Mak 4

1Ari kam araqab Yesus yuw-kurorqan Galiliy aqurumnib mataw suleq a ta gibilenyaq. Gibilensa mataw kabemmo bolim Yesus agerabmo diq loqsa iyan in giban emim muy araqab gwalim yuwmeb tuqos. Ossa mataw bunmo yuw aqurumnib osiy. 2Ossa Yesus suleq kabemmo negad gamuk amo amo tigibilenyaq. Gibilenad in kazaq bilam, 3Ne huritiy ham. Mat araq ago kabiyab wit anagin hunegnan tilah ham. 4In lehim wit anagin hunegad luwsa asor dan adekib woqan ah bolim tineqiy ham. 5Teq wit anagin asor saw agigin inaqtab og asitmo usaqta nab wom ham. Woqim og ayah diq haiqgam iyan wit hidmo tugwal ham. 6An zeq gwalim oysa wit na aninin haiqgam iyan in mayim tumom ham. 7Teq wit anagin asor am asasuqin inaqta aduganib wom ham. Woqan am asasuqin inaqta na gwalad isihan wit na anon a hi am ham. 8Teq wit anagin asor og dimuntab woqim ahokan gwalim anon tiqam ham. Wit anagin na asor anon 30 nazaq giqam ham. Sa asor anon 60 nazaq giqam ham. Teq asor anon kabemmo diq 100 nazaq giqam ham. 9Haqad Yesus gibilan, Mat aw nog in gidek nan huritgo usaqta na in gamuk ka hurit kemiy ham. 10Abeb mataw biyahta na haresmo tilehsa Yesus ago disaipel 12 na teq mataw asor nenaq in Yesus lilut ugim osad gamuk awowun in bilaqyaqta nagan ago tisusumun ugiy. 11Susumun ugan in gibilan, Negmo God ago maror aduganib osayta ham. Nazaq iyan ya God ago maror abe alulin ulilemim usaqta na bilaqsa ne huritayta ham. Teq mataw God ago maror asan ban osayta na ya gamuk awowunmo amalib gibilenaiqta ham. Ya nazaq gitonsa, 12Mataw na gime saw waqad teq in nagah araq ahol a hi waqayta ham. In gamuk huritad teq in ginad a hi em hasayta ham. Luweq in ginad em hasad ginad buliyid God in gigo daq meqinta na tigiwalem nag ham. 13Haqad Yesus gibilan, Ne gamuk awowun ka ago ginad a hi em hasay ye? ham. Ne gamuk awowun ka alulin ginad em haseq teq ne yaqgo gamuk awowun bunmo ago ginad tiqem has daqaymo ham. 14Ari ne huritiy ham. Wit anagin na in God ago gamukmo ham. 15Sa mataw asor in wit anagin dan adekib woqaqta na nog ham. In God ago gamuk huritiyta nabmo Satan bolim God gamuk dimunta mataw na gigemab layta na ta walemaqta ham. 16Teq mataw asor in wit anagin og agigin inaqtab woqaqta na nog ham. In God ago gamuk huritim in ginad bilaqsa hidmo waqayta ham. 17Teq mataw na in bilaqne wit aninin haiqta nog ham. In God ago gamuk na gigemabmo diq a hi wazad in muzinad sisaqmo a hi luwayta ham. Na ezaqgo in God muzayta na ago mataw in gimeqin tonad afaqan amo amo negsa in God hulosayta ham. 18Teq mataw asor in wit anagin am asasuqin inaqta amuganib woqaqta na nog ham. Mataw na God ago gamuk huritayta ham. 19Teq in og ka ago nagah kabemmo anadin emsa mani-mo kat negad ginad hureqsa in nagah kabemmo diq utetayta ham. Ginad meqinta na ginadib bolad in God ago gamuk isihaqta ham. Isihsa iyan gamuk na in gigemab anon a hi emaqta ham. 20Teq mataw asor in wit anagin og dimuntab woqaqta na nog ham. In God ago gamuk huritim in waqim wazayta ham. An gamuk na in gigemab anon emaqta ham. Mataw na asor gigemab God ago gamuk anon 30 nazaq giqemaqta ham. Sa mataw asor gigemab God ago gamuk anon 60 nazaq giqemaqta ham. Teq mataw na asor gigemab God ago gamuk anon kabemmo diq 100 nazaq giqemaqta ham. 21Ari teq Yesus bilam, Mataw lam miderim kuramab a hi sihenayta ham. Ad in ban ahaqenib a hi emaytamo ham. In lam miderim ulilib othenan oyad usaqta ham. 22Nazaq iyan nagah bunmo ulilemim usaqta na in teq ulal tiqiydaq ham. Teq nagah bunmo giqisihan usaqta na in teq saw anuwanib tugwahtiqdaq ham. 23Mat aw nog in gidek inaq iyeq teq in gamuk ka huriteq ginad emiy ham. 24Haqad Yesus gibilan, Gamuk ne huritayta ka ago ne ginad em hasiy ham. Mat God ago gamuk huritad anad a hi em hasaqta na, God in mat naqanta anad emid a hi hastitaydaq ham. Ari mat God ago gamuk huritim anad em hasaqta na, God in mat naqanta anad emid ayahmo diq tihastitaydaq ham. 25Na ezaqgo God in on mataw gigo nagah inaqta na bunmo nagah asor a ta negdaq ham. Ad in mataw ginaghan haiqta na gibenab nagah asitmo wazayta na tigiwalem bugdaq ham. 26Haqad Yesus gamuk awowun araq kazaq ta bilam, God ago maror in bilaqne mat araq didaq anagin ogib hunegaq nazaq nog ham. 27Mat na taromab usad zeqab in luwsa ago didaq gwalim ezaq ayah iyaqta na ago in a hi huritaqta ham. 28Og inmo didaq eman kabiyab gwalaqta ham. Danmeb diq ahokan gwalaqta ham. Ahokan sisaq iyim in azizorin emaqta ham. Ari abeb in anon emaqta ham. 29Anon na gihemeq ussa teq mat na baqir waqeq a le tigiqurotdaq ham. Na ezaqgo in didaq waqgo akaman tugwahtim ham. 30Haqad Yesus bilam, Ya naga diq atowun emeq bilaqid teq ne God ago maror anan ginad em daqay? ham. Teq ya naga gamukin amalib awowun hulsa ne hurit kem daqay? ham. 31Ari God ago maror na in bilaqne ay mastet anagin amulikmo nog ham. Mataw ay anagin na kabiyab leyan in didaq anagin bunmo giquriyamim amik didiq iyim usaqta ham. 32Teq abeb in gwalim ayah iyim in kwasin-kwasan kabiyabta na bunmo giquriyamim turaqta ham. In gwalim aben aseseqmo iyan ah bolim abenab giririn emim amurnib osayta ham. 33Ari Yesus in on mataw God ago gamuk gibilenad in gamuk awowun kabemmo amalib nazaqmo gibilenyaqta. Gibilenad mataw naga gamukin hurit daqayta na in anad emadmo in gamuk awowun nazaqmo gibilenyaqta. 34Teq in gamuk araq diq alulin a hi gibilenyaq. Haiqgam. In gamuk awowunmo gibilenyaq. Ari in ago disaipel-mo nenaq giholbinmo osad teq in gamuk alulin tigibilen kemyaqta. 35Ari kam nabmo imisor Yesus in ago disaipel gibilan, I yuw urumun kozaq ban lehuq ham. 36Haqan disaipel in mataw biyahta na gihulosadmo in Yesus muy amalib osta nab le gwalim Yesus inaq tilehiy. Lehsa mataw asor gimuyin inaqta na Yesus muzim inaq tilehiymo. 37Lehsa tim ayahta eraqad yuw eman sortukim muy amuganib woqad ate tugwalnan tonyaq. 38Ari na teko Yesus muy abe ban hartiy qwayim tuqus. Ussamo tim eraqsa ago disaipel bo bulonan in kayeq tiqiy. Kayeq iyan in buloniy, Tisa haqiy, i tumoqnan tonauq haqiy. Ni i ginan ninad a hi meqniyaq e? haqiy. 39Haqan Yesus eraqim tim wadad teq in yuw atoranmo bulon, Muleqeq woq ham. Haqanmo tim hiqiysa yuw midemim ahol a ta hi wol. 40An Yesus in ago disaipel gibilan, Ne nagaqgo kazaq rabay? ham. Ne ezaq tonim God anadin a hi emay? ham. 41Haqan disaipel rabad in an tubulon yaqay, Mat ka nog diq? haq yaqay. Tim yuw inaq in aqez huritayta haq yaqay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\