Luk 22

1Ari bret yis haiqmo neqayta akaman anan Pasova haqayta na bo sinsin tiqiy. 2An mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in on mataw ginan rabad iyan in gime titoneq Yesus wol emid moqdaqta na ago adanteqin tinagun yaqay. 3In Yesus wol emgo adanteqin nagunad luwsa Satan in Yesus ago disaipel gigo araq Judas uliq Kariyot-ibta na aholib tugwal. 4Gwalan in lehim mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Tempel-ib hurmey osayta gigo aseseqta na nenaq gamuk tiqemiy. Gamuk emad Judas ezaq toneq Yesus waqeq mataw na gibenab emdaqta na ago agamukan tuwastitayiy. 5Mataw aseseqta na ginad diq dimniysa in Judas inaq an adugan wazim buloniy, I ni nizayeq mani tinigam haqiy. 6Haqan Judas gamuk na huritim bilam, Na dimunmo ham. Haqadmo in kam araq dimunta on mataw dauh biyahmo a hi ossa in gime titoneq Yesus waqeq mataw na gibenab emdaqta na akaman tinagunyaq. 7Ari bret yis haiqmo neqayta na akaman tugwahtim. Kam nab Juda on mataw God ayon tamaz emad in Pasova ayon sipsip amidgot wol emayta. 8Nazaq iyan Yesus in Pita ayow Jon inaq giqeman lehsa in gibilan. Ne leheq i Pasova adidaqan neqamta na abanan wastitayid teq i leheq nequq ham. 9Haqan giger na Yesus buloniy, I bit edob diq leheq Pasova adidaqan neqamta na abanan wastitayam? haqiy. 10Haqan Yesus gibilan, Huritiy ham. Ne uliq ayahta nab le gwahtiqsa mat araq reb ayuwun inaqta soreq a bo lehad in ne danib tigibiydaq ham. Ne mat naqmo muzeq inaq leheq bit edob in gwahtiqdaqta nab ne bit na anamren kazaq susumun ugiy ham. Tisa bilam, Yaqgo disaipel nenaq didaq neqamta na ago bit adugan edowa? ham haqad ne buloniy ham. 12Bulonid teq mat na bit adugan araq ayahta ulilib usaqta na tigiqisihundaq ham. Bit adugan nab didaq neqayta anaghan bunmo usaqta ham. Nab ne leheq i Pasova adidaqan neqamta na abanan wastitayiy ham. 13Haqan giger na tilehiy. Lehim Yesus nagah bunmo ginan gibilanta nazaqmo in ahol tuwaqiy. Ahol waqad in Pasova adidaqan neq daqayta na abanan tuwastitayiy. 14Ari imisor didaq neqgo akaman tiqiyan Yesus ago disaipel nenaq humab wolim banab osad didaq tineq yaqay. 15Neqad teq Yesus in ago disaipel gibilan, Ya nenaq Pasova adidaqan ka neqeq teq ya santitiy sordaiq haqad ya inad awaz meqin usta ham. 16Teq ya kazaq ne gibilenaiq ham. Abeb ya nenaq Pasova adidaqan ka a ta hi neqdaiq ham. Ari i gigo Pasova ka anon diq tugwahtiqid kam nab teq ya nenaq God ago maror aduganib osad Pasova adidaqan ka a ta neqdaiq ham. 17Haqad in wain agogin inaq waqim God esey ugim gibilan, Ka ne waqeq an ugeq uluwiy ham. 18Ad in bilam, Ya ne gibilenaiq ham. Ya wain ayun ka a ta hi uluwdaiq ham. Abeb God ago maror og kab tugwahtiqid nab teq ya wain ayun ka a ta uluwdaiq ham. 19Haqad in bret asor waqim God esey ugim in orqayim tinag. Negad in gibilan, Ka ya inon ne giyon hulosdaiqta ham. Abeb ne ya inadin emad kazaq em daqay ham. 20Ari in didaq tineqim hulosad Yesus wain agogin inaq waqim in emim bilam, Gog kab ya inedan God ago maror muturta na zaway ugdaqta usaq ham. Ya ned ka ne giwastitaynan wazbaldaiqta ham. 21Ari ne ahol waqiy ham. Mat ya iwaqeq bab gibenab iqemdaqta na in ya inaq humab kab osaq ham. 22God kwaziqmo Mat Atatin ayon bilaqan usaqta nazaqmo in dan muzeq tilehdaq ham. Ta teq mat bab gibenab Mat Atatin emdaqta na timeqniy hasdaq ham. 23Yesus nazaq bilaqan disaipel bunmo in gimo an tisusumun ug yaqay, Nog diq teq daq na emdaq? haq yaqay. 24Ari disaipel eraqim nog diq in gilikmanib mat ayah diqta iydaqta na ago in an tumug yaqay. 