Aposel 6

1Kam nab on mataw kabemmo diq disaipel tiqiy yaqay. Sa in gigo asor Grik nan bilaqayta na eraqim in disaipel Hibru nan bilaqayta na tiginad yaqay. Ginadad in bilaq yaqay, Kam bunmo ne on mataw didaq nagah ago siqim iyayta na gilumsihad ne i gigo on waburta gihulosad ginadin a hi emayta haq yaqay. 2Afaqan nazaq gwahtiqan Aposel 12 na in disaipel biyahta na bunmo gililewunan bolan in gibileniy, I God ago gamuk akabiyan hulosad didaq iberamta na in dimun a haiq haqiy. 3Nazaq iyan i gimaqbaban haqiy ne gilikmanib mataw 7 nazaq ginaguniy haqiy. Mataw na in on mataw gigo hib gibin dimunta usaqta teq God ago Bugaw Dimunta in giholib ayahmo usaqta teq in ginad awaz meqinta, mataw naqanta ne ginaguniy haqiy. Id teq i mataw 7 na giqemid in kabiy na tuwamuz daqay haqiy. 4Wamuzsa igmo kam buntab God inaq gamuk emad teq i on mataw God ago gamuk gibilenad i gihol bunmo emid kabiy nab lehdaqta haqiy. 5Haqan on mataw bunmo gamuk na huritim in ginad tibilam. Ginad bilaqsa in mat araq anan Stiven haqayta na anan bilaqim waqiy. Stiven in mat anad helta ayahmo usyaqta. Ussa God ago Bugaw Dimunta in aholib ayahmo usyaqtamo. Teq in Filip teq Prokorus teq Nikanor teq Timon teq Parmenas teq Nikolas ginan bilaqim giwaqiymo. Nikolas in mat uliq Antiyok-ibta. In Juda mat a haiqta teq kwaziqmo in Juda gigo maror ahaqenib iyim muzinyaqta. 6In mataw 7 na giwaqim Aposel ginognib giqeman tursa Aposel God inaq gamuk tiqemim teq in giben mataw na giholib emim giwazad kabiy tinegiy. 7Ari God ago gamuk le ayah iysa uliq Jerusalem-ub on mataw kabemmo gamuk na anan helmo haqsa disaipel ginulinqan kuluwmo diq tiqiy yaqay. Sa Juda gigo mataw tamaz emayta na kabemmo in nan huritad helmo tihaq yaqaymo. 8Ari God agem dimunta teq zaway ayahmo Stiven ugsa in daq azawayin inaqta aseseqta amo amo on mataw gilikmanib giqemyaq. 9Emsa mataw asor eraqim Stiven inaq an tumugiy. Mataw na in Juda gigo dauh araq anan Friman haqayta na gigo asor. Na in uliq Sairin-ibta teq uliq Aleksandriya-ibta teq saw giger Silisiya-ibta teq Esiya-ibta. 10In Stiven inaq an mugsa God ago Bugaw Dimunta Stiven anad dimunta ugsa mataw na Stiven ago gamuk bayan yo hiqiy yaqay. 11Nazaq iyan in ulilemim le mataw ta asor mani negan in katiyad bilaqiy, Stiven in Moses teq God inaq gibilawunsa i hurit haqiy. 12In nazaq haqad in Juda gigo mataw marorta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na teq Juda on mataw kabemmo inaqmo gigem wazan eraqsa in Stiven anan gigem timeqniyyaq. Gigem meqniysa in le Stiven wazim ad Juda gigo kaunsel ayahta na gigo hib tilehiy. 13Lehim in mataw asor Stiven amalib nan katiyta em daqayta humab nab giqem toniymo. An mataw gimileq iyayta nagan in Stiven anan bilaqiy, Tutimmo mat ka God ago bit tawonta ka teq God ago maror Moses bilamta na inaqmo gibayan woqayta haqiy. 14Haqad in bilaqiy, Mat ka bilam, Mat anan Yesus uliq Nasaret-ibta haqay na in teq Tempel wolinerad in i gigo maror Moses igta na tubuliydaqmo haqsa i huritta haqiy. 15Haqan mataw kaunsel ayahta nab osiyta na bunmo in gime le Stiven atoranmo ahol waqsa Stiven anobun angelo anobun oy nog iysa in ahol waqiy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\