Hibru 5

1Ari mat araq in tamaz mat danmebta iydaqta na adan kazaq. God inmo mataw gilikmanib mat araq atowun eman in gwahtiqim ban na waqaqta. Waqim in ago on mataw bunmo gigo ban waqim God anognib turad in gibinib naw amo amo God ugad teq in daq meqinta walemgo atamazin emaqta. 2Teq tamaz mat danmebta na inaqmo in ago zaway haiqta iyim in ago walmataw ginad a hi em hasad God ago dan titnonta hulosayta na nenaq kiskismo lehaqta. 3In mat diq iyim iyan in on mataw gigo daq meqinta walemgo atamazin emad teq inmo ago daq meqinta walemgo atamazin in emaqmo. 4Tamaz mat danmebta na abin ayah diqta. Mat araq in kabiy na anadibmo ahol a hi ugdaqta. God-mo mat lilewunan in kabiy na waqaqta. Kwaziqmo in Aron lilewunta nazaqmo. 5Ad nazaqmo Yesus in tamaz mat danmebta abin ayahta na in anadibmo ahol a hi ugmo. Haiqgam. God-mo Yesus atowun emim bulon, Ni ya itatin ham. Muran ya ni tiniqulal tonaiq haqad in bilam ham. 6Teq God ago mar asor ban in kazaq bilammo, Ni tamaz mat Melkisedek ago dauhibta iyeq ni tamaz akabiyan kuluwa-kuluwmo emad tuqosdaq ham. 7Kwaziqmo Yesus og kab osad in anad emyaq, God ya ilumsiheq iwaqid ya a hi moq hasdaiq haqyaq. Haqad in God inaq gamuk emad susumun ugad in atoranmo ek tonad ago gaq inaq ame kabemmo bulonyaq. Bulonad in ahol wazan woqsa in God wazinad ahaqenib iyim osyaq. Nazaq iyan God in aqez tuhurit. 8Yesus in God atatin. Ta teq in santitiy ayahmo sorad in ahol suleq ugad God aqez muzingo in hurit kamta. 9Hurit kemim teq in tamaz akabiyan emdaqta na ago amatin dimun diqta tiqiyim in os kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na alulin iyim osaqta. Ossa on mataw inmo aqez huritad muzinsa in os dimunta na negaqta. 10Nazaq iyan God in atatin na atowun emim bulon, Ni Melkisedek nogmo iyeq tamaz mat danmebta tuqosdaq ham. 11Ya inadib Melkisedek agamukan kabemmo bilaqdaiqta usaq. Na ya gibilen nagta teq ne gimaqbel soqotim usad ginad a hi hastitayaq. Nazaq iyan ya gamuk na alulin giqisihunnan haqad teq ya ne gibibiyowunaiq. 12Kam sisaqmo ne God ago gamuk huritad osiyta. Osim muran negmo gamuk na asuleqin mataw tigibilen nagiyta. Teq haiq. Ne gimaqbel siqim diq iyim ussa ne God ago suleq kiskista ne danmeb huritiyta naqmo ne a ta huritnan os nog iyay. Ne didaq atoranta neqgo ahun haiqta daqag. Ne susmo neqgo ginad usaqta. 13Teq onmin amikmikta naqmo in sus neqayta. Ad in daq dimunta emgo adan a hikidik hurit kemayta. 14Ari on mataw aseseq tiqiy bugiyta naqmo didaq atoranta neqayta. On mataw naqanta in tutimmo gihol suleq ugad ginad emunad in daq ulum kemad dimun meqin haqgo in tuhurit kemiyta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\