Jon 3

1Ari Farisi araq anan Nikodemus haqayta in osyaq. Mat na in Juda gigo mat marorta araq. 2In taromab bolim Yesus tubulon, Tisa ham i ningo tuhurit ham. God ni ninaq osaqta ham. In ninaq a hi osid teq ni daq azawayin inaq emaqta nagan a hi em nag ham. Nazaq iyan i ginad emauq, God-mo niqeman ni bolim i suleq igaqta haqauq ham. 3Haqan Yesus amenin emim bilam, Ya helmo nibilenaiq ham. Mat aw nog in zaway ulilibta na amalib gime gigerta mutur a ta hi gwahtiqeq in God ago maror aduganib le a hi gwahtiq daqay ham. 4Haqan Nikodemus bilam, Mat nenqab tiqiyta ezaq toneq ame gigerta mutur a ta gwahtiqdaq? ham. In anen agemab a ta lehid anen a ta emdaq e? ham. 5Haqan Yesus bilam, Ya helmo nibilenaiq ham. On mataw yuw teq God ago Bugaw ago zaway gimalib mutur a hi iyeq in God ago maror aduganib le a hi gwahtiq daqay ham. 6On mataw og kabta in onmin in gimo gihol nogta giqemayta ham. Sa God ago Bugaw in onmin inmo nogta giqemaqta ham. 7Ya nibilenim bilay, Ni zaway ulilibta na amalib nime gigerta mutur a ta hi gwahtiqeq ni God ago maror aduganib le a hi gwahtiqdaq hayta na ago ni ninadnad hi em ham. 8Tim anadibmo saw bunmo lehaqta ham. Lehsa ni ahulanmo huritaqta ham. Huritad in ezaq bolta na teq in ezaq lehaqta na ago ni a hi huritaqta ham. Ari God ago Bugaw bolim mataw giqeman gimugan mutur iyayta na in nazaqmo ham. 9Haqan Nikodemus bilam, Daq nazaqta na ezaq teq i giholib gwahtiqdaq? ham. 10An Yesus bulon, Na ta ezaq? ham. Ni Isrel gigo tisa araq ham. Ezaq tonim ni nagah ka ago ninad a hi em hasaq? ham. 11Ya helmo nibilenaiq ham. I nagah ginad tiqem hasta naqmo agamukan bilaqauq ham. Bilaqad i nagah gimeb ahol tuwawta naqmo ago i ne gibilenauq ham. Teq ne i gigo gamuk na gileh ugayta ham. 12Ya nagah og kabta ago gibilensa ne anan helmo a hi haqayta ham. Ta ezaq teq ya nagah Heven-ibta na ago gibilenid ne anan helmo haq daqay? ham. 13Mat araq Heven-ib a hi gwalahta ham. Haiq ham. Mat Atatin Heven hulosim hitimta naqmo amomo Heven ahol wamta ham. 14Teq Moses kwaziqmo saw samantab nagah ahulinaqta adulan wazan eramta nazaqmo mataw in Mat Atatin wazid eraqeq titurdaqmo ham. 15Eraqeq tursa teq on mataw in ahol waqad anan helmo haq daqayta na bunmo in kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham. 16Ari God in on mataw og saw bunmo ginan anad bilaqsa iyan in atatin amulikmo osta na tinag. In atatin negid mat aw nog atatin na anan helmo haq daqayta na bunmo a hi moq hasad in kayeqmo tuteqmo tuqos daqay haqad in nazaq amta. 17Na ezaqgo in atatin on mataw gilum kemeq giyon bilaqid moq daqay haqad in eman og kab a hi bol. Haiqgam. In anad am, Ya itatin leheq on mataw gimen dante wastitayid ya gilumsiheq giwaqid a hi moq daqay haqad in atatin eman bolta. 