Matyu 12

1Ari Juda gigo lotu akaman araqab Yesus ago disaipel nenaq kabiy araq wit leyiyta aduganib gwahtiqim tileh yaqay. Lehad ago disaipel gigem moqsa in wit anagin asor guraqim tineq yaqay. 2Neqsa Farisi asor gibiyad in Yesus buloniy, Ni ko gibiy haqiy. Ningo disaipel in lotu akaman ago gunun itiyonim kabiyab wit tuguraqay haqiy. 3Haqan Yesus gibilan, Nabag ne Devit ago dauh nenaq gigem moqsa Devit daq amta na awagamun ne ahol a hi waqiy-ya ham. 4Devit agemnan moqad le God ago bit aduganib gwahtiqim in gunun itiyonim God ameb bret eman osta na tinam ham. Helmo, Devit bret tawonta na neqdaqta abin haiqta ham. Sa in ayogniz na in bret na neqgo gibin haiqtamo ham. Mataw tamaz emayta naqmo gimomo bret na neqayta ham. Ta teq Devit ayogniz nenaq gigem moq titaysa neqim in daq meqinta a hi emiy ham. 5Teq God ago maror Moses mar tonta na aduganib gamuk araq usaqta ka ne ahol a hi waqay ye? ham. Gamuk na bilam, Mataw tamaz emayta na in Juda gigo lotu akamnib Tempel-ib kabiy emad in lotu akaman ago gunun na itiyonayta haqad in bilam ham. Ta teq in God ameb gihol a hi meqin tonayta haqad in bilam ham. 6Ya ne gibilenaiq ham. Nagah araq Tempel uriyamta in kawa ne nenaq osaq ham. 7Teq God ago gamukib nan ta araqmo usaq ham. Gamuk na bilam, Ne yaqmen tamaz emad karuw anat urotayta na ya hulosaiq haqad in bilam ham. Ne mataw ginan ginad meqniydaqta naqmo ya ahol waqnan inad bilaqaqta haqad in bilam ham. Ne gamuk na adugan hurit kemeq teq ne mataw giholib daq meqin haiqta ka ginan meqin a hi bilaq nagiy ham. 8Na ezaqgo Mat Atatin in lotu akaman anamrenmo diq iyim inmo mataw kam nab ezaq luw os daqayta na ago tigibilendaqta ham. 9Ari Yesus saw na hulosim uliq ta araqab lehim in mataw na gigo bit humab wolaytab tugwahtim. 10Sa mat araq aben akogan anedan mayim aditinmo usaqta in nab osmo. Ossa Farisi in Yesus ulum waqnan haqad tuboliymo. Bolim in Yesus kat ugid nan araq ginad a hi usaqta bilaqid i tuwazam haqad in Yesus kazaq susumun ugiy, I gigo lotu akamnib i mat moqaqta wastitayid dimniydaq o haiq? haqiy. I Juda gigo maror ezaq bilamta? haqiy. 11Haqan Yesus gibilan, Ta ne gilikmanib mat araq ago sipsip lotu akamnib yayib woqid mat na wazeq hureqid a hi gwaldaq e? ham. Haiqgam ham. In hureqid tugwaldaq ham. 12Teq mat in sipsip nog a haiq ham. Mat in sipsip ayahmo uriyamta ham. Nazaq iyan i lotu akamnib mataw gidimun tonamta na ago agununin haiqgam ham. 13Haqad in mat na bulon, Niben itiwun ham. Haqan mat na aben meqinta na itiwunan in aben dimunta na nogmo tiqiy. 14An teq Farisi na gigem meqniysa asanib gwahtiqim humab emim in ezaq toneq Yesus wol emid moqdaqta na agamukan tibilaq yaqay. 15Sa Yesus in Farisi ginad na tuhuritim in uliq na hulosadmo tilah. Lehsa on mataw dauh kabemmo muzim inaq lehsa Yesus in gigo asor gigo moq inaqta na bunmo giwastitayan gihol tidimniy yaqay. 16Gihol dimniysa Yesus atoranmo gibilenyaq, Ne ya ihol abin ka ulalab hi bilaqiy haqyaq. 