Luk 13

1Ari kam nabmo mataw asor osim Yesus buloniy, Mataw Galiliy-ibta asor God amen tamaz emad ossa Pailat ago mataw giqeman lehim in mataw na ginol em bugiy haqiy. Ginol em bugan mataw na ginedan woqim karuw tamaz emnan haqad anat urotiyta na anedan inaq wastonim tamaz em abanab giqus haqiy. 2In nazaq haqan Yesus amenin emim gibilan, Luweq ne ginad em daqay, Mataw ginol emiyta na gigo daq meqinta in Galiliy-ib on mataw bunmo gigo daq meqinta giquriyaman iyan in moqiy haq daqay ham. 3Haiqmo diq ham. Ari ya helmo gibilenaiq ham. Ne gigo daq meqinta giholib usaqta na ne gileh a hi ugeq ne bunmo nazaqmo tumoq daqaymo ham. 4Haqad in bilam, Kwaziqmo uliq Jerusalem-ub yuw akurorqanta anan Silowam haqayta nab bit araq ayahta sisaqmo gwalahta na woqim mataw 18 nazaq giqisihan moqiy ham. Ne luweq ginad em daqay, Mataw moqiyta na gigo daq meqinta in Jerusalem-ub on mataw bunmo gigo daq meqinta giquriyaman iyan in moqiy haq daqay ham. 5Haiqgam ham. Ya helmo gibilenaiq ham. Ne gigo daq meqinta giholib usaqta na ne gileh a hi ugeq ne bunmo nazaqmo tumoq daqaymo ham. 6Haqad Yesus gamuk awowun araq kazaq gibilan, Mat araq ay fik amagin araq ago wain akabiynib tilay ham. Leyim abeb in bolim ay fik na anon araq a hi ussa ahol wam ham. 7Ad in ago mat kabiy wamuzaqta na bulon, Ni hurit haqad in bilam ham. Ya ay fik ka leyan in ulig ezeqmanmo titur haqad in bilam ham. Tursa ya bo anon anan saw waqaiqta teq in anon araq diq a hi emaq haqad in bilam ham. In turad og amoyan samanta waqaq haqad in bilam ham. Ni qwayid woqan haqad in bilam ham. 8Haqan kabibiy mat na bilam, Iyahta ham i ay ka hulosid in ulig kab a ta turan haqad in bilam ham. Tursa ya abeqarib og tayeq bulmakau abekoq tiqemdaiq haqad in bilam ham. 9Luweq ulig araq kob teq in anon emdaqta hi waqan us haqad in bilam ham. Ari ulig nab in anon a hi emsa teq ya tuqwaydaiq haqad in bilam ham. 10Ari Juda gigo lotu akaman araqab Yesus Juda gigo bit humab wolaytab on mataw suleq tinegyaq. 11Suleq negsamo aw araq bit nab bo tugwahtim. Aw na aholib bugaw meqinta usad ulig 18 nazaq in moq ugad usyaqta. Ussa aw na kor toneq luwad in akorkoran itiwuneq titnoneq turgo hiqiyyaqta. 12Sa Yesus aw na ahol waqad bulonan agerab bolan in bulon, Neng ham ya niholib moq usta na waleman tihiqiy ham. Muran ni samanmo titnoneqmo tiluwdaq ham. 13Haqad in aben aw na aholib emim wazan hid naqmo in titnonimmo titur. Turad in God abin tiqiluwyaq. 14Yesus aw na eman dimniyta na in lotu akamnib daq na amta. Nazaq iyan bit humab wolayta ago danmebta na in Yesus anan agem timeqniy. Agem meqniysa in on mataw gibilan, I kabiy emgo kam 6 nazaq usaqta ham. Kam nab teq ne gigo moq wastitaynan boliy ham. Ari lotu akamnib ne gigo moq walemnan hi boliy ham. 15Haqan Iyahta amenin emim bulon, Ne mataw gimileq meqinta ham. Lotu akamnib ne bunmo lehim ne gigo bulmakau teq donki giqirquran gibitnib turayta na giqamun hasim giqad lehan in yuw uluwayta ham. 16Aw ka in Abraham asenlulibta ham. Teq Satan sisaq diqmo ulig 18 nazaq in irquran osta ham. Ta nagaqgo ya lotu akamnib in aqamun na a hi hasdaiqmo? ham. 17Yesus nazaq ago bab gibin wazan woqan in gimebay tuwom. Gimebay woqsa on mataw dauh biyahta na bunmo in daq dimdimunta Yesus emyaqta na ahol waqad in ginad tidimniy yaqay. 