Matyu 19

1Ari gamuk na tihiqiyan Yesus saw Galiliy hulosad in yuw Jodan urotim saw Judiya-ib tilah. 2Lehsa on mataw kabemmo muzim inaq tilehiymo. Lehan nab teq Yesus in gigo asor gigo moq inaqta na giwastitayan tidimniy yaqay. 3Sa Farisi asor Yesus ulum waqnan haqad agerab tuboliy. Bolim in tisusumun ugiy, I Juda gigo maror bilam, Mat anadibmo ago aw muznan in tumuzdaq hamta na in daq dimun o daq meqin? haqiy. 4Haqan Yesus amenin emim bilam, Ne tobag God ago gamuk ka ahol a hi waqiy daqagya ham. Gamuk na kazaq bilam ham. Mebmebmo diq God nagah bunmo giqemad in on mataw matmatta teq onqonta inaqmo giqam haqad in bilam ham. Teq in bilam, 5Daq alulin naqmo ago mat in anen amam gihuloseq in awe aholib tisoqotdaq ham. Soqoteq in giger gihol amulikmo iyeq tuqos daqay haqad in bilam ham. 6Nazaq iyan mat awe inaq in gihol giger a ta hi iyayta ham. Haiqgam ham. In giger gihol amulikmo tiqiyim osayta ham. Nazaq iyan nagah God am tuwazan usaqta na mat araq ta hi urotan ham. 7Haqanmo Farisi amenin emim buloniy, Nazaq na teq ta ezaqta ago Moses gunun igim bilam, Mat araq aw muz agamukan mar toneq ago aw ugadmo in tumuzdaq haqad in bilam? haqiy. 8Haqan Yesus gibilan, Ne gigem soqotim usad God anad a hi muzinsa iyan Moses ne gihulosan ne on gimuzayta ham. Ta teq kwaziq diqmo God nagah bunmo giqamta nab daq naqanta a hi usta ham. 9Ad yaqmo kazaq ne gibilenaiq ham. Mat awe muzad aw ta araq muturta waqaqta na in bilaqne mat ta araq ago aw inaq luw nog iyaqta ham. Ari mat na awe in mat ta araq uteteq inaq luwsa aduw diq na in aw na muznan in tumuzdaq ham. 10Haqan disaipel buloniy, Mat in aw inaq gigo daq nazaq usid ari in an hi waqiy haqiy. 11Haqan Yesus kazaq gibilan, On mataw bunmo in ne gigo gamuk na a hi hurit daqay ham. God in mataw asormo zaway negan in aw a hi waqadmo samanmo osayta ham. 12Mataw aw a hi waqayta na alulin amo amo ham. Mataw asor ginen nazaqmo giqeman in ginad aw waqgo hulosayta ham. Ta asor gikayogin ayan in aw a hi waqayta ham. Ad mataw ta asor in God ago maror anadin emad in aw waqgo gihol wasihayta ham. Mat nog in ne gigo gamuk na huritad teq in muzinnan iysun in muzinan ham. 13Ari kam nabmo on mataw gigo onmin amikmikta giqad Yesus ago hib tubol yaqay, Yesus aben in giholib emeq giwazad gimen God bulondaq haqad. Teq haiq. In onmin giqad bolsa disaipel ginadad tigimuz yaqay. 14Sa Yesus gibilan, Ne onmin gihulosid yaqgo hib boliy ham. Ne hi giwasihiy ham. On mataw naqantaqmo God ago maror aduganib gwahtiqayta ham. 15Haqadmo in onmin na gimalib aben emim giwazad teq in tilah. 