Jon 6

1Ari gamuk na tihiqiyan abeb Yesus yuw-kurorqan Galiliy aqurumun kozaq ban tilah. Yuw akurorqan na anan araq Taiberiyas haqayta. 2Lehsa on mataw dauh biyahmo in muzim inaq tilehiy. Na ezaqgo Yesus mataw moqayta gigo hib daq aseseqta emsa in ahol waq yaqayta na ago iyan. 3Teq Yesus le garah araqab gwalehim in ago disaipel nenaq nab tuqosiy. 4Kam nab Juda gigo lotu akaman ayah diqta anan Pasova haqayta na bolim sinsin tiqiy. 5Ari Yesus osim ame wole mataw dauh biyahta na agerab gabolsa in tigibiy. Gibiyad in Filip bulon, I teq edob didaq gizayeq on mataw ko negid neq daqay? ham. 6Na in Filip ulum waqad nazaq bulon. Inmo daq ezaqta emdaqta na in tekomo anad tiqam. 7An Filip amenin emim bilam, I bret 200 kina ago zayid in on mataw dauh biyahta ko inaq diq a hi iydaq ham. 8Haqsa Yesus ago disaipel ta araq Saimon Pita amikqan Andru in era Yesus tubulon, Amun araq ago bali bret abaynaginmo teq nabiq gigermo inaq kawa osaq ham. Teq didaq asitmo na in on mataw kuluwmo kozaq ko inaq a hi iydaq ham. 10In nazaq haqan Yesus bilam, On mataw gibilenid in os woqeq osiy ham. Saw nab sisihun dimunta amalib osgo asawan dimunta usta. Nazaq iyan mataw na bunmo nab tuqos woqiy. Teq mataw biyahta na in kabemmo diq 5,000 nazaq. 11On mataw na os woqim ossa teq Yesus in bret waqim God esey ugim in mataw na tinag. Negad in nabiq giger na waqim nazaqmo ton. An on mataw bunmo ginadibmo didaq na neqan tigiyunin bug. 12Mataw na didaq dimunmo tineqan teq Yesus in ago disaipel gibilan, Bret asugin abeyanta na bunmo ginuweq tuwal emiy ham. I abu hi ulumuq ham. 13Haqan disaipel lehim bali bret abaynagin on mataw neqim abeyan hulosiyta na in tuwal emim kuram 12 nazaqmo tigisiheniy. 14Kam nab on mataw daq azawayin inaqta na ahol waqim bilaqiy, Helmo haqiy, God ago nantut og kab boldaqta na amatin kawaqmo tubol haqiy. 15Haqsamo Yesus in ginad na huritim in anad tiqam, On mataw ka giwaz meqniyeq boleq in ya iwazeq in gigo king iqem daqay haqad in amomo garah abigmanib tugwalah. 16Ari imisor diq ni nog ya nog tiqiyan Yesus ago disaipel yuw-kurorqan Galiliy-ib wole tihitiqiy. Hitiqim saw romriq tiqiyan Yesus in gigerab a hi gwahtiqsamo in muyib gwalim yuw urotim uliq Kapaneam-ub tilehiy. 18Lehad luwsa tim ayahta eraqad kamis wolsa ayahmo tiqeraqyaq. 19Eraqsa disaipel giholtuw bulad muy hureqim le 5 o 6 kilomita nazaq tiqiyanmo Yesus yuw amalib bayim bayim muy agerab bolsa in ahol tuwaqiy. Ahol waqadmo in tirab yaqay. 20Rabsa Yesus gibilan, Ne hi rabiy ham. Ka yaqmo lehaiq ham. 21Haqan disaipel ginad dimniysa Yesus waqim muyib emad hid naqmo in uliq leh yaqayta nab tugwahtiqiy. 22Ari tarom iyim saw tihastitayan on mataw Yesus gihulosan yuw aqurumun kozaq ban osiyta na in Yesus asawan waqad teq in ginad tiqemiy, Irimo muy amulikmoqmo kab usta haqiy. Teq Yesus ago disaipel muy nabmo gwalsa Yesus a hi gwal haqiy. Disaipel gimomo muyib gwalim tilehiy haqiy. 23In nazaq haqad ossamo mataw ta asor uliq Taiberiyas-ibta na gimuyin inaq bolim Iyahta bret waqim God esey ugan mataw neqiyta na asawnib tugwahtiqiy, mataw biyahta na gigerab. 24Gwahtiqan on mataw nab osiyta na in Yesus ago disaipel nenaq saw nab a hi gibiyad in Taiberiyas gigo muy nagab gwalim Yesus nagunim uliq Kapaneam ban tilehiy. 25Lehim in yuw urum kozaq ban Yesus ahol tuwaqiy. Ahol waqad in tubuloniy, Tisa haqiy ni gineh diq kab bol? haqiy. 26Haqan Yesus gibilan, Ya helmo gibilenaiq ham. Ya irimo daq emta na alulin diq ne ahol waq kemim teq inagunayta nazaq a hi haiq ham. Ne bret neqim gigem aseseq iyiyta naqmo ago ne ya inagunay ham. 27Ne didaq lilihaqta na akabiyan hi emiy ham. Ne didaq mataw neqim kuluwa-kuluwmo osayta naqmo akabiyan ne emiy ham. Didaq na Mat Atatin inmo teq tinegdaq ham. Na ezaqgo amam God in Mat Atatin na anan bilam, Mataw bunmo gilikmanib ya ni nibiysa ni nimomo yaqgo kabiy na tiqem bugdaq haqad in bilam ham. Nazaq iyan Mat Atatin inmo teq didaq a hi lilihaqta na tinegdaq ham. 28Haqan on mataw na tisusumun ugiy, Ta i ezaq toneq teq God ago kabiy na emam? haqiy. 29Haqan Yesus gibilan, Ne mat God eman bolta naqmo anan helmo haqiy ham. God ago kabiy nawaqmo ham. 30Haqan mataw na buloniy, Kwaziqmo i gisesan saw samantab osad in manna bret neq yaqayta haqiy. God ago marib gamuk nazaq bilam haqiy. In bilam, God Heven-ib bret eman woq negan in neqiy ham haqiy. Ta teq ni i gimen naga kabiyan diq tiqem igdaq? haqiy. Ni naga daqin azawayin inaqta emid i ahol waqeq teq i ni ninan helmo haqam? haqiy. 32Haqan Yesus bilam, Ya heltaqmo ne gibilenaiq ham. Moses-mo bret diq Heven-ib hitimta na a hi nag ham. Ya imammo in Heven-ib bret diqta na eman woq negaqta ham. 33Bret diq God ago hib bolaqta na in Heven hulosim gewoqan on mataw neqad in gihol kayeq iyad kuluwa-kuluwmo osayta ham. 34Haqan mataw na buloniy, Mat Iyah haqiy bret naqmo tuteqmo ig haqiy. 35Haqan Yesus gibilan, Bret diq on mataw neqad gihol kayeq iyim kuluwa-kuluwmo osayta na in yaqmo ham. Mat aw nog in yaqgo hib bolayta na in gigemnan a ta hi moq daqay ham. Ad mat aw nog ya inan helmo haqayta na in yuwnan a ta hi moq daqaymo ham. 36Ya ne gibilenim bilay, Ne ya tiqibiyiyta teq ne ya inan helmo a hi haqay haqad ya bilay ham. 37On mataw ya imam giyagta na in yaqgo hib tubol bug daqay ham. Bolsa ya a hikidik gimuzdaiq ham. 38Na ezaqgo yaqmo inad muznan haqad ya Heven hulosim a hi gewoy ham. Ya imam iqeman bolta naqmo anad muznan haqad ya gewoyta ham. 39Teq mat ya iqeman bolta na ago anad in kazaq ham. Ya on mataw in giyagta na gigo araq diq a hi hulosad kam abebtanta nab ya on mataw na bunmo giwazid tiqeraq daqay haqad in anad usaq ham. 40Ya imam anadmo diq on mataw in atatin ahol waqad anan helmo haqayta na bunmo in os dimunta kuluwa-kuluwmo osayta na giholyon tuwaq daqay haqaq ham. Teq kam abebtanta nab ya in giwazid tiqeraq daqay ham. 41Ari Yesus bilam, Bret diq Heven-ib gewomta na in yaqmo haqan Juda mataw aseseqta na in anan gigem meqniysa nan kabemmo kazaq bilaq yaqay, 42Mat ka in Josep-mo atatin Yesus a haiq e? haq yaqay. I in anen amam gigo tuhuritta haq yaqay. Ta ezaqgo in bilaqaq, Ya Heven hulosim ogib gewoyta haqaq? haq yaqay. 43Haqsa Yesus gibilan, Ne an bulonad nan kabemmo hi bilaqiy ham. 44Mat araq anadibmo yaqgo hib a hi boldaq ham. Ya imam iqeman bolta naqmo in on mataw gihureqsa teq in yaqgo hib tubol daqay ham. Bolid teq kam abebtanta nab ya in giwazid tiqeraq daqay ham. 45God ago nantut gamuk araq kazaq mar toniy ham. Gamuk na bilam, God-mo teq on mataw bunmo suleq tinegdaq haqad in bilam ham. Nazaq iyan on mataw ya imam ago hib suleq waqad ago nan huritayta na bunmo in yaqgo hib bolayta ham. 46Mat araq diq Gimam Iyah ahol a hi wam ham. Mat God ago hib osim bolta naqmo in ahol tuwamta ham. 47Ya helmo gibilenaiq ham. Mat aw nog ya inan helmo haqayta na in os kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na tuwaqim osayta ham. 48Bret mataw neqim kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na yaqmo ham. 49Kwaziqmo ne gisesan saw samantab luw osad in manna bret neq yaqayta ham. Neqad teq in oseqmo tumoq yaqayta ham. 50Ari bret Heven hulosim ogib gewomta na in lul araq diqta ham. Mataw bret na neqeq in a hi moq daqay ham. 51Bret mataw neqim kuluwa-kuluwmo osayta na yaqmo ham. Ya Heven-ib osim og kab gewoyta ham. Gewoqan mat aw nog bret na neqeq in kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqos tut daqay ham. Ari bret ya on mataw og kabta negid in neqeq kuluwa-kuluwmo os daqayta na in ya inon ham. 52Yesus nazaq haqan Juda mataw aseseqta na in gimo an mugad in gamuk na alulin nagunad kazaq an bulon yaqay, Mat ko ezaq toneq teq in anon igid i neqam? haq yaqay. 53Haqsa Yesus gibilan, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Ne Mat Atatin anon a hi neqeq teq ne in anedan a hi uluweq ne kayeqmo kuluwa-kuluwmo a hi os daqay ham. 54On mataw ya inon neqad teq in ya inedan uluwayta na in os kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na tuwaqim osayta ham. Ossa kam abebtanta nab ya in giwazid tiqeraq daqay ham. 55Na ezaqgo ya inon in didaqmo diq ham. Teq ya inedan in nagah uluwgo diqtamo ham. 56On mataw ya inon neqad teq in ya inedan uluwayta na in yaqgo hib ossa ya in gigo hib osaiqmo ham. 57Ya imam kayeqmo osaqta na iqeman bolta ham. Bolim ya imam ago zawayib kayeqmo osaiqta ham. An nazaqmo mat ya inon neqeq in yaqgo zaway amalib kayeqmo tuqosdaqmo ham. 58Ya bret negdaiqta na in Heven hulosim gehitimta ham. Kwaziqmo i gisesan bret kaitab womta na neqiy ham. Neqim teq in osimmo tumoqiyta ham. Ari ya bret negdaiqta na in bret kwaziqta na nog a haiq ham. Mat yaqgo bret na neqeq in kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqosdaq ham. 59Ari Yesus uliq Kapaneam-ub Juda gigo bit humab wolayta nab osad in on mataw suleq negim gamuk kawa ka gibilan. 60Ari Yesus ago disaipel kabemmo gamuk na huritim bilaq yaqay, Gamuk na in afaqan diq haq yaqay. Nog teq gamuk na huritdaq? haq yaqay. 61Haqsa Yesus anad tiqam, Yaqgo disaipel gamuk na huritim nan kabemmo bilaqay ham. Haqad in tisusumun nag, Ne yaqgo gamuk na huritim ne ginad helta hulosnan tonay ye? ham. 62Nazaq iyid teq abeb Mat Atatin in kwaziqmo ulilib ostab nab muleqeq ta gwalehsa ne ahol waqad teq ne ginad ezaq em daqay? ham. 63I giwitan in i gisan zaway ugsa i kayeqmo osauqta ham. I gisan in i giwitan ulumsihgo zaway haiqgam ham. Gamuk kawa ya negaiqta ka in ne giwitan ulumsihsa ne kayeqmo osayta ham. 64Teq ne gilikmanib mataw asor ya inan helmo a hi haqayta ham. Yesus mebmebmo ago kabiy alulin tiqemad in mataw helmo a hi haqayta na gigo tuhurit. Teq mat in waqeq bab gibenab emdaqta na ago in tuhuritmo. Na ago in bilam, Ne gilikmanib mataw asor ya inan helmo a hi haqayta ham. 65Haqad in bilam, Ne gilikmanib mataw asor ya inan helmo a hi haqayta naqmo ago ya gibilenim bilay, Ya imam mat araq anad emid a hi hastitayid mat na yaqgo hib a hi boldaq hayta ham. 66In nazaq bilaqan mataw kabemmo Yesus muzeq inaq leh yaqayta na gihol buliyim in muleqim gigo uliqab tilehiy. Lehim in Yesus inaq a ta hi luw yaqay. 67Nazaq iyan Yesus in ago disaipel 12 na gibilan, Ne inaqmo ya ihuloseq leh daqaymo ye? ham. 68Haqan Saimon Pita amenin emim bulon, Iyahta ham i ni nihuloseq nog ago hib leham? ham. Ninmo ningo gamuk amomo in mataw giqeman kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta ham. 69I ningo tuhuritim i ginad emauq, Helmo ni God ago mat tawon diqta naqmo haqauq ham. 70Haqan Yesus nan na amenin emim gibilan, Yaqmo ne mataw 12 na iholyon gilumim giwayta ham. Ta teq ne gilikmanib araq in bilaqne Satan nog osaq ham. 71Na in Saimon uliq Kariyot-ibta atatin Judas ayon gamuk na bilam. Mat na in disaipel 12 na gigo araqta. Teq abeb in Yesus waqeq bab gibenab emdaqta na ago Yesus in anan nazaq bilamta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\