Luk 16

1Ari Yesus in ago disaipel gibilan, Mat araq ago es nagah kabemmota in os ham. Ossa in ago kabibiy mat gibunibta araq ago kabibiy mataw giwamuzyaqta na in osmo ham. Ossa mataw asor bolim mat ayahta na tubuloniy ham. Ningo kabibiy mat gibunibta na in ningo nagah abu ulumaq haqiy ham. 2Haqan mat ayahta na in ago kabibiy mat gibunibta na lilewunan agerab bolan in bulon, Ya nibin huritta na alulin in ezaq diq? haqad in bulon ham. Ni leheq yaqgo nagah bunmo nibenab usaqta na mar ton bug haqad in bilam ham. Mat ni yaqgo kabiy a ta hi wamuzdaq haqad in bilam ham. Ya ningo kabiy na nibenab tuwalemaiq haqad in bilam ham. 3In nazaq haqan kabibiy mat gibunibta na anadibmo bilam, Yaqgo ayahta kabiyab ya tiqimuzaq haqad in bilam ham. Ya teq ezaq tondaiq? haqad in bilam ham. Ya kabiy afaqanta emgo igo zaway haiqgam haqad in bilam ham. Ad ya didaqnan sunnan imebay woqaq haqad in bilam ham. 4In anad nazaq emwirad osim teq in bilam, Ari ya inad tiqem haqad in bilam ham. Ya iholyon dante wastitayid teq yaqgo ayahta imuzid mataw asor gigem dimunta yagad in gigo bitab iqad tileh daqay haqad in bilam ham. 5Nazaq haqad in mataw in ago ayahta ago hib nagah waqan amenin in gigo hib usaqta na amulik-mulikmo gililewunan tubol yaqay ham. Bolsa mat araq ameb bolan in tisusumun ug, Ni yaqgo ayahta ago nagah wamta na amenin ganim diq ningo hib usaq? haqad in bilam ham. Haqan mat na bilam, Masil arebnaq aseseq diqta na 100 nazaq usaqta haqad in bilam ham. Haqan kabibiy mat gibunibta na bulon, Ni nagah wamta ago sansandek waqeq hidmo 100 na suholeq abanab ni 50 nazaqmo mar ton haqad in bilam ham. 7An abeb mat ta araq bolan in susumun ug, Ni nagah wamta na amenin ganim ningo hib usaq? haqad in bilam ham. Haqan mat na bilam, Wit aziynaq 100 nazaq usaqta haqad in bilam ham. An kabibiy mat gibunibta na bulon, Ni nagah wamta ago sansandek waqeq 100 na suholeq 80 nazaqmo ni mar ton haqad in bilam ham. 8Ari abeb mat ayahta na in daq na ago tuhuritim in ago kabibiy mat amileq meqinta na abin tiqiluw ham. Na ezaqgo kabibiy mat na anad emim aholyon dante dimunta wastitayta na ago ham. Haqad Yesus bilam, Mataw og ka ago daq muzinayta na in on mataw God ago saw anuwanib osayta na giquriyamad in giyogniz nenaq gihol adanteqin anononmo wastitayayta ham. 9Nazaq iyan ya ne gibilenaiq ham. Ne og ka ago mani-ta amalib on mataw asor giqemsa in ne giyognizmo diq iyiy ham. Iyid teq abeb mani wazgo akaman hiqiyid ne giyogniz na in gigem dimunta negsa ne nenaq dimunmo kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham. 10Mat nagah amikmikta anononmo wamuzaqta na in nagah aseseqta anononmo tuwamuzdaqmo ham. Ari mat nagah amikta akabiyan anononmo a hi emaqta na in nagah ayahta akabiyan anononmo a hi emdaqmo ham. 11Ne og ka ago mani anonon a hi wamuzid ta nog in nagah helta negid ne wamuz daqay? ham. 12Ad ne mat araq ago nagah anonon a hi wamuzid ta nog in nagah araq negid ne gigo diq iydaq? ham. 13Kabibiy mat araq in mataw aseseqta giger giqez a hi muzdaqta ham. In nazaq tonad luweq in araq agem meqinta ugad araq in agem dimunta ugdaq ham. Teq in araq anadin diq emad araq in gileh ugdaq ham. Nazaq iyan ne mani anadin diq emad ne God aqez a hi muzin daqaymo ham. 14Ari mataw ginan Farisi haqayta na in mani anan ginad diq bilaq yaqayta. Nazaq iyan in gamuk bunmo Yesus bilamta na huritim in Yesus tibilawun yaqay. 