Hibru 12

1God ago on mataw dauh biyahta nawa ya ginan bilayta na in i gililut igim turad in i God anan helmo haqamta na adanteqin giqisihunayta. Nazaq iyan i nagah afaqanta giholib usaqta na bunmo teq giholib daq meqinta i ginad hureqaqta na i hulos buguq. Ad i gituw hi hiqiysa God i gimen dan emim bilam, Bo kazaq sibiy hamta naqmo i muzeq sibuq. 2I Yesus anan gime diq tih neman. Inmo i ginad helmota na alulin teq inmo i ginad helta na tuwol netdaqta. Yesus abeb teq os dimunta waqeq anad dimniysa osdaqta na anadin emad in zaway diq iyim afaqan sorad tursa le in ayib othenanmo tumom. In ay nab moqdaqta ago mebay na anadin eman in nagah diq a hi iyta. An muran in God ago ban tawonta na aqabun ban tuqos woqim osaqta. 3Ne ginad em hasiy. Kwaziqmo mataw meqinta in Yesus bab diq ug yaqayta. Ta teq in awaz meqniyim turad ahol a hi hureq hasyaq. Na ne anadin emad ne gihol husisiqsa gituw hi hiqiyan. 4Helmo ne og ka ago daq meqinta bayid woqgo haqad inaq bab emayta teq bab na amuganib ne ginedan asor a hi woqaqta. 5Teq God in ne gigem zaway ugnan bilamta na anan ne gidek tizizal e? In ne ginan yaqgo onminmo diq haqad in kazaq ne gibilan, Yaqgo amun ham, Iyahta suleq nigsa luweq ni suleq na anan nagah samanta haqdaq ham. Ad luweq in ni niwastitaynan haqad ninolsa ni nituw hiqiydaq ham. 6Ne nazaq hi emiy ham. Iyahta in on mataw ginan anad diq bilaqaqta naqmo suleq negaqta ham. Teq in on mataw giwaqim ginan yaqgo onmin haqaqta na bunmo in gusib giwistitayaqtamo ham. 7Nazaq iyan ne zaway diq iyeq tursa God ne giwastitayan. Amun amam in ago amun ayon emaqta nazaq nog in ne giyon emaq. Og kab mat araq in ago amun a hi wastitaydaqta haiqgam. 8Ad nazaqmo God in ago onmin bunmo giwastitayaqtamo. Ari in ne a hi giwastitayid teq ne in ago onmin diq a hi iy daqayta. Haiqgam. Ne bilaqne onmin danatabta nog iy daqayta. 9Ne ginad emiy. I gimaman og kabta na in i giwastitaysa i giwazinauqta. Nazaq iyan i Gimam i giwitan giwamuzaqta na in i giwastitaysa i in aqez huritad ahaqenib a hi osam e? Na haiqgam. I in aqez hurit kemeq ahaqenib iyeq kayeqmo osamta. 10I gimaman og kabta na in ginadibmo kam asitmoqmo i giwastitayayta. Ari God-mo i gidimun tonnan haqad giwastitayaqta. In anad emaq, Ya tawon diqta iyim osaiqta nazaq nog yaqgo onmin os daqaymo haqad in i giwastitayaqta. 11I Gimam Iyahta na in i giwastitaysa i ginad a hi dimniysa gigem afaqanmo loyinauqta. Teq abeb in i giwastitayta na anon emsa i giholib daq titnonta gwahtiqsa i gigem kiskismo tuqusaqta. 12Nazaq iyan ne giben husisiqim wo yuk tonad usaqta na waz ta eraqan. Ad ne gibakbakan harara nemaqta na itiwunid awaz ta meqniyan. 13Ne giholyon dan wastitayid titnonan. Ne nazaq emeq teq ne dan na muzinad gisen kok tonim usaqta na a hi meqniy hasdaq. Haiqgam. Ne dan titnonta na muzadmo ne gisen kok tonim usaqta na tidimniydaq. 14Ne zaway diq iyeq mataw bunmo nenaq zib alowabmo osiy. Ad negmo gihol God ugad ne God ago daq tawonta naqmo ne muziniy. Mat aholib God ago daq tawonta a hi usaqta na in abeb Iyahta ahol a hi waqdaq. 15Teq ne an wamuz naqmo diq hiqiyiy. Luweq ne gimaqbab araq woqeq God agem dimunta ugaqta na in hulosdaq. Ad ne an wamuzad ne gigo araq in bilaqne ay aninin agon inaqta nazaq nog hi iyan. Luweq ay na gwaleq anon emsa ne bunmo God ameb gihol anumlan inaq iy daqay. 