Aposel 7

1Ari tamaz mat danmebta na in Stiven susumun ugim bilam, Gamuk nawa ni nimalib emayta na in helmo ye? ham. 2Haqan Stiven bilam, Ya imaman teq ya imaqbaban ham ne huritiy ham. Kwaziqmo i gises Abraham uliq Haran-ib a hi lehadmo in saw Mesopotemiya-ib osyaq ham. Ossa God uliq Heven-ib abin teq ahol anuwan ayahta inaq osaqta na in Abraham ameb tugwahtim ham. 3Gwahtiqim in Abraham bulon, Ni ningo og teq nisenlul bunmo gihulosad og araq ya tiniqisihundaiqta nab ni leh haqad in bulon ham. 4Haqan Abraham eraqim Kaldiya gigo og in osta na hulosad uliq Haran-ib tilah ham. Lehim ossa amam nab tumom ham. Moqan God in Abraham eman bolim in og muran i Juda osauqta kab in tuqos ham. 5Ossa kam nab God in og ka ago asit diq araq Abraham aholyon waqgo a hi ug ham. Teq in hel diqmo haqad Abraham kazaq bulon, Abeb teq ya og ka nigid ni teq ni nitatniz nenaq giholyon tuwaq daqay haqad in bilam ham. Abraham amun haiqmo ossa God in nazaq bulonta ham. 6Teq God kazaq bulonmo ham. Ni nisesan abeb teq gwahtiq daqayta na in le mataw asor gigo ogib begbeg iyeq tuqos daqay haqad in bilam ham. Ossa og anamreniz na in ni nisesan giqemid in gigo kabibiy mataw samanta iysa in gimeqin tonad kabiy afaqanta tineg daqay haqad in bilam ham. Negsa ni nisesan nazaq meqin diq ossa le ulig 400 nazaq tiqiydaq haqad in bilam ham. 7Sa ni nisesan in mataw na gimen kabiy emsa ya mataw na gilum kemad gigo daq amenin negsa in ni nisesan gimuzid og na huloseq tugwahtiq daqay haqad in bilam ham. Gwahtiqeq in boleq og kabmo yaqmen lotu tiqem daqay haqad in bilam ham. 8God nazaq bulonim teq in Abraham inaq an adugan wazim bulon, Abraham ham ni nihol abatan asan tuqurotdaq haqad in bilam ham. Na in Abraham inaq an adugan wazta na atowun Isrel mataw bunmo gisanib usdaq haqad in maror na ugta ham. Nazaq iyan abeb Abraham ago amun Aisak gwahtiqim in ago kam 8 nazaq tiqiyan Abraham in asan tuqurot ham. An abeb Aisak in Jekob amam iyim in nazaqmo ton ham. An Jekob in i gisesan 12 na gimam iyim in atatniz na gigo hib daq nazaq amtamo ham. 9Teq i gisesan Jekob atatniz na in gimikqan Josep anan gigem meqniysa in waqim mataw ta asor gigo hib tizayiy ham. Zayan mataw na Josep waqim ad Isip-ub tuwolehiy ham. Ta teq God in Josep a hi hulosad in inaq luw os tutyaq ham. 10Ad in Josep ulumsihim in ago afaqan bunmo giwalam ham. Walemim teq in Josep zaway ugsa Josep in Isip gigo king Fero ameb mat dimun diqta anad awaz meqinta amatin tiqiy ham. Nazaq iyan king na in Josep ban ugan in gavman gigo mat danmebta iyim in Isip bunmo giwamuzad teq in king Fero ago kabiy nagah bunmo inaqmo tigiwamuzyaqmo ham. 11Abeb zarow araq ayahta Isip teq Kenan gigo og saw bunmo tugwahtim ham. Gwahtiqan on mataw saw nagab bunmo afaqan ayahmo tisor yaqay ham. Sa i gises Jekob atatniz nenaq in didaq ago siqim tiqiyiymo ham. 12Sa Jekob in Isip-ub didaq usaqta na agamukan huritim in i gisesan giqeman in gime danmebta tuwolehiy ham. 13Teq in gime gigerta a ta lehan Josep in ababan gimeb ahol tuqulal ton ham. Ulal tonan teq Fero in Josep asenlul na gigo tuhurit kam ham. 14An teq Josep in amam Jekob amen nan emim lilewunan in amam teq in amaqbaban