15Bilawunsa Yesus gibilan, Ne mataw kat negad gimeb daq titnonta emsa in ne ginan mataw dimunta haqayta ham. Teq God ne gimugan tuhurit kamta ham. Og ka ago nagah on mataw anan diq moqayta na in God ameb bilaqne nagah lilihad ahuran meqin diq iyad usaqta nazaq nog ham. 16Haqad Yesus ta bilam, God ago maror Moses mar tonta na teq God ago nantut gamuk bilaqiyta na in kwaziqmo usim bo Jon mataw huz negyaqta na ago kamubmo iy ham. Teq Jon ago kamub iyim bo muran kawa ya God ago maror agamukan dimunta bilaqsa on mataw tuhuritay ham. Huritad in God ago gamuk kwaziqta na anadin a ta hi emad in bunmo God ago maror aduganib ginadibmo gwahtiqgo giwaz diq timeqniyay ham. 17Teq ya kazaq ne gibilenaiq ham. Kait og inaq anadibmo tihiqiydaq e? ham. Haiqgam ham. Ad nazaqmo God ago maror Moses mar tonta na ago asit diq araq samanta iyeq a hikidik usdaqmo ham. 18Haqad Yesus bilam, Mat ago aw muzim aw ta araq muturta waqaqta na in bilaqne mat ta araq ago aw inaq luw nog iyaqta ham. Ad mat in aw araq kwaziqmo aduw muzan osta na waqeq na nazaqmo in bilaqne mat araq ago aw inaq luw nog iyaqtamo ham. 19Haqad Yesus bilam, Kwaziqmo mat araq ago nagah kabemmota in osyaq ham. Osad kam bunmo in tubusan dimdimunta kakaqta aholib emad in didaq dimdimunta neqyaqta ham. 20Sa in ago bit aqezab mat araq anaghan haiqta in osyaqmo ham. Mat na anan Lazarus ham. In ahol bunmo na asulanmo usyaqta ham. 21Ad in agemnan moqad in mat anaghan inaqta na didaq neqsa didaq aneglan ban ahaqenib woqsa ahol waqad anad emyaq, Ya didaq aneglan na asor neq nagta haqyaq ham. In nazaq anad emad ossa teq gaun boleq asulan mideq yaqayta ham. 22Ari mat anaghan haiqta na nazaq emad osimmo tumom ham. Moqan God ago angelo waqim a le Abraham agerab eman tuqos ham. Ossa mat ago nagah kabemmota na inaqmo moqan tiyay toniy ham. 23Yay tonan in le mataw tumoqiyta gigo ban meqintab ahol titiysa osad in ame gwalehim Lazarus Abraham inaq pesanmo ossa tigibiy ham. 24Gibiyad in lileyim bilam, Ya imam Abraham ham ni ya inan ninad meqniyan haqad in bilam ham. Ninad meqniysa ni Lazarus emid boleq aben akurgan yuw ulum tureq in yuw asitmo ya imileqib emid muditinan haqad in bilam ham. Ya faq kab santitiy ayahmo waqaiq haqad in bilam ham. 25Haqan Abraham bilam, Amun ham ni ogib kayeqmo osad ni nagah dimdimunta niholyon giwaq bugyaqta haqad in bilam ham. Giwaqsa Lazarus nagah meqmeqinta waqyaqta haqad in bilam ham. Ari muran saw kab Lazarus anad dimniysa ossa ta ni nab osad ni nihol titiysa osaqta haqad in bilam ham. 26Teq nagah araqmo ham. Saw ni osaqta na teq saw kawa i osauqta ka gilikmanib akalhonan araq sisaqta abe milhasta usaq haqad in bilam ham. Nazaq iyan mataw kab osayta ka in nab lehgo dan haiqgam haqad in bilam ham. Ad mataw nabta na in kab bolgo dan haiqmo haqad in bilam ham. 27Haqan mat na bilam, Ari ya imam ham nazaq iyan ni Lazarus emid muleqeq in ya imam ago uliqab ta lehan haqad in bilam ham. 28Leheq in ya imaqbaban abaynaginmo osayta na gidek wazad gamuk awaz meqinta gibilenan haqad in bilam ham. Luweq in ginad a hi buliyeq in inaqmo saw santitiy ayahmo usaqta kab tubol daqaymo haqad in bilam ham. 29Haqan Abraham bilam, Ni nimaqbaban na in God ago maror Moses bilamta na teq God ago nantut gamuk mar toniyta na in wazayta haqad in bilam ham. In gamuk naqmo huriteq teq in ginad buliyiy haqad in bilam ham. 30Haqan mat na bilam, Ya imam Abraham ham na haiqgam iydaq ham. Ya imaqbaban gamuk na huritad anan helmo a hi haqayta haqad in bilam ham. Ari mat momta araq hodhodab eraqeq le gibilenid teq in ginad buliyeq gigo daq meqinta gileh tuqug daqay haqad in bilam ham. 31Haqan Abraham bulon, Ni nimaqbaban Moses ago gamuk teq God ago nantut gigo gamuk na huritad anan helmo a hi haqeq in mat araq hodhodab eraqdaqta na ago gamuk anan helmo a hi haq daqaymo haqad in bilam ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\