Jems 5

1Ari ne mataw gigo nagah kabemmota na, ne yaqgo gamuk ka huritiy. Ne gigo daq meqinta na amenin nawa ne giholib tugwahtiqnan tonsa na ne anadin emad ne atoranmo gaqad osiy. 2Ne gigo es nagah bunmo tililih bugim usaqta. Ad ne gigo tubusan bunmo bidbid tumuktitayiy. 3Ne gigo gol teq silva na God ameb samanta iyim usaqta. Hazizirib teq ne gigo nagah naqmo in ne gigo daq meqinta emid ulal iydaq. Ulal iysa ne gigo es nagah na bilaqne faq nog ne giholib oy soqoteq in ne gisan tuqoywordaq. Nagaqgo ne kam abebtanta kab ne giholyon es kabemmo tuwal emad osay? 4Ahol waqiy. Kabibiy mataw ne gigo kabiyab wit urotan ne kat negad in gigo naw asor wasihim a hi negiy. Teq in gigo naw asor rin toniyta na in muran atoranmo lileyad aholib ulal emad usaq. Sa kabibiy mataw na inaqmo lileysa in giqez gwale Iyahta Zaway Bunmo Wazaqta na adekib tuwoqaq. 5Ne ogib kab osad nagah dimdimunta bunmo waqad ne gihol bilaqsa tuqosayta. Osad ne didaq nagah dimdimunta neqad giyuninsa ne gisan huhuw nemsa ne gigem dimniysa osayta. Ta teq ne bilaqne bulmakau amidon anon ayahmota wol emeq neqgo tiqiyim osaqta nazaq nogmo ne osayta. 6Ne hazizirib mataw titnonta giyon bilaqad ginol emsa in moqayta. Ad ne ginadibmo mataw na gimeqin tonsa in tok nemim nan araq a hi bilaqayta. 7Ari ya imaqbaban, ne giholib afaqan gwahtiqsa ne sormo sorad Iyahta boldaqta na baq tuneq osiy. Osad ne kazaq ginad emiy. Kabiy anamren ago kabiyab didaq tileyim teq in og ka ago didaq dimdimunta na baq tunim osaqta. Mat na agem kiskismo diq ussa urom amebta na woqan teq urom abebtanta na inaqmo tuwoqan in didaq na titayaqta. 8Ad nazaqmo ne afaqan sorad Iyahta amen emad ne gigem kiskismo usanmo. Ussa ne gigem zaway ugad gituw hi hiqiyan. Na ezaqgo Iyahta ta boldaqta na ago kam sinsin tiqiy. 9Ya imaqbaban, ne yuwlozin ta hi bilaqiy. Ne daq na a hi huloseq teq abeb ne hazizirib turad nab ne gigo daq meqinta na amenin meqin diqta tuwaq daqay. Ne ahol waqiy. Mat ne gigo daq ulum kemdaqta na ahol tuwastitayim in bo tugwahtiqgo haqad nawa dan ezab tituraq. 10Ya imaqbaban, ne God ago nantut kwaziqmo Iyahta abinib gamuk bilaqiyta na ginadin ta emiy. In gigo bab gimeqin tonsa in gigem kiskismo ussa in afaqan na sorad gituw a hi hiqiy yaqayta. Nazaq iyan ne in gisen muzad nazaqmo emiy. 11Na ezaqgo i ginadib mataw afaqan sorad gituw a hi hiqiyta na in muran tidimniyim osay haqauq. Teq Job agem zaway ugim afaqan aseseqta sorim atuw a hi hiqiyta na awagamun ne tuhuritiy. Ad wagam nab Iyahta anad in Job wamuzsa le in ago afaqan tihiqiydaq haqad anad amta na ne ahol tuwaqiymo. Job awagamun nab Iyahta i ginan anad diq meqniysa agem igaqta na i ahol waq kemauqta. 12Ari ya imaqbaban, daq danmeb diqta ne muzin daqayta na in kazaq. Ne gamuk araq atoranta bilaqnan haqad ne helmo ulilib hi bilaqiy. Ad ne Heven anan teq og ka anan teq nagah asor giwaz meqinta nagan ginan biyad helmo diq haqad nazaq ne hi bilaqiymo. Haiqgam. Ne bilaqeq, Eqe ya tiqemdaiq haqeq na ne nazaqmo emiy. Ad ne bilaqeq, Haiqgam ya a hi emdaiq haqeq na ne nazaqmo emiymo. Luweq ne katiyad samanta helmo diq haqid God ne giyon bilaqid ne amenin meqinta tuwaq daqay. 13Ari ne gilikmanib gimaqbab araq ahol afaqan iyaq e? Mat na God bulonan. Teq ne gigo araq anad dimniysa osaq e? In bar wazad God abin soran. 14Ad ne gilikmanib gimaqbab araq ago moq inaq iyeq in Yesus ago on mataw gigo danmebta nagan gililewunan. Gililewunid boleq in mat na amen God bulonad Iyahta abinib in mat na afaqinib masil wazbalid woqan. 15Mataw danmebta na helmo diq haqad God bulonid teq mat moqaqta na a hi moqdaq. Iyahtaqmo mat na wazid tiqeraqdaq. Ad mat na ago daq meqinta asor aholib usid teq Iyahta daq nagan tigiwalemdaqmo. 16Nazaq iyan ne gigo daq meqinta giholib usaqta na ulum hasid gwahtiqsa ne daq emiyta na ago an buloniy. Ad God ne gigo moq wastitayid gihol dimniygo haqad ne an ulumsihad God buloniymo. Mat titnonta God inaq gamuk emsa in ago gamuk na azawayin inaq iyad kabiy atoranmo emaqta. 17Mat anan Elaija haqayta na in i nogtamo osyaq. Teq in urom hi woqan haqad anad awaz meqin amalib God bulonan ulig ezeqmanmo teq aweweqta na asormo urom asit a hi wom. 18Ad teq abeb in a God ta bulonan kaitab urom tuwom. Woqan og didaq eman a ta gwalim lah. 19Ya imaqbaban, ne giyow araq God ago gamuk helta na adan hulosad in dante ta araq muzeq lehsa ne gigo araq le waqeq ad muleqeq dante helta nab a ta bolan. 20Teq mat nazaq ayow haresmo luwsa in hureqim dan titnontab a ta bolaqta na in gamuk ka hurit keman. In nazaq ayow daq meqinta emaqta na ulumsihid in ayow na awitan a hi moqdaq. God in ayow na ago daq meqinta kabemmo usaqta na giwalemad anadin a ta hi emdaq. Nawaqmo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\