Matyu 20

1Ari Yesus bilam, God ago maror in bilaqne mat araq tarommo lehim kabibiy mataw asor in ago ogib am wain akabiyan em daqay haqad giwamta nazaq nog ham. 2Mat na lehim kabibiy mataw giwaqad gibilan, Kam amulik-mulikmo ya gimeq amulik-mulikmo amalib ne tigizaydaiq haqad in bilam ham. Haqan mataw na ‘dimunmo’ haqiy ham. An mat na giqeman in wain akabiyan emnan tilehiy ham. 3Lehsa 9 kilok nagzaq mat na maket-ib lehim mataw asor samanmo kabiy haiqmo tursa in gibiy ham. 4Gibiyad in gibilan, Ne inaqmo leheq wain akabiyan emiy haqad in bilam ham. Emid teq ya ne kabiy em daqayta na amenin anononmo tinegdaiq haqad in bilam ham. 5Haqan mataw na tilehiymo ham. Lehsa 12 kilok teq 3 kilok mat na lehim in a nazaqmo ta am ham. 6Emim teq 5 kilok imisor in lehim mataw asor samanmo tursa in gibiy ham. Gibiyad in gibilan, Ne nagaqgo kam kab sisaqmo samanmo turiy? haqad in bilam ham. 7An mataw na bilaqiy, I mat araq kabiy a hi igaq haqiy ham. Haqan mat na gibilan, Ne inaqmo leheq yaqgo wain akabiyan emiy haqad in bilam ham. 8Ari imisor diq tiqiyan kabiy anamren na in mat kabibiy mataw gibunib turaqta na bulon, Ni kabibiy mataw gibilen bolid mani neg haqad in bilam ham. Itureq ni kabibiy mataw abeb bolim kabiy emiyta na gizay haqad in bilam ham. Gizayeq teq ni ta mataw ameb bolim kabiy emiyta na gizay haqad in bilam ham. 9An mataw 5 kilok imisor bolim kabiy emiyta na gwahtiqim in amulik-mulikmo mani ameta amulik-mulikmo waqiy ham. 10Waqsa mataw ameb diq bolim kabiy emiyta na in ginad emiy, I mani ayahmo waqam daqagya haqiy ham. Haqimmo haiq ham. In nazaqmo mani ameta amulikmo waq toniymo ham. 11In mani na waqim ahol waqan ayah a hi iyan in gigem meqinta kabiy anamren ugad bilaqiy, Mataw abeb bolim kabiy emiyta na in kam sisaq diq kabiy a hi emiyta haqiy ham. Mataw abeb na gigo mani nogmo i gigo haqiy ham. I tarommo kabiy atoran diq emim zeq ginoysa bo imisor tiqiy haqiy ham. Teq ni araqibmo i gizayaq haqiy ham. 13An kabiy anamren in mataw na gigo araq bulonim bilam, Kadoy ham ya ni a hi nimeqin ton haqad in bilam ham. Ya ninaq ni mani ameta amulikmo waqgo a hi bilawta ye? haqad in bilam ham. 14Ningo mani na ni waqeq a leh haqad in bilam ham. Mani nawa ya nigta nazaqmo ya mataw abeb boliyta na neggo inad bilaqan ya tinegmo haqad in bilam ham. 15Nagah na in yaqgo haqad in bilam ham. Ya inadibmo a hi gizaydaiq e? haqad in bilam ham. Nagaqgo ni nigem meqniyaq? haqad in bilam ham. Ya daq dimunta emaiq haqad in bilam ham. 16Haqad Yesus bilam, God ago maror aduganib daq nazaqmo usaqta ham. On mataw abeb iyim osayta na in bo danmeb iysa ta asor danmeb iyim osayta na in le abeb tiqiy daqay ham. 17Ari Yesus in mataw biyahmo nenaq Jerusalem-ub tugwalehyaq. In danib gwalehad luwad in ago disaipel 12 na giwaqim giqad lehim giholbin osad teq in gibilan, Ne huritiy ham. Muran i Jerusalem-ub tugwalehauq ham. Nab teq mat araq in Mat Atatin waqeq mataw tamaz emayta gigo aseseqta na giyogniz mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na nenaq gibenab tiqemdaq ham. Emid in ayon tibilaq