17Yesus daq nazaq emad in God ago nantut Aisaya aqezab gamuk gwahtimta na tuwol net bug. Gamuk nab God bilam, Ka yaqgo kabibiy mat ham. Yaqmo in anan bilaqan osaqta ham. Ya in anan inad bilaqsa igem tidimniyaq ham. Teq ya igo Bugaw Dimunta emid in aholib tilehdaqta ham. Lehid teq yaqgo kabibiy mat na in yaqgo daq titnonta agamukan on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan tigibilendaq ham. 19In mataw nenaq an a hi mugdaqta ham. Ad in uliq gemab turad gamuk atoranmo a hi bilaqdaqta ham. 20Yaqgo kabibiy mat na amidemqanmo luwdaqta ham. Luwad in tuqir araq asitmo talquweq tursa ahol waqad a hi orqaydaq ham. Ad in lam araq ago faq miynan tonsa ahol waqad in a hi wolmiydaq ham. In ago daq nazaq amidemqan diqmo emad luwsa teq on mataw uliq saw bunmo God ago daq titnontab tuqos daqay ham. 21Ad teq on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan in mat naqmo anan helmo haqad in God teq gilumsihdaqta na akaman baq tuneq tuqos daqay ham. 22Ari kam nab on mataw in mat araq aholib bugaw meqinta usaqta waqim Yesus ago hib a boliy. Mat na ame haiqta teq in gamuk a hi emyaqta. A bolanmo Yesus in mat na wastitayan in gamuk bilaqad teq in saw ahol tuwaqyaq. 23Sa on mataw dauh biyahmo nab osiyta na in gihol turuh nemsa bilaqiy, Luweq mat ka in Devit atatin i baq tunim osauqta naqmo iydaq daqagya? haqiy. 24Haqsa ta Farisi in mataw giqez nazaq huritim bilaqiy, Haiq haqiy. Mat na in bugaw meqinta gigo danmebta Belsebul ago zaway amalib bugaw meqinta gimuzaqta haqiy. 25Haqsa Yesus mataw na ginad hurit kemim gibilan, Kantri araq ago on mataw gihol husereq an gihar ugad an wolad oseq in tihiqiy bug daqay ham. Teq uliq araqab o bit araqab on mataw gihol husereq an gihar ugad an wolad osad in zaway iyeq a hi tur daqay ham. 26Ad nazaqmo Satan inmo ago kabibiy mataw ginaq an gihar ugad gimuzid in gihol huserid giger tiqiy daqaymo ham. In nazaq toneq Satan ago zaway hiqiysa ago kabiy tuwoqdaq ham. 27Ari ya Belsebul ago zaway amalib bugaw meqinta gimuzid ta ne gigo gisenlul asor na in nog diq ago zaway amalib bugaw meqinta gimuzayta? ham. Nazaq iyan ne ya ibilawunayta na negmo gigo gisenlul naqmo in tuqulum kem daqay ham. Ulum kemeq in bilaq daqay, Gamuk nawa ne bilaqayta na ne katiyay haq daqay ham. 28Ari God ago Bugaw Dimunta ilumsihsa ya bugaw meqinta gimuzsa teq ne ginad emiy ham. God ago maror ne gilikmanib tubol haqiy ham. 29Mat araq ezaq toneq teq in mat awaz meqinta ago bit aduganib gwahtiqeq ago nagah ginuwdaq? ham. In mat awaz meqinta na abensen irqureq teq in mat na ago bit aduganib gwahtiqeq ago nagah tiginuwdaq ham. 30Ne ginad emiy ham. On mataw ya inaq kabiy a hi emayta na in ya ibabun ham. Teq on mataw ya inaq yaqgo dauh a hi girom tonayta na in yaqgo mataw gimuzan hares-haresmo lehayta ham. 31Nazaq iyan ya ne gibilenaiq ham. God in on mataw gigo daq meqinta teq in bilawunayta na bunmo tigiwalem bugdaq ham. Ari in God ago Bugaw Dimunta bilawunid God in gigo daq meqinta na a hi walemdaq ham. 32Teq on mataw Mat Atatin bilawunid God in gigo daq meqinta na tuwalemdaq ham. Ari on mataw God ago Bugaw Dimunta anan meqinta haqid God in gigo daq meqinta na a hi walemdaq ham. Muran kam kab teq abeb kam muturta teq boldaqta nab daq meqinta na in giholib tuqus tutdaq ham. 33Ne gime haiq e? ham. Ne ay alowan tonid in anon dimunta emdaqta ham. Teq ne ay meqin tonid in anon meqinmo emdaqta ham. Mataw ay anon ahol waq kemim teq in ay ezaqta na ago ginad em hasay ham. 34Mataw meqinta ne bilaqne nagah ahulinaqta ginaqmugnaqta nog ham. Ne mataw meqinta iyim iyan ezaq teq ne giqezab gamuk dimunta gwahtiqdaq? ham. Nagah mat agemab ayahmo usaqta naqmo in aqezab gwahtiqaqta ham. 35Mat dimunta agemab anad dimunta kabemmo ussa in daq dimunta emaqta ham. Sa mat meqinta agemab anad meqinta kabemmo ussa in daq meqinta emaqta ham. 36Ya ne gibilenaiq ham. Abeb God hazizir ayahta emdaqta nab teq on mataw bunmo in ginad