Mak 8

1Ari kam nab mataw kabemmo Yesus agerab humab ta woliy. Humab wolim osad in didaq a boliyta na tineq bugiy. An Yesus in ago disaipel gibilenim bilam, 2Ya on mataw ka ginan inad timeqniyaq ham. Ya nenaq kam ezeqmanmo osan in gigo didaq tihiqiy ham. 3Luweq in gigemnan moqad ossa ya giqemid lehad in gime sinsanid danib woq daqay ham. Mataw ka asor pesanmo boliyta ham. 4Haqan in ago disaipel bilaqiy, Saw ka amatawun haiqta haqiy. I edob didaq waqeq mataw ka negid neq daqay? haqiy. 5Haqan Yesus tisusumun nag, Ta ne gigo bret ganim usaq? ham. Haqan in bilaqiy, Bret 7 nazaq diq usaq haqiy. 6Haqan Yesus on mataw biyahta na gibilenan ogib tuqosiy. Ossa in bret 7 na waqim God esey ugim in orqayim teq in ago disaipel ibergo tinag. Negan in mataw gigo hib iberim iberim a tilehiy. 7Ad in gigo nabiq amikmikta amulik-mulikmo usta na Yesus waqim God esey ugan in ago disaipel waqim tiqiberiymo. 8An mataw neqan tigiyunin bug. Giyunin bugan didaq abeyan asor osan disaipel kuram 7 giwaqim amalib tigisiheniy. 9Mataw na ginulinqan kabemmo diq 4,000 nazaq. An Yesus on mataw na gibilenan giquliq-uliqgo tilehiy. 10Lehsa Yesus ago disaipel nenaq muy araqab gwalim saw anan Dalmanuta haqaytab tilehiy. 11Lehan teq Farisi asor Yesus agerab tuboliy. Bolim in Yesus ulum waqad buloniy, Ni God bulonid in daq araq azawayin inaqta em gwahtiqsa i ahol waqad teq i ni ninan helmo tihaqam haqiy. 12Haqan Yesus in Farisi gimugan meqinta na tiloyinim in ahol afaqan tiqiy. Ahol afaqan iyad ahol aqurin ayahmo gwahtiqsa in bilam, Nagaqgo mataw muran kam kabta ka in daq azawayin inaqta ahol waqnan bilaqay? ham. Ya helmo bilaqaiq ham. God daq araq azawayin inaqta mataw muran kam kabta gimen a hi em negdaq ham. Haiqmo diq ham. 13Haqad Yesus ago disaipel nenaq in mataw na gihulosad muyib ta gwalim in yuw urotim aqurumun kozaq ban tilehiy. 14Lehad disaipel gidek zizalan in bret kabemmo a hi waqiy. Bret amulikmo muyib osta naqmo in a lehiy. 15Lehad luwimmo Yesus era ago disaipel tigibilan, Ne Farisi teq Herot inaq gigo yis anan gihol waz naqmo hiqiyiy ham. 16Haqan disaipel in gimo an bulonim bilaqiy, I bret haiqgam iyan daqag in bilaqaqya haqiy. 17Haqsa Yesus huritad teq in gibilan, Ne nagaqgo “i bret haiq” haqad osay? ham. Ne gime haiqta iyim ginad a hi em hasay ye? ham. Ne ginad gigem soqotim usaq e? ham. 18Ne gime inaqta teq ne nagah ahol a hi waqayta ham. Ne gidek inaqta teq ne gamuk huritim ginad a hi em hasayta ham. Ne gidek tizizal daqag ham. 19Ya bret abaynaginmo orqayim mataw 5,000 negta na abeyan ne kuram ganim siheniy? ham. Haqan disaipel bilaqiy, Na i kuram 12 nazaqmo gisihen haqiy. 20Haqan Yesus bilam, Teq ya bret 7 na orqayim mataw 4,000 negta na abeyan ne kuram ganim siheniymo? ham. An in bilaqiy, Na i kuram 7 nazaqmo gisihen haqiy. 21Haqan Yesus gibilan, Kam gineh teq ne ginad em has daqay? ham. 22Ari Yesus ago disaipel nenaq lehim uliq Betsaida-ib tugwahtiqiy. Gwahtiqan mataw in mat araq ame haiqta Yesus agerab a boliy, in Yesus bulonid in aben mat na aholib emeq wazid dimniydaq haqad. 23An Yesus mat na abenab wazim ad uliq asan ban le tugwahtim. Gwahtiqim in mat na ameqnagnib kusluwim aben emimmo tisusumun ug, Ni nagah araq ahol tuwaqaq e? ham. 24An mat na saw ahol waqad teq in bilam, Ya mataw loq gelsa gibiyaiqta ham. Teq ya gibiysa in bilaqne ay nog iyim turay ham. 25Haqan Yesus aben mat na ameqnagnib a ta am. Eman mat na ameqnagin dimniyan in ame rireqim saw ahol tuwaq kemyaq. 26Sa Yesus mat na eman ago bitab lehsa in bulon, Ni bitab lehad uliq aduganib gwahtiqeq hi leh ham. 27Ari Yesus ago disaipel nenaq eraqim saw Sisariya Filipay gigo uliq amikmiktab tilehad luwiy. Lehad luwad teq Yesus in ago disaipel tisusumun nag, On mataw ya inan nog diq haqsa ne huritay? ham. 28Haqan disaipel bilaqiy, Mataw asor ni ninan Jon mataw huz negyaqta na amatin haqay haqiy. Sa asor ni ninan bilaqay, Ni Elaija haqay haqiy. Sa asor bilaqay, God ago nantut kwaziqta na gigo araq daqag ni haqay haqiy. 29Haqan Yesus a ta susumun nag, Ta negmo ya inan nog diq haqay? ham. Haqan Pita amenin emim tibilam, Ni Krais ham. God mat emid bo i gilumsihdaqta amatin na ninmo ham. 30Haqan Yesus gunun negim gibilan, Ari ne yaqgo tuhurit kemiy ham. Teq ne ya ihol alulin na ulalab hi bilaqiy ham. 31Haqad Yesus in ago disaipel suleq negim bilam, Mat Atatin teq santitiy ayahmo tisordaqta ham. Sa Juda gigo mataw marorta na teq mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na in gileh tuqug daqay ham. Ugad teq in wol emid tumoqdaq ham. Moqeq kam ezeqmanmo useq teq in kayeq iyeq ta eraqdaq ham. 32Yesus inmo moqdaqta na ahol alulin nazaq bilaq keman Pita waqim ad dan adek ban loqimmo in tuwad. 33Wadan Yesus ahol buliyim ago disaipel bunmo gibiyad teq in Pita wadim bulon, Satan ni tukeq ya igilehun ban leh ham. Ni God anad a hi muzaq ham. Haiqgam ham. Ni mat og kabtaqmo anad muzaq ham. 34Haqad in mataw biyahta na gibilenan agerab boliy, in ago disaipel na nenaq. Bolan in gibilan, Mat araq ya imuzeq bolnan haqad anad emeq in ahol wazid woqan ham. Ad ya afaqan soraiqta nazaqmo in sornan anad bilaqsa in ago kruse sorid abetarib gwalan ham. In nazaq toneq teq in ya imuzeq bolan ham. 35Na ezaqgo mat nog inmo ahol anadin emad asan alowan tonaqta na in ahol awitan tihik hulesdaq ham. Ari mat nog in yaqmo teq ya iwagamun dimunta na inaq ginadin emad ahol nog hulosaqta na in ahol awitan ulumsiheq kuluwa-kuluwmo tuqosdaq ham. 36Nagaqgo mataw og kab osad in giholyon nagah kabemmo diq rom tonayta? ham. Abeb in moqid in gigo nagah giholyon rom toniyta na ezaq teq gilumsihdaq? ham. Na haiq ham. In gihol awitan tihik hules daqay ham. 37Teq in nagah ogibta na amalib gihol awitan zayeq le os dimunta nab tugwahtiq daqay ye? ham. Na haiqmo ham. 38Mataw muran kam kabta in God gileh ugad daq meqinta em bugayta ham. Sa mat aw nog in mataw meqinta na gimeb ya teq yaqgo gamuk inaq ginan gimebay woqaqta na, abeb Mat Atatin in amam ago ahol anuwanib angelo tawonta kabemmo nenaq ta boleq in nazaqmo mataw na ginan amebay tuwoqdaqmo ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\