Mak 1

1Mar ka in Yesus Krais God atatin awagamun dimunta usaqta. 2Teq wagam ka alulin in kwaziqmo God ago nantut Aisaya gamuk mar tonta nazaqmo tugwahtimta. Gamuk na bilam, Ahol waqiy ham. Ya teq mat araq emid in yaqgo gamuk ad danmeb lehdaq ham. Leheq in ninmen dan tuwastitaydaq ham. 3Mat na aqez saw amatawun haiqtab lileyim bilaqaq, Ne Iyahta ayon dan balaw toniy haqaq ham. Ad ne in ayon dante na wastitayid titnonan haqaq ham. 4An abeb Aisaya mat anan bilamta na amatin gwahtiqim saw amatawun haiqtab osad in on mataw tuhuz negyaq. In anan Jon haqayta. Ad in kazaq mataw gibilenyaq. Ne ginad buliyeq ne gigo daq teq ginad meqinta bunmo gileh ugiy haqyaq. Gileh ugad ne bolsa ya huz negiq haqyaq. Ne nazaq emsa teq God in ne gigo daq teq ginad meqinta na tigiwalem bugdaq haqyaq. 5Haqsa mataw saw Judiya-ibta teq uliq Jerusalem-ubta kabemmo in Jon ago gamuk huritnan agerab tubol yaqay. Bolad in gigo daq teq ginad meqinta ulum hassa Jon giqad le yuw Jodan-ib tigihuz negyaq. 6Jon ago tubusan karuw anan kamel haqayta na asan ulim emiyta. Teq in karuw asan asor am gan nog ahulib am wazeq luwyaqta. Luwad in kasum teq garanab kubiq akokin neqad luwyaqta. 7Ad in mataw kazaq gibilenyaq, Mat araq teq ya ibeb boldaqta na abin in ya ibin uriyamta haqyaq. Ya in ahaqenibta haqyaq. In yaqgo Iyahta haqyaq. Ya in ago kabibiy mat samanta haqyaq. 8Ya ne yuwibmo huz negaiqta haqyaq. Ari mat ayahta na boleq teq in God ago Bugaw Dimunta amalib ne tuhuz negdaq haqyaq. 9Kam nab Yesus uliq Nasaret saw Galiliy-ibta hulosim bolan Jon yuw Jodan-ib in tuhuz ug. 10Huz ugan Yesus hidmo yuw hulosim dubub gwaladmo ame ulilib gwalehim kait misireq nog iyim aqez hasim ussa in ahol wam. Ahol waqsa God ago Bugaw Dimunta ah husta nog iyim in amalib tigehitim. 11Gehitiqan Heven-ib God aqez bilam, Ni ya itatin ham. Ya ni ninan inad bilaqsa ya igem dimun diq iyaqta ham. 12Ari God ago Bugaw Dimunta in Yesus eman saw araq amatawun haiqtab tilah. 13Lehim saw nab in kam 40 nazaqmo didaq haiqmo os. Ossa Satan gwahtiqim Yesus daq araq meqinta emdaq haqad tuqulum waqyaq. Saw nab Yesus amomo karuw kwasikta nenaq osyaq. Ossamo angelo bolim in tuqulumsih yaqay. 14Ari mataw in Jon wazim bit giqirquran osaytab eman ossa teq abeb Yesus saw Galiliy-ib gwahtiqim God ago gamuk dimunta on mataw tigibilenyaq. 15In bilaqyaq, God kwaziqmo kam anan bilam teq gwahtiqdaq hamta na muran tugwahtim haqyaq. Gwahtiqan God ago maror bolim sinsin tiqiy haqyaq. Ne ginad buliyad gigo daq meqinta gileh ugiy haqyaq. Ad ne God ago gamuk dimunta ka anan helmo haqiy haqyaq. 16Ari Yesus yuw-kurorqan Galiliy aqurumnib lehad luwim in Saimon amikqan Andru inaq dob hunegim nabiq waqad luwsa tigibiy. In giger kabiy naqmo em yaqayta amatawun. 17Yesus mataw giger na gibiyad gibilan, Ne ya imuzeq boliy ham. Bolsa ya giqisihunid ne nabiq waqayta nazaqmo teq ne mataw tigiwaq daqay ham. 18Haqan hidmo giger na dob hulosan ussa in Yesus muzim inaq tilehiy. 19Yesus in giger na nenaq asitmo ta leh nog iyimmo in Sebediy atatniz giger Jems ama Jon inaq tigibiy. In nazaqmo muyib osad dob wastitayad osiy. 20Ossa Yesus giger na gililewunan in gimam Sebediy ago kabibiy mataw nenaq gihulosan muyib ossa in Yesus muzim inaq tilehiymo. 21Ari Yesus mataw na nenaq le uliq Kapaneam-ub tugwahtiqiy. Gwahtiqim Juda gigo lotu akamnib Yesus le Juda gigo bit humab wolaytab gwahtiqim mataw suleq negad tuqosyaq. 22Suleq negsa mataw huritad gihol turuh nem yaqay. Na ezaqgo Yesus ago gamuk in mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na gigo gamuk nog a hi iyyaq. In ago gamuk bilaqne God inmo abin ugan in suleq bilaqaqta nazaq nog iyyaq. 