Jon 10

1Ari Yesus bilam, Hel diqtaqmo ya ne gibilenaiq ham. Mat sipsip gigo gel ago dan ezab le a hi gwahtiqaqta na in mat arin inaqta ham. Mat naqanta in gel asan ban luwad gel itiyonim adugan ban gwahtiqaqta ham. Nazaq iyan in bilaqne mat mataw gigo bit wolim gigo nagah rin tonaqta na nog iyaqta ham. 2Ari mat dan ezabmo lo gwahtiqaqta naqmo in sipsip ginamrenmo diq ham. 3Kabibiy mat gel ago dan ez wamuzim osaqta na in sipsip ginamren diq bolsa ahol waqad in ayon dan tihas ugaqta ham. Teq sipsip in ginamren na aqez huritayta ham. Sipsip ginamren na in sipsip amulik-mulikmo ginan biyim gililewunad giqad asanib lehaqta ham. 4In ago sipsip bunmo giqad asanib lehad inmo danmeb lehaqta ham. Lehsa sipsip in mat na aqez hurit kemim in muzim inaq lehayta ham. 5Sipsip na in mat amota a hi muz daqayta ham. Haiqgam ham. In mat amota na rabunad tuk daqayta ham. Na ezaqgo in ginamren amomo aqez huritayta na ago ham. 6Yesus gamuk awowun ka amalib Farisi nagan gibilanta teq in gamuk awowun na alulin diq ginad a hi em hasiy. 7Nazaq iyan Yesus ta gibilan, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Sipsip gigo gel ago dan ez na yaqmo ham. 8Mataw bunmo ya a hi bolsa in ameb boliyta na in mataw girin inaqta teq in mataw danib giwazim ginolim gigo nagah samanmo waqiyta amatawun ham. Teq sipsip in mataw na giqez a hi huritiy ham. 9Yaqmo gel ago dan ezmo diq ham. Mat aw nog yaqgo hib boleq yaqgo gel aduganib gwahtiqid God in gilumsiheq tigiwaqdaq ham. Giwaqid teq on mataw na lo gwahtiqad ge gwahtiqad loq gwagelad didaq waqad tiluw daqay ham. 10Mat arin inaqta na in sipsip girin toneq gimeqin tonad ginol emid moqgo haqad in bolaqta ham. Mat naqanta in kabiy araq ago a hi bolaqta ham. Ta teq ya sipsip giqemid in kayeqmo dimunmo osgo haqad bolta ham. Ya giqemid kayeqmo ossa yaqgo os dimunta na in giholib ame gwaleq tuqusdaq ham. 11Yaqmo sipsip ginamrenmo diq ham. Nazaq iyan yaqgo sipsip anonon diqmo giwamuzaiqta ham. Mat sipsip anononmo giwamuzaqta na in ago sipsip ginadin emad in gimen ahol nog hulosaqta ham. 12Ari kabibiy matmo teq in sipsip giwamuzaqta ago anawun waqaqta naqmo in anadin emaqta ham. In sipsip ginadin diq a hi emaqta ham. Na ezaqgo in sipsip ginamren a haiqta ham. In mani-mo anadin emad luwsa gaun kwasikta bolsa in ahol waqadmo in ago sipsip gihulosad tukaqta ham. Tuksa gaun kwasikta na sipsip gimug ninalad gimuzan haresmo lehayta ham. 13Mat nazaq emaqta na in ago sipsip ginadin a hi emad in mani-mo anadin emaqta ham. 14Ari yaqmo sipsip ginamrenmo diq ham. Ya anonon diqmo giwamuzaiqta ham. Ya imam in yaqgo huritsa ta yaqmo ya imam ago huritaiqtamo ham. Ad nazaqmo ya igo sipsip gigo huritsa ta yaqgo sipsip in yaqgo huritaytamo ham. Ad teq ya igo sipsip ginadin emad ya in gimen ihol nog hulosdaiq ham. 16Yaqgo sipsip ta asor saw araqab luway ham. In yaqgo sipsip gihumaban kab luwayta ka gigo asor a haiqta ham. Ya sipsip en ta araq na gililewunid in ya iqez huriteq yaqgo hib bolsa ya giwaqeq giqad yaqgo gel aduganib le tugwahtiqdaiq ham. Gwahtiqid teq yaqgo sipsip bunmo in en amulikmo iysa sipsip ginamren na amulikmo tiqiydaqmo ham. 17Yaqgo sipsip ginadin emad ya in gimen ihol nog hulosdaiqta ham. Nazaq iyan ya imam in ya inan anad diq bilaqaqta ham. Ya sipsip gimen ihol nog huloseq teq ya kayeq ta iydaiq ham. 18Mat araq anadibmo a hi inol emdaq ham. Haiqgam ham. Yaqmo inadibmo ihol nog tuhulosdaiq ham. Ya inadibmo ihol nog hulosdaiqta na ago zaway ya iholib usaqta ham. Teq ya inadibmo kayeq ta iydaiqta na azawayin yaqgo hib usaqtamo ham. Ya daq nazaq emgo haqad ya imam ibilanta ham. 19Ari Juda mataw aseseqta na Yesus ago gamuk na huritim in ginad giger iyan in gimo gihol huserim humab giger tiqiyiy, teko in emiyta nazaq. 