Jon 13

1Ari Pasova ago kam ayahta na bolim sinsin diq tiqiysa Yesus anad tiqam, Ya og ka huloseq imam ago hib lehdaiqta na akaman sinsin tiqiyaq ham. Yesus in ago on mataw og kabta na ginan anad bilaqsa osta. Osad in ginan anad bilaqsa osim le in gimen ahol nog tuhulos. 2Ari imisor Yesus ago disaipel nenaq didaq neqad tuqosiy. Ossa Satan tekomo anad meqinta Judas ugan in Yesus waqeq bab gibenab emgo anad tiqemyaq. Mat na in Saimon uliq Kariyot-ibta atatin. 3Samo Yesus anad emyaq, Ya imam zaway bunmo ya ibenab tiqam haqyaq. Haqad in God ago hib osim bolim ta God ago hib in muleqim ta lehaqta na in tuhuritmo. 4Huritim in didaq neqim hulosad in eraqim turad ago aholsihen sisaqta hasim emad teq in giholbay araq waqim ahulib tuhuram. 5Hureqim in yuw waqim deg araqab wazbalan woqan in deg na waqim disaipel gisen tisuholyaq. In araq asen yuwub suholeq teq in giholbay ahulib hureqan usta na amalib asen tubayyaq. 6In nazaq emim emim a lehim le Saimon Pita ago hib tubol. Bolan Pita tubulon, Iyahta ham ni ya isen tisuholnan e? ham. 7Haqan Yesus bilam, Muran daq kawa ya emaiqta ka ago ni ninad a hi em hasaq ham. Abeb teq ni ninad tiqem hasdaq ham. 8Haqan Pita bulon, Ni ya isen a hikidik suholdaq ham. Haiq diqmo ham. Haqanmo Yesus bilam, Ya nisen a hi suholid ni yaqgo disaipel a hi iydaq ham. 9Haqan Saimon Pita bilam, Iyahta ham, nazaq na ni ya isen amomo hi suhol ham. Ni ya isen suholad ya iben teq ifaqin inaqmo ni suhol ton ham. 10Haqan Yesus bilam, Mat tuhuzta na asen suholeqmo in ahol bunmo anumlan haiqmo tiqiydaq ham. In ahol bunmo a ta hi suholdaq ham. Ari ne bunmo gihol anumlan haiqta ham. Teq ne gilikmanib mat amulikmoqmo ahol anumlan inaqta osaq ham. 11Na ezaqgo mat nog Yesus waqeq bab gibenab emdaqta na ago in tuhurit. Nazaq iyan in bilam, Ne gilikmanib mat amulikmoqmo ahol anumlan inaqta osaq ham. 12Ari Yesus in gisen tisuholim in ago aholsihen ta emim teq in le abanab a ta os. Osad in disaipel gibilan, Ya ne gigo hib daq tiqemta ka ago ne ginad tiqem hasiy ye? ham. 13Ne ya inan giger Tisa teq Iyahta haqad biyayta ham. Na ne dimunmo bilaqayta ham. Ya mat nazaqtaqmo ham. 14Ya ne gigo Iyahta teq ya ne gigo Tisa-mo ham. Teq ya ne gisen tisuhol ham. Nazaq iyan ne nazaqmo an asen tisuhol daqaymo ham. 15Ya daq na tigiqisihun ham. Giqisihunan ne ya isen muzeq ya ne gimen daq emta nazaq ne tiqem daqaymo ham. 16Ya helmo gibilenaiq ham. Kabibiy mat in ago ayahta a hi itiyondaq ham. Ad mat nantut waqim a lehaqta na in nan na anamren a hi uriyamdaqmo ham. 17Ne daq ka ago ginad em hasay ye? ham. Ne ginad em hasad daq kawa ya emta kazaqmo ne emsa teq God ne ginan anad tidimniydaq ham. 18Ya mataw iholyon gilumim giwayta na gigo tuhurit kemta ham. Teq gamuk kawa ya gibilenaiqta ka ya ne bunmo ginan a hi bilaqaiq ham. Haiq ham. Ne gilikmanib mat araq yaqgo a haiqta osaq ham. Mat na teq God ago marib gamuk araq usaqta na tuwol net bugdaq ham. Gamuk na bilam, Mat ya inaq garab didaq newta na in asenab tiqibay has haqad in bilam ham. 19Teq daq na a hi gwahtiqsamo