Matyu 2

1Ari Herot saw Judiya-ib king iyim ossa Mariya in saw nabmo uliq Betlehem-ub Yesus tiqam. Eman teq zeq gwalaqta ban kantri araq ago mataw aseseqta ginad awaz meqinta asor uliq Jerusalem-ub bolim mataw haresmo susumun negeq bilaq yaqay, Amun muturta Juda gigo king na edob diq osaq? haq yaqay. I in ago ulig saw zeq gwalaqta ban ahol waqim i nagunim bol haq yaqay. I amun na ahol waqeq teq i amen lotu emam haqad i bol haq yaqay. 3Haqsa Herot gamuk na huritim ritan. Sa Jerusalem-ub on mataw bunmo riteniymo. 4An Herot in Isrel gigo mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na bunmo gihumab wolim tisusumun nag, Mat ne anan Krais haqayta na uliq edob diq gwahtiqdaqta? ham. 5Haqan mataw aseseqta na buloniy, Saw Judiya-ib uliq anan Betlehem haqayta nab in gwahtiqdaqta haqiy. God ago nantut gamuk nazaq mar tonan usaqta haqiy. Gamuk na bilam, Uliq Betlehem saw Judiya-ibta ham ni saw Judiya-ib uliq gibin inaqta na gihaqenibta a haiq ham haqiy. Na ezaqgo ne gilikmanib teq maror araq ayahta tugwahtiqdaq ham haqiy. Gwahtiqeq teq in yaqgo on mataw Isrel tigiwamuzdaq haqad in bilam haqiy. 7Haqan Herot gamuk na huritim in ulilemimmo nan eman saw zeq gwalaqta ban mataw ginad awaz meqinta na gigo hib tilah, in boleq Herot ahol waq daqay haqad. An mataw na bolan in tisusumun nag, Kam gineh diq ulig na gwahtim? ham. 8Haqan mataw aseseqta na tubuloniy. Bulonan Herot giqeman Betlehem-ub lehsa in gibilan, Ne leheq amun na nagun naqmo diq hiqiyiy ham. Naguneq ne ahol waqeq teq boleq ya ibileniy ham. Ibilenid ta ya leheq in ayon lotu tiqemdaiqmo ham. 9In nazaq gibilenan huritadmo in tilehiy. Lehad ulig teko zeq gwalaqta ban ahol waqiyta na in ahol a ta waqiy. Ahol waqsa ulig na ameb lehim bit amun usaqta nabmo titur. 10Tursa in ulig na ahol waqad in ginad tidimniy naqmo diq hiqiy yaqay. 11Ginad dimniysa in le bit aduganib gwahtiqim amun anen Mariya inaq ossa tigibiyiy. Gibiyad in gibakbakan ulum laquwim ginobun mulbunim ogib woqsa in amun amen lotu emad abin tiqiluwiy. Ad teq in amun ayon naw a boliyta na hasim tuqugiy. Naw na gol teq masil dimunta teq nal ahuran dimun diqta na tuqugiy. 12Ugadmo in nab tuqusiy. Ussa in gigo sen qway aduganib God kazaq gibilan, Ne muleqeq Herot ago hib ta hi lehiy ham. Haqan in usim eraqim dan ta araq muzim giquliqab muleqim tilehiy. 13Ari mataw aseseqta kantri araqabta na muleqim gigo uliqab ta lehsa Josep a ta usim sen qwaysa Iyahta ago angelo tubulon, Ni eraq ham. Herot teq ningo amun na wol emnan tinagundaq ham. Ni amun anen inaq giwaqeq giqad kantri Isip-ubmo tukeq woleh ham. Ni nab leheq ossa ya a ta nibilenid teq ni giqad ta boldaq ham. 14Haqan tarom nabmo Josep eraqim amun na anen inaq giwaqim giqad Isip-ub tuwolehiy. 15Wolehim ossa Herot tumoqan teq in ta muleqiy. Nazaq iyan daq na in Iyahta ago gamuk in kwaziqmo eman ago nantut aqezab gwahtimta na tuwolnet bug. Gamuk na bilam, Ya itatin lilewunid in Isip huloseq gwahtiqdaq haqad in bilam. 16Ari zeq gwalaqta ban mataw ginad awaz meqinta na in Herot ame titonim dan ta araq waqim in gigo uliqab ta lehiyta na ago Herot tuhurit. Huritim in agem meqin diq iysa in ago bab mataw asor giqeman Betlehem-ub lehim in uliq sinsin nagab onmin matmatta ginen muturmo giqemiyta gigo ulig gigermo a hi iyayta nagan tiginol em bugiy. Na ezaqgo Herot in mataw marorta na susumun negim kam gineh diq ulig gwahtiqan in ahol waqiyta na ago in huritta iyan in onmin nazaqta ginol am. 17Nazaq iyan daq na in kwaziqmo God ago nantut Jeremaya gamuk bilamta na tuwol net bug. In kazaq bilam, 18Uliq Rama-ib aw araq gaq wazad ek tonaq ham. Na Jekob awe Resel in ago onmin ginan gaq wazaq ham. Gaq wazsa on mataw anad waqsa in hulosaq ham. Na ezaqgo in ago onmin na tumoqiyta na ago ham. 19Ari Josep Isip-ub ossa Herot tumom. Moqan teq Josep usim sen ta qwayan Iyahta ago angelo na gwahtiqim tubulon, Ni eraq ham. Mataw ningo amun wol emnan bilaqiyta na tumoq bugiy ham. Ningo aw amun giwaqeq giqad Isrel-ib ta gwaleh ham. 21Haqan in eraqim amun anen inaq giwaqim nenaq Isrel-ib tugwalehiy. 22Gwalehim Herot atatin Arkelaus amamgo ban waqim saw Judiya-ib on mataw gigo king iyim osaqta na ago Josep tuhurit. Huritim in saw Judiya-ib lehnan rab. Ad in usim sen ta qwayim gamuk araq kazaq hurit, Ni saw Judiya-ib hi leh ham. Haqan Josep eraqim saw ta araq anan Galiliy haqayta nab ago aw amun nenaq tilah. 23Lehim in uliq anan Nasaret haqayta nab tuqosiy. Nazaq iyan daq na in God ago gamuk araq nantut bilaqiyta na tuwol net bug. Gamuk na bilam, In anan mat uliq Nasaret-ibta haq daqay ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\