Matyu 22

1Ari Yesus gamuk awowun ta araq gibilan. 2God ago maror in bilaqne king araq ago amun matta aw waqnan tonsa in ayon didaq ayahta oyta nazaq nog ham. 3Danmeb in mataw humab nab boleq an waq adidaqan neq daqayta na gimen nan eman tilah ham. Lehan abeb didaq neqgo akaman na tugwahtiqan in ago kabibiy mataw giqeman in mataw tanabmo gimen nan amta na gibilennan a ta lehiy ham. Lehan mataw na bunmo humab nab bolnan gituw tihiqiyiy ham. 4An king na in ago kabibiy mataw ta asor giqeman ta lehiy ham. Lehsa in gibilan, Ne le ya iqez tuteq mataw ya gimen nan emta na kazaq gibileniy ham. Ne huritiy haqiy ham. Ya didaq nagah bunmo tigiwastitay haqiy ham. Yaqgo bulmakau matmatta teq yaqgo bulmakau gimidgotniz ginon aseseqta na ya ginol emim tigiqoy haqiy ham. Ya nagah bunmo tigiwastitayan usaq haqiy ham. Ne an waqgo adidaqnib boliy haqad ne gibileniy ham. 5Haqan kabibiy mataw gamuk na huritim in lehim mataw na nazaqmo tigibileniy ham. Gibilenan mataw na in king ago gamuk na a hi huritiymo ham. Ad in haresmo lehad araq ago kabiyab tilah ham. Sa araq ago mani akabiyan emnan tilah ham. 6Sa mataw na asor in king ago kabibiy mataw na giwazim gimeqin diq tonim ginol eman tumoqiy ham. 7Moqan king na agem meqniyan in ago bab mataw giqeman lehim in mataw in ago kabibiy mataw ginol emiyta na ginol eman tumoq bugiy ham. Ginol emad in gigo uliqab bit nagah bunmo mideran tuqoy bug ham. 8Sa king na in ago kabibiy mataw gibilan, Ya an waqgo adidaqan tuwastitayan usaq ham. Ta teq ya mataw gibilenta na in yaqgo humabub bolgo dimun a haiq ham. 9Nazaq iyan ne lehad dante buntab mataw gibiyad ne mataw na bunmo gibilenid in yaqgo an waq adidaqnib kab boliy haqad in bilam ham. 10Haqan kabibiy mataw na tilehiy ham. Lehad in dante buntab mataw gibiyad gihumab woliy, mataw meqmeqinta teq mataw dimdimunta inaqmo ham. Gihumab wolan bit humab em daqayta nab ban tihiqiy bug ham. 11Ari mataw bo humabub tuqossa teq king na in gibiynan tugwahtim ham. Gwahtiqim gibiyim gibiyim lehadmo mat araq ago tubusan anumlan inaqta emim an waq ahumabnib nab ossa in ahol tuwam ham. 12Ahol waqad in mat na bulonim bilam, Kadoy ham. Ezaqgo ni tubusan araq dimunta emim teq ni bo a hi gwahtim? haqad in bilam ham. Haqan mat na amenin araq emdaqta haiq ham. 13Nazaq iyan king in ago kabibiy mataw gibilan, Ne mat ka abensen am wazeq hunegid le asanib gwahtiqeq in romriqab osan ham. Osad in anad meqniysa gaqad ate guruwad tuqosdaq haqad in bilam ham. 14Haqad Yesus bilam, God in mataw kabemmo gililewunaqta ham. Gililewunad in mataw na gilikmanib amulik-mulikmo gilumim giwaqaqta ham. 15Ari Farisi asor lehim humab wolim osad teq in ezaq toneq Yesus kat ugid in gavman gigo gunun araq itiyonad nan hi bilaqnanta bilaqid i tuwazam haqad in an bulonad osiy. 16Osim in ginad tiqemim in gigo matawta asor teq Herot ago matawta asor nenaq giqeman tilehiy. Lehim in Yesus ago hib gwahtiqim tubuloniy, Tisa haqiy, i ningo tuhurit haqiy. Ni a hi katiyaqta haqiy. Ad ni on mataw God ago dan titnonta giqisihunad ni hel diqmo gibilenaqta haqiy. Ni gamuk helta bilaqnan a hi rabaqta haqiy. Na ezaqgo haqiy ni mataw gibin inaqta a hi girabunad gigomo a hi lehaqta haqiy. 