Mak 10

1Ari Yesus saw na hulosim le saw Judiya-ib gwahtiqim teq in le yuw Jodan urotim aqurumun kozaq ban le luw. Luwsa mataw dauh kabemmo boleq agerab humab tuwol yaqay. Humab wolsa Yesus in ago daq muzim God ago suleq tigibilenyaq. 2Gibilensa Farisi asor Yesus ulum waqnan haqad agerab tuboliy. Bolim in Yesus tisusumun ugiy, I Juda gigo maror bilam, Mat in ago aw muznan tumuzdaq hamta na in daq dimun o daq meqin? haqiy. 3Haqan ta Yesus in susumun negim gibilan, Moses naga gununin ne nag? ham. 4Haqan in bilaqiy, Moses gunun emim bilam, Mat in aw muz agamukin mar toneq teq in ago aw tumuzdaq haqad in bilam haqiy. 5Haqan Yesus gibilan, Ne gigem soqotim ussa ne God anad a hi muzinsa iyan Moses ne gimen gunun na mar ton nag ham. 6Teq mebmebmo diq, God nagah bunmo giqamta nab in on mataw matmatta teq onqonta inaqmo giqam ham. 7Daq alulin naqmo ago mat in anen amam gihuloseq in awe aholib tisoqotdaq ham. 8Soqoteq in giger gihol amulikmo iyeq tuqos daqay ham. Nazaq iyan mat awe inaq in gihol giger a ta hi iyayta ham. Haiqgam ham. In giger gihol amulikmo tiqiyim osayta ham. 9Nazaq iyan nagah God am tuwazan usaqta na mat araq in ta hi urotan ham. 10Ari abeb Yesus ago disaipel nenaq le bit aduganib gwahtiqim teq disaipel in gamuk na ago tisusumun ugiy. 11Susumun ugan Yesus gibilan, Mat awe muzad aw ta araq muturta waqaqta na in awe amebta na meqin tonad in bilaqne mat ta araq ago aw inaq luw nog iyaqta ham. 12Ad daq nazaqmo aw aduw hulosim le mat ta araq muturta waqaqta na in aduw amebta na meqin tonad in bilaqne aw ta araq ago mat inaq luw nog iyaqtamo ham. 13Ari on mataw gigo onmin amikmikta Yesus agerab giqad tubol yaqay, Yesus giwazad gidimun tondaq haqad. Teq haiq. In onmin giqad bolsa disaipel ginadad tigimuz yaqay. 14Sa Yesus in disaipel nazaq tonsa gibiyad agem timeqniy. Agem meqniysa in gibilan, Ne onmin gihulosid yaqgo hib boliy ham. Ne hi giwasihiy ham. On mataw naqantaqmo God ago maror aduganib gwahtiqayta ham. 15Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat aw nog in onmin gibin haiqta ka nogmo iyad God ago maror ahaqenib a hi oseq in God ago maror na aduganib le a hi gwahtiq daqay ham. 16Haqadmo in onmin giqay netim aben giholib emim giwazad tigibar ton. 17Ari Yesus eraqim danib lehad luwsa mat araq sibim bolim in anognib abakbakan ulum laquwim turad tubulon, Tisa dimunta ham, ya ezaq tonid teq God in ago os dimunta kuluwa-kuluwmo osayta na tiyagdaq? ham. 18Haqan Yesus bulon, Ni ninad ezaq emad ya inan dimun haqaq? ham. God amomo in dimunta ham. 19Haqad in mat na bulon, Gunun bunmo Moses bilamta na ago ni tuhurit ham. Ni mat araq wol emid hi moqan ham. Ni an alulib hureqeq inaq hi us ham. Ni hi rin ton ham. Ni hazizirib mat araq hi kat ug ham. Ni mat araq kat ugeq ago nagah samanmo hi waq ham. Ni ninenmaman giqez hurit ham. 20Haqanmo mat na bulon, Tisa ham ya amunibmo osad gunun nagan bunmo muzim bolim muran ya mat ayah tiqiy ham. 21Haqan Yesus mat na ahol waqad in anan anad bilam. Anad bilaqsa in bulon, Ni daq amulikmo em nagta a hi emaq ham. Ni leheq ningo nagah bunmo gizayeq amenin waqeq teq ni mataw ginaghan haiqta neg