18Nazaq iyan on mataw God atatin anan helmo haqayta na bunmo in God ameb dimunmo osayta. God in giyon bilaqan in moq hasgo a hi osayta. Ari on mataw God atatin anan helmo a hi haqayta na God in giyon tibilaqan in moq hasgo tiqiyim osayta. Na ezaqgo in God atatin amulik na anan helmo a hi haqayta na ago iyan. 19Teq God on mataw gilum kemim gigo daq amenin negaqta na alulin in kazaq. Saw anuwan og kab tugwahtim. Gwahtiqan teq on mataw saw anuwan na anan ginad a hi bilam. Haiqgam. On mataw na gigo daq bunmo meqin iyim iyan in romriqmo anan ginad bilam. 20Na ezaqgo on mataw daq meqinta emayta na in saw anuwan anan ginad a hi bilaqsa in saw anuwanib a hi gwahtiqayta, luweq in gigo daq meqinta nagan ulal iydaq haqad. 21Ari on mataw daq helta emayta na in saw anuwan ahol waqad bolayta. In God anad muzinim daq emayta nagan ulal iydaq haqad in saw anuwanib nab bo tugwahtiqayta. 22Ari daq na tihiqiyan Yesus ago disaipel nenaq saw Judiya gigo og araqab tilehiy. Lehim in saw nab luw osad teq in on mataw tuhuz negyaq. 23Sa Jon saw nagab on mataw tuhuz negyaqmo. Saw anan Ainon haqayta saw Selim agerab usaqta nab yuw ame ayahta usaqta iyan Jon nab luwyaqta. Kam nab Jon a hi irqursamo on mataw kabemmo bolsa in tuhuz negyaq. 25Teq Jon ago disaipel asor in Juda mat araq inaq an tumug yaqay. Na in Juda gigo daq araq in gihol huz ugim God ameb gihol abusirinan hiqiyaqta na ago ananin bilaqad an mug yaqay. 26Ad teq in bunmo Jon ago hib bolim tubuloniy, Tisa haqiy, Mat ni ninaq yuw Jodan aqurumun kozaq ban ossa ni anan bilamta na in on mataw tuhuz negaqmo haqiy. Sa on mataw bunmo inmo ago hib tilehay haqiy. 27Haqan Jon gibilan, God mat abenab kabiy amta naqmo amomo in tiqemdaqta ham. 28Ya kwaziqmo ne gibilenim bilay, Ya Krais a haiq hay ham. God ya iqeman ya Krais ago danmeb bolta haqad ya bilay ham. Ya nazaq bilaqsa ne tuhuritiy ham. 29Mat aw wamta naqmo in aw na aduw diq ham. Teq mat na ayow in adek emim turad in ayow aw wamta na aqez huritad in anad ayahmo dimniyaq ham. Nazaq iyan muran ya inad tidimniy hasaq ham. 30Mat ko abin ayah tiqiydaq ham. Sa ya ibin amik iydaq ham. 31Ari Mat ulilib osim bolta naqmo in nagah bunmo gigo Iyahta iyim osaqta. Teq mat abe alulin og kab usaqta na in og kabta iyim iyan in og kaqmo ago nagahta anan bilaqaqta. Ari mat Heven-ib osim bolta na in nagah bunmo gigo Iyahta iyim osaqta. 32Osad in nagah ameb ahol wamta na teq in gamuk huritta naqmo in i gibilenaqta. Ta teq mataw in ago gamuk na anan helmo a hi haqayta. 33Ari on mataw in ago gamuk huritim anan helmo haqayta na in kazaq i gibilenay. God gamuk heltaqmo bilaqaqta haqay. 34Na ezaqgo God in ago Bugaw Dimunta ayahmo mat na ugim teq in eman bolim in God ago gamukmo diq bilaqaqta. 35Amam in atatin na anan anad diq bilaqsa in zaway bunmo atatin abenab tiqam. 36Nazaq iyan on mataw God atatin anan helmo haqayta na in kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay. Ari mat God atatin ago gamuk othasaqta na in kayeqmo kuluwa-kuluwmo a hi osdaq. Haiqgam. God in mat naqanta agem meqinta ugsa in osaqta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\