Efesus 5

1Ne God ago onmin iyan in ne ginan anad diq bilaqaqta. Nazaq iyan ne in asen muzeq in daq em nogmo ne emiy. 2Ad Krais i ginan anad bilaqsa in i giyon ahol nog hulosta nazaqmo ne an anan ginad bilaqsa osiymo. Na ezaqgo Krais ahol tamaz nog God ugan God ameb in bilaqne tamaz ahuran dimunta nog iyan in huritim anad diq bilamta. 3Teq ne an haresmo hureqeq inaq hi usiy. Ad ne daq anumlan inaqta bunmo hi emad mataw asor gigo nagah hi utetiymo. Daq nawa ya ginan bilayta na ne aban emsa in abin asit ne gilikmanib hi gwahtiqan. I God ago on mataw tawonta iyim i nazaq wastitayeq osamta. 4Teq ne gamuk meqinta teq gamuk agadanta teq gamuk akamolmolin inaqta meqinta nagan ne hi bilaqiy. God ago on mataw gamuk naqanta a hi bilaqayta. Haiqgam. Ne gamuk meqinta na hulosad gamuk dimuntaqmo amalib God eseymo ugiy. 5Ne gamuk ka huriteq ginad diq em hasiy. On mataw an haresmo hureqim inaq usayta na teq mataw daq anumlan inaqta emayta na teq mataw nagah haresmo utetayta na in God ago maror aduganib gibin haiqta. Mat nagah haresmo utetaqta na in bilaqne god katiyta abin iluwaqta nazaq nog iyaq. Mataw naqanta nagan bunmo in God ayow Krais inaq gigo os dimunta nab le a hi gwahtiq daqayta. 6Ne gihol waz naqmo hiqiyiy. Luweq mat araq kat negad ago gamuk samanta gibilensa ne muzin daqay. Ne nazaq hi emiy. Mataw gamuk samanta muzinad God ago gunun othassa God in ginan agem meqniysa faq negaqta. 7Nazaq iyan ne mataw naqanta giholib hiqiyad nenaq araqib hi luwiy. 8Kwaziqmo ne romriqab osiyta. Ari muran ne Iyahta aholib tisoqotim ne inaq saw anuwanib tuqosay. Nazaq iyan ne on mataw saw anuwanib luwayta nazaq nog ne luwiy. 9Na ezaqgo ne saw anuwanib daq emsa saw anuwan naqmo in ne gigo daq dimdimunta teq ne gigo daq titnonta teq ne gigo daq helta nagan bunmo giqeman anon kabemmo tisorqenaqta. 10Teq naga daqin ne emsa Iyahta anad dimniyaqta naqmo ne nagunad luwiy. 11Mataw romriqab osad daq samanta emsa ne gilumsihad ginaq hi emiy. Haiqgam. Ne gigo daq dimunta naqmo amalib ne mataw gigo daq meqinta emid ulal iyan. 12Na ezaqgo daq hares mataw ulilemim emayta na in meqin diq iysa i giqezabmo bilaqnan gimebay woqaqta. 13Ari nagah bunmo saw anuwanib gwahtiqimmo ulal iyaqta. Nazaq iyan saw anuwan naqmo in daq bunmo alulin eman ulalab gwahtiqaqta. 14Daq naqmo ago mataw bar wazad kazaq bilaqayta. Mat ni usaqta na ni eraq haqayta. Eraqeq ni hodhod huloseq asan ban gwahtiq haqayta. Gwahtiqeq ni Krais ahol anuwanib os haqayta. 15Nazaq iyan ne gihol wamuzad luwiy. Ad ne mat anad haiqta luw nog hi iyiy. Haiqgam. Ne bilaqne mat anad inaqta luw nog iyiy. 16Muran kam kab daq meqinta haresmo gwahtiqim tilehaq. Nazaq iyan ne kam abu hi ulumad ne God ago kabiy em naqmo hiqiyiy. 