Efesus 1

1Ari yaqmo Pol. God-mo anad bilaqan ya Krais Yesus ago Aposel iyta. Ya sansandek ka God ago on mataw tawonta uliq Efesus-ib Krais Yesus ago nan huritad muzinayta na gimen mar tonim eman leh negaq. 2I Gimam God teq i gigo Iyahta Yesus Krais inaq in gigem dimunta negad in ne gigem emid kiskismo usan. 3I God abin iluwuq. In i gigo Iyahta Yesus Krais ago God teq in Yesus Amamtamo. In i giqeman i Krais aholib soqotim inaq ossa in i giwitan gidimun tonim ago os dimunta Heven-ib usaqta na tiqig bug. 4Na in kazaq. Kwaziq diqmo God og ka a hi emadmo in i Yesus inaq soqoteq osamta na ago tibilaqan usta. In i ginan anad am, In Yesus inaq soqoteq teq in ya imeb yaqgo on mataw tawonta iyeq os daqay ham. Osad daq araq ananin waq daqayta in giholib haiq iysa in ya inan ginad diq bilaqsa os daqay ham. God i gimen daq nazaq diq tiqem igdaq haqad in aholyon i gitowun tiqamta. 5Gitowun emim in Yesus Krais ago kabiy amalib i giwarinan i inmo ago onmin tugwahtiw, in kwaziqmo anad bilaqan usta nazaq. 6God in atatin Yesus anan anad diq bilaqsa in agem dimunta ugaqta. Nazaq iyan i Yesus inaq soqotim ossa God agem dimunta atatin ugaqta nazaqmo in agem dimunta samanmo naw nog i igaqtamo. Igsa i in ago agem dimunta ayahmo igaqta na anadin emad i abin iluwauqta. 7Yesus Krais inmo ahol anedan hulosim i gizayim giwamta. Giwaqan muran i in aholib soqotim inaq ossa in anedan na i gigo daq meqinta tisuhol bugan God in anadin a ta hi emaqta. God agem dimunta ignan haqad in nazaq i gimen dante dimun diqta na am. 8Emad in agem dimunta nawa na ayahmo diq igan giyunin bugan i ginad tihastitay. Hastitayan God anad ulilemim usta na in i giqisihunan i ginad tiqem has. Na ezaqgo God i gilumsihnan anad bilamta na Krais ago hib ulal iysa i ahol waqim God anad ulilemabta na ago tuhurit. 10Teq God anad na in kazaq. In nagah bunmo giwamuzad dan ugeq ugeq le in anad usaqta nazaqmo in tugwahtiq bugdaq. Gwahtiq bugid nab teq nagah bunmo Heven-ibta teq ogibta inaqmo in Krais ahaqenib iyeq wastitayeqmo tuqus bug daqay. 11God nagah bun diqmo giwamuzad giqemsa in tekomo anad tiqamta nazaqmo diq in gwahtiqayta. Ad kwaziqmo in anad am, Juda on mataw teq danmeb Krais anan helmo haqsa ya iholyon giwaqid in yaqgo on matawmo diq iyeq tuqos daqay ham. Osad ya in gidimun tonta na ago in anadin emad in tuteqmo ya ibin tiqiluw daqay ham. Nazaq iyan God in i Juda asor ginan anad amta nazaqmo in bilaqan i in anad na muzinim danmeb Krais anan helmo tihawta. 13Ari ne on mataw Juda a haiqta na, ne inaqmo Yesus awagamun dimunta na tuhuritiymo. Ne God ago gamuk helta na huritim ginad emiy, God i inaqmo tigiwaqdaq haqad ne Krais anan helmo tihaqiy. Haqad ne Krais inaq soqotim ossa God in ago Bugaw Dimunta ne tinag, in ago on mataw bunmo negnan hel diqmo bilamta nazaq. Negan ne ginad emay, Helmo, i God ago on matawmo diq tiqiyim osauqta haqay. 14I Yesus anan helmo haqauqta na bunmo i God ago Bugaw Dimunta tuwawta. Waqim inaq osad i ginad emauq, God ago Bugaw i giholib usaqta ka in God ago os dimunta in teq igdaqta na atowun nog i giholib usaqta haqauq. God ago Bugaw Dimunta ka i giholib ussa le God i giwaqid i in ago on mataw tiqiy hasamta haqauq. Haqad God i gidimun tonta na i anadin emad abin tutimmo iluwauqta. 15Ari mataw ne gibin kazaq bilaqsa ya huritta. Ne Iyahta Yesus anan helmo haqad ne God ago on mataw tawonta na bunmo ginan ginad bilaqaqta. 16Ya ne gibin nazaq huritim tutimmo ya God inaq gamuk emad esey ugaiqta. 17I gigo Iyahta Yesus Krais ago God in i Gimam iyim uliq Heven-ib abin teq ahol anuwan ayahta inaq osaqta. Nazaq iyan ya in inaq gamuk emad ya ne ginadin emad kazaq bulonaiq, God haqaiq ni ninad dimunta Efesus on mataw na negsa in ginad awaz meqniyan haqaiq. Awaz meqniysa ni ningo gamuk alulin ulilemim usaqta na emid in gimeb ulal iysa in ningo hurit hasiy haqaiq. 18Ad ni in ginad emid hastitayanmo haqaiq. Hastitaysa ni in giwaqeq gidimun tonnan haqad gililewunta na ago in ginad emiy haqaiq. Ginad emad in ningo os dimunta abin inaqta na ago huritiy haqaiq. Ningo on mataw tawonta bunmo in ningo os dimunta na tuwaqim in mataw ginaghan inaqta nog iyim osayta haqaiq. 19Teq ya God kazaq bulonaiqmo, Efesus mataw na in ningo zaway awaz meqinta i on mataw ni ninan helmo haqauqta giholib kabiy emaqta na ago in loyiniymo haqaiq. Loyinad ningo zaway in nagah ayah diqmo iyan in a hi ulum kem daqayta na ago in ginad em hasiymo haqaiq. 20Zaway naqmo kwaziqmo Krais aholib kabiy eman in hodhodab usim ta eramta. Eraqan God ago zaway naqmo Krais eman in Heven-ib gwalehim God aben aqabun ban tuqos woqim osaqta. 21Osad muran in bugaw aseseqta zaway amo amo wazayta nagan teq angelo giwaz meqmeqinta maror nog iyim ulilib osayta nagan bunmo giquriyamim in ulilibmo diq osaqta. Osad in nagah aseseqta gibin inaqta nagan bunmo giquriyamad kam muturta teq gwahtiqdaqta nab in abin nazaqmo tuqos tutdaqtamo. 22God in on mataw Krais ago nan huritayta na ginadin emad in nagah bunmo giqeman Krais ahaqenib tiqiy bugsa in Krais eman nagah na bunmo gifaqin tiqiy. 23Teq on mataw Krais ago nan huritayta na in Krais anon iyim in Krais ahol bunmo iyim osayta. Sa Krais-mo in og kait inaq giwaleq ton bugim osaqtamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\