Jon 2

1Ari kam gigermo tihiqiyan ezeqmanta nab saw Galiliy-ib uliq araq anan Kana haqayta nab mat araq awe inaq an waqsa ahumabun tuwoliy. Sa Yesus anen humab nab os. 2Ossa mataw nabta na in Yesus ago disaipel nenaq gimen nan eman in humab nab bolim osiymo. 3Ossa mataw wain ayun uluw bugan tihiqiy. Hiqiyan Yesus anen lehim atatin tubulon, Mataw gigo wain ayun tihiqiy bug ham. 4Haqan Yesus amenin emim bulon, Kanen ham ya inad usaq nazaq nogmo ni ninad a hi usaq ham. Ya ihol ulal tondaiqta akaman teqmo ham. 5Haqan anen in kabibiy mataw nab turiyta na gibilan, Ya itatin ezaq gibilenid ne emmo emiy ham. 6Ari bit nab reb gigib sisoqiyta aseseqta 6 nazaq giturta. Reb na mataw yuw soqoreq a bo gitenid ussa teq in Juda gigo gunun muzinad huz yaqayta arebun. Reb na amulik-mulikmo aduganib yuw ayahmo 100 lita nazaq tenid osyaqta. 7Ari Yesus in kabibiy mataw asor gibilenim bilam, Reb ko bunmo yuw soqoreq a boleq gitenid ame gwal bugan ham. Haqan mataw na le yuw soqorim a bolim reb na gitenan amemo gwal bug. 8An in gibilan, Ari ne yuw teniyta na asor reb amiktab soqoreq a leheq mat didaq wamuzaqta na ugiy ham. Haqan kabibiy mataw yuw na asor soqorim a lehim mat didaq wamuzaqta na tuqugiy. 9Ugan in uluw waqan yuw diq na in wain ayunmo tiqiy. Teq in wain ayun na edob waqiyta na ago in a hi hurit. Kabibiy mataw yuw soqoriyta naqmo huritiyta. Nazaq iyan mat didaq wamuzaqta na in mat aw waqaqta na bulonan agerab tubol. 10Bolan in bulon, Mataw bunmo iturimmo gigo mareren wain ayun dimunta negan uluwayta ham. Uluwim in ginad dimunta hulos nog iysa teq in wain agon inaqta negan uluwayta ham. Ta ni nazaq a hi amta ham. Wain meqinta tuquluw bugan teq ni wain ayun dimun diqta ka abeb a bol ham. 11Na kam ameb diqta Yesus daq azawayin inaqta am. In uliq Kana-ib saw Galiliy-ibta nab daq na amta. Emim in ahol abin ulileman usta na tuqulal ton. Ulal tonan in ago disaipel ahol waqad anan helmo tihaqiy. 12Ari daq na tihiqiyan Yesus in anen teq in amagniz teq in ago disaipel nenaq uliq Kapaneam-ub tuwolehiy. Wolehim in uliq nab kam asor tuqosiy. 13Ari Juda gigo lotu akaman ayahta anan Pasova haqay na bolim sinsin tiqiysamo Yesus uliq Kapaneam hulosim Jerusalem-ub tugwalah. 14Gwalehim in Tempel ago gel aduganib mataw bulmakau teq sipsip teq ah gizayad amenin waqad ossa in tigibiy. Ad mataw saw haresmo gigo mani waqad amenin Tempel ago mani negayta na in gigo kabiy emad ossa Yesus tigibiymo. 15Gibiyad in yuk abatan asor giwaqim tuq tonim in mataw na gigo bulmakau teq sipsip bunmo ginolad gimuzan le Tempel hulosim gel asan ban tugwahtiq yaqay. Gwahtiqsa in mataw mani akabiyan emad osiyta na gigo mani wazbalan woqsa gigo ban inaqmo wazim tuwazbilbalmo. 16Ad in mataw ah gizayad osiyta na gibilan, Ne nagah na bunmo giwaqeq asanib a lehiy ham. Ne ya imam ago bit emid in maket abitan nog hi iyan ham. 17Haqsa in ago disaipel gamuk araq God ago marib usaqta na anadin tiqemiy. Gamuk na bilam, Ya ningo bit ka inad diq ugsa ananin bilaqaiq ham. 18Ta teq Juda mataw aseseqta asor daq na ahol waqad in Yesus buloniy, Ni naga daqin azawayin inaqta giqisihunid i ahol waqad ginad emam, Ni daq kazaq emgo ni nibin inaq haqam? haqiy. 19Haqan Yesus gibilan, Ne Tempel ka wol inerid kam ezeqmanmo aduganib ya wazid a ta eraqdaq ham. 20Haqanmo Juda mataw aseseqta na bilaqiy, Ulig 46 nazaq aduganib mataw Tempel ka wazan eraqsa teq kabiy a hi hiqiyaq haqiy. Ta ni kam ezeqmanmo aduganib wazid a ta eraqdaq e? haqiy. 21Naqmo Yesus inmo ahol anan bilaqad in bilam, Tempel ham. 22Nazaq iyan abeb Yesus hodhod hulosim ta eramta nab in ago disaipel gamuk nawa in bilamta na anadin tiqemiy. Anadin emad in God ago gamuk anan helmo haqad teq in Yesus ago gamuk na anan helmo tihaqiymo. 23Ari Yesus uliq Jerusalem-ub Pasova ago ahumabun ayahta nab osad in daq azawayin inaqta emsa on mataw kabemmo ahol waq yaqay. Ahol waqad in Yesus anan helmo tihaq yaqay. 24Ta teq Yesus in mataw na ginan helmo a hi haqyaq. Ad inmo ahol mataw na giholib a hi emyaqmo. Na ezaqgo in mataw bunmo gigo tuhurit bugta. 25Teq mat araq Yesus bulonan teq in mataw na gigo huritta nazaq a haiq. Haiqgam. Inmo anadibmo mataw bunmo gimugan ezaq usaqta na ago in tuhurit bugta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\