20Iyim mataw na asor kabemmo Yesus anan bilaq yaqay, Bugaw meqinta aholib ossa in anad agadan iyaq haq yaqay. Nagaqgo i ago gamuk huritam? haq yaqay. 21Sa asor bilaq yaqay, In gamuk bilaqaqta na in mat ago bugaw meqinta aholib ussa gamuk bilaqaqta na nog a hi iyaq haq yaqay. Mat ago bugaw meqinta aholib usaqta na in ezaq mat ame haiqta wastitayid ame hastitaydaq? haq yaqay. 22Ari kam nagab uliq Jerusalem-ub humab araq ayahta ago akaman tugwahtim. Kam na kwaziqmo Tempel meqniyan Juda gisesan wastitayim asirin tonim adanin hasiyta na anadin emgo akaman. Ulig bunmo saw amuditqan diq iyyaqta na akamnib kam na gwahtiqaqta. 23Kam nab Yesus Tempel ago gel aduganib gwahtiqim le veranda sisaqta anan Solomon ago veranda haqayta nab gwalim in leh bolad tiluwyaq. 24Luwsa Juda mataw aseseqta na Yesus agerab bolim lilut ugim turadmo in bulonim bilaqiy, Kam gineh teq ni i gibilen kemdaq? haqiy. Ni Krais iyeq teq ni bilaq sireqeqmo i gibilen haqiy. 25Haqan Yesus in gigo gamuk amenin emim bilam, Ya ne tigibilenta ham. Teq ne helmo a hi haqiy ham. Kabiy ya imam abinib emaiqta na in ya ihol alulin ago ne gibilen kemaqta ham. 26Teq ne ya inan helmo a hi haqayta ham. Ne yaqgo sipsip a haiqta ham. Nazaq iyan ne ya inan helmo a hi haqayta ham. 27Yaqgo sipsip ya iqez huritayta ham. Teq ya in gigo huritsa in ya imuzim inaq bolayta ham. 28Ya igo sipsip giqemid in kuluwa-kuluwmo osad a hikidik moq daqay ham. Sa mat araq yaqgo sipsip ya ibenab a hi giwaqdaq ham. 29Ya imam inmo yaqgo sipsip na giyagta ham. Teq in og ka ago zaway bunmo giquriyamim osaqta ham. Nazaq iyan mat araq ya imam abenab yaqgo sipsip na a hi giwalemdaq ham. 30Ya imam inaq i mat amulikmoqmo iyim osauqta ham. 31Yesus nazaq haqanmo Juda mataw aseseqta na gig waqim Yesus amen a ta hunegnan toniy. 32Sa Yesus bilam, Ya Gimam Iyahta ago kabiy dimdimunta kabemmo tigiqisihun ham. Kabiy dimdimunta na gilikmanib edo diq ago ne yaqmen gig tuhunegnan tonay? ham. 33Haqan mataw na bilaqiy, I kabiy araq dimunta ago ninmen gig a hi hunegauq haqiy. Haiq haqiy. Ni God bilawunaqta naqmo ago i ni ninolnan ginad emauq haqiy. Ni mat diqmo araqta teq ni bilaqaq, Yaqmo God haqaq haqiy. Na ago i ninmen gig tuhunegnan haqiy. 34Haqan Yesus gibilan, God ago maror Moses mar tonta nab gamuk araq kazaq usaq ham. Gamuk nab God kazaq bilam ham. Yaqmo ne ginan bilay, Ne god-mo hay ham. 35God ago marib in on mataw God ago gamuk waqiyta na ginan ‘god’ haqan usaqta ham. Ussa mat araq diq in God ago mar na emid samanta iygo biyab a haiq ham. 36Ari ya imam in ya itowun emim aholyon tiqiwamta ham. Iwaqim iqeman ya og kab bolta ham. Nazaq iyan ya ihol anan bilaqdaiq, Ya God Atatin nazaq ya a hi bilaqdaiq e? ham. Nagaqgo ne ya imalib nan emim bilaqay, Ni God bilawunaq haqay? ham. 37Ya imam ago kabiy diq a hi emsa teq ne ya inan helmo hi haqiy ham. 38Ari ne yaqgo gamuk anan helmo haqnan ginadnad emad teq ne ya imam ago kabiy ya emaiqta naqmo ne ahol waq kemad teq ne ya inan helmo haqiy ham. Ne yaqgo kabiy ahol waqad ya inan helmo haqeq teq ne ginad tiqem has daqay ham. Ginad em haseq ya imam yaqgo hib ossa ya in ago hib osaiqta na ago ne tuhurit daqay ham. 39Haqanmo mataw na Yesus wazeq irqurnan tonsa in giquriyamim tilah. 40In muleqim ta lehad in yuw Jodan urotim saw kwaziqmo Jon in mataw huz negyaqta nab in gwahtiqim tuqos. 41Ossa mataw kabemmo in ago hib tubol yaqay. Bolad in bilaq yaqay, Jon in ago gamuk ulumsihad daq araq azawayin inaqta emsa i ahol a hi waw haq yaqay. Ta teq gamuk bunmo in mat ka anan bilamta na in helmo diq haq yaqay. 42Ad saw nab mataw kabemmo Yesus anan helmo tihaqiy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\