daqay, Wol emid moqan haq daqay ham. 19Haqad in mataw en araq Juda a haiqta na gibenab emid in Mat Atatin bilawunad woltitayad teq in ayib abensen dom wolid tumoqdaq ham. Moqeq kam ezeqmanmo usid teq God wazid ta eraqdaq ham. 20Ari kam nab Sebediy atatniz giger Jems ama Jon inaq in ginen inaq Yesus ago hib tuboliy. Bolim in ginen Yesus anognib abakbakan ulum laquwim turad in Yesus ago hib nagah araq waqgo haqad tisusumun ug. 21An Yesus bulon, Ni naga waqnan? ham. Haqan aw na bilam, Yaqgo onmin giger ka in ningo maror aduganib maror aseseqta iyeq osgo haqad ni gitowun emeq bilaq ham. Araq niben niqabun ban ossa araq niben ninasaran ban osdaq na ago ni bilaqsa mataw ka huritiy ham. 22In nazaq bilaqan Yesus amenin emim gibilan, Ne nagah anan susumunayta ka ago ne a hi hurit kemiy ham. Abeb mataw gileh yagsa santitiy ayahmo tiqiqisih bugdaq ham. Ne giger teq gog ayuwun agon meqin diqta ya uluwdaiqta na asor ne tuquluw daqaymo ye? ham. Haqan giger na bilaqiy, Na i tuquluwamta haqiy. 23An Yesus gibilan, Helmo ham. Ne giger teq yaqgo gogib yuw tuquluw daqayta ham. Ari nog diq ya iben iqabun ban osdaqta na teq nog ya iben inasaran ban osdaqta na in yaqgo nagah a haiq ham. Ya imam in mataw gangan gimen ban tuwastitayan usaqta naqmo in ban na tuwaq daqay ham. 24Ari disaipel 10 na gamuk na huritim in maqbab giger na gigem meqinta negiy. 25In nazaq tonsa Yesus gibilenan agerab bolan in gibilan, On mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo maror aseseqta in gihol abin iluwad igmo ag haqad osayta ham. Ad in gigo walmataw giqemid in gimo ginad muzad gihaqenib iyeq osgo in giwaz meqniyayta ham. Na ago ne tuhuritiyta ham. 26Teq ne in gigo daq na hikidik muziniy ham. Ne gilikmanib mat nog in mat ayahta iyeq osnan haqad in ahol wazid woqsa in ne gilumsiheq gimen kabiy eman ham. 27Ad mat nog in ne gigo mat amebta iyeq osnan haqad in ne gigo kabibiy mat samanta iyeq osan ham. 28Ne Mat Atatin em nogmo ne emiy ham. In mataw giqemid inmen kabiy sorgo a hi bol ham. In mataw gigo kabibiy mat nog iyeq in gigo afaqan inmo ahol ugad teq in ahol amalib mataw kabemmo gizayeq bab gibenab ta giwaqgo haqad in bolta ham. 29Ari Yesus ago disaipel nenaq uliq Jeriko hulosad tilehiy. Lehsa on mataw kabemmo Yesus muzim inaq tilehiymo. 30Sa mataw giger gime haiqta dan adekib osad in Yesus bolaqta na abin tuhuritiy. Huritim in dedibmo lileyim bilaqiy, Iyahta haqiy. Devit atatin haqiy. Ni i ginan ninad meqniyan haqiy. 31Haqan on mataw biyahta na in mataw giger na ginadad gibileniy, Ne giqez hiqiyiy haqiy. Haqan haiq. In dedibmo a ta lileyim bilaqiy, Iyahta haqiy. Devit atatin haqiy. Ni i ginan ninad meqniyan haqiy. 32Haqsa Yesus ahol wasihim turad in giger na gililewunim gibilan, Ya ne ezaq gitondaiq? ham. 33Haqan in buloniy, Iyahta haqiy ni i gime wastitayid dimniyan haqiy. 34Haqan Yesus in ginan anad meqniysa in aben mataw giger na gimeqnagnib tiqam. Eman muran diq nawaqmo in gime hastitayan in saw ahol tuwaq yaqay. Ad in Yesus muzim inaq tilehiy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\