25An mugsa Yesus gibilan, On mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo maror aseseqta na in igmo ag haqad gihol wazan eraqaqta ham. Sa in gigo walmataw in gihaqenib osayta na in maror na gibin iluwad bilaqay, I gigo maror ka i gilumsihan i dimunmo osauqta haqayta ham. 26Ari ne nazaq hi emiy ham. Ne gilikmanib mat ayahta na in ahol wazid woqsa in mat minminta abin haiqta nog iyan ham. Ad ne gigo mat danmebta na in ne gigo kabibiy mat samanta nog iyan ham. 27Ne ginad emiy ham. Mat banab ossa inmen didaq a bolim anognib emayta na in abin inaq o haiq kabibiy mat didaq iberim a lehaqta naqmo in abin inaqta? ham. Mat banab ossa didaq a bolim ugayta naqmo in mat ayah diqta ham. Teq ya nazaq a hi emaiqta ham. Ya ne gilikmanib osad ya ne gigo kabibiy mat nog iyim ne gilumsihad osaiqta ham. 28Kwaziqmo mataw afaqan yagad ibaymuzsa negmo a hi ihulos yaqay ham. 29Nazaq iyan ya imam ibenab maror amta nazaqmo ya ne gibenab maror tiqemaiqmo ham. 30Abeb yaqgo maror aduganib teq ne maror iyeq osad ne yaqgo banab didaq neqad yuw tuquluw daqay haqad ya ne gibenab maror ka emaiq ham. Kam nab teq ne yaqgo maror aduganib marorgo banab osad ne Isrel gigo gem 12 na tigibiy muz daqay ham. 31Haqad Yesus in Pita bulon, Saimon, Saimon ham ni hurit ham. Satan ne bunmo giwaqeq wit nog giqiwornan haqad atoranmo tibilamta ham. 32Teq ya God inaq gamuk emim ninmen tubulon ham. In nilumsihid ni ninad helmo haqaqta na a hi woq hasdaq haqad ya tubulonta ham. Abeb ni ninad buliyeq yaqgo hib ta bolad teq ni nimaqbaban zaway negad in gigo ginad helta na ni wazid ta eraqan ham. 33Haqan Pita bulon, Iyahta ham, ya ninaq bit giqirquran osayta nab tilehgo ham. Ningo bab in ya ninaq garabmo ginol emgo bilaqsa ya a hi rabdaiq ham. 34Haqan Yesus bulon, Pita ham ya nibilenaiq ham. Tarom kab kurek a hi gayonsamo ni nime ezeqmanmo gileh tiyagdaq ham. 35Ari Yesus in ago disaipel gibilenim bilam, Kwaziqmo ya giqeman ne yaqgo kabiy emnan lehad ne mani aziynaq teq kuram teq baqir a hi soriy ham. Ad ne gisendugan gisenab a hi emiymo ham. Kam nab ne nagah araq ago siqim iyiy ye? ham. Haqan disaipel bilaqiy, Haiq haqiy. 36Haqan Yesus gibilan, Ari muran ya kazaq ne tigibilenaiq ham. Ne gigo mani aziynaq ussun ne waqiy ham. Ad ziy araq ne gigo es siheneq a luw daqayta na ne waqiymo ham. Ne baqir haiqta iyeq ne gigo giholsihen mat araq ago hib zayeq amenin waqeq ne giholyon baqir zayiy ham. 37Ya helmo gibilenaiq ham. Daq araq teq ya iholib gwahtiqdaqta na in God ago marib gamuk araq ya inan bilamta na tuwol net bugdaq ham. Gamuk na bilam, In mat na anan mat gunun othasaqta araq haqiy ham. Daq na teq ya iholib tugwahtiqdaq ham. 38Haqan disaipel bilaqiy, Iyahta haqiy i gigo baqir giger kawa haqiy. Haqan Yesus bilam, Na dimunmo tiqiy ham. 39Ari Yesus eraqim uliq hulosim lehad in ago daq muzinim garah Oliv-ub tilah. Lehsa ago disaipel muzim inaq tilehiymo. 40Lehim saw nab tugwahtiqim teq Yesus tigibilan, Ne God inaq gamuk emad osiy ham. Osad ne God bulonid in ne gilumsihid daq ne gilum waqdaqta na ne giholib gwahtiqsa ne hi woqgo haqad buloniy ham. 41Haqadmo in disaipel gihulosim asitmo ta leh nog iyim in abakbakan ulum laquwim turad God inaq gamuk tiqemyaq. 42In bilaqyaq, Ya imam haqyaq ni ninad bilaqsun iyid teq ni ya iholib afaqan ka walem haqyaq. Teq ni ya inad ka hi muz haqyaq. Ninmo ninad muz haqyaq. [ 43Sa Heven-ib angelo araq gehitiqim Yesus ulumsihad zaway tuqugyaq. 44Zaway ugsa Yesus aholib afaqan ayah diqta loyinad in anad awaz meqin amalib God inaq a gamuk ta emyaq. Emsa ahol qwal wolad ned nog ogib tiqyaq.] 