Luk 24

1Ari Sande tarommo saw hastitay inaq on na in masil nagah ahuran dimdimunta tanabmo wastitayan usta na giwaqim ad hodhodab tilehiy. 2Lehim gig hodhod aqez ituqim usta na otbuliyan le ussa in ahol tuwaqiy. 3Ahol waqad in le hodhod aduganib gwahtiqim Yesus asawanmo ahol waqiy. 4Ahol waqad in ginadnad emad nab tursamo mataw giger gigo tubusan oy gigayinsa in gigerab tugwahtiqiy. 5Gwahtiqanmo on na rabad ginobun mulbunim ogib woqim usiy. Ussa mataw giger na gibileniy, Ne ezaq haqad mataw tumoqiyta gigo sawab mat kayeqmo osaqta na nagunay? haqiy. 6Mat na kab haiq haqiy. In tiqeram haqiy. In a hi moqadmo saw Galiliy-ib osad gamuk gibilanta na ne anadin emiy haqiy. 7In ne gibilan, Mat araq in Mat Atatin mataw meqinta gibenab tiqemdaq haqad in bilam haqiy. Gibenab emid in ayib dom tuwol daqay haqad in bilam haqiy. Dom wolid kam ezeqmanta nab in ta eraqdaq haqad in bilam haqiy. 8In nazaq haqanmo on na in kwaziqmo Yesus gamuk bilamta na anadin a ta emiy. 9Ad in hodhod hulosim muleqim tilehiy. Lehim in disaipel 11 na teq mataw asor disaipel nenaq osiyta na bunmo in giholib daq gwahtimta na awagamun tigibilen bugiy. 10Mariya uliq Magdala-ibta na teq Jowana teq Jems anen Mariya teq on asor in nenaq luwiyta naqmo in Aposel gibileniy. 11Gibilenan mataw na in gigo gamuk huritim in ginadibmo bilaqiy, Gamuk na samanta alulin haiqta haqiy. Haqad in on na giqez anan helmo a hi haqiy. [ 12Ta teq Pita eraqim hodhodab sibim tilah. Lehim in kuh tonim wiliyanim ame loqim tubusan husta na amomo ussa in ahol tuwam. Ahol waqim in muleqim bitab ta lehad teq in daq gwahtimta na ago anadnad diq tiqemyaq.] 13Ari kam nabmo disaipel gilikmanib mataw giger eraqim uliq araq amikta anan Emeus haqaytab tilehiy. Dan Jerusalem hulosim le Emeus-ib gwahtimta na in 11 kilomita nazaq. 14In giger danib lehad daq bunmo Jerusalem-ub gwahtimta na anan in an bulonim leh yaqay. 15In gamuk emad an bulonim lehsa Yesus-mo in gigerab gwahtiqim nenaq tilehyaq. 16Lehsa giger na nagah araq gime ituq nog iyan in Yesus ahol a hi waq has yaqay. 17Sa Yesus gibilan, Ne giger naga diq ago bilaqim lehay? ham. In nazaq bilaqan giger na wasihim ginad meqniysa tituriy. 18Turad araq anan Kliyopas haqayta na in Yesus ago gamuk amenin emim bilam, Mataw kabemmo uliq saw bunmo uliq Jerusalem-ub bolim osad in daq gwahtimta na ago tuhuritiyta ham. Ta teq ni edob luwim ni nimomo nagah na ago a hi huritta? ham. 19Haqan Yesus tisusumun nag, Na naga? ham. An in buloniy, Yesus uliq Nasaret-ibta na ago hib daq gwahtimta naqmo haqiy. Mat na in God ago nantut araq haqiy. In God teq on mataw bunmo gimeb kabiy awaz meqin diqta emad in gamuk dimdimunta bilaqyaqta haqiy. 20Sa mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq i gigo mataw marorta na in mat na wazim gavman gibenab emiy haqiy. Eman gavman gamuk emim anan bilaqiy, In moqan haqad bilaqiy haqiy. Haqad in ayib dom wolim othenan tumom haqiy. 21Teq kwaziqmo i ginad emyauq, Mat naqmo Isrel on mataw bunmo gizayeq gibabun gibenab giwaqeq ban dimuntab giqemid in dimunmo tuqos daqay haqyauqta haqiy. Teq ta nagah araqmo haqiy. Daq na gwahtimta ago akaman ezeqmanta muran tiqiy haqiy. 22An muran i gisenlulib on asor in i giqeman i gihol turuh nam haqiy. Tarom naqmo in hodhodab lehiy haqiy. 23Lehim in Yesus asan asawanmo ahol waqiy haqiy. Ad in muleqim ta bolim kazaq bilaqiy haqiy. I God ago angelo asor gibiy haqad in bilaqiy haqiy. Gibiysa angelo bilaqiy, Yesus hodhodab eraqim kayeqmo osaq haqiy haqad in i gibileniy haqiy. 24Haqan i gilikmanib mataw asor hodhodab tilehiymo haqiy. Lehim on bilaqiyta nazaqmo in gimeb nagah ahol tuwaqiy haqiy. Teq in Yesus-mo ahol a hi waqiy haqiy. 