Jon 12

1Ari abeb kam 6 nazaq le tihiqiyid teq Juda gigo lotu akaman ayahta anan Pasova haqay na tugwahtiqdaqta. Kam nab Yesus muleqim Lazarus ago uliq Betaniy-ib ta lah. Mat naqmo moqan Yesus hodhodab wazan eramta. 2Lehan uliq nab in amen didaq tuqoyiy. Oyim Marta didaq soqoreq a bolsa Lazarus in mataw nenaq didaq neqad os yaqay. 3Ossa Mariya in masil anan nard haqayta anawun ayahmota na asor wazim a bo Yesus asenab wazbalan woq bugan teq in aqensanib tubayyaq. In nazaq emsa masil na ahuran dimun diqta bit adugan tuwaleq ton bug. 4Sa ta Yesus ago disaipel araq Judas uliq Kariyot-ibta na bilam, Nagaqgo i mataw ginaghan haiqta gihulosauq? ham. I masil ahuran dimunta na mat araq inaq zayeq 300 kina nazaq waqeq mataw ginaghan haiqta na neg nagta ham. Mat naqmo teq Yesus bab gibenab emdaqta na amatin. 6Teq in mataw gina haiqta na ginadin emad nazaq a hi bilam. Haiqgam. In mat rin tonaqta iyim in nazaq bilamta. Na ezaqgo in Yesus ago disaipel nenaq gigo hululut mani emayta na wamuzyaqta amatin. Ad hululutib mani usta na asor in hikrinad aholyon waqyaqta. 7Ari Yesus nan na huritim bilam, Ne aw ka hulosiy ham. Ya moqid mataw iyay ton daqayta nab aw ka masil ahuran dimunta na ya iholib emgo haqad in zayan usta ham. 8Tutimmo mataw ginaghan haiqta na ne nenaq osayta ham. Ari yaqmo ne nenaq tuteqmo a hi osdaiq ham. 9Juda mataw biyahmo Yesus uliq Betaniy-ib osaqta na huritim in ahol waqnan tuboliy. Teq mataw na Yesus amomo ahol waqnan a hi boliy. Haiqgam. In Lazarus mat Yesus hodhodab wazan eramta na inaqmo ahol waqnan haqad boliy. 10Juda mataw kabemmo in Lazarus moqim ta eramta na ago huritim in mataw tamaz emayta gigo aseseqta na gihulosad in Yesus ago hib bolad anan helmo tihaq yaqay. Nazaq iyan mataw tamaz emayta gigo aseseqta na in Lazarus inaqmo wol emid moqgo ginad emiy. 12An tarom iyim saw tihastitayan Yesus eraqim Jerusalem-ub tilah. Lehsa on mataw dauh kabemmo Pasova ahumabun ahol waqnan haqad Jerusalem-ub bolim osiyta na in Yesus bolsa abin tuhuritiy. 13Huritim in ay anan det haqayta na aben giwaqim teq in Yesus ahol waqnan adanin tilehiy. Lehad in bilaq yaqay, God abin soriy haq yaqay. Mat ka Iyahta abinib bolan iyan i ginad bilaq gigayinaq haq yaqay. Mat kaqmo in Isrel gigo king haq yaqay. 14Haqsa Yesus donki minminta araq ahol waqim in amalib osim tilehyaq. God ago marib gamuk usaqta nazaqmo in am. 15Gamuk na bilam, Ne on mataw uliq Sayon-ibta ham ne hi rabiy ham. Ahol waqiy ham. Ne gigo king nawa donki amidon amalib osim bolaq ham. 16Kam nabmo Yesus ago disaipel gamuk na alulin ago ginad a hi em hasiy. Abeb God Yesus abin ayahta tuqugan teq in daq na anadin a ta emiy. Anadin emad in ginad emiy, God ago marib gamuk Yesus anan bilamta nazaqmo diq on mataw in ayon em ugiy haqiy. 17Teq Yesus Lazarus lilewunan hodhodab ge gwahtiqsa on mataw kabemmo nab turad ahol waqiyta. Ahol waqim in nagah gimeb ahol waqiyta na tekomo uliq-uliqgo tibilaqiy. 