giqonan gigo onmin nenaqmo bunmo in ago hib tuwolehiy ham. Wolehim Josep asenlul na bunmo in on mataw 75 nazaq iyim tuqosiy ham. 15Ari Jekob Isip-ub tuwolah ham. Wolehim osad abeb in tumom ham. Sa i gisesan na bunmo osim tumoqiymo ham. 16Moqsa mataw in gisan gisoreq giqad Sekem-ub leheq giyay ton yaqay ham. Kwaziqmo Abraham uliq Sekem-ub Hamor atatniz gigo hib mani silva negad gigo og asor zayta nab in hodhodab giyay toniyta ham. 17Giyay tonan ulig kabemmo le tihiqiyan teq abeb God in Abraham asesan og negnan hel diqmo bilamta na akaman tugwahtiqnan tonyaq ham. Gwahtiqnan tonsa Jekob abaqbaqniz na Isip-ub osad in qwabiyayad on mataw kabemmo diq tiqiy yaqay ham. 18Sa kam nab mat araq gwahtiqim Isip gigo king iyim os ham. Mat na in Josep ago a hi huritad in abin a hi wazinyaqta ham. 19In i gisesan gikat negad gimeqin tonyaqta ham. Gimeqin tonad in gibe yahsa in gigo onmin ginen mutur giqemsamo in giwaqeq asanib giqemid useq tumoq yaqayta ham. 20Sa kam nab Moses anen in ago amun Moses tiqam ham. Eman God amun na ahol waqad ame bilaq naqmo hiqiyaq ham. Sa Moses anen amam in bitabmo amun alowan tonad ossa le kalam ezeqmanmo tihiqiy ham. 21Hiqiyan in amun waqim asanib eman ussa Fero amiy in amun na warinim inmo ago amun nog alowan titonyaq ham. 22Sa Moses ayah iyim in Isip gigo ginad dimunta na bunmo asuleqin waqim in ago gamuk teq in ago kabiy bunmo azawayin inaq tiqiy ham. 23Ad abeb in ago ulig 40 nazaq tiqiyan in leheq amaqbaban Isrel gibiygo haqad anad tiqam ham. 24Anad emim in lehim luwsa Isip mat araq eraqim anadibmo Isrel mat araq meqin tonsa in tigibiy ham. Isip mat na in mat ago zaway haiqta na meqin tonsa Moses gibiyadmo in lehim ayow ago zaway haiqta na ulumsihad in aqenin waqim Isip mat na wol eman tumom ham. 25Moqan Moses anad am, Muran ya imaqbaban ya inan ginad em daqay, God in Moses abenab i tigilumsihaq haq daqay haqad in anad am ham. Teq haiq ham. In ginad a hi emiy ham. 26Ari Moses usim ta tiqim in lehim Isrel mataw giger an wolsa gibiyad in gigerab tilom ham. Loqim in giger na ginobun wastitayid in an a ta hi wolgo haqad gibilenim bilam, Mataw ham ne maqbab haqad in bilam ham. Nagaqgo ne kazaq an meqin tonay? haqad in bilam ham. 27Haqan giger na gigo araq in daq na anamren iyta na in Moses ulum hasan lehan bulon, Nog bilaqan ni i gigo maror iyim ni i gigo daq ulum kemaq? haqad in bilam ham. 28Irimo ni Isip mat na wol eman momta nazaqmo ni ya inol emdaqmo ye? haqad in bilam ham. 29In nazaq bilaqanmo Moses tituk ham. In tukim lehim Midiya gigo ogib begbeg iyim osyaq ham. Osad teq in aw waqim in ago onmin matmatta giger inaq tiqiy ham. 30An ulig 40 nazaq le tihiqiyan teq Moses le og araq amatawun haiqta garah Sainay agerab usaqta nab luwsa angelo araq in ameb tugwahtim ham. Angelo na faq ay amikta oysa in faq na ameb gwahtiqim tur ham. 31Sa Moses faq na ahol waqad anadnad diq emyaq ham. Ad in anononmo ahol waqgo haqad ay agerab loqanmo Iyahta kazaq tubulon ham. 32Ya ni nisesan Abraham teq Aisak teq Jekob gigo God haqad in bilam ham. Haqan Moses abensen harara nemsa in ahol waqnan rabyaq ham. 33Sa Iyahta bulon, Og kawa ni turaqta ka in tawon diqta