Galesiya 3

1Ne Galesiya-ib matawta, ne God ago maror Moses bilamta na a ta muzinnan tonad ne ginad hi emta adan tiqemay. Nog ne kusluw negan ne ginad agadan iyaq? I Yesus Krais awagamun dimunta gibilensa ne bilaqne gime anonabmo Yesus ayib dom wolan ussa ahol waq nog tiqiyiyta. 2Ya nagah araq ago tisusumun negnan. Ne God ago maror Moses bilamta na adan muzinim God ago Bugaw Dimunta waqiy o haiq ne Yesus awagamun dimunta na anan helmo tihaqim teq ne Bugaw Dimunta na waqiy? 3Ne agadan hi iyiy. Mebmebmo diq ne God ago Bugaw Dimunta ago zawayib God ameb mataw titnonta iyiyta. Ari muran negmo gigo zaway amalib ne gihol emid God ameb tidimniy hasnan haqad ne ginad emay ye? 4Daq kabemmo ne giholib gwahtimta na samanta gwahtim e? Teq ya inad emaiq, Daq nagan ne samanta a hi loyiniy haqaiq. 5Nazaq iyan ne ezaq tonan God ne gilikmanib daq azawayin inaqta emad teq in ago Bugaw Dimunta negaqta? Ne God ago maror Moses bilamta na ago gunun muzinsa in nazaq gidimun tonaqta o haiq, ne Yesus awagamun huritim anan helmo haqiyta na ago in ne gigo hib daq aseseqta na giqemaq? 6God ago marib Abraham abin kazaq usaqta. Abraham God aqez anan helmo haqan God in anan mat titnonta ham. 7Ad nazaqmo muran on mataw God anan helmo haqayta na in Abraham atatniz tiqiyaytamo. 8Teq on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan in inaqmo God anan helmo haqsa God in ginan titnonta haqaqtamo. Daq na agamukan kwaziqmo God ago marib mar tonan tuqusta. Ussa daq na a hi gwahtiqsamo God in gamuk dimunta kazaq Abraham bulonim bilam, Ninmo nimalib teq ya on mataw en bunmo tigidimun tondaiq ham. 9Nazaq iyan Abraham helmo haqan God dimun tonta nazaqmo diq God in on mataw helmo haqayta na bunmo gidimun tonaqtamo. 10Ari teq on mataw ginad emay, God ago maror Moses bilamta naqmo teq i tigilumsihdaq haqayta, mataw na oseq teq timeqniy has daqay. Na ezaqgo God ago marib gamuk araq mataw ginad nazaq usaqta na ginan kazaq bilam, On mataw God ago maror Moses mar tonta na ahaqenib osad ago gunun bunmo a hi muz bugayta na, God in on mataw na bunmo kusluw negid in oseq timeqniy has daqayta ham. 11Teq God ago gamuk kazaq bilammo, On mataw God aqez anan helmo haqan in ginan titnonta hamta naqmo in God inaq dimunmo tuqos daqayta ham. God ago gamuk nazaq bilaqan i ginad emauq, Mat araq God ago maror Moses bilamta na muzinim ahol eman God ameb titnonta iyta na haiq diq haqauqta. 12God ago maror Moses bilamta ago adan na in i ginad helmo haqauqta na ago a haiqta. Haiqgam. Na in i giholtuw bul ago nagahta. God ago gamuk tibilam, On mataw God ago maror Moses bilamta na muzinad ago gunun akabiyan em bugid teq maror na giqemid in God inaq dimunmo tuqos daqay ham. 13Ta teq i bunmo God ago maror Moses bilamta na a hi muz bugim i bunmo timeqniyim osta. Teq i maror na itiyonim God ameb timeqniyim osta na ago mebay Krais inmo ahol ugim sorim i gizayan i God ago maror kwaziqta na ahaqenib a ta hi osauqta. Krais i gigo ban waqim in meqniy hasim osta. Na ezaqgo God ago gamuk bilam, Mataw ayib giqothenan turayta na bunmo God in kusluw negan in ameb timeqniy hasim osayta ham. 14Nazaq iyan Krais Yesus afaqan ayahta on mataw gidanin qwayim usta na waleman God Abraham dimun tonta nazaqmo in muran on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan tigidimun tonaqmo. Gidimun tonsa i on mataw Yesus anan helmo haqauqta na bunmo i God ago Bugaw Dimunta waqauqta, kwaziqmo God ignan hel diqmo bilamta nazaq. 15Ya imaqbaban, ya mataw gigo daq araq anan tibilaqnan. I gilikmanib mat araq a hi moqadmo nog diq in ago ahuran nagah waqdaqta na agamukan bunmo in wastitayim mar tonaqta. Mar tonim tumoqan abeb mat araq diq gamuk na a hi othasad teq in anadibmo gamuk ta araq samanta a hi emaqtamo. 