18Bilaqsa on mataw biyahta na in Yesus daq azawayin inaq amta na ago huritim in ahol waqnan adanin lehiyta. 19Lehsa Farisi gibiyad in gimo an bulonim bilaqiy, I ginad emuq haqiy. I mat ko adanin qwaygo akamun tihiqiy haqiy. I ko gibiyuq haqiy. On mataw bunmo in anan helmo haqad muzim inaq tilehay haqiy. 20Ari on mataw biyahmo Juda gigo lotu akaman ayahta na ahol waqnan bolsa in gilikmanib Grik mataw asor nenaq tuboliymo. 21Bolim in Filip ago hib lehiy. Filip in uliq Betsaida saw Galiliy-ibta amatin. Nazaq iyan mataw na Filip ago hib lehim tisusumun ugiy, Mat ayah haqiy i Yesus ahol waqnan bol haqiy. 22Haqan Filip le Andru bulonim teq in giger le Yesus tubuloniy. 23Bulonan Yesus in gigo gamuk amenin emim gibilan, Mat Atatin ahol abin ayahta waqdaqta na akaman muran tugwahtim ham. 24Ya helmo ne gibilenaiq ham. Wit anagin ogib woqeq a hi moqeq na in anon a hi emdaq ham. In amulikmoqmo usdaq ham. Ari wit anagin na ogib woqeq moqeq teq in ahokan gwaleq anon kabemmo tiqemdaq ham. 25On mataw in gimo gihol anadin diq emayta na in gihol awitan tihik hules daqay ham. Ari on mataw og kab osad in gihol anadin a hi emayta na in kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham. 26Mat aw nog yaqgo kabiy emnan ginad bilaqaqta na in ya imuzeq tubol daqay ham. Ad uliq ya osaiqta nab in tuqos daqaymo ham. Osad in yaqmen kabiy emsa Gimam Iyah in gibin tiqiluwdaq ham. 27Haqad Yesus bilam, Muran ya ihol afaqan diq iyaq ham. Ta teq ya ezaq haqdaiq? ham. Ya imam ni ya iholib daq gwahtiqnan tonaqta ka walem haqdaiq e? ham. Haiqgam ham. Ya nazaq a hi bilaqdaiq ham. Daq naqmo ya iholib gwahtiqgo ya og kab bolta ham. 28Haqad in bilam, Ya imam ham ni nibin emid ayah iyan ham. Haqsamo God aqez Heven-ib gehitiqim bilam, Ya ihol abin eman ayah tiqiy ham. Teq ya emid in ayahmo diq ta iydaq ham. 29Haqan on mataw nab turiyta na huritim bilaqiy, Kait ahulan iyaq haqiy. Sa asor bilaqiy, Angelo araq bulonsa i aqez hurit haqiy. 30Haqsa Yesus gibilan, Gamuk na ya ilumsihgo a hi gwahtim ham. Haiqgam ham. Gamuk na negmo gilumsihgo gwahtimta ham. 31Muran God in on mataw og kabta hazizirib giqemim gigo daq tigilum kemaq ham. Muran in mat meqinta og ka wamuzim osaqta na muzid tilehdaq ham. 32Ari yaqmo teq mataw ya iwazid eraqeq og huloseq gwale turad teq ya on mataw bunmo gihureqid yaqgo hib tubol daqay ham. 33Na Yesus in dante ezaqtab moqdaqta na ago in nazaq bilam. 34In nazaq haqan on mataw na amenin emim bilaqiy, God ago marib gamuk araq kazaq bilaqsa i huritta haqiy. Gamuk na bilam, Mat anan Krais haqayta na og kab gwahtiqeq osad in ago os a hi hiqiydaqta haqad in bilam haqiy. Nagaqgo ni bilam, Mataw in Mat Atatin wazid eraqeq gwale turdaq ham? haqiy. Teq ni Mat Atatin anan bilamta na in nog diq? haqiy. 