16Ari Yesus tilehsamo mat araq in ago hib bolim bulon, Tisa ham ya daq dimun doqag diqta emeq teq ya os dimunta kuluwa-kuluwmo osayta na iholyon tuwaqdaiq? ham. 17Haqan Yesus bulon, Nagaqgo ni nagah dimunta ago ya susumun yagaq? ham. Mat amulikmoqmo in dimunta ham. Ari ni kayeqmo kuluwa-kuluwmo tuqosnan haqad ni gunun bunmo Moses bilamta na muz bug ham. 18Haqan mat na bulon, Na naga gununin diq? ham. Haqan Yesus bilam, Gunun ni muzdaqta na kawa ham. Ni mat araq wol emid hi moqan ham. Ni an alulib hureqeq inaq hi us ham. Ni hi rin ton ham. Ni hazizirib mat araq hi kat ug ham. 19Ni ninenmaman giqez hurit ham. Ad ninmo nihol anan ninad bilaqaq nazaqmo ni niyow anan ninad bilaqan ham. 20Haqan mat minminta na in Yesus bulon, Gunun nagan bunmo ya tumuz bugta ham. Ta ya daq ezaq diqta emnagta a hi emaiq? ham. 21Haqan Yesus bulon, Ari ni mat dimun diqta tiqiy hasnan iysun ni leheq ningo nagah bunmo gizayeq amenin waqeq mataw ginaghan haiqta neg ham. Ni nazaq toneq teq ni Heven-ib ningo nagah kabemmo diq inaq iydaq ham. Ad ni daq na emeq teq ni ya imuzeq bol ham. 22Haqan mat minminta na gamuk nazaq huritim in anobun iyim anad ayahmo meqniysa tilah. Na ezaqgo in ago nagah dimdimunta kabemmo usta na ago iyan. 23Sa Yesus in ago disaipel gibilenim bilam, Ya gamuk helmo ne gibilenaiq ham. Mat ago nagah kabemmo usaqta na in God ago maror aduganib gwahtiqgo afaqan diq ham. 24Ya ne a ta gibilenaiq ham. Karuw ayahta anan kamel haqayta na in nidel akwiyaknib le tugwahtiqdaq e? ham. Hikidik ham. Ad nazaqmo mat ago es kabemmo ginadin emaqta na in God ago maror aduganib le a hi gwahtiqdaqmo ham. 25Haqan disaipel gamuk na huritim gihol turuh nam. Gihol turuh nemsa in bilaqiy, Nazaq iyid teq mat araq diq God ago os dimunta nab le a hi gwahtiqdaqya haqiy. 26Haqan Yesus gibiyad gibilan, Mataw in gimo gigo zaway amalib le a hi gwahtiq daqayta ham. Ari God-mo mataw gilumsihsa teq in le tugwahtiq daqay ham. Na ezaqgo God in nagah araq a hi emdaqta a haiq ham. 27Haqan Pita amenin emim bulon, Ni i gibiy ham. I nagah bunmo gihulosim i ninmo nimuzim ninaq tilehauq ham. Teq God amenin ezaqta tiqigdaq? ham. 28Haqan Yesus in disaipel bunmo gibilan, Ya helmo ne gibilenaiq ham. God nagah bunmo og kab giwastitayid mutur iydaqta akaman nab Mat Atatin abin ayahta inaq iyeq ago ban tawontab tuqos woqdaq ham. Kam nab teq ne mataw ya imuzim boliyta na ne nazaqmo marorgo ban 12 nazaq nab ne tuqos daqaymo ham. Osad ne Isrel gigo gem 12 na tigibiymuz daqay ham. 29Teq mat aw nog in ya imuzeq bolnan haqad in gigo bit teq gimaqbaban teq gihiyan teq ginenmaman teq gigo onmin teq gigo og gihulosiyta, on mataw na bunmo teq in gigo nagah na amenin 100 nazaq tuwaq daqay ham. Ad teq in God ago os dimuntab gwahtiqeq kuluwa-kuluwmo tuqos daqay ham. 30Kam nab teq mataw gibin inaq iyim og kab osayta na kabemmo gibin hiqiysa bo abeb tiqiy daqay ham. Sa mataw kabemmo og kab gibin haiqta na in gibin inaq iyeq le danmeb tiqiy daqay ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\