Jon 5

1Daq na abeb Juda gigo lotu akaman araq ayahta tugwahtim. Gwahtiqan Yesus uliq Jerusalem-ub tugwalah. 2Teq uliq Jerusalem agelin ago dan ez araq anan Sipsip Gigo Dan Ez haqayta na agerab yuw akurorqanta araq usaqta. Hibru nanib in yuw na anan Betesda haqayta. Teq yuw na aqurumnib baybay abaynagin nazaqmo turyaqta. 3Baybay nagab mataw gigo moq inaqta kabemmo gime haiqta teq gisen meqinta teq gibensen tumomta nagan in nab os yaqayta. [ 4Ossa Iyahta ago angelo boleq yuw na amalib hitiqeq yuw baysa ahol wolyaqta. Ahol wolsa mat nog danmeb yuw nab hitiqeq huzad teq inmo amomo ago moq hiqiysa in ahol tidimniyyaqta.] 5Teq mat araq ago moq ulig 38 nazaqmo aholib usta in nab tuqos. 6Ossa Yesus bolim mat na ahol waqad anad tiqam, Mat ka kam sisaqmo diq moqad osta ham. Haqad in bulon, Ni nihol dimniynan ninad bilaqaq e? ham. 7Haqan mat moqaqta na bilam, Mat ayah ham yuw ahol wolsa mat araq hidmo ya iwaqeq iqad yuwub hitiqdaqta na haiqgam ham. Nazaq iyan ya kiskismo tiqad luwsamo mat araq iquriyamim hidmo le danmeb yuwub hitiqaqta ham. 8Haqan Yesus bulon, Ni eraqeq ningo us ban soreq a leh ham. 9Haqan muran diq nawaqmo mat na ahol tidimniyan in era ago us ban sorim ad tilah. Ari kam na in Juda gigo lotu akaman. 10Nazaq iyan mat ahol dimniyta na ago us ban sorim ad tilehsa Juda mataw aseseqta asor tubuloniy, Muran i gigo lotu akaman haqiy. Nagaqgo ni ningo us ban na sorim a lehaq? haqiy. Ni kam ka ago gunun tiqitiyonaq haqiy. 11Haqan mat na amenin emim bilam, Mat ya ihol wastitayan dimniyta naqmo ibilenim bilam, Ningo us ban soreq a leh haqad in bilam ham. 12Haqan Juda mataw na tisusumun ugiy, Mat ni nibilenim bilam, Ningo us ban soreq a leh hamta na nog diq? haqiy. 13Haqan mat ahol dimniyta na in nog diq dimun tonta na a hi hurit. Na ezaqgo mataw kabemmo nab tursa Yesus daq na tiqemimmo in gilikmanib gwahtiqad tilahta na ago iyan. 14Abeb Yesus mat na Tempel-ib ossa ahol waqad bulon, Ahol waq ham. Ni nihol tidimniy ham. Muran ni daq meqinta araq ta hi em ham. Luweq daq ta araq meqin diqta niholib gwahtiqdaq ham. 15An mat na lehim in Juda mataw aseseqta na gibilenim bilam, Mat ya iwastitayta na in Yesus-mo ham. 16In nazaq haqan Juda mataw aseseqta na Yesus muzad luwad in wadad nan tuqug yaqay. Na ezaqgo Yesus in Juda gigo lotu akamnib daq nazaqta emyaqta na ago iyan. 17Sa Yesus gibilan, Ya imam kam bunmo kabiy emim emim bo muran kawa in tiqem tutaq ham. Emsa ya inaqmo kabiy tiqemaiqmo ham. 18In nazaq haqan Juda mataw aseseqta na ginad emiy, Mat ka in God anan ya imam haqaq haqiy. Bilaqne in God-mo nog haqiy. Haqad in Yesus lotu akaman ago gunun itiyonsa ahol waqad teq in Yesus ago gamuk na huritad in Yesus wol emid moqgo adanteqin tinagun naqmo hiqiy yaqay. 19Ari Yesus in Juda mataw na gibilan, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat Atatin anadibmo daq araq a hi emaqta ham. In amam daq emsa ahol waqad in daq naqmo emaqta ham. Na ezaqgo amam daq emsa in Atatin daq nazaqmo emaqtamo ham. 20Amam in Atatin anan anad bilaqsa in kabiy daq bunmo emaqta na in atatin isihunaqta ham. Nazaq iyan in daq aseseqta atatin tiqisihundaqmo ham. Isihunid Atatin in daq aseseqta na emsa ne ahol waqad gihol riten lamdaq ham. 21Amam in mataw tumoqiyta giwazan eraqsa in giqeman kayeqmo osayta ham. Ad nazaqmo diq Atatin in anadibmo on mataw in ginan anad bilaqaqta na giqeman kayeqmo osaymo ham. 22Amam in mat araq ago daq a hi ulum kemaqta ham. Haiqgam ham. In kabiy na Atatin abenab eman Atatinmo on mataw gilum kemaqta ham. 23Nazaq iyan mataw Amam wazinayta nazaqmo in Atatin tuwazin daqaymo ham. Amam in Atatin eman bolta ham. Nazaq iyan on mataw Atatin a hi wazinayta na in Amam a hi wazinaymo ham. 24Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat yaqgo gamuk huritim teq in mat ya iqeman bolta na anan helmo haqaqta, mat naqanta in os kayeqmo