Luk 10

1Ari abeb Iyahta in mataw 72 nazaq gitowun emim giqeman in giger giger uliq saw bunmo Yesus abeb teq lehdaqta nabmo in danmeb tilehiy. 2Lehsa Yesus gibilan, Kabiyab didaq kabemmo tizilimim giqusaq ham. Teq kabibiy mataw kabem diq a haiq ham. Nazaq iyan ne kabiy anamren inaq gamuk emad bulonsa in kabibiy mataw kabemmo giqemid boleq in ago didaq na giwaq ugiy ham. 3Teq ne ginad em haseq lehiy ham. Ya ne giqeman ne sipsip amidgotniz gaun kwasikta gilikmanib leh nog iyay ham. 4Ne lehad mani araq giholib hi usan ham. Ad ne ziy araq hi bideqiy ham. Teq ne gisendugan hi emiymo ham. Ne lehad on mataw danib gibiyad nenaq gamuk sisaqmo emad hi turiy ham. 5Ne leheq bit araqab gwahtiqeq osnan haqad itureqmo ne kazaq gibileniy ham. On mataw bit kabta ne gigem dimniysa osiy haqiy ham. 6Haqid mat araq dimunta bit nab osid teq ne gigem dimunta ugiyta na le mat na ago hib tuqusdaq ham. Ari mat araq dimunta nazaqta bit nab a hi osid teq ne gigem dimunta na ne gigo hib muleqeq bo ta usdaq ham. 7Bit amulikmo ne os daqayta nabmo ne osiy ham. Ossa in didaq teq yuw negsa ne gihol afaqan hi iyiy ham. Ne neqmo neqiy ham. Na ezaqgo kabibiy mat mataw gimen kabiy emsa in amenin tuqug daqay ham. Teq ne haresmo bitbitmo hi luwiy ham. 8Ne leheq uliq araq aduganib gwahtiqid in ne giwazinad nenaq osad didaq negsa ne neqad nan kabemmo hi bilaqiy ham. 9Ad ne uliq nab on mataw gigo moq inaqta giwastitayid dimniysa ne gibileneq bilaqiy, God ago maror ne gigo hib sinsinmo tubol haqiy ham. 10Ari ne le uliq araqab gwahtiqid in ne gibaymuzsa ne uliq na agemab turad kazaq gibileniy ham. 11Ne gigo uliq ka aqogin i gisenab soqotim usaqta ka i wolilaman ne gigo hib ta lehaq haqiy ham. Na ago teq ne afaqan tisor daqay haqiy ham. Teq ne ginad em hasiy haqiy ham. God ago maror ne gigo hib sinsinmo bolan ne gileh ugiy haqiy ham. 12Ya ne gibilenaiq ham. Kam abebtanta nab uliq Sodom afaqan waq daqayta nazaq nog in afaqan a hi waq daqay ham. Uliq ne gibaymuz daqayta na in Sodom giquriyameq afaqan ayah diqta tuwaq daqay ham. 13Haqad Yesus bilam, Uliq Korasin teq uliq Betsaida ham ne teq timeqniy daqay ham. Kwaziqmo mat araq leheq daq azawayin inaq ya ne gigo hib emta nazaq in uliq giger Tair-ib teq Saidon-ib emid on mataw na ginad tubuliy nagiy ham. Ginad buliyeq in gigo daq teq ginad meqinta gileh ugad in tubusan asorqan abiyornaqta weleq butbutmeb tuqos woq nagiy ham. Teq ne yaqgo daq azawayin inaqta na ahol waqim ne ginad buliyim gigo daq meqinta gileh a hi ugiy ham. 14Nazaq iyan abeb God hazizir ayahta emdaqta nab Tair teq Saidon afaqan waq daqayta nazaq nog ne a hi waq daqay ham. Ne in giquriyameq afaqan ayah diqta tuwaq daqay ham. 15Teq uliq Kapaneam ham ne gibin iluwid Heven-ib gwalehdaq e? ham. Haiqgam ham. In ne gihunegid ne mataw tumoqiyta gigo sawab