Pol bilam, Mat ayah Festus ham. Ya agadan a hi iyaiq ham. Haiq ham. Ya inad em hasad gamuk heltaqmo bilaqaiq ham. 26King Agripa nawa huritad osaqta na in nagah kawa ya anan bilaqaiqta ka ago in tuhurit bugta ham. Nazaq iyan ya bilaqnan a hi rabaiq ham. Ya inad emaiq ham, King Agripa in nagah ka bunmo ahol tuwamta haqaiq ham. Na ezaqgo ham nagah ka ulilemim a hi gwahtimta ham. 27King Agripa ham ni God ago nantut gigo gamuk anan helmo haqaq e? ham. Ya inad emaiq, Ni helmo haqaqta haqaiq ham. 28Haqan Agripa in Pol bulon, Ni ezaq? ham. Kam asimqan diq kabmo ni ya iqemid ya Krais ago mat araq gwahtiqdaiq e? ham. 29Haqan Pol bilam, Kam siqim o kam sisaq na ago ya a hi bilaqdaiq ham. Nagah amulikmo ago ya God bulonaiqta na in kazaq ham. Ni teq on mataw muran ya iqez huritad osayta na nenaq ne bunmo ya nogmo iyeq osiy haqaiq ham. Teq in sen-ib ya iqirquriyta kazaq in ne hi giqirquriy haqaiq ham. 30Pol nazaq bilaqan King Agripa tiqeram. Eraqsa gavman amebta Festus teq Bernaisi teq mataw king inaq osiyta na bunmo eraqiymo. 31Eraqim le asanib tugwahtiqim teq in gimo an bulonim bilaqiy, Mat ko daq araq meqinta irqur daqayta o wol emid moqdaqta a hi amta haq yaqay. 32Haqsa Agripa in Festus bulon, Mat ko Sisa ago hib lehnan a hi bilaqid i hulosid samanmo leh nagta ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\