45Ari in God inaq gamuk tiqemim hulosad in eraqim ago disaipel gigerab muleqim ta lah. Lehim disaipel gihol afaqan diq iyad ussa in gibiy. 46Gibiyad in gibilan, Ne ezaq haqad usay? ham. Ne eraqeq God inaq gamuk emad osiy ham. Gamuk emad daq ne gilum waqdaqta na bo giholib gwahtiqsa ne hi woqgo buloniy ham. 47Yesus nazaq gamuk bilaqad tursamo mataw dauh biyahmo tuboliy. Bolad Yesus ago disaipel 12 na gigo araq anan Judas haqay na in mataw na dan giqisihunim ameb bol. Bolim in Yesus agerab loqimmo tiqilawun. 48Ilawunan Yesus bulon, Judas ham ni daq kaqmo amalib Mat Atatin bab gibenab emaq e? ham. 49An disaipel Yesus inaq turiyta na in daq na ahol waqad ginad emim bilaqiy, Iyahta haqiy i baqirib tiginolam e? haqiy. 50Haqadmo in gigo araq eraqim tamaz mat danmebta ago kabibiy mat araq baqirib wolim adeksan aqabun ger qwatayanmo ogib tuwom. 51Anmo Yesus bilam, Daq na hulosiy ham. Haqad in mat na adeksan usta asawnib aben emim wazanmo in tidimniy. 52Ari mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Tempel-ib hurmey osayta na teq Juda gigo mataw marorta asor in Yesus waznan bolan Yesus gibiyad gibilan, Ne baqir sebur wazim a boliyta ka ne mat rin tonaqta waznan boliy ye? ham. 53Kam kabemmo ya nenaq Tempel-ib ossa ne a hi iwaziy ham. Teq muran kam ka in ne gigo kamta ham. Muran romriq awaz meqniyim in saw anuwan tiqisih bugaq ham. 54Ari mataw na Yesus wazim ad tamaz mat danmebta ago bitab tilehiy. Lehsa Pita gimuzim lehad in gibeb pesan nogmo lehyaq. 55Mataw na bit nab lehim gel aduganib gwahtiqim bit aqezab faq ulamim iterad tuqosiy. Ossa Pita gigerab lehim nenaq faq iterad tuqosmo. 56In faq iterad anuwanib ossa kabibiy aw araq Pita ahol waninunadmo tibilam, Mat ka in Yesus inaq luwtamo ham. 57Haqan Pita bilam, Neng ham ya mat na ago a hi huritta ham. 58Haqad in asitmo ta osanmo mat ta araq Pita ahol waqad tubulon, Ni inaqmo mataw na gigo gisenlul araq ham. Haqan Pita bilam, Mang ham na ya a haiq ham. 59Haqad in asit sisaq nog ta ossamo mat ta araq awaz meqniyim tibilaqyaq, Helmo diq haqyaq mat ka in mat Galiliy-ibta iyim iyan in Yesus inaq luwta daqag haqyaq. 60Sa Pita bilam, Mang ham ni gamuk bilaqaqta na ago ya inad a hi emaiq ham. In nazaq bilaqanmo kurek tigayon. 61Gayonan Iyahta ahol buliyim Pita ahol tuwam. Ahol waqsa Pita in Iyahta gamuk bulonta na anadin tiqam. Kurek a hi gayonsamo ni nime ezeqmanmo gileh tiyagdaq ham. 62Pita gamuk na anadin emadmo in gel asan ban gwahtiqim lehim gaq naqmo diq hiqiy. 63Ari mataw Yesus waz yaqayta na in Yesus woltitayad teq in tibilawun yaqay. 64Ad in tubusan waqim Yesus ame isihim teq in wolad bulon yaqay, Ni God ago nantut iyeq teq nog kawa ninolaqta ka anan biysa i hurituq haq yaqay. 65Ad in gamuk meqmeqinta kabemmo amalib Yesus bilawun yaqay. 66Ari abeb zeq tigabolan Juda gigo mataw marorta nagan humab tuwoliy. Mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na bo humab wolim ossa teq mataw Yesus waqim a bolim ginognib eman titur. Tursa mataw aseseqta na Yesus tubuloniy, Ni mat anan Krais haqayta na iyeq teq ni i gibilen kem haqiy. Haqan Yesus gibilan, Ya ne gibilenid ne helmo a hi haq daqay ham. 68Ad ta ya ihol alulin anan ne susumun negid ne amenin a hi ibilen daqaymo ham. 69Teq ya kazaq bilaqdaiq ham. Muran teq abeb Mat Atatin in God Awaz Meqin Diqta na aben aqabun ban tuqosdaq ham. 70Haqan mataw na bunmo bilaqiy, Nazaq iyan ni God atatin e? haqiy. An Yesus gibilan, Nawaqmo ne tibilaq sireqiy ham. 71Haqan mataw na bilaqiy, I naga gamukin a ta huritam? haqiy. Inmo aqezab aholyon bilaqan i tuhurit haqiy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\