16Teq ne gilikmanib mat araq God gileh ugim inmo anad meqinta muzaqta na in ne nenaq hi osan. Mat nazaqta araq in Iso daq amta nazaqmo in emad in God ago nagah dimdimunta anan nagah a haiq haqsa ne mat na hidmo wastitayiy. Iso in Aisak atatin aqenta iyim in amamgo nagah kabemmo waqdaqta abin dimunta usta. Teq in abin dimunta na amikqan ugad amenin in didaq deg amulikmo waqim namta. 17Wagam na ne tuhuritiyta. Abeb in amam ago hib nagah dimunta na waqnan bulonsa amam gileh tuqug. Gileh ugan Iso gaqad ame kabemmo bulonyaqta teq in anad buliydaqta akaman haiq tiqiy. 18Ari og ka ago saw araq ne God ago nagah ahol waqad waz daqayta nab ne le a hi gwahtiqiyta. Ne ginad emiy. Kwaziqmo Isrel on mataw garah araq asenab gwahtiqim turad in gime anonab daq kabemmo gwahtiqsa ahol waqiyta. Garah nab faq ayahta oysa romriq dub diq tiqan saw arab inaq iysa tim awaz meqinta sibyaq. 19Sa taur gayonsa in mat araq gamuk bilaqsa huritiyta. Isrel on mataw bunmo gamuk na huritad in rabad teq in Moses kazaq buloniy. Ni God bulonid in i gimen gamuk araq ta hi bilaqan haqiy. 20Na ezaqgo teko God in gamuk atoranta kazaq gibilan, Mat araq o karuw araq in asen garah ka asitmo mirirewunidmo ne gig hunegeq wol emid moqan ham. Haqsa Isrel mataw gamuk na huritim in gigo zaway tihiqiy bugyaq. 21Helmo, daq aseseqta nagan gwahtiqsa mataw bunmo rab titay yaqay. Sa Moses inaqmo nagah nagan ahol waqad bilam, Ya rab ilum netsa ihol harara nemsa osaiq ham. 22Ari negmo teq ne le garah nab a hi gwahtiqiy. Haiqgam. Ne garah ta araq anan Sayon haqaytab tugwahtiqiyta. Teq ne God Kayeqmo Osaqta na ago uliq Jerusalem Heven-ib usaqta nab ne tugwahtiqiymo. Uliq nab angelo kuluw diqmo humab wolim ginad dimniysa osayta. 23Teq ne God ago onmin Gimamgo nagah kabemmo tuwaqim in atatniz aqenta nog iyim osayta na gigo humabub ne tugwahtiqiymo. On mataw na gibin Heven-ib mar tonan usaqta. Teq ne God on mataw bunmo gilum kemdaqta na agerab tugwahtiqiymo. Sa ne on mataw titnonta God gilumsihan giwitan tidimniy hasim osayta na gigerab tugwahtiqiymo. 24Teq ne Yesus-mo ago hib tugwahtiqiymo. In i gimen God ago maror muturta a bolta. Ad ne Yesus anedan in ne gimalib hures lamta na ago hib tugwahtiqiymo. Ned na in Abel anedan uriyamim in i gimen gamuk dimun diqta bilaqaqta. 25Ne gihol waziy. Luweq ne gidek hiqiyad God aqez othas daqay. Kwaziqmo God aqez og kab gwahtiqim in on mataw gidek wazim gamuk atoran diqmo gibilensa in huritiyta. Ta teq mataw na God aqez na gileh ugiyta. Gileh ugan God faq negsa in tuk daqayta asawan nagun yo hiqiy yaqayta. Ari muran God aqez Heven-ibmo hitiqad i gidek wazaqta. Gidek wazsa i in aqez na othaseq i edob tukeq leham? Na hikidik. 26Kwaziqmo Isrel on mataw garah na asenab tursa God aqez iyanmo og ahol wolta. Ari muran in ago gamuk hel diqta araq tuqus tutaq. Gamuk na bilam, Abeb ya og emid in ame amulikmoqmo ahol a ta woldaq ham. Teq ya og amomo emid ahol a hi woldaq ham. Og kait inaqmo ya giqemid in gihol tuwol daqay ham. 27Ari in bilam, Og ame amulikmoqmo ahol a ta woldaq hamta. Nazaq iyan i ginad emauq. God in og kait inaq giqemid gihol wolsa nagah bunmo gihol woldaqta na hiqiy bugsa nagah ahol wol haiqta naqmo amomo in tuqus tutdaq haqauq. 28Nazaq iyan i God ago maror ahol wol haiqta na aduganib gwahtiqim osad i ginad dimniysa God esey uguq. Ad i in anad muzinad daq in anan anad bilaqaqta naqmo amalib i in ayon lotu emuq. Lotu emad i in anan rabad abin wazinad osuq. 29Na ezaqgo i gigo God in bilaqne faq ayahta eraqim nagah meqmeqinta bunmo oy bugaqta nazaq nogta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\