ezaq emad gamuk hares alulin haiqta bilaqiyta na in tibilaq kem daqay ham. 37Na ezaqgo ningo gamuk naqmo in ni nilum kemdaqta ham. Ni niqezab gamuk dimunta gwahtiqsa abeb God in ni ninan mat dimunta haqdaq ham. Ad nazaqmo ni niqezab gamuk meqinta gwahtiqsa abeb God in ni ninan mat meqinta haqdaq ham. 38Ari mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na asor teq Farisi asor in Yesus buloniy, Tisa haqiy ni daq araq azawayin inaqta emsa i ahol waquq haqiy. Ahol waqeq teq i bilaqam, Helmo ni God-mo ago kabiy emaqta haqam haqiy. 39Haqan Yesus amenin emim gibilan, Ne on mataw muran kam kabta ham, ne on mataw meqinta God gileh ugayta ham. Ne daq azawayin inaqta naqmo ahol waqnan bilaqayta ham. Teq God in daq araq azawayin inaq a hi em negdaq ham. God ago nantut Jona aholib daq gwahtimta naqmo ne ahol tuwaq daqay ham. 40Jona kam ezeqmanmo nabiq ayahta na agemab usta ham. An nazaqmo Mat Atatin kam ezeqmanmo og aduganib tuqusdaqmo ham. 41Abeb God hazizir ayahta emdaqta nab on mataw Niniwe-ibta na in mataw muran kam kabta nenaq eraqeq God ameb turad teq Niniwe mataw na in mataw kam kabta gigo daq meqinta emid ulal tiqiydaq ham. Na ezaqgo on mataw Niniwe-ibta na in Jona ago gamuk huritim in ginad buliyim gigo daq meqinta gileh ugiy ham. Teq ne ahol waqiy ham. Mat araq Jona uriyamta na in kawa ne gilikmanib osaq ham. Ta teq ne in ago gamuk huritim ginad a hi buliyayta ham. 42Ad God hazizir ayahta emdaqta nab teq aw marorta kwaziqmo saw araq pesantab osta na in on mataw muran kam kabta nenaq eraqeq God ameb turad teq aw na in mataw kam kabta gigo daq meqinta emid ulal tiqiydaqmo ham. Na ezaqgo aw marorta na in uliq pesan diqtab osad Solomon abin huritim in eraqim Solomon ago gamuk dimunta huritnan haqad ago hib tilah ham. Teq ne ahol waqiy ham. Mat araq Solomon uriyamta na in kawa ne gilikmanib osaq ham. Ta teq ne in ago gamuk dimunta huritnan gituw hiqiyayta ham. 43Haqad Yesus bilam, Bugaw meqinta araq mat hulos ugim gwahtiqim haresmo saw ayuwun haiqtab lehim luwaqta ham. Luwad in ban araq anamur emad osdaqta na nagunaqta ham. Teq haiq ham. In ban araq nazaqta ahol a hi waqaqta ham. 44In ban araq ahol a hi waqim teq in ahol bulonim bilaqaq, Bit kwaziqmo ya osta nab ya muleqeq ta lehdaiq haqaqta ham. Haqad in bit nab muleqim ta lehim bit na samanmo ussa asawun wolrironim anaghan bunmo wastitayim abanab eman ussa in ahol waqaqta ham. 45Ahol waqim teq in lehim bugaw meqin diqta 7 nazaq in daq meqinta emgo uriyamiyta na gililewunim giwaqim nenaq ta bolim in bit nab gwahtiqim osayta ham. Mebmebmo bugaw amulikmo mat na aholib ussa in ahol meqin dimun nog osyaqta ham. Ari muran teq bugaw 8 nazaq bolim mat na aholib ussa in ahol timeqniy hasim osaqta ham. Ad daq nazaqmo on mataw meqinta kam kabta ka giholib tugwahtiqdaqmo ham. 46Ari Yesus on mataw biyahta na gibilenad ossamo in anen teq amagniz in inaq gamuk bilaqnan haqad bolim asanib tituriy. [ 47Tursa mat araq Yesus bulon, Ko gibiy ham. Ni ninen teq ni nimagniz bolim in ni ninaq gamuk bilaqnan haqad kowa asanib turay ham.] 48Haqan Yesus in mat na ago gamuk amenin emim bilam, Ya inen teq ya imagniz gingan diq? ham. 49Haqad in aben ago disaipel gigo hib itiyad bilam, Ka gibiyiy ham. Ya inen teq ya imagniz kawa osay ham. 50Mat aw nog in ya imam Heven-ib osaqta na anad muzad ago kabiy emayta naqmo in ya ima teq in ya ihiy teq in ya inen ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\