ham. Ni nazaq toneq teq Heven-ib ningo nagah kabemmo diq inaq iydaq ham. Ad ni daq na emeq teq ni ya imuzeq bol ham. 22Haqan mat na gamuk nazaq huritim in anobun iyim anad ayahmo meqniysa tilah. Na ezaqgo in ago nagah dimdimunta kabemmo usta na ago iyan. 23Ari mat na tilehsa teq Yesus ahol buliyim in ago disaipel gibiyad gibilan, Mataw gigo nagah kabemmo inaqta na in God ago maror aduganib gwahtiqgo afaqan diq ham. 24Haqan disaipel gamuk na huritim gihol turuh nam. Samo Yesus a ta gibilan, Yaqgo onmin ham mataw God ago maror aduganib gwahtiqgo in afaqan diq ham. 25Haqad in gamuk awowun araq gibilenim bilam, Karuw ayahta anan kamel haqayta na in nidel akwiyaknib le tugwahtiqdaq e? ham. Hikidik ham. Ad nazaqmo mat ago es kabemmo ginadin emaqta na in God ago maror aduganib le a hi gwahtiqdaqmo ham. 26Haqan disaipel gihol turuh nemsa in an bulonim bilaqiy, Nazaq iyid teq mat araq diq God ago os dimunta nab le a hi gwahtiqdaqya haqiy. 27Haqsa Yesus gibiyad gibilan, Mataw in gimo gigo zawayib le a hi gwahtiq daqayta ham. Ari God in mat nog a haiq ham. Inmo mataw gilumsihsa teq in le tugwahtiq daqay ham. Na ezaqgo in nagah araq a hi emdaqta a haiq ham. 28Haqan Pita tubulon, Ni i gibiy ham. I nagah bunmo gihulosim i ninmo nimuzim ninaq tilehauq ham. 29Haqan Yesus bilam, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat aw nog in ya iwagamun huritim teq in ya imuzeq bolnan haqad in gigo bit teq gimaqbaban teq gihiyan teq ginenmaman teq in gigo onmin teq in gigo og gihulosiyta, on mataw na bunmo og kab osad in gigo nagah gihulosiyta na amenin 100 nazaq tuwaq daqay ham. Waqad in gigo bit teq gimaqbaban teq gihiyan teq ginenan teq gigo onmin kabemmo diq inaq iy daqay ham. Ta teq in ya imuzeq bolsa mataw in afaqan tineg daqaymo ham. Ad abeb kam muturta nab teq mataw na in God ago os dimuntab gwahtiqeq kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham. 31Kam nabmo mataw gibin inaq iyim osayta na kabemmo in gibin hiqiyad bo abeb tiqiy daqay ham. Sa mataw kabemmo og kab gibin haiqta na in gibin inaq iyeq le danmeb tiqiy daqay ham. 32Ari kam nab Yesus danib gwahtiqim uliq Jerusalem-ub lehad in danmeb lehsa ago disaipel in abeb muzim inaq lehad teq in ginad haresmo em yaqay. Samo mataw ta asor in Yesus ago disaipel gibeb gimuzim nenaq lehad in gihol rabsa leh yaqaymo. Lehsa Yesus in ago disaipel 12 na giwaqim giqad le giholbinmo turad teq in aholib daq gwahtiqdaqta na anan tigibilan. 33In bilam, Ne huritiy ham. Muran i Jerusalem-ub tugwalehauq ham. Nab teq mat araq in Mat Atatin waqeq mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na nenaq gibenab tiqemdaq ham. Emid in ayon tibilaq daqay, Wol emid moqan haq daqay ham. Haqad in mataw en ta araq Juda a haiqta na gibenab tiqem daqay ham. 34Emid teq in Mat Atatin bilawunad kusluw ugad tuwoltitay daqay ham. Woltitayeq teq in wolemid tumoqdaq ham. Moqeq kam ezeqmanmo useq teq in kayeq iyeq ta eraqdaq ham. 35Haqan teq Sebediy atatniz giger Jems ama Jon inaq in Yesus buloniy, Mat Iyah haqiy i giger nagah araq ago tisusumun nignan haqiy. Nagah na ni i gimen tiqemdaqta haqiy. 