Mak 9

1Haqad Yesus gibilan, Ya helmo ne gibilenaiq ham. On mataw muran kam kab osayta ka gigo asor a hi moqadmo in God ago maror azawayin inaq og kab gwahtiqsa ahol tuwaq daqay ham. 2Ari abeb kam 6 nazaq tihiqiyan Yesus in Pita, Jems teq Jon giwaqim nenaq garah araq sisaqta abigmanib tugwalehiy. Gwalehim in gimomo nab giholbin tuqosiy. Ossa mataw na gimeb Yesus ahol buliyim awaqan lul araq diq iy. 3Sa in ago tubusan hus diq zeq anuwan nog iymo. Mat araq og kabta ago tubusan suhol naqmo hiqiyan in nazaq hus diq a hi iyaqta. 4Ari disaipel in Yesus nazaq ahol waqad ossa Elaija ayow Moses inaq giwitan tugwahtiqiy. Gwahtiqim in disaipel gimeb Yesus inaq gamuk bilaqad turiy. 5Tursa Pita in Yesus bulon, Tisa ham i kab osauqta ka in dimun diq ham. I baybay ezeqmanmo emuq ham. Araq ninmen teq araq Moses amen teq araq Elaija amen ham. 6Disaipel ezeqman na rab naqmo diq hiqiyad Pita anad a hi em hasadmo gamuk nazaq bilamta. 7In gamuk nazaq bilaqad tursamo onqas hitiqim tigiqisih nat. Giqisih netan God aqez onqas na aduganib gehitiqim bilam, Ka ya itatin ham. Ya in anan inad bilaq naqmo hiqiyaqta ham. Ne in aqez huritiy ham. 8Haqanmo disaipel ezeqman na gihol bubuliyad saw waqim leh boladmo in Moses ayow Elaija inaq a ta hi gibiyiy. In Yesus amomo gigerab tursa ahol waqiy. 9Ari in aweweqmo garah na hulosim gewoqadmo Yesus disaipel ezeqman na gidek wazim gibilan, Ne nagah muran ahol waqiyta ka hikidik bilaqiy ham. Abeb ya hodhod huloseq eraqid teq ne nagah ka ago tibilaq daqay ham. 10An in Yesus ago gamuk huritim ginadnad emad in gimo an bulonim bilaqiy, Yesus bilam, Ya hodhodab eraqdaiq hamta ko in gamuk alulin ezaqta? haqiy. 11Haqad in Yesus tisusumun ugiy, Ta ezaqta ago mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na bilaqay, Elaija danmeb bolid teq Krais abeb boldaq haqayta? haqiy. 12Haqan Yesus gibilan, Helmo ham. Elaija nagah bunmo wastitaynan haqad danmeb boldaqta ham. Teq gamuk araq kazaq usaqmo ham. Mat Atatin boleq santitiy ayahmo sorsa mataw gileh tuqug daqay ham. 13Ya ne gibilenaiq ham. Elaija tubol ham. Bolan mataw ginadibmo in aholib daqdaq emim timeqin toniy ham. Kwaziqmo mat na anan gamuk mar toniyta nazaqmo in tiqemiy ham. 14Ari Yesus disaipel ezeqman na nenaq muleqim tigewoqiy. Gewoqim in disaipel ta asor na mataw kabemmo nenaq humab ayahta wolim ossa tigibiyiy. Sa mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na asor in disaipel na nenaq an mugad osiy. 15Ossa mataw biyahta na in Yesus bolsa ahol waqad gihol turuh nemsa in sibim agerab lehim tubuloniy, Yesus ni tigewom e? haqiy. 