35Haqan Yesus gibilan, Saw anuwan asitmo ne nenaq a ta usdaq ham. Saw anuwan na oysa ne saw waqad lehiy ham. Luweq ne le God ago maror aduganib a hi gwahtiqsamo romriq tigiqisihdaq ham. Mat romriqab luwad in ezaq lehaqta na ago in anad a hi em hasaqta ham. 36Muran saw anuwan na oysa ne anan helmo haqiy ham. Ne helmo haqeq teq ne saw anuwan na ago onmin tiqiy daqay ham. Ari Yesus gamuk na bilaqim tihiqiyan in on mataw na gihulosad lehim gimeb tuqulilam. 37Yesus kabiy azawayin inaqta kabemmo on mataw gimeb amta teq in anan helmo a hi haqiy. 38On mataw na daq nazaq emim in God ago nantut Aisaya gamuk bilamta na tuwol net bugiy. Aisaya bilam, Iyahta ham nog i gigo gamuk anan helmo haqaqta? ham. Teq ni kabiy awaz meqin diqta emsa nog ahol waqad anad em hasaqta? ham. 39On mataw na Yesus anan helmo haqgo ginad soqotim diq usyaqta. Teq Aisaya daq na alulin bilaqad in gamuk araq kazaq bilammo. 40In bilam, God in mataw na gimeqnagin eman in saw a hi waqayta ham. Ad in ginad eman soqotim diq usaqta ham. Luweq in gime nagah ahol waqad in ginad em haseq teq in ginad buliyeq God ago hib ta bol daqay haqad ham. Bolid teq God in giwastitayid dimniy daqay haqad ham. 41Aisaya in Yesus ago zaway teq in ahol anuwan ahol waqim teq in Yesus-mo ananib gamuk na bilaqan usta. 42Helmo Juda gigo mataw marorta kabemmo in Yesus anan helmo haqiyta. Teq in Farisi ginan rabad in ulalabmo Yesus anan helmo a hi bilaq yaqay. Luweq Farisi gimuzid in Juda gigo bit humab wolaytab mataw nenaq lotu a ta hi em daqay haqad. 43Na ezaqgo mataw na in gigo walmataw gigo hib gibin dimunta waqnan ginad bilaqad teq in God ago hib gibin dimunta waqnan giqutil a hi eraqyaq. 44Ari Yesus lileyim bilam, On mataw ya inan helmo haqayta na in ya imomo inan helmo a hi haqayta ham. Na in mat ya iqeman bolta na anan helmo haqaymo ham. 45Ad on mataw ya ibiyayta na in mat ya iqeman bolta na ahol waqaymo ham. 46Ya og ka ago saw anuwan ham. On mataw ya inan helmo haqayta na romriqab a ta hi os daqay haqad ya bolta ham. 47Ari on mataw yaqgo gamuk huritad teq in a hi muzinayta na yaqmo diq in gigo daq na a hi ulum kemdaiq ham. Ya og kab on mataw giyon hazizir emeq gigo daq ulum kemnan a hi bol ham. Ya on mataw gilumsiheq ta giwaqeq ban dimuntab giqemid osnan haqad ya bolta ham. 48Ari on mataw gileh yagad yaqgo nan a hi huritsa nagah araq teq in giyon hazizir emdaqta nawa usaq ham. Na yaqgo gamuk ya bilayta naqmo ham. Yaqgo gamuk naqmo in kam abebtanta nab on mataw na gigo daq tuqulum kemdaqta ham. 49Na ezaqgo ya inadibmo gamuk na a hi bilayta ham. Gimam Iyah ya iqeman bolta naqmo in gamuk awaz meqinta na yag ham. Yagad ya ezaq haqad gamuk bilaqdaiqta na inmo iqisihunan ya nazaqmo bilayta ham. 50Ad ya inad emaiq, God ago gamuk awaz meqinta na in mataw giqemid kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay haqaiq ham. Nazaq iyan gamuk nawa ya bilaqaiqta na ya imammo ibilanta nazaqmo diq ya ne gibilenaiq ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\