17Ad ne agadan hi iyad Iyahta anad ezaq usaqta na ago ne ginad em haseq nazaqmo ne emiy. 18Teq ne yuw atoranta ayahmo uluwad gimaqbel hi hulosiy. Haiqgam. Yuw na mataw ginad wamuzsa in daq hi emnanta emad in gimo gihol meqin tonayta. Ari negmo teq ne God ago Bugaw Dimunta ban ugid in ayahmo ne giholib usad ne ginad wamuzan. 19Sa ne gimaqbaban nenaq humab woleq lotu abarin teq Buk Song-ib bar usaqta nag teq bar asor Bugaw Dimunta ne ginadib eman gwahtiqaqta nagan ne wazad osiy. Osad ne Iyahta ayon bar nagan wazad ne gigemabmo diq in abin iluwiy. 20Teq ne giholib daq bunmo gwahtiqaqta na ago ne i gigo Iyahta Yesus Krais abinib i Gimam God esey ugiy. 21Krais ne gibiymuzsa ne in wazinad ahaqenib iyeq osiy. 22Teq ne on mat tuwaqiyta na, ne Iyahta ahaqenib iyim osayta nazaq ne gidugniz gihaqenib iyeq osiymo. 23Na ezaqgo mat in awe afaqinta. Bilaqne Krais in on mataw inmo ago nan huritayta na gigo gifaqin iyim osaqta nazaq nog. Teq Krais in ago on mataw na gilumsihim giwaqan in Krais anon nog iyim osayta. 24Ad Krais ago on mataw in ahaqenib iyim osayta nazaqmo on in gidugniz gihaqenib iyeq in ginad muzin bugiy. 25Sa ne mataw aw tuwaqiyta na, ne giqonan ginan ginad bilaqan. Krais in ago on mataw ginan anad bilaqsa in gilumsihnan haqad ahol nog hulosta nazaqmo ne giqonan ginan ginad bilaqan. 26Krais in ago on mataw na giqemid tawon diq iy daqay haqad in gimen ahol nog hulosta. In nazaq emim teq in ahol awagamun na in ago on mataw negan in tuhuritiyta. Huritim in gamuk na anan helmo haqad yuw huzan Krais in gigem suholan in ameb ginumlan tihiqiy. 27Ginumlan hiqiyan in giwaqan dimun diqmo iyan Krais aholyon tigiwam. Krais ago on mataw na giholib gibatlan araq hiqiyan gisan dimun diq iysa in gihol awaqan dimunmo diq tiqiy hasaqta. Nazaq iyan in Krais ago on mataw tawon diqta iyim in giholib daq araq ananin waq daqayta na a hi usaqta. 28An nazaqmo mataw aw tuwaqiyta na in gimo gihol anan ginad bilaqaqta nazaqmo in giqonan ginan ginad bilaq daqaymo. Mat in awe alowan tonad na inmo ahol alowan tonaqtamo. 29Mat araq diq inmo ahol bab ugad a hi meqin tonaqta. Haiqgam. Mataw bunmo in gimo gihol alowan tonad in gihol anononmo wamuzayta. Teq Krais in ago on mataw giyon nazaq emaqtamo. 30Na ezaqgo i inmo ahol anaghan nog iyim ossa in nazaq i gidimun tonaqta. 31Daq alulin naqmo ago mat in anen amam gihuloseq in awe aholib tisoqotdaq ham. Soqoteq in giger gihol amulikmo iyeq tuqos daqay haqad in bilam ham. 32Mat awe inaq ezaq tonim gihol amulikmo iyayta na alulin ulilemimmo diq ussa i a hi ulum kemamta. Teq ya gamuk na waqim Krais ago on mataw nenaq giholib emim ya in ginan bilaqaiq. 33Ari ne mataw amulik-mulikmo bunmo ne gihol anan ginad bilaqaqta nazaqmo ne giqonan ginan ginad bilaqan. Sa aw aduw wazinad ahaqenib iyeq osan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\