Mak 14

1Ari abeb kam giger le tihiqiyid teq Juda gigo lotu akaman ayahta anan Pasova haqayta na teq bret yis haiqmo neqayta na akaman tugwahtiqdaq. Sa mataw tamaz emayta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in mataw gime titoneq Yesus wazeq wol emid moqdaqta ago adanteqin tinagun yaqay. 2Na ezaqgo in bilaqiy, I Pasova akamnib Yesus ulalabmo a hi wazam haqiy. Luweq mataw biyahta na gigem meqniysa bab araq ayahta wazid eraqdaq haqiy. 3Ari Yesus uliq Betaniy-ib mat araq kwaziqmo aholib moq lepra usim tihiqiyta anan Saimon haqayta ago bitab os. Osad in didaq neqsa aw araq tubol. Aw na kagoh araq amikta gig anan alabasta haqay na sisoqim emiyta nab in masil ahuran dimunta anan nard haqayta anawun ayahmota tenim teq in wazim a bol. A bolim in aqez orqayim Yesus afaqinib wazbalan tuwom. 4Wazbalan woqsa mataw asor nab osiyta na gigem timeqniysa in ginadibmo bilaqiy, Nagaqgo aw ko masil dimunta ko abu ulumaq? haqiy. 5I masil ko mat araq inaq zayeq 300 kina nazaq waq nagta haqiy. Waqeq i mataw ginaghan haiqmo osayta na neg nagta haqiy. Haqad in aw na tuwad yaqay. 6Wadsa Yesus bilam, Ne hulosiy ham. Nagaqgo ne aw na afaqan ugay? ham. In ya ilowan tonad yaqmen daq dimun diqta tiqem yag ham. 7Tutimmo mataw ginaghan haiqta na ne nenaq osayta ham. Ossa ne gilumsih daqayta akaman kabemmo ham. Ari ya nenaq tuteqmo a hi osdaiqta ham. 8Aw ka ya inadin emim in yaqmen emdaqta na kawa tiqem yag ham. In masil ya iholib amta ka in ya isan wastitayeq hodhodab iqemgo in kawa tiqam ham. 9Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mataw edobya leheq ya iwagamun dimunta bilaqad in aw ka daq amta ka awagamun tibilaq daqaymo ham. Bilaqsa mataw huritad teq in aw ka anadin tiqem daqay ham. 10Ari kam nab disaipel 12 na gigo araq anan Judas uliq Kariyot-ib haqayta na in mataw tamaz emayta gigo aseseqta gigerab lehim gibilan, Ya Yesus waqeq ne gibenab tiqemdaiq ham. 11In nazaq bilaqan mataw aseseqta na huritim ginad tidimniyiy. Ginad dimniysa in Judas naw uggo tubuloniy. Bulonan Judas huritim teq in Yesus waqeq mataw na gibenab emdaqta adanteqin araq dimunta tinagunyaq. 12Ari bret yis haiqmo neqayta na akaman tugwahtim. Kam nab in Pasova ayon sipsip amidon wol emayta. Nazaq iyan disaipel in Yesus tisusumun ugiy, Ni ninad i bit edob leheq ni Pasova adidaqan neqdaqta abanan wastitayam? haqiy. 13Haqan Yesus in ago disaipel gigermo gibilan, Ne giger le uliq kob gwahtiqid teq mat araq reb ayuwun inaqta soreq a bo lehad in ne danib tigibiydaq ham. Mat naqmo ne muzeq inaq lehiy ham. 14Leheq mat na bit edob gwahtiqdaqta nab ne loqeq bit na anamren kazaq susumun ugiy ham. Tisa bilam, Yaqgo disaipel nenaq Pasova adidaqan neqamta na ago bit adugan edowa? haqad ne buloniy ham. 15Ne nazaq bulonid teq in bit adugan araq ayahta ulilib usaqta na tigiqisihundaq ham. Bit adugan nab didaq neqayta anaghan bunmo usaqta ham. Nab ne leheq i bunmo Pasova adidaqan neqamta abanan wastitayiy ham. Haqad Yesus in giqeman tilehiy. 16Lehim uliq nab gwahtiqim in Yesus nagah bunmo ginan gibilanta nazaqmo ahol tuwaqiy. Ahol waqad in nab Pasova adidaqan neq daqayta abanan tuwastitayiy. 17An imisor diq tiqiyan Yesus ago disaipel 12 na nenaq didaq neqnan tilehiy. 18Lehim in banab didaq neqad osad Yesus bilam, Ya helmo ne gibilenaiq ham. Ne gilikmanib teq mat araq ya iwaqeq bab gibenab iqemdaq ham. Mat ya inaq araqib didaq neqauqta naqmo ham. 19Haqan disaipel gihol afaqan tiqiysamo in amulik-mulikmo Yesus tisusumun ug yaqay, Yaqmo ye? haq yaqay. 20Haqsa Yesus gibilan, Ne disaipel 12 gilikmanib mat ya inaq degib aben woqaq naqmo ham. 21Helmo diq ham. God ago mar Mat Atatin anan bilamta nazaqmo diq in dan muzeq tilehdaqta ham. Teq mat in Mat Atatin bab gibenab emdaqta na timeqniy hasdaq ham. Mat na anen a hi em nagta in am ham. 22Ari in didaq neqad osad Yesus bret asor waqim God esey ugim in orqayim ago disaipel tinag. Negad in gibilan, Ne bret ka waqeq neqiy ham. Ka ya inon ham. 23Haqad in wain agogin inaq waqim God esey ugim teq in negan in bunmo tuquluwiy. 24Uluwan Yesus gibilan, Ka ya inedan God ago maror muturta na zaway ugdaqta ham. Ya ned ka on mataw kabemmo giwastitaynan haqad wazbaldaiqta ham. 25Ya ne helmo gibilenaiq ham. Ya wain ayun ka a ta hi uluwdaiq ham. Abeb ya God ago maror muturta aduganib osad teq ya wain ayun ka a ta uluwdaiq ham. 26Admo in lotu ago bar araq wazim hulosadmo in uliq hulosim garah Oliv-ub tilehiy. 27Lehad Yesus in ago disaipel gibilan, Ne bunmo ginad ya inan helmo haqayta na hulosad gileh tiyag daqay ham. Na ezaqgo God ago marib gamuk araq kazaq bilam ham. Ya mat sipsip giwamuzaqta na wol emsa in ago sipsip haresmo tukeq tileh daqay haqad in bilam ham. 28Ari ya hodhodab eraqeq teq ya ameb saw Galiliy-ib tilehdaiq ham. 29Haqan Pita bulon, Mataw ka bunmo in ginad helta na hulosad gileh nigsa ya haiq ham. 30Haqan Yesus bulon, Ya helmo nibilenaiq ham. Tarom kab kurek ame gigerta a hi gayonsamo ni nime ezeqmanmo gileh tiyagdaq ham. 31Haqan Pita atoranmo bilam, Nab iyan ham. Mataw ya ninaq ginol emnan bilaqsa ya gileh a hi nigdaiq ham. Hikidik ham. Haqan disaipel bunmo gamuk nazaqmo bilaqiy. 32Ari Yesus ago disaipel nenaq le og araq awaqan dimunta anan Getsemaniy haqayta nab tugwahtiqiy. Gwahtiqim Yesus in ago disaipel gibilan, Ne kab osiy ham. Sa ya leheq God inaq gamuk emnan ham. 33Haqad in Pita, Jems teq Jon giwaqim nenaq tilah. Lehad in ahol afaqan diq iysa ahol meqin diq tiloyinyaq. 34Ad in gibilan, Ya ihol afaqan diq iysa ya tumoqnan tonaiq ham. Ne kab saw waqad osiy ham. 35Haqad in asitmo ta leh nog iyim in ogib woqim usad God tubulonyaq, God anad bilaqid in afaqan ka ya iholib walemdaq haqad. 36In bilaqyaq, O kabay haqyaq ni ya imam haqyaq. Ni nagah araq a hi emdaqta a haiq haqyaq. Ya iholib afaqan ayahta ka ni walem haqyaq. Teq ni ya inad ka hi muz haqyaq. Ninmo ninad muz haqyaq. 37Haqad in muleqim ta lehim disaipel ezeqman na ussa in gibiy. Gibiyad in Pita bulon, Saimon ham ni nagaqgo usaq? ham. Ni asitmo saw waqad a hi osdaq e? ham. 38Ne saw waqad God inaq gamuk emad osiy ham. Gamuk emad daq ne gilum waqdaqta na bo giholib gwahtiqsa ne hi woqgo haqad buloniy ham. Helmo ne ya inad muznan ginad bilaqaqta ham. Teq ne gihol awaz meqin a haiq ham. 39Haqad in lehim a God ta bulon. Teko in God bulonta nazaqmo in a ta bulon ton. 40Bulonim in muleqim ta lehim disaipel gime rursa ussa in gibiy. Gibiysa in kayeq ta iyim in gamuk araq bilaq daqayta hiqiyan in giqezmo hiqiyim tuqosiy. 41Sa Yesus ame ezeqmanta lehim teq ta bol. Bolim in gibilan, Ne ginamur emad us tutay ye? ham. Ne dimunmo tuqusiy ham. Ahol waqiy ham. Muran in Mat Atatin waqeq mataw meqinta gibenab em daqayta akaman tiqiy ham. 42Ne eraqiysa i lehuq ham. Ahol waqiy ham. Mat ya iwaqeq bab gibenab iqemdaqta na bo tugwahtim ham. 43Yesus nazaq gamuk bilaqad tursa hid naqmo disaipel 12 na gigo araq anan Judas haqayta na tubol. In bolsa mataw dauh biyahta baqir sebur wazim ad in inaq tuboliymo. Mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo mataw marorta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in mataw na giqeman boliyta. 44Ari mat Yesus waqeq bab gibenab emdaqta na in naga daqin emid in Yesus ahol waqad waz daqayta na ago in teko tigibilanta. In bilam, Ya leheq mat nog ya wazeq ilawundaiqta naqmo ne wazeq bab mataw na gibenab emid in mat na wamuzeq ad lehiy ham. 45Nazaq iyan in hidmo Yesus agerab loqimmo tibilam, Tisa ham. Haqadmo in wazim tiqilawun. 46Ilawunanmo mataw na eraqim Yesus tuwaziy. 47Wazsa mat araq Yesus agerab turta na ago baqir hureq hasim wam. Waqim in tamaz mat danmebta ago kabibiy mat araq wolim adeksanmo qwatayan ogib tuwom. 48An teq Yesus in bab mataw na gibilan, Ne baqir sebur giwaqim a boliyta ka ne mat rin tonaqta waznan boliy ye? ham 49Kam kabemmo ya ne suleq negad nenaq Tempel-ib ossa ne ya a hi iwaziy ham. Teq daq kagan bunmo gwahtiqad in God ago mar tuwol net bugaq ham. 50Haqanmo disaipel bunmo Yesus hulosim titukiy. 51Disaipel tukim lehsa mat araq minminta ago tubusan dimunta husta amta na in Yesus muzim inaq lehsa mataw na ahol waqad tuwaziy. 52Wazan haiq in giben lelhasadmo ago tubusan gibenab hulosadmo in abe aholmo tukim tilah. 53Ari mataw na Yesus wazim ad tamaz mat danmebta ago bitab tilehiy. Lehan mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo mataw marorta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in bolim humab tuwoliy. 54Sa Pita in Yesus muzim lehad teq in pesan nog lehyaq. Lehim in tamaz mat danmebta na ago bit agelin aduganib le gwahtiqim in mataw Tempel-ib hurmey gan turayta na nenaq faq iterad tuqos. 55Ossa mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo kaunsel ayahta na amatawun bunmo in mat araq Yesus ago hib nan bilaqid teq in wol emid moqgo na tinagun yaqay. Ta teq in gamuk araq amalib Yesus wol em daqayta na ahol a hi waq yaqay. 56Mataw kabemmo bolim Yesus amalib nan katiyta em yaqayta. Teq haiq in gigo gamuk katiyta na araqibmo a hi iyyaq. 57Sa mataw asor turad in katiyim kazaq bilaq yaqay, Yesus kazaq bilaqsa i hurit haq yaqay. Yaqmo teq Tempel mataw gibenab emiyta ka wol inereq kam ezeqmanmo aduganib ya Tempel ta araq gibenab a hi em daqayta na wazid tiqeraqdaq haqad in bilamta haq yaqay. 59Teq gamuk in bilaq yaqayta na araqib diq a hi iyyaqmo. 60Anmo tamaz mat danmebta na eraqim liqabmo turad in Yesus tisusumun ug, Mataw ka bolim ni ninan gamuk bilaqayta ka in ezaq diq? ham. Ni gamuk ka araq amenin a hi emdaq e? ham. 61Haqanmo Yesus aqez hiqiyim in mat na ago gamuk amenin araq a hi bilam. Sa tamaz mat danmebta na a ta susumun ug, Mat Iyah Ulilib Diqta na atatin mataw anan Krais haqayta na ninmo ye? ham. 62Haqan Yesus bilam, Eqe ham. Na yaqmo kawa ham. Teq Mat Atatin in God Awaz Meqin Diqta aben aqabun ban ossa ne ahol tuwaq daqay ham. Ahol waqsa in kaitab onqas inaq bolsa ne ahol tuwaq daqaymo ham. 63Haqanmo tamaz mat danmebta na era inmo aholib tubusan bulsireqim bilam, Mat araq in ayon nan araq ta hi bilaqan ham. 64Mat ka God bilawunsa ne tuhuritiy ham. Ne in ayon naga gamukin bilaq daqay? ham. Haqan mataw bunmo bilaqiy, Na in daq meqin diq haqiy. Mat daq nazaq amta na in moq nagta haqiy. 65Haqad mataw na gigo asor in Yesus tukusluw ug yaqay. Ad in tubusanib ame isihim wolad teq in bulon yaqay, Ni nantut iysun nog ninolaqta ka anan biy haq yaqay. Haqsa mataw tamaz emayta gigo hurmey na in Yesus waqim tuwoltitay yaqaymo. 66Ari in Yesus nazaq tonsa Pita bit asisuranib ossamo tamaz mat danmebta na ago kabibiy aw araq tubol. 67Bolim Pita faq iterad ossa in ahol waninunadmo bulon, Ni Yesus Nasaret-ibta na inaq luwta ham. 68Haqan Pita bilam, Haiq ham. Ya ni gamuk bilaqaqta na inad a hi emaiq ham. Ni nog diq anan bilaqaq? ham. Haqad in asanib bit aqez ban le tugwahtim. [Gwahtiqsamo kurek araq tigayon.] 69An kabibiy aw na in Pita nab tursa ahol waqad in mataw nab turiyta na tigibilan, Mat ka in Yesus ago mat araq kawa ham. 70Haqan Pita a ta bilam, Na ya a haiq ham. Haqan mataw in agerab turiyta na asitmo ta tur nog iyim bilaqiy, Helmo diq haqiy ni mat Galiliy-ibta iyim iyan ni Yesus ago mat araq daqag haqiy. 71Haqan Pita atoranmo bilam, God Ulilibta ibiysa ya helmo bilaqaiq ham. Ya mat na ago a hi huritta ne anan bilaqay ham. 72Haqanmo kurek ame gigerta tigayon. Gayonanmo Pita in Yesus gamuk bilamta na anadin tiqam. Yesus bilam, Kurek ame gigerta a hi gayonsamo ni nime ezeqmanmo gileh tiyagdaq ham. Pita gamuk na anadin emad in anad meqniysa gaqad tuqos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\