tuwoleh daqay ham. 16Haqad in ago disaipel gibilenim bilam, Mat ne giqez huritaqta na in ya iqez huritaqmo ham. Ad mat ne gibaymuzaqta na in ya ibaymuzaqmo ham. Ad mat ya ibaymuzaqta na in mat ya iqeman bolta na tubaymuzaqmo ham. 17Ari abeb mataw 72 Yesus giqeman lehiyta na in ginad dimniysa muleqim ta boliy. Bolim in Yesus buloniy, Iyahta haqiy i ni ninan biysa bugaw meqinta inaqmo i gihaqenib iyim in i gigo gamuk huritad muziniy haqiy. 18Haqan Yesus gibilan, Ne le yaqgo kabiy emad luwsa Satan ulilibmo diq osim in mewlig hikliyan nog iyim ogib woqsa ya ahol way ham. 19Ne huritiy ham. Ya nagah meqmeqinta gibayid woqgo azawayin tineg ham. Negan ne nagah ahulinaqta teq kahkah nagan tigibay daqay ham. Teq ne ya ibinib luwad ne gigo bab na ago zaway bunmo ne wazid tuwoq bugdaq ham. Sa nagah araq diq a hi gimeqin tondaq ham. 20Ta teq bugaw meqinta ne giqez muzinayta na ago ne ginad hi dimniyan ham. Haiqgam ham. Ne giholnan God ago uliq Heven-ib tumar tonan usaqta naqmo ago ne ginad dimniyan ham. 21Ari kam nabmo diq God ago Bugaw Dimunta Yesus aholib ayahmo bolan in anad diq dimniysa bilam, O ya imam ham, Heven-ib teq og kab inaqmo ni Iyahta iyim osaqta ham. Ni mataw ginad awaz meqinta na teq mataw gimaqbel inaq iyim igmo ag haqad osayta na ni yaqgo kabiy alulin a hi giqisihunta ham. Haiq ham. On mataw gihol wazan woqsa in onmin gibin haiqta os nog iyayta naqmo ni yaqgo kabiy alulin tigiqisihunta ham. Ya imam ham ni ninad nazaqmo usan ni tiqam ham. Nazaq iyan ya esey nigaiq ham. 22Haqad Yesus ta bilam, Ya imam in ago kabiy bunmo ya ibenab tiqam ham. Mat araq diq in yaqgo a hi hurit ham. Ya imam amomo in yaqgo huritta ham. Teq mat araq ya imam ago a hi huritmo ham. Ya in atatin iyim ya imomo in ago huritta ham. Ad on mataw ya inad bilaqsa imam giqisihunaiqta naqmo in ya imam ago huritaytamo ham. 23Haqad in ahol buliyim ago disaipel gibiyad in gidekib kiskismo gibilenim bilam, Nagah ne ahol waqayta ka ago ne ginad dimniyan ham. 24Ya ne gibilenaiq ham. Kwaziqmo God ago nantut kabemmo teq Isrel gigo king kabemmo in nagah ne muran ahol waqayta ka in ahol waqnan ginad diq bilaq yaqayta ham. Teq in moqim ahol a hi waqiyta ham. Ad gamuk kawa ne huritayta ka in huritnan ginad bilaq yaqaytamo ham. Teq in moqim a hi huritiyta ham. 25Yesus nazaq gamuk bilaqsamo mataw na gilikmanib mat araq Moses ago gunun hurit kamta na in eraqim Yesus ulum waqad tisusumun ug, Tisa ham ya ezaq toneq teq kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqosdaiq? ham. 26Haqan Yesus bulon, God ago maror Moses bilamta na aduganib gamuk ezaq diqta mar tonan usaq? ham. Ni gamuk na ahol waqim ninad ezaq emaq? ham. 27Haqan mat na bilam, Gamuk na kazaq bilam ham. Ne gigem, ginad, giwitan, teq ne gigo zaway bunmo amalib ne gigo Iyahta God anan ginad