tutimmo osayta na tuwaqim osaq ham. Osad in teq God ago hazizirib turad nan araq a hi waqdaq ham. Haiqgam ham. In moqdaqta atowun tuhulosim in kayeqmo dimunmo osaqta ham. 25Ya helmo ne gibilenaiq ham. On mataw tumoqiyta na in teq God Atatin aqez tuhurit daqay ham. Huritad in gilikmanib mataw in aqez waz daqayta na bunmo eraqeq kayeqmo tuqos daqay ham. Kam na tugwahtiqnan tonaqta teq in tugwahtimta nog tiqiy ham. 26Amam in mataw giqemid kayeqmo osgo azawayin inaqta ham. Teq in zaway na atatin ugan in nazaqmo mataw giqemid kayeqmo os daqaymo ham. 27Teq atatin na in Mat Atatin iyim iyan Amam in zaway ugan in Amam abinib mataw gilum kemeq gigo daq amenin tinegdaq ham. 28Ya kazaq bilaqsa ne ginadnad hi emiy ham. Abeb mataw hodhodab usayta na bunmo God Atatin aqez tuhurit daqay ham. Huritadmo in hodhod huloseq tugwahtiq daqay ham. Mataw daq dimdimunta emad osiyta na eraqeq kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham. Sa mataw daq meqmeqinta emad osiyta na eraqeq hazizirib turad in gigo daq na amenin tuwaq daqay ham. 30Ya daq araq inadibmo emgo haiq ham. Ya imam ibilensa ya mataw gigo daq gilum kemaiqta ham. Gilum kemad ya a hi katiyad mataw ginan titnonimmo bilaqaiqta ham. Na ezaqgo yaqmo inad muzinim kabiy na a hi emaiqta ham. Ya mat iqeman bolta naqmo anad muzinad mataw gilum kemaiqta ham. 31Ya imomo ihol anan gibilendaiqta na in daq helta a haiq ham. 32Teq mat ta araq ya ibin gibilenaqta na in nawa osaq ham. Ya inad emaiq, Mat na ya inan helmo diq bilaqaqta haqaiq ham. 33Kwaziqmo ne mataw giqeman in Jon ago hib lehiy ham. Lehan Jon in ya inan gamuk helta gibilanta ham. 34Helmo, ya matmo ago hib ibin waqgo hulosaiqta ham. Teq ne Jon ago gamuk na anadin emad ne ginad buliyeq a hi moq daqay haqad in ya inan bilamta na ago ya ne gibilenaiq ham. 35Jon in bilaqne lam araq oyad anuwan ayahmo leh nog iyyaqta ham. Sa ne Jon ahol anuwanib kam asor ginad dimniysa osnan ginad bilamta ham. 36Ari teq nagah araq Jon ago gamuk uriyamta na in ya inan ne gibilen sireqaqmo ham. Na in kabiy God ya ibenab amta naqmo ham. Ya kabiy na emid hiqiy bugdaq haqad ya imam ibenab amta ham. Eman ya kabiy na emsa kabiy naqmo ya ihol alulin eman ulal iyaq ham. Kabiy na ya inan bilaqaq, Gimam Iyah ya iqeman bolta haqaq ham. 37Teq ya imam iqeman bolta na in inaqmo ya inan tibilammo ham. Ne in aqez asit a hi huritim ne in anobun asit ahol a hi waqiymo ham. 38Teq in ago gamuk ne gigemab a hi usaq ham. Na ezaqgo in mat ne gigo hib eman bolta na ne anan helmo a hi haqiyta na ago ham. 39Ne ginad emay, God ago marib gamuk usaqta na in i giqemid i dimunmo kuluwa-kuluwmo tuqosam haqayta ham. Haqad ne gamuk na ahol waqad alulin nagunayta ham. Ta teq mar naqmo in ya inan ne gibilen sireqaqta ham. 40Gibilen sireqsa teq haiq ham. Ne yaqgo hib boleq God ago os dimunta waqnan hulosmo diq hulosayta ham. 41Mataw ya ibin iluwsa ya hulosaiqta ham. 42Teq ya ne gigo tuhurit ham. Ne God anan ginad a hi bilaqaqta ham. 43Ya imam abinib bolan ne ya ibaymuzayta ham. Ari mat ta araq inmo ahol abinib bolid ne waqeq inaq tuqos daqay ham. 44Ne an abin iluwad ginad dimniysa osayta ham. Osad ne gibin dimunta God amulikmo osaqta na ago hib waqnan ginad a hi emayta ham. Nazaq iyan ezaq teq ne yaqgo gamuk anan helmo haq daqay? ham. 45Ya teq imam anognib turad ne gimalib nan emdaiqta nazaq ne ginad hi emiy ham. Mat ne gimalib nan emdaqta na in Moses-mo ham. Ne Moses anan bilaqay, In God ago hazizirib i gisen baysiheq tigilumsihdaq haqayta ham. Teq haiq ham. Mat naqmo teq ne gimalib nan tiqemdaq ham. 46Ne Moses ago gamuk anan helmo haqeq ne yaqgo gamuk anan helmo tihaq nagiymo ham. Na ezaqgo in gamuk mar tonta na in ya inan bilamta ham. 47Ne gamuk Moses ya inan mar tonta na anan helmo a hi haqeq, ezaq teq ne yaqgo gamuk anan helmo haq daqay? ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\