18Haqad Yesus ta gibilan, God ago maror in naga diq nog? ham. Ya naga diq atowun emeq bilaqid teq ne ginad em has daqay? ham. 19God ago maror in bilaqne ay mastet anagin amik diqta amulikmo mat araq ago kabiyab layta na nog ham. Leyan in gwalim ay nog iyim ayah tiqiy bug ham. An teq ah bolim giholyon rir emim tuqos yaqay ham. 20Haqad Yesus ta bilam, Ya God ago maror atowun emnan haqad ya naga diq atowun emeq bilaqid teq ne ginad tiqem has daqay? ham. 21God ago maror in bilaqne yis nogta ham. Aw araq yis na waqim mel deg ezeqman nazaq inaq buliyan yis ulilemim ussa mel na bunmo huhuw tinam ham. 22Ari Yesus uliq Jerusalem-ub wolehadmo in uliq aseseqta teq uliqben amikmikta nagab on mataw suleq negim negim tilehyaq. 23Lehad luwsa mat araq Yesus tisusumun ug, Iyahta ham ni ya ibilen kem ham. God teq mataw amulik-mulikmo giqemid ago maror aduganib gwahtiq daqay o haiq in mataw kabemmo giqemid gwahtiq daqay? ham. Haqan Yesus mataw nab turiyta na bunmo gibilan, Ne zaway diq iyeq dan ez amikta nabmo le gwahtiqiy ham. Mataw kabemmo dan ez amikta nab le gwahtiqan yo hiqiyayta ham. 25Abeb bit anamren eraqeq bit ago dan ez amikta na tuqotdaq ham. Otid teq ne boleq dan ezab turad dan ez wol hamad ne kazaq bilaq daqay ham. Iyahta haq daqay ni i giyon dan has haqad ne bilaq daqay ham. Haqid in ne gigo gamuk amenin emeq kazaq gibilendaq ham. Ne mataw edob boliyta na ya a hi hurit haqdaq ham. 26Haqid ne tubulon daqay ham. Haiq haq daqay ham. I ni ninaq didaq neqad yuw uluwad osta haq daqay ham. Teq ni i gigo uliqab bolim suleq igta haq daqay ham. 27Haqid in ne a ta gibilendaq ham. Haiq haqdaq ham. Ne edob diq boliyta na ya a hi hurit haqdaq ham. Ne mataw daq meqin emayta ne bunmo kozaq lehiy haqdaq ham. 28Ad in ne gimuzid ne le in ago maror asan ban gwahtiqeq tuqos daqay ham. Osad ne Abraham teq Aisak teq Jekob teq God ago nantut bunmo in God ago maror aduganib ossa ne tigibiy daqay ham. Gibiyad ne ginad meqniysa gaqad gite guruwad tuqos daqay ham. 29Teq og saw bunmo gigo on mataw amo amo kabemmo boleq God ago maror aduganib didaq neqad tuqos daqay ham. 30Nazaq iyan ne ginad em hasiy ham. Mataw kabemmo og kab gibin haiqmo osayta na in le danmeb tiqiy daqay ham. Sa mataw og kab gibin inaqta nagan gibin hiqiysa in abeb tiqiy daqay ham. 31Ari kam nabmo diq Farisi asor bolim Yesus buloniy, Ni uliq ka huloseq saw araqab leh haqiy. Herot ninol emnan bilaqaq haqiy. 32Haqan Yesus gibilan, Ne leheq gaun kwasikta na buloniy ham. Ni hurit haqad buloniy ham. Muran teq babeq ya bugaw meqinta gimuzad mataw gigo moq inaqta giwastitaysa dimniy daqay haqad ne buloniy ham. Ad misireq ya igo kabiy tuwol hasdaiq haqad ne buloniy ham. 33Ari ya kam ezeqman na aduganib dan ahulib Jerusalem-ub wolehad ya dimunmo tiluwdaiq ham. Na ezaqgo God ago nantut saw haresmo a hi ginol emayta ham. In Jerusalem-ubmo ginol eman moqayta ham. 34Haqad Yesus bilam, O Jerusalem, Jerusalem ham. Ningo mataw God ago nantut ginol emayta ham. Ad ne God ago kabibiy mataw in giqeman ne gigo hib lehayta na gimalib gig hunegayta ham. Kam kabemmo ya ningo on mataw gituwal emnan inad bilamta ham. Bilaqne kurek anenqab aben gayik ahaqenib amidgotniz gituwal emim giqisihaqta nazaq ham. Ta teq ne hulosiy ham. 35Nazaq iyan ne huritiy ham. God ne gigo uliq hulosim tilah ham. Ya ne gibilenaiq ham. Ne ya a ta hi ibiy daqay ham. Ari ne ginad dimniysa bilaq daqay, Mat ka Iyahta abinib bolan i ginad bilaq gigayinaq haq daqayta kam nab teq ne ya a ta ibiy daqay ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\