23Samo mat araq ago bugaw meqinta inaqta bolim bit na aduganib gwahtiqim in lileyim bilam, Yesus Nasaret-ibta ham, ni i ezaq gitonnan bol? ham. Ni i gimeqin tonnan daqag ni bolya ham. Ya ningo tuhurit ham. Ni God ago mat tawon diqta naqmo ham. 25Haqsa Yesus wadim bulon, Ni niqez hiqiy ham. Bugaw meqinta ni mat na hulosad gwahtiqeq leh ham. 26Haqan bugaw meqinta na in mat na eman woqim abensen hunegsa bugaw na ek tonim gwahtiqimmo tituk. 27Tukanmo mataw bunmo daq na ahol waqad ginadnad emad teq in an bulon yaqay, I kwaziqmo nagah araq kazaqta ahol a hi wawta haq yaqay. Ka naga daqin diq? haq yaqay. Ka suleq muturta ago azawayin inaqta haq yaqay. Mat ko bugaw meqinta gamukmo gibilensa in aqez huritayta haq yaqay. 28Nazaq iyan mataw kabemmo in Yesus daq amta na abin eman saw Galiliy-ib uliq bunmo tuhuritiy. 29Ari Yesus bit na hulosim in Jems ama Jon inaq giwaqim nenaq Saimon ama Andru inaq gigo bitab tilehiy. 30Lehanmo mataw bit nabta Yesus buloniy, Saimon alen moq ayahta waqim asan afanfan iyad nawa banab usaq haqiy. 31Haqan Yesus aw na agerab lehim abenab wazim wazan tiqeram. Eraqim in asan afan iyim usta na tuhulos ug. Hulos uganmo in era lehim Yesus ago mataw na nenaq gimen didaq anaran usta na waqim a bolim tinag. 32Ari teq zeq wolehsa imisor diq tiqiyan on mataw uliq nabta na bunmo Yesus ago hib bolad teq in giyogniz asor gigo moq inaqta na teq asor giholib bugaw meqinta usaqta na in giwaqim nenaq boliy. Bolim in Yesus bit osaqta na aqezab humab wolim turiy. 34Tursa Yesus nazaq gibiyad in mataw giholib moq amo amo usta na giwastitayad in gigo bugaw meqinta na gimuzan titukiy. Bugaw meqinta na in Yesus ahol alulin in God atatin na ago tuhuritiyta. Nazaq iyan Yesus ginadad gimuzad gibilenyaq, Ne giqezmo hiqiyeq lehiy haqyaq. 35Ari Yesus usim tarom asor ussamo in bit na hulosim saw araq amatawun haiqtab tilah. Lehim in amomo God inaq gamuk emad tuqos. 36Ossa teq Saimon ayogniz nenaq Yesus nagunim tilehiy. 37Lehim ahol waqad teq in buloniy, Mataw kabemmo ninagunad luway haqiy. 38Haqan Yesus bilam, Nab iysa i uliq sinsin sinsin usayta kogabmo lehuq ham. Leheq ya God ago gamuk in tigibilendaiqmo ham. God ya iqeman ya kabiy naqmo emnan bolta ham. 39Haqad in saw Galiliy ago uliq bunmo tilehyaq. Lehad in mataw gigo bit humab wolaytab gwahtiqeq gamuk dimunta gibilenad teq in mataw gigo bugaw meqinta tigimuzyaq. 40Ari Yesus daq nazaq emad luwsa mat araq aholib moq lepra inaqta in agerab tubol. Bolim in Yesus anognib abakbakan ulum laquwim turad kuh tonim in anad meqniysa bulon, Yesus ham ni ninad bilaqsa teq ni ya iwastitayid ya God ameb isan anumlan ka tihiqiydaq ham. 41Haqan Yesus anad meqniysa in aben itiwunim mat na wazad bulon, Ya inad bilaqaq ham. Ni nisanib ninumlan usaqta na hiqiyan ham. 42Haqan muran diq nawaqmo mat na ago moq lepra tihiqiy. 43Hiqiyan Yesus mat na eman lehsa in adek wazim bulon, 44Ni hurit ham. Daq muran kawa ya niholib emta ka ni mat araq hikidik bulon ham. Ni leheq mat tamaz emaqta naqmo nihol isihun ham. Ad Moses bilamta nazaqmo ni nihol dimniyta na anawun em ham. Emid teq mataw in ningo moq tihiqiyta na ago tuhurit daqay ham. 45Teq haiq. Mat na lehim nagah bunmo in aholib gwahtimta na in mataw haresmo tigibilan. Nazaq iyan Yesus uliq-uliqgo lehad mataw gimeb a ta hi gwahtiqyaq, luweq ya in gimeb luwsa in bo ya iqisih net daqay haqad. Nazaq haqad in le saw amatawun haiqta nagab luw osyaqta. Ossa on mataw uliq saw bunmo in saw nabmo leheq Yesus ahol waq yaqayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\