25Haqan Yesus gibilan, Ne giger ginad siqim diq ham. Ne God ago nantut gamuk bilaqan usta na anan helmo haqgo ne gigem soqotim usaq ham. 26Gamuk na ezaq bilam? ham. In bilam, Krais boleq afaqan nagan bunmo sorad santitiy waqeq teq in abin ayahta inaq iyeq ago ban ulilibta nab tuqos woqdaq haqad in bilam ham. Nazaq a haiq e? ham. 27Haqad in Moses teq God ago nantut inmo ananin mar toniyta na bunmo gibilenad in gamuk na alulin bilaq hasyaq. 28Ari in lehim mataw giger na gigo uliqab tugwahtiqim Yesus in gihuloseqmo lehnan ton. 29Sa mataw giger na Yesus wasihim buloniy, I ninaq osam haqiy. Zeq tuwolehsa tarom tiqiynan tonaq haqiy. In nazaq haqan Yesus le nenaq bitab gwahtiqim tuqosiy. 30Osim abeb in didaq tineqgo haqad banab tuqosiy. Osad Yesus bret waqim God esey ugim in orqayim mataw giger na tinag. 31In nazaq tonanmo giger na gime tihastitaysa in ginad tiqem hasiy. Ka Yesus-mo haqiy. Haqsamo haiq muran diq nawaqmo Yesus in gime titonim nabag lehan in ahol a ta hi waqiy. 32Ad in an bulonim bilaqiy, I mat na inaq danib bolsa in suleq igad God ago gamuk alulin gibilensa i giqutil bilaqne faq oy nog iyyaqta haqiy. Naqmo Yesus-mo i gamuk gibilenyaq haqiy. 33In nazaq bilaqad kam nabmo in eraqim Jerusalem-ub a muleqim ta lehiy. Lehim in disaipel 11 na giyogniz asor nenaq humab wolim ossa gibiyiy. 34Gibiysa in bilaq yaqay, Helmo diq haq yaqay. Iyahta tiqeram haq yaqay. Saimon ahol tuwam haq yaqay. 35Haqsa teq ta giger na danib luwsa daq bunmo giholib gwahtimta na ago agamukan bunmo in tigibileniymo. Ad in bilaqiy, In bret orqayim igta nab i ahol tuwaq has haqiy. 36Ari in gamuk na bilaqad ossamo Yesus gilikmanib gwahtiqim titur. 37Tursa in ahol waqad gihol riten lamsa rabad ginad emiy, Ka i mat momta awitan daqag ahol waqauq haqiy. 38Haqsa Yesus gibilan, Doq tonnan ne gihol riten lamsa ginadnad tiqemay? ham. 39Ne ya ibensen ahol waqiy ham. Ka yaqmo ham. Ne giben ya isanib emeq iwaz waqiy ham. Mat momta awitan in asan teq aditin kazaq haiqta ham. [ 40In nazaq gibilenim teq in aben asen tigiqisihun.] 41Giqisihunan disaipel ginad dimniysa teq in helmo haqgo ginad siqim iysa in ginadnad em yaqay. Sa Yesus gibilan, Ne gigo didaqag usaq e? ham. 42Haqan in nabiq oyiyta asor tuqugiy. 43Ugan in waqim neqsa in ahol tuwaqiy. 44Ahol waqsa Yesus gibilan, Kwaziqmo ya nenaq osad gibilenyaiq ham. God ago maror Moses mar tonta nab ya inanin usaqta haqyaiq ham. Teq God ago nantut kwaziqta na gigo marib in yaqmo inan bilaqiyta haqyaiq ham. Sa Buk Song-ib bar usaqta nab ya ibin usaqtamo haqyaiq ham. Gamuk na bunmo adidaqan teq gwahtiqdaq haqyaiqta ham. 45Haqad in disaipel na ginad eman hastitayan in God ago mar na ginad tiqem hasiy. 46Sa Yesus ta gibilan, God ago marib gamuk kazaq bilam ham. Krais santitiy tisordaq haqad in bilam ham. Soreq kam ezeqmanta nab in hodhodab tiqeraqdaq haqad in bilam ham. 47Eraqid teq mataw in abin ad leheq on mataw en bunmo tigibilen daqay haqad in bilam ham. Gibileneq in bilaq daqay, Ne Krais anan helmo haqad ginad buliyeq ne gigo daq teq ginad meqinta gileh ugid teq God ne gigo daq meqinta bunmo tigiwalem bugdaq haq daqay haqad in bilam ham. Daq na uliq Jerusalem-ub danmeb gwahtiqeq in og saw bunmo tuwaqdaq haqad in bilam ham. 48Negmo gime anonabmo daq nagan bunmo ahol tuwaqim iyan ne awagamun tibilaq daqay ham. 49Ne huritiy ham. Ya imam in ago Bugaw Dimunta negnan hel diqmo bilamta na muran ya emid tubol negdaq ham. Ne uliq ayahta kabmo osiy ham. Ossa ulilib zaway na bo ne gimalib tuwoqid teq ne yaqgo kabiy na tiqem daqay ham. 50Ari Yesus in ago disaipel giwaqim nenaq uliq Betaniy-ibmo tilehiy. Lehim in aben giger wazan eraqan in ago disaipel gidimun tonad tigibar ton. 51Gibar tonsamo God Yesus waqim ad Heven-ib tugwalah. 52Gwalehsamo disaipel gibakbakan ulum laquwim turad in Yesus abin tiqiluwiy. Abin iluwim hulosadmo in muleqim ginad ayahmo dimniysa Jerusalem-ub tilehiy. 53Lehim osad kam bunmo in Tempel-ib leheq God abin tiqiluw yaqay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\