haqad in bilam ham. Nazaq iyan ni nisenab nisendugan na haseq tur haqad in bilam ham. 34Ad teq in bilam, Isip-ub og anamreniz in yaqgo on mataw afaqan kabemmo negsa ya daq na bunmo tigibiy bug haqad in bilam ham. Yaqgo on mataw gaqsa ya huritim muran ya in gilumsiheq giholib afaqan na walemgo haqad tigewoy haqad in bilam ham. Nazaq iyan ni eraqeq bo leh haqad in bilam ham. Ya ni Isip-ub niqemid lehnan haqad in bilam ham. 35Ari kwaziqmo Isrel mataw giger na in Moses baymuzim buloniy, Nog bilaqan ni i gigo maror iyim ni i gigo daq ulum kemaq? haqad in buloniy ham. Ta teq mat baymuziyta naqmo in ay amikta agerab tursa angelo gwahtiqim bulonan in God ago on mataw gigo maror iyeq gilumsiheq gigo bab gibenab giwaqnan haqad lahta ham. 36Lehim in Isrel on mataw giwaqim giqad le Isip hulosim tugwahtiqiy ham. Mat na in Isip-ub daq azawayin inaqta kabemmo giqamta ham. Teq in lehim yuw akurorqanta anan Kamis Kakaqta haqayta na agerab daq azawayin inaqta asor giqammo ham. Teq Isrel in og amatawun haiqtab ulig 40 nazaq luw ossa nab Moses daq azawayin inaqta kabemmo tigiqemyaqmo ham. 37Mat naqmo Isrel gibilenim bilam, God teq ne gilikmanib ne gimaqbab araq emid gwahtiqeq in ago nantut ya nogmo iyeq osdaq haqad in bilam ham. 38Mat Isrel on mataw nenaq og amatawun haiqtab osta na Moses-mo ham. Mat naqmo in i gisesan nenaq osta ham. Garah anan Sainay haqayta nab angelo in Moses-mo gamuk bulonta ham. Mat God ago gamuk dimunta mataw giqeman kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na waqim i igta na Moses-mo ham. 39Ta teq i gisesan na in Moses aqez huritnan gituw hiqiyiy ham. Gituw hiqiysa in Moses aqez othasad in Isip-ub muleqeq ta lehnan ginad emiy ham. 40Ginad emad in Aron buloniy, Ni i giyon god asor giqem ig haqiy ham. Id teq god nagan danmeb lehad in i giwamuzeq giqad leh daqay haqiy ham. Na ezaqgo mat i giwaqim giqad Isip hulosim bolta na in nabagag lehim ezaqag titon haqiy ham. 41Haqad kam nab in bulmakau amidon araq adulan emim teq in anognib karuw araq anat urotim faqab wizim in ayon tamaz em ugiy ham. Ad in god katiyta in gibenab emiyta na ahol waqad in ginad tidimniy yaqay ham. 42Nazaq iyan God in gileh negad gihulosan in nagah amo amo kaitab usayta na giyon lotu tiqem yaqay ham. God ago nantut gamuk mar toniyta nazaqmo diq in em yaqay ham. Gamuk na bilam, Ne Isrel-ib mataw ham kwaziqmo ne og amatawun haiqtab ulig 40 nazaq osiyta haqad in bilam ham. Osad ne bulmakau teq sipsip ginat urotim faqab giwiz yaqayta haqad in bilam ham. Na ne yaqmen tamaz em yagnan haqad ne nazaq em yaqay ye? haqad in bilam ham. Haiqgam haqad in bilam ham. 43Ne ya gileh yagad ne god katiyta Molek ago lotu abitan emim teq ne ulig anan Refan haqayta na adulan emiy ham. Emim ne nagah giger na wazim saw haresmo ne luw yaqayta nab ne sorad a luw yaqay haqad in bilam ham. Ne god katiyta naqmo giyon tamaz em negnan haqad ne in gidulan emiyta haqad in bilam ham. Nazaq iyan ya ne gigo ogib gimuzid ne pesanmo saw Babiloniya-ib le tuqos daqay haqad in bilam ham. 44Kwaziqmo God in Moses bit araq adulan isihunim bulon, Ni yaqmen bit araq kazaqta waz yag haqad in bulon ham. Haqan i gisesan