17Nazaq iyan ni i gibilen haqiy. Ni ninad ezaq emaq? haqiy. I gibabun Rom gigo king Sisa in i gituw bulsa i takis ugauqta na in daq dimun o daq meqin? haqiy. I Juda gigo maror ezaq bilamta? haqiy. 18Haqan Yesus in mataw ginad meqinta na tuhurit. Ad in bilam, Ne mataw gimileq meqin diqta ham. Nagaqgo ne ya ilum waqay? ham. 19Mani takis zayayta na araq iqisihunid ya ahol waqiq ham. Haqan in mani araq a bolim tuqugiy. 20Ugan Yesus ahol waqad in mataw na tisusumun nag, Ka nog diq adulan teq ahol anan usaq? ham. 21Haqan mataw na bilaqiy, Na Sisa-mo agota haqiy. Haqan Yesus gibilan, Nazaq iyan Sisa ago nagah na ne Sisa-mo ugiy ham. Ad God ago nagah na ne God-mo ugiy ham. 22Haqan mataw na ginadnad emad Yesus hulosim tilehiy. 23Ari mataw aseseqta na tilehsa kam nabmo Sadyusi asor Yesus ago hib tuboliy. Mataw na ginad kazaq emayta. Mataw tumoqiyta hodhodab a hi eraq daqay haqayta. Na in bolim Yesus buloniy, Tisa haqiy, Moses i gimen gamuk araq mar tonim in kazaq bilam haqiy. Mat araq aw waqeq amun a hi emsamo moqid in amikqan araq abab aqoburan na waqeq alulib abab ayon onmin tigiqemdaq haqad in bilam haqiy. 25Ari gamuk araq kazaq lahta haqiy. Mat araq amikqaniz nenaq 7 nazaq diq iyim i gilikmanib osiy haqiy. Osim in gibab na aw araq tuwam haqiy. Waqim inaq osad in ago amun haiqmo osimmo tumom haqiy. Moqan ama araq in abab aqoburan na tuwam haqiy. 26Waqim in nazaqmo amun haiqmo osim tumommo haqiy. Moqan ama ta araq in aw naqmo waqim in nazaqmo ton haqiy. Mat ezeqmanta na amun haiqmo moqan amagniz bunmo nazaqmo toniy haqiy. In nazaqmo emim emim le gima 7-ta na in nazaqmo tonmo haqiy. In bunmo aw amulik naqmo waqim amun araq a hi emimmo tumoq bugiy haqiy. 27Mataw na tumoq bugan abeb aw na tumommo haqiy. 28Nazaq iyan abeb mataw bunmo hodhod huloseq eraq daqayta nab teq maqbab 7 na gilikmanib aw na in nog awe tiqiydaq? haqiy. Mataw na bunmo in aw amulik naqmo waqiyta haqiy. 29Haqan Yesus amenin emim gibilan, Ne God ago marib gamuk usaqta na ago ne ginad a hi em hasay ham. Teq ne God ago zaway a hi hurit kemaymo ham. Nazaq iyan ne gamuk menmen bilaqay ham. 30On mataw hodhodab eraq daqayta nab in an a ta hi waq daqay ham. In bilaqne God ago hib angelo osayta nazaq nogmo in os daqay ham. 31Teq mataw tumoqiyta hodhodab eraq daqayta agamukan God nagta na ne ahol a hi waqiyta daqagya? ham. 32Gamuk nab God bilam, Abraham ago God, teq Aisak ago God, teq Jekob ago God na yaqmo haqad in bilam ham. Nazaq iyan God in mataw moqim kayeqmo osayta na gigo God iyim in gibiy muzaqta ham. Mataw moqim a hi hiqiyayta ham. 33Haqan mataw biyahta nab turiyta na in Yesus ago gamuk huritim gihol turuh nemiy. 34Ari Yesus in Sadyusi gigo gamuk na amenin anononmo eman Sadyusi giqez tihiqiyim osiy. Ossa mataw ginan Farisi haqay na in nazaq huritad in bo Yesus agerab humab tuwoliy. 35Mataw na gilikmanib mat araq Moses ago gunun hurit kamta in nab osmo. Osim in Yesus ulum waqad susumun ugim bilam, Tisa ham God ago maror Moses bilamta na aduganib gunun doqag diqta in gunun bunmo giquriyamim in ayah diqta? ham. 37Haqan Yesus bulonim bilam, God ago gamuk bilam, Ne gigem, giqutil, teq ginad bunmo amalib ne gigo Iyahta God anan ginad bilaqan haqad in bilam ham. 38Gunun na in ayah diqta teq in ameb diqta ham. 39Haqad in bilam, Teq gigerta na in gunun amebta na nogmo ham. Na in kazaq bilam ham, Ni nihol anan ninad bilaqaqta nazaqