Mak 16

1Ari Juda gigo lotu akaman na tihiqiyan Mariya uliq Magdala-ibta na teq Jems anen Mariya teq aw anan Salome haqayta na in nagah asor ahuran dimun diqta tizayiy, in hodhodab a leheq Yesus asanib emnan haqad. 2Zayim Sande tarommo in hodhodab tilehiy. 3Lehad in an bulonim bilaqiy, Nog teq i gilumsiheq hodhod aqezab gig otbuliydaq? haqiy. 4Haqadmo in gime lehim hodhodab gig ayahta na tuqotbuliyan hodhod adek ban lehim ussa in ahol waqiy. 5Ahol waqad in lehim hodhod amuganib gwahtiqimmo mat araq minminta aholib tubusan husta emim ossa in ahol waqiy. Ahol waqad in tirabiy. 6Rabsa mat na gibilan, Ne hi rabiy ham. Ya tuhurit ham. Ne Yesus Nasaret-ibta mataw ayib dom wolan momta naqmo ahol waqnan boliy ham. Mat na tiqeram ham. In kab haiq ham. In asan eman usta asawan ka ne ahol waqiy ham. 7Ad ne leheq disaipel bunmo gibilenad ne Pita inaqmo buloniy ham. Yesus ameb Galiliy-ib tilehaq haqiy ham. Ne nab leheq teq Yesus ahol tuwaq daqay haqiy ham. Kwaziqmo in ne gibilanta nazaq haqad ne gibileniy ham. 8Haqan on na gihol ritenim harara nemsa in hodhod hulosim gwahtiqim tukim tilehiy. Lehad in rab titayad mat araq a hi buloniy. 9Ari kam nab Sande tarommo Yesus hodhod hulosim in danmeb Mariya uliq Magdala-ibta na ago hib tugwahtim. Kwaziqmo Yesus in aw na ago bugaw meqinta 7 gimuzta. 10An teq Mariya lehim mataw Yesus inaq luwiyta na gaqad ginadnad emad ossa in gibilan, 11Yesus hodhodab eraqim ossa ya ahol tuway ham. Haqan mataw na Mariya ago gamuk huritim anan helmo a hi haqiy. 12Abeb disaipel giger Jerusalem hulosim lehsa Yesus ahol awaqan lul araq diq iyim in gigerab gwahtim. 13Gwahtiqan giger na muleqim ta lehim disaipel ta asor na gibilenan in helmo a hi haqiymo. 14An abeb disaipel 11 na didaq neqad ossa Yesus in gimeb gwahtim. Gwahtiqim in ginadad gibilan, Ne nagaqgo on mataw ya ibiyiyta na in bo ne gibilensa ne ginad soqotim ussa ya inan helmo a hi haqiy? ham. 15Haqad in gibilan, Ne og saw bunmo leheq ya iwagamun dimunta na on mataw bunmo gibileniy ham. 16Mat ya ihol awagamun anan helmo haqad yuw huzdaqta na God in mat na waqid ingo tiqiydaq ham. Ari mat ya inan helmo a hi haqdaqta na God in mat na emid saw meqintab tilehdaq ham. 17Sa God in mataw ya inan helmo haq daqayta na gibenab daq kazaq tiqemdaq ham. In ya inanib bugaw meqinta tigimuz daqay ham. Teq uliq amo amo gigo nan ginadib bolsa in gamuk tibilaq daqay ham. 18In nagah ahulinaqta ahol a hi waqeqmo wazid gimugid a hi moq daqay ham. Ad in nagah uluwim moqayta na ahol a hi waqeqmo uluweq a hi moq daqaymo ham. Teq in mat moqaqta aholib giben emeq wazsa mat na ago moq tihiqiydaq ham. 19Ari Iyahta Yesus gamuk na gibilen bugan tihiqiyan teq God in waqim ad Heven-ib tugwalah. Gwalehim eman in God aben aqabun ban tuqos wom. 20Os woqim ossa in ago disaipel og saw bunmo lehad in Yesus awagamun dimunta na on mataw gibileneq gibileneq tileh yaqay. In nazaq emad luwsa Iyahta in nenaq kabiy tiqemyaqmo. Sa disaipel Yesus awagamun bilaqsa God inmo daq azawayin inaqta emsa on mataw ahol waqad bilaq yaqay, Wagam na in hel diqtaqmo haq yaqay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\