16Haqsa Yesus disaipel susumun negim bilam, Ne nagaqgo mataw ka nenaq an mugay? ham. 17Haqan mat araq biyahta na gilikmanib osim era Yesus tubulon, Mat Iyah ham ya igo amun matta ka a bol ham. In atenmosib bugaw ussa in gamuk a hi emaqta ham. 18Bugaw na amun aholib bolaqta nab in amun wazim ogib hunegan woqaqta ham. Woqim in ateb asabalbalin husta gwahtiqsa in ate guruwad ahol baytunim usaqta ham. Ya ningo disaipel gibilenan in bugaw na muznan biyab a hi iyiy ham. 19Haqan Yesus amenin emim gibilan, On mataw kam kabta ne God anan helmo a hi haqayta ham. Kam ganim teq ya nenaq a ta osdaiq? ham. Kam ganim teq ya ne ginad siqim iyaqta na ago a hi bilaqad ya ne gigo afaqan sordaiq? ham. Ari amun a boliy ham. 20Haqan in amun na Yesus ago hib a boliy. A bolsamo bugaw meqinta na in Yesus ahol waqad in amun na othasan ogib woqim ahol bubuliyad usad asabalbalin husta atenmosib gwahtiqyaq. 21Sa Yesus amun amam tisusumun ug, Kam ganim amun aholib moq ka tuqusta? ham. Haqan amam bilam, In amun amik osadmo in kazaq emyaqta ham. 22Tutimmo bugaw meqinta na amun wol emnan tonad in faqab teq yuwmeb hunegan woqaqta ham. Ari ninmo ningo zaway ussun teq ni i ginan ninad meqniysa gilumsih ham. 23Haqan Yesus bulon, Ni nagaqgo bilam, Ningo zaway ussun teq i gilumsih haqad ni bilam? ham. Nazaq ni hi bilaq ham. Mat nog in helmo Mat Atatin ago zaway inaqta haqid teq God in mat nazaqta na ayon nagah tiqem ugdaq ham. 24Haqan hidmo amun amam dedibmo bilam, Ya helmo haqaiqta teq ya inad siqim iyaq ham. Ni ya ilumsih ham. 25Yesus in mataw kabemmo agerab bolsa gibiyad in bugaw meqinta na atoranmo bulon, Bugaw ni gamuk a hi emaqta nan a hi huritaqta ya ni nibilenaiq ham. Ni amun ka huloseq gwahtiq ham. Gwahtiqeq le in amuganib ta hi woq ham. 26Haqan bugaw meqinta na ek tonim amun wol hasan woqim abensen hunegsamo in amun hulosim gwahtiqim tituk. Tukim lehsa amun na bilaqne mat tumomta nog iy. Iyan mataw kabemmo bilaqiy, Amun ka tumom haqiy. 27Teq haiq. Yesus amun na abenab wazim wazan eraqim titur. 28Abeb Yesus bitab lehim in ago disaipel nenaq giholbinmo osad disaipel tisusumun ugiy, I ezaq iyim bugaw meqinta ko a hi muz? haqiy. 29Haqan Yesus bilam, Ne nagah araq amalib bugaw naqanta a hi muz daqay ham. Haiq ham. Ne God amomo bulonad susumun ugeq teq ne bugaw naqanta tumuz daqay ham. 30Ari Yesus ago disaipel nenaq saw na hulosim le saw Galiliy-ib tugwahtiqiy. Gwahtiqim lehad in le edob osaqta na ago mat araq huritgo in hulos. 31Na ezaqgo in ago disaipel suleq negyaqta na ago iyan. Suleq negad in gibilenyaq, Mat araq teq Mat Atatin waqeq mataw gibenab tiqemdaq haqyaq. Emid teq in wol emid tumoqdaq haqyaq. Moqeq kam ezeqmanmo useq teq in kayeq iyeq ta eraqdaq haqyaq. 32In nazaq bilaqsa ago disaipel ginad a hi em has yaqay. Ad teq in Yesus susumun ugnan rab yaqay. 33Ari in lehim uliq Kapaneam-ub tugwahtiqiy. Gwahtiqim in bitab lehim tuqosad teq Yesus in ago disaipel tisusumun nag, Ne danib naga gamukin an bulonim bulonim boliy? ham. 34Haqan disaipel giqezmo hiqiyim osiy. Na ezaqgo in danib bolad in gimo an bulonim bilaq yaqay, I gilikmanib nog diq in ayah diqta? haq yaqay. 