36Haqan Yesus gibilan, Ya ne giger gimen naga diq emdaiq? ham. 37Haqan in bilaqiy, Abeb ni maror ayah diqta iyeq ni nibin saw bunmo lehsa teq ni i giger ban igid i ninaq tuqosam haqiy. I ni nigerab niqabun ban teq ninasaran ban ossa on mataw bunmo i gihaqenib os daqay haqiy. 38Haqan Yesus gibilan, Ne nagah anan susumunayta ka ago ne a hi hurit kemiy ham. Gog ayuwun agon meqin diqta ya uluwdaiqta na asor ne giger tuquluw daqaymo ye? ham. Teq santitiy ya iqisih bugdaqta na in ne giqisihsa ne tisor daqay ye? ham. 39Haqanmo giger na bilaqiy, I nazaq tiqemam haqiy. Haqan Yesus gibilan, Helmo ham. Ya gog ayuwun agon meqinta uluwdaiqta na nogmo ne tuquluw daqaymo ham. Teq ya santitiy sordaiqta nazaq ne tisor daqaymo ham. 40Ari nog diq ya iben iqabun ban osdaqta na teq nog ya iben inasaran ban osdaqta na in yaqgo nagah a haiq ham. God in mataw gingan gimen ban tuwastitayan usaqta naqmo in ban na tuwaq daqay ham. 41Ari disaipel 10 na gamuk na huritim in Jems ama Jon inaq gigem meqinta tineg yaqay. 42Negsa Yesus gibilenan agerab bolan in gibilan, On mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo maror aseseqta in gihol abin iluwad igmo ag haqad osayta ham. Ad in gigo walmataw giqemid in gimo ginad muzad gihaqenib iyeq osgo in giwaz meqniyayta ham. Na ago ne tuhuritiyta ham. 43Teq ne in gigo daq na hikidik muziniy ham. Ne gilikmanib mat nog in mat ayahta iyeq osnan haqad in ahol wazid woqsa in ne gilumsiheq gimen kabiy eman ham. 44Ad mat nog in ne gigo mat amebta iyeq osnan haqad in ne gigo kabibiy mat samanta iyeq osan ham. 45Na ezaqgo Mat Atatin in mataw giqemid inmen kabiy sorgo a hi bol ham. In mataw gigo kabibiy mat nog iyeq in gigo afaqan inmo ahol ugad teq in ahol amalib mataw kabemmo gizayeq bab gibenab ta giwaqgo haqad in bolta ham. 46Ari Yesus ago disaipel nenaq teq mataw asor dauh biyahta nenaq in uliq ayahta Jerusalem-ub lehad luwim le uliq Jeriko-ib tugwahtiqiy. Gwahtiqim in uliq na hulosim lehsa Timeus atatin anan Bartimeus haqayta na in ame haiqta iyim dan adekib osad nagah anan sunad osyaqta. 47Osad in Yesus mat Nasaret-ibta bolaq haqsa abin tuhurit. Huritim in dedibmo lileyeq bilaqyaq, Yesus haqyaq. Devit atatin haqyaq. Ni ya inan ninad meqniyan haqyaq. 48Haqsa mataw kabemmo mat na wadad buloniy, Ni niqez hiqiy haqiy. Teq haiq. In dedibmo lileyeq a ta bilaqyaq, Yesus haqyaq. Devit atatin haqyaq. Ni ya inan ninad meqniyan haqyaq. 49Haqsa Yesus bolim turad in mat na aqez huritadmo bilam, Bulonid ya igerab bolan ham. Haqan mataw na in mat ame haiqta na bulonim bilaqiy, Kadoy haqiy ni ninad dimniyan haqiy. In tinibilenaq haqiy. Ni eraqeq agerab leh haqiy. 50Haqan mat ame haiqta na ago tubusan ahol isihim usta na hasim hulosan woqsa in hidmo eraqim Yesus agerab tilah. 51Lehan Yesus bulon, Ya ni ezaq nitondaiq? ham. Haqan mat ame haiqta na bilam, Mat Iyah ham ya saw ahol waqnan inad bilaqaq ham. 52Haqan Yesus bulon, Ni leh ham. Ni ya inan helmo hamta naqmo niqeman ni nime tidimniy ham. Haqan muran diq nawaqmo mat na ame hastitayan in saw ahol tuwaqyaq. Saw ahol waqad in Yesus muzim inaq Jerusalem-ub tilah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\