Mak 5

1Ari Yesus ago disaipel nenaq le yuw urumun kozaq ban tugwahtiqiy, uliq Gerasa gigo og saw ban. 2Gwahtiqim Yesus muy hulosim itiqsamo mat araq ago bugaw meqinta inaq luwaqta na hodhod hulosim in agerab tubol. 3Mat na hodhodabmo luw osyaqta. Ossa mataw in wazan yo hiqiy yaqayta. In mat na aben amub am wazan haiq. Ad in sen-ib am wazan haiqmo. Kam kabemmo in abensen sen-ib am waz yaqayta teq in sen na gibultayad hankap asenab usta na wolzilayyaqtamo. In mat awaz meqin diqta. 5Sirisirimo zeqab teq taromab in hodhodab teq garahab osad in ek tonad inmo ahol asan gigib qwatayyaqta. 6Ari mat na Yesus pesanmo bolsa ahol waqad in sibim bolim Yesus anognib abakbakan ulum laquwim tur. 7Turad in dedibmo lileyim bilam, Yesus ham ni God Ulilibta atatin ham. Ni ya ezaq itonnan bol? ham. Ya God ameb nibilenaiq ham. Ni santitiy hi yag ham. 8Na ezaqgo Yesus tekomo tubulon, Bugaw meqin ham ni mat ka hulosad gwahtiq ham. 9Haqad teq in susumun ug, Ni ninan ezaq? ham. Haqan in bilam, Ya inan Kuluwmo ham. Na ezaqgo i mataw kabemmo diq ham. 10Teq mat na anad awaz meqin amalib ame kabemmo Yesus bulonyaq, Ni saw kab bugaw hi gimuz haqyaq. 11Haqsa bul gihumaban araq ayahta didaq neqad garah amanmanib sinsinmo turiy. 12Tursa bugaw meqinta nagan ginad meqniysa Yesus buloniy, Ni i giqemid i bul ko gimuganib le woquq haqiy. 13Haqan Yesus bilam, Lehiy ham. Haqanmo mat aholib bugaw meqinta giqusiyta na gwahtiqim le bul na gimuganib tuwoqiy. Woqanmo bul bunmo sibim wole garah asibsibranib bayhilek tonim yuwmeb woqan yuw gineqanmo tumoq bugiy. Bul na bunmo gigo ginulinqan 2,000 nazaq. 14Ari mataw bul giwamuzim osiyta na in daq na ahol waqad titukiy. Tukim lehad uliqab teq saw haresmo in nagah ahol waqiyta na awagamun tibilaqiy. Bilaqsa on mataw huritim in nagah na ahol waqnan tilehiy. 15Lehim in Yesus ago hib bolim mat kwaziqmo bugaw meqinta kabemmo amuganib usiyta na in ahol tuwaqiy. Mat na anad dimunta waqim tubusan welim ossa in ahol waqad tirabiy. 16Rabsa mataw gimeb daq ahol waqiyta na in mat kwaziqmo bugaw meqinta aholib usiyta na awagamun gibilenad teq in bul ago bilaq toniy. 17Bilaqan mataw na Yesus abe yahad buloniy, Ni saw ka huloseq leh haqiy. 18Haqan Yesus le muyib tugwalsa mat bugaw meqinta aholib usan in gimuzta na in inaqmo lehnan anad bilaqsa in anad awaz meqin amalib Yesus bulonyaq, Ya ninaq lehdaiq haqyaq. 19Haqsa Yesus hulos. Hulosad in mat na bulon, Ni ningo uliqab nisenlul gigerabmo leh ham. Leheq teq Iyahta daq ayah diqmo em nigta na teq in ni ninan anad meqniyta na ni gibilen ham. 20Haqan mat na saw anan Dekapolis haqayta nab lehim uliq bunmo luwad in nagah Yesus inmen amta na tibilaq bugyaq. Sa mataw bunmo huritim gihol turuh nemyaq. 21Ari teq Yesus ago disaipel nenaq yuw-kurorqan Galiliy urotim aqurumun kozaq ban ta lehiy. Lehan mataw kabemmo bolim Yesus agerab humab tuwoliy, yuw na aqurumnib. 