Aposel 3

1Ari kam ta araqab 3 kilok imisor Juda mataw God inaq gamuk emayta akamnib nab Pita ayow Jon inaq Tempel-ib tilehiy. 2Lehim in mataw mat araq asen meqinta sorim a bolsa tigibiyiy. Mat na anen agemab nazaqmo hitimta. Kam bunmo mataw mat na soreq a le Tempel agelin ago dan ez anan Awaq Dimun haqayta nab emid osyaqta. Ossa on mataw boleq gel na aduganib loqsa in mani nagah anan sunyaqta. 3Ari Pita ayow Jon inaq le Tempel agelin aduganib lo gwahtiqnan haqsamo mat na mani anan tisun nag. 4Sun negan Pita ayow Jon inaq gihol wasihim turad in mat na ahol waninunadmo Pita in tubulon, Ni nime kazaq boleq i giger gibiy ham. 5Haqan mat asen meqinta na anad am, Mataw ka nagah tiyagnan haqad in ahol buliyim giger na tigibiysa Pita bulon, Ya mani haiq ham. Teq nagah ya inaq naqmo ya tinignan ham. Yesus Krais Nasaret-ibta na abinib ya ni nibilenaiq ham. Ni eraqeq loq gel ham. 7Haqad in mat na aben aqabnib wazim wazan tiqeram. Eraqim hid naqmo in asen aditin bunmo awaz timeqniy. 8Awaz meqniyan in ahol loyinadmo in dedibmo eraqim turad tiloq gelyaq. Samo Pita ayow Jon inaq Tempel agelin aduganib lo gwahtiqsa mat na in nenaq lehad in sor tiktukad teq in God abin wazan tiqeraqyaq. 9Sa on mataw bunmo in mat na loq gelad God abin wazan eraqsa ahol waqad ginad tiqemiy, Mat ko tutimmo Tempel agelin ago dan ez anan Awaq Dimun haqayta nab osad mani nagah anan sunyaqta naqmo amatin haqiy. Haqad in mat asen meqinta na tidimniyan ahol waqad in gihol riten lamsa ginadnad diq tiqem yaqay. 11Ari mat na Tempel ago veranda anan Solomon ago veranda haqayta nab in Pita ayow Jon inaq giwazim giqay netsa on mataw bunmo gihol turuh nemsa in gigerab sibim bolim humab tuwoliy. 12Humab wolim tursa Pita gibiyad kazaq gibilan, Ne Isrel-ib mataw ham, nagaqgo ne nagah ka ago ginadnad emad ne i giger gibiy ninunay? ham. Ne towa ginad emay, I gigo zaway inaqta iyim i mat ka wastitay haqay-ya ham. Teq ne ginad emay, I giger God ago mataw dimun diqta iyim i mat ka wastitayan in tiloq gelaq haqay-ya ham. Na haiqgam ham. Ne ginad nazaq hi emiy ham. 13I gisesan Abraham, Aisak teq Jekob gigo God inmo daq kawa ne ahol tuwaqay ka amalib in ago kabibiy mat Yesus abin wazan tiqeraqaq ham. Mat ne waqim bab gibenab emiyta naqmo ham. Pailat in mat na hulosid lehgo bilamta teq haiq ham. Ne mat na gileh ugad bilaqiy, In i gigo a haiq haqad ne bilaqiy ham. 14Mat nawa na in God ago mat tawon diqta iyim in God anad muz bugta teq in ago daq bunmo titnon diqtamo ham. Ta teq ne in gileh ugad ne mat ta araq mataw ginol emaqta naqmo waqnan haqad Pailat bulonan in hulosan ne gigo hib lah ham. 15Lehsa ne mat i giyon os kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta adanteqin wastitay igta na wol eman tumomta ham. Moqan God hodhodab wazan ta eram ham. Eraqim kayeqmo ossa i giger gimeb in ahol tuwawta iyim iyan i agamukan bilaqauqta ham. 16I Yesus anan helmo diq haqauqta ham. Nazaq iyan Yesus aholnan naqmo in mat ka asen eman awaz timeqniy ham. Ne mat ka ahol waqad ne in ago tuhurit kemayta ham. Teq i Yesus anan helmo haqsa Yesus-mo ne bunmo gimeb mat ka ahol wastitayan tidimniy bug ham. 17Ya imaqbaban ham. Ya inad emaiq, Ne ginad a hi em hasadmo Yesus ago hib daq meqinta na emiyta haqaiq ham. Sa ne gigo mataw aseseqta nazaqmo in ginad a hi em hasiymo ham. 18Kwaziqmo God in ago nantut giqezab bilam, Yaqgo Krais teq santitiy sordaq haqad in bilam ham. Haqad teq in ne gigo daq meqinta na amalib in ago gamuk bilaqan usta na tuwol net bug ham. 19Nazaq iyan ne gigo daq teq ginad meqinta na ne gileh ugad ginad buliyiy ham. Ad ne muleqeq God ago hib ta boliy ham. Id teq God ne gigo daq meqinta na giwalemad anadin a ta hi emdaq ham. 20Ad in kam dimunta negid ne Iyahta ago hib osad ne gigem hastitaysa gihol tisinamoldaq ham. Sa abeb in Yesus emid ne gigo hib tuboldaq ham. God in mat naqmo ne gilumsihgo haqad atowun eman osaqta ham. 21Mat na muran Heven-ib tuqosaq ham. Kwaziqmo God ago nantut tawonta na bilaq yaqay, Kam abebtanta nab teq God in nagah bunmo giqemid mutur tiqiydaq haq yaqay ham. An muran Yesus kam na amen emim osaqta ham. Kam na bo gwahtiqsa teq in muleqeq ta boldaq ham. 22Kwaziqmo Moses bilam, Iyahta God teq ne gilikmanib ne gimaqbab araq emid gwahtiqeq in ago nantut ya nogmo iyeq osdaq haqad in bilam ham. Osad in ne gamuk gibilensa ne in aqez huritiy haqad in bilam ham. 23Ad in bilam, On mataw in aqez a hi hurit daqayta na bunmo God in gimuzid gibin tihiqiydaq haqad in bilam ham. Gibin hiqiysa in God ago on mataw nenaq a ta hi os daqay haqad in bilam ham. 24Teq God ago nantut bunmo in gamuk naqanta bilaq toniymo ham. Samuel teq God ago nantut Samuel muzim gwahtiqiyta na bunmo in kam muturta ka anan bilaqiyta ham. 25Ari God ago nantut nagan gisesan negmo osayta ham. Ossa God kwaziqmo ne gisesan nenaq an amugan wazim nagah negnan gibilanta na muran negmo tuwaqayta ham. God Abraham inaq an adugan wazim bulon, Ni nises abeb teq gwahtiqdaqta na amalib ya on mataw en bunmo tigidimun tondaiq haqad in bilam ham. 26Nazaq iyan muran God ne gilikmanib ago kabibiy mat na eman gwahtiqim in danmeb ne gigo hib tubol ham. In anad mat na ne gidimun tonad ginad buliysa ne bunmo ginad buliyeq gigo daq meqinta gileh ug daqay haqad in mat na eman ne gigo hib bolta ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\