og amatawun haiqtab luw osad kam nab in Tempel karuwsanibta na tiqemiy ham, God Moses bulonta nazaq ham. In bit na emim ahol waqad ginad em yaqay, Muran God i inaq tuqosauq haq yaqay ham. 45Ari abeb i gisesan in Josuwa inaq og kawa i osauqta ka anamreniz gimuzeq gigo og waqnan haqad tuboliy ham. Bolan God i gisesan gimeb mataw nagan gimuzan lehsa gigo og ka in waqim i gisesan tinag ham. Kam nab i gisesan lotu abitan karuwsanibta na og kab a bolim in duq tonan tursa le Devit ago kamubmo tiqiy ham. 46An God agem dimunta Devit ugsa Devit loyinad in God bulonim bilam, Ni ya ises Jekob ago God haqad in bilam ham. Ni ya inan ninad dimniysa teq ya ninyon bit diq araq em nigiq haqad in bilam ham. 47Teq haiq ham. Devit in mat bab emad mataw kabemmo ginol amta iyim in bit na a hi am ham. Devit atatin Solomon teq in God ayon bit diq na tiqamta ham. 48Ta teq God Ulilib Diqta na in bit mataw gibenab emayta nab a hi osaqta ham, God ago nantut bilamta nazaq ham. In bilam, 49Yaqmo Iyahta ya kazaq bilaqaiq haqad in bilam ham. Ya Heven-ib yaqgo ban tawontab osad nagah bunmo giwamuzaiqta haqad in bilam ham. Teq og ka in ya isen abanan iysa ya isen emim osaiqta haqad in bilam ham. Nazaq iyan bit ezaqta ne yaqmen em daqay? haqad in bilam ham. Teq ogib saw araq ayahta ya woqeq usad inamur emdaiqta na edowa? haqad in bilam ham. 50Yaqmo ibenab nagah kagan bunmo a hi giqemta ye? haqad in bilam ham. 51Ne mataw gifaqin atoran diqta ham. Ne gigem soqotim ussa gideksan nan a hi huritaqta ham. Tutimmo ne God ago Bugaw Dimunta baymuzayta ham. Ne gisesan gisen muzinad in daq emiyta nazaq ne emaymo ham. 52Kwaziqmo ne gisesan God ago nantut bunmo afaqan negad gimeqin ton yaqayta ham. Sa nantut na asor in mat titnonta teq boldaqta na agamukan bilaqsa ne gisesan na in ginol em yaqayta ham. An muran mat titnonta na gwahtiqan ne waqim bab gibenab eman in tuwol emiy ham. Na in bilaqne negmo gibenab wol emiyta nog tiqiy ham. 53Ne God ago maror Moses bilamta na angelo gibenab waqiyta teq ne maror na wazinad a hi muzinayta ham. 54Ari mataw aseseqta na in Stiven ago gamuk huritsa gamuk na giqutil tuqulum. Uluman in gite guruwad Stiven anan gigem diq timeqniy yaqay. 55Sa God ago Bugaw Dimunta Stiven aholib ayahmo bolan in ame Heven-ib gwalehim turad in God ahol anuwan oysa ahol waqad teq in Yesus God aben aqabun ban eraqim tursa ahol tuwammo. 56Ahol waqad in bilam, Ne ahol waqiy ham. Kait misireq nog iyim aqez hassa ya Mat Atatin God aben aqabun ban kowa tursa ahol tuwaqaiq ham. 57Haqanmo haiq mataw na dedibmo ek tonad gideksan ituqad in garabmo eraqim sibim le Stiven tuwaziy. 58Wazim in othishasim ad uliq asan ban lehim in amalib gig tuhuneg yaqay. Sa mataw iturimmo Stiven amalib nan emiyta nagan in daq na anamreniz iyim iyan in gigo giholsihen hasim mat minminta araq anan Sol haqayta anognib humab tuwoliy. 59Humab wolim teq in gigibmo Stiven tuwolsa Stiven bilam, Iyahta Yesus ham ni ya iwitan waq ham. 60Haqad in abakbakan ulum laquwim turad in dedibmo lilay, Iyahta ham ni mataw ka gigo daq meqinta ka walemad anadin ta hi em ham. Haqadmo in tumom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\