35An Yesus os woqim osad ago disaipel 12 na gibilenan agerab boliy. Bolan in gibilan, Mat aw nog in danmebta iynan haqad in ahol waqeq abeb diq emeq teq in mataw bunmo gigo kabibiy mat samanta iyan ham. 36Haqad in amun amikta araq waqim eman nob negim tursa in ay netim teq disaipel gibilan, Mat nog in amun kaqanta ya ibinib bolsa ahol waqad wazinaqta na in ya iwazinaqmo ham. Teq in ya imomo a hi iwazinaq ham. Haiq ham. In ya imam iqeman bolta na wazinaqmo ham. 38Ari Jon in Yesus bulon, Tisa ham mat araq ni nibinib bugaw meqinta gimuzsa i luwim ahol waw ham. Teq mat na i inaq araqib a hi luwad iyan i wasihad bulon, Ni nazaq ta hi em haw ham. 39Haqan Yesus bilam, Ne hi wasihiy ham. Mat araq ya ibinib daq azawayin inaqta emeq in hidmo ya igilehnib nan meqinta a hi bilaqdaq ham. 40Na ezaqgo mat geg a hi igaqta na in i giyowta ham. 41Ad mat aw nog in ne gibiy kemad bilaqdaq, Ka Krais ago mataw haqad teq in ne gimen yuw soqoreq negid uluw daqayta na, ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat na inaqmo God abenab naw dimunta tuwaqdaqmo ham. 42Haqad Yesus bilam, Mat nog in onmin amikmikta ya inan helmo haqayta na gigo araq baymuzsa in anad helta na hulosnan tonid mat daq nazaq emdaqta na in yaqgo faq meqin diq tuwaqdaq ham. Na in kwaziqmo gig ayahta anatgumnib am wazeq kamismeb huneg nagiyta ham. Hunegid mat na moqeq daq meqinta na a hi emeq in yaqgo faq meqin diqta na a hi waq nagta ham. 43Ari ni niben araq kat nigid ni ninad helta hulosnan tonad ni niben na uroteq hunegid lehan ham. Ni niben amulikmo inaq iyeq os dimuntab lehdaqta na in dimunmo ham. Ari ni niben giger inaq iyeq os meqintab lehdaqta na in meqin diq ham. Saw nab faq oyad a hi miyaqta usaqta ham. 45Teq ni nisen araq kat nigid ni ninad helta hulosnan tonad ni nisen na uroteq hunegid lehan ham. Ni nisen amulikmo inaq iyeq os dimuntab lehdaqta na in dimunmo ham. Ari ni nisen giger inaq iyeq os meqintab lehdaqta na in meqin diq ham. 47Teq ni nimeqnagin araq kat nigid ni ninad helta hulosnan tonad ni nimeqnagin na othaseq hunegid lehan ham. Ni nimeqnagin amulikmo inaq iyeq God ago maror aduganib gwahtiqdaqta na in dimunmo ham. Ari ni nimeqnagin giger inaq iyeq os meqintab lehdaqta na in meqin diq ham. 48Saw nab kadum gisan neqayta na a hi hiqiyayta ham. Teq nab faq oyad a hi miyaqtamo ham. 49Ne nazaq giholib ginad meqinta gwahtiqsa wolad gihol loyinsa in bilaqne faq ginoy nog iydaqta ham. Teq God in faq nazaqta amalib ne bunmo ginoy nog iysa teq ne bilaqne kamis dimunta nog tiqiy daqay ham. 50Kamis in nagah araq dimunta ham. Teq kamis agon hiqiyid ni ezaq tonid teq in agon inaq a ta iydaq? ham. Nazaq iyan ne gimugan bilaqne kamis dimunta nog iysa ne an ulumsihad an hi bayiy ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\