16Ari kwaziqmo God in Abraham teq Abraham anaynayin araq abeb teq gwahtiqdaqta na inaq gidimun tonnan haqad in hel diqmo bilamta. Bilaqan gamuk na God ago marib tuqusaqta. Teq gamuk nab God bilam, ‘Abraham anaynayniz’ nazaq in a hi bilam. In amun amulikmo anan bilaqad in ‘Abraham anaynayinmo’ ham. An Abraham anaynayin na Krais-mo. 17Ari yaqgo gamuk nawa na alulin in kazaq. Mebmeb diqmo God in Abraham inaq an adugan wazim in hel diqmo bulonta. In gamuk na bilaqan abeb ulig 430 nazaq le tihiqiyan teq God ago maror Moses bilamta na tugwahtim. Gwahtiqim maror na in God Abraham inaq an adugan wazta na eman samanta a hi iyaq. Haiqgam. Maror na in God ago gamuk amebta in hel diqmo Abraham bulonta na a hi walam. 18Ari i God ago maror Moses bilamta na muzin bugeq ago os dimunta waqamta nazaq iyid teq i ginad kazaq em nag. God hel diqmo haqad ago os dimunta Abraham samanmo ugnan bilamta na le saman tiqiy haq nag. Teq haiq. God in ago os dimunta Abraham samanmo ugnan haqad gamuk hel diqmo bulonta. 19Ari nazaq iyan teq nagaqgo God ago maror Moses bilamta na gwahtim? Na in kazaq. God anad i gigo daq meqinta na ulal iydaq haqad in ago maror na agununin inaq abeb teq eman gwahtimta. Gwahtiqim gunun na nazaqmo ussa le Abraham anaynayin in dimun tonnan hel diqmo bilamta na tugwahtiqdaq haqad in anad amta. God ago gunun kwaziqta na angelo giqezab gwahtiqan mat liqabmo turyaqta na waqim garahab gehitiqim teq ago walmataw nagta. 20Teq mat liqab turaqta na akabiyan kazaq. Mat na mataw giger gilikmanib turad in araq ago gamuk waqim teq in araq na ugaqta. Teq God amulikmo iyim in ago gamuk hel diqta na inmo Abraham ugta. Nazaq iyan in Abraham gamuk ugta na in maror kwaziqta na uriyamta. 21Nazaq iyan God ago maror Moses bilamta na in God i gidimun tonnan hel diqmo bilamta agamukan na ago bab daqagya? Haiq kidik! God in gunun araq i muzeq kayeqmo osamta na igid teq i bilaq nag, I God ago gunun naqmo muzinad in ameb on mataw titnonta iyauq haq nag. Nazaq iyid teq gunun na in God samanmo gidimun tonnan hel diqmo bilamta agamukan na wazid woq nag. 22Teq haiq. God ago gunun Moses bilamta na in on mataw bunmo giqirquran in daq meqintamo ahaqenib osayta. Nazaq iysa iyan God mataw gidimun tonnan hel diqmo bilamta agamukan na in maror kwaziqta na agurmamnib a hi bolaqta. Haiqgam. Gamuk dimunta na i ginad helmo haqauqta agurmamnib bolaqta. Bolim in on mataw Yesus Krais anan helmo haqayta naqmo gigo hib anon emaqta. 23Ari Yesus anan helmo haqgo akaman na a hi gwahtiqsamo God ago maror Moses bilamta na in i giqirquran ossa le Yesus anan helmo haqgo adanteqin na ulalab tugwahtim. 24Nazaq iyan God ago maror Moses bilamta na in i gimam giwarinta nog iyim in i giwamuzim ossa le Krais tugwahtim. Na ezaqgo God anad i Krais-mo anan helmo haqsa teq in i ginan on mataw titnonta haqdaq haqad in anad usta. 25Ari muran i Krais anan helmo haqamta adan na tugwahtiqan i gimam giwarinta na ahaqenib a ta hi osauq. 26Ne bunmo Krais Yesus aholib soqotim inaq osad ne God atatniz tiqiyim osayta. 27Na ezaqgo ne Krais abinib yuw huzim ago dauhib gwahtiqiyta nab ne God atatin Krais waqim giholsihen nog giholib eman ne gisan awaqan amo amo na tuqulilem nog iy. 28Nazaq iyan ne gilikmanib Juda mat haiq teq Grik mat haiqmo. Ad ne gilikmanib kabibiy mat samanta haiq teq mat samanmo luw osaqta haiqmo. Ne gilikmanib mat haiq teq aw haiqmo. Muran ne bunmo Krais Yesus ago hib soqotim ne bunmo gihol araqibmo tiqiyiy. 29Ad ne Krais agota tiqiyim ne Abraham anaynaynizmo tiqiyim osaytamo. Nazaq iyan kwaziqmo God in Abraham anaynayniz nenaq gidimun tonnan hel diqmo bilamta agamukan na in ne gimen usaqtamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\