22Humab wolim Yesus inaq nab ossa Juda gigo bit humab wolayta ago danmebta araq anan Jairus haqay na bolim Yesus asen agerab ahol hulosan wom. 23Ahol hulosan woqim usad in anad meqniysa ame kabemmo bulonyaq, Yaqgo amun aw amikta tumoqnan diq tonaq haqyaq. Ni boleq niben aholib emeq wazid in ahol dimniyeq hi moqan haqyaq. 24Haqan Yesus in inaq ago bitab tilah. Lehsa on mataw kabemmo Yesus muzim inaq lehad teq in aholib soqotim diq inaq leh yaqay. 25Lehsa aw araq moqad sirisirimo ned hunegyaqta na in Yesus muzim mataw na nenaq tilehyaqmo. Ulig 12 nazaq moq na aholib usta. 26Ussa mataw gime inaqta santitiy ayahmo ug yaqayta, in ahol dimniydaq haqad. Teq haiq. Aw na ago mani kabemmo mataw na gigo hib hulos bugta teq in ago moq na asit a hi hiqiyyaq. Haiqgam. In aholib moq ayahmo diq iyyaq. 27Ari aw na Yesus ahol awagamun huritim in anad tiqam, Ya iben Yesus ago tubusanmo wazeq teq ya ihol tidimniydaq ham. Haqad in bolim mataw biyahta na gilikmanib gwahtiqim nenaq lehad in Yesus abun ban loqimmo aben le in ago tubusan tuwaz. 29Wazimmo in ago ned muran diq nawaqmo tumay. Mayan aholib moq tihiqiyan in ahol tiloyin. 30Loyinsa Yesus ago zaway asor tuhulos ugim lahta na ago in ahol tiloyinmo. Nazaq iyan in ahol buliyim bilam, Nog aben yaqgo tubusan waz? ham. 31Haqan ago disaipel buloniy, Ni mataw kabemmo soqot nigim ninaq lehayta ka a hi gibiyaq e? haqiy. Ni nagaqgo susumunim bilam, Nog aben yaqgo tubusan waz ham? haqiy. 32Haqan teq haiq. Yesus saw waqim le bol, nog diq daq na amta na ago haqad. 33Sa aw na in nagah aholib gwahtimta na ago anad emad in tirabyaq. Rabad in bolim Yesus anognib abakbakan ulum laquwim turad nagah aholib gwahtimta na in tibilaq bug. 34Bilaq bugan Yesus bulon, Ya imiy ham ni ya inan helmo hamta naqmo niqeman ni nihol tidimniy ham. Ningo moq tihiqiyan ni le nigem dimniysa os ham. 35Ari Yesus gamuk bilaqad nab tursamo Jairus ago bitab mataw asor osim bolim in gigo mat ayahta na danib ahol waqad buloniy, Ningo amun aw tumom haqiy. Nagaqgo i Tisa atuw a ta bulam? haqiy. 36Haqan Yesus gamuk na ago adek a hi emad in Jairus bulon, Ni hi rab ham. Ni God amomo anan helmo haq ham. 37Haqad teq in on mataw bunmo giwasihan nab tursa in Pita teq Jems ama Jon inaq naqmo giwaqim nenaq tilehiy. 38Lehim in Jairus ago bitab tugwahtiqiy. Gwahtiqim in mataw ek tonad gaq wazad ossa tigibiy. 39Gibiyad in lehim gibilan, Ne nagaqgo gaqad saw zunad osay? ham. Amun aw na a hi mom ham. In usaq ham. 40Haqan on mataw na bunmo in aqez tiyuquwuniy. Yuquwunsa Yesus gimuzan asanib gwahtiqsa in amun anen amam teq inmo ago disaipel ezeqman na giwaqim nenaq bit adugan amun usaqta nab le tugwahtiqiy. 41Gwahtiqim in amun na aben wazim in Juda gigo nanib bulonim kazaq bilam, Talita kumi ham. Na in kazaq bilam, Amun aw amik, ni eraq ham. 42Haqan hidmo in eraqim tiloq gelyaq. (Amun aw na ayah tiqiy bugim in ago ulig 12 nazaq tiqiyta.) An amun anen amam in nagah na gimeb ahol waqim in gihol turuh nem naqmo diq hiqiy. 43Sa Yesus atoranmo gibilan, Nagah ka ago ne mat araq hikidik buloniy ham. Haqad in amun didaq ugid neqgo gibilan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\