ya kawa ne tigibilenaiq ham. Abeb daq na gwahtiqsa ne ahol waqad ya inan bilaq daqay, Helmo gamuk God ago marib usaqta na in yaqmo inan bilamta haq daqay haqad muran ya ne ginadib tiqemaiq ham. 20Ya helmo gibilenaiq ham. Mat araq in yaqgo kabibiy mat ya eman in ago hib bolta na ahol waq hasad wazinaqta na in yaqgo kabibiy mat na amomo a hi wazinaq ham. In ya iwaqim iwazinaqmo ham. Teq in ya imomo a hi iwazinaq ham. In mat ya iqeman bolta na inaqmo tuwazinaqmo ham. 21Yesus nazaq bilaqim teq in ahol afaqan iyad anad timeqniyyaq. Anad meqniysa in bilam, Ya helmo gibilenaiq ham. Ne gilikmanib mat araq teq ya iwaqeq bab gibenab iqemdaq ham. 22Haqanmo disaipel an anobun ahol tuwaq yaqay, Yesus nog diq anan bilamta haqad. 23Sa Yesus ago disaipel araq in anan anad diq bilaqaqta na in banab ahol wol emim Yesus anognib us. 24Ussa Saimon Pita afaqin ugad kabiyakibmo bulon, Ni susumun ug ham. In nog diq anan bilaqaq? ham. 25An disaipel na Yesus anogib usadmo in afaqin Yesus abanibmo emim tisusumun ug, Iyahta ham ni nog diq anan bilaqaq? ham. 26Haqan Yesus bilam, Ya bret anabun asor waqeq degib taqor ulum tureq mat doqag ya ugdaiqta na nawaqmo ham. Haqadmo in bret waqim taqor ulum turim Saimon uliq Kariyot-ibta atatin Judas-mo tuqug. 27Ugan Judas waqsamo Satan aholib tubol. Anmo Yesus in Judas bulon, Ni daq emnan ninad emaqta na hidmo le em ham. 28Haqsa disaipel bunmo gamuk na huritim in ginad a hi em hasiy. 29Asor ginad emiy, Judas mani wamuzaqta iyan Yesus Pasova ahumabun emgo anaghan zaygo bulonaq haqiy. Haqsa ta asor ginad emiy, Yesus in mataw gina haiqta nagah neggo Judas bulonaq haqiy. 30Anmo Judas bret na tuwaqim hidmo in eraqim bit na hulosad asanib gwahtiqim tilah. Sa tarom tiqiy. 31Judas tilehsa teq Yesus bilam, Muran Mat Atatin abin ayah tiqiy ham. Ayah iysa in God abin eman ayah tiqiymo ham. 32Ari Mat Atatin God abin emid ayah iysa God inmo ahol abin Mat Atatin ugid in abin ayah tiqiydaqmo ham. Teq in muran diqmo Mat Atatin abin emid ayah iydaq ham. 33Onmin ham ya nenaq asitmo a ta oseq teq ya tilehdaiq ham. Lehid teq ne ya tiqinagun daqay ham. Ya Juda mataw gibilenta nazaqmo ya ne tigibilenaiq ham. Ya uliq lehdaiqta nab ne a hi leh daqay haqaiq ham. 34Ya gunun araq muturta tinegaiq ham. Ne an anan ginad diq bilaqsa osiy ham. Ya ne ginan inad bilaqaiqta nazaqmo ne an anan ginad bilaqsa osiy ham. 35Ne an anan ginad bilaqsa ossa teq on mataw bunmo ne gibiyad ginad tiqem daqay, Yesus ago disaipel kowaqmo haq daqay ham. 36Haqan Saimon Pita in Yesus bulon, Iyahta ham ni edob lehnan? ham. Haqan Yesus bilam, Muran ya uliq lehdaiqta nab ni ya imuzeq a hi lehdaq ham. Abeb teq ni ya imuzeq boldaq ham. 37Haqan Pita bulon, Iyahta ham ezaqgo ya muran ni nimuzeq ninaq a hi lehdaiq? ham. Ya nilumsihad ihol nog huloseq ninmen tumoqdaiqta ham. 38Haqan Yesus gamuk na amenin emim bilam, Ni ya ilumsiheq moqgo bilaqaq e? ham. Ya helmo nibilenaiq ham. Kurek a hi gayonsamo ni nime ezeqmanmo gileh tiyagdaq ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\