bilaqan ham. Ad ni nihol anan ninad bilaqaqta nazaqmo ni niyow anan ninad bilaqan ham. 28Mat na nazaq bilaqan Yesus bulon, Ni gamuk amenin dimunmo tibilam ham. Ni nazaq toneq teq ni kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqosdaq ham. 29Teq mat na inmo ahol abin iluwnan haqad in Yesus bulonim bilam, Ta ya iyowta na nog? ham. Haqan Yesus bilam, Gamuk araq kazaq lahta ham. Ni hurit ham. 30Juda mat araq uliq Jerusalem hulosim in uliq Jeriko-ib tuwolehad luw ham. Wolehad luwsamo mataw meqmeqinta danib ahol waqim wazim wolim ago nagah bunmo giwaqim in tukim tilehiy ham. Lehsa mat na moqnan tonad danib tuqus ham. 31Ussa kam nab Juda gigo mat tamaz emaqta araq in dan naqmo muzim wolehad luwimmo mat na ussa in ahol tuwam ham. Ahol waqad in aban emim dan adek ban loqim uriyamad lehmo tilah ham. 32An nazaqmo Juda gigo gem Liway anaynayin araq Tempel-ib kabiy emaqta na in dan nab bolim mat na ahol waqad in aban emim uriyamad tilahmo ham. 33Lehsa mat na ababun araq Samariya-ibta in dan nabmo bolim bo mat na agerab tugwahtim ham. Gwahtiqim mat na ahol waqad in anan anad timeqniy ham. 34Anad meqniysa agerab loqim in oliv amasilan teq wain ayun mat na asulanib emim teq in tinat ham. Ad in mat na sorim inmo ago donki amalib emim in ad tilah ham. A lehim in bit araq mataw zayim usayta abitan nab eman ussa in wamuzim tuqus ham. 35Usim eraqim tilehnan haqad in mani ameta gigermo bit na anamren ugad bulon, Ni mat ka wamuz ham. Ya muleqeq ta boleq teq mani ganim ni mat ka ayon hulosta na ya amenin tinigdaiq haqad in bilam ham. 36Haqad Yesus in mat Moses ago gunun hurit kamta na tisusumun ug, Ni ninad ezaq emaq? ham. Mataw ezeqman na gilikmanib nog diq in mat woliyta na ayowmat nog iyim ulumsih? ham. 37An mat na bilam, I gibabun Samariya-ibta bolim mat na anan anad meqniysa ulumsihta naqmo ham. Haqan Yesus bulon, Ari ni leheq Samariya mat daq amta nazaq ni asen muzeq em ham. 38Ari Yesus ago disaipel nenaq lehad luwim le uliq araqab tugwahtiqiy. Gwahtiqan aw araq anan Marta haqayta na in Yesus wazinad bulonim inaq ago bitab tilah. 39Lehan teq Marta ama anan Mariya haqayta na in eraqim le Iyahta anognib os woqim osad in ago suleq huritad osyaq. 40Ossa Marta amomo in Yesus ago disaipel nenaq gimen didaq oyad kabiy kabemmo anadin emad anad timeqniyaq. Anad meqniysa in bolim Yesus tubulon, Iyahta ham ya ima ihulosim bo ni ninaq ossa ya imomo didaq oy akabiyan emaiq ham. Ni ya inan ninad a hi meqniyaq e? ham. Ni ya ima bulonid in boleq ya ilumsihan ham. 41Haqan Iyahta bulon, Marta, Marta ham ni kabiy kabemmo na ginadin emad nihol afaqan iyaq ham. Teq kabiy amulikmo emnanta usaq ham. 42Kabiy dimunta na ni nima kawa ahol tuqug ham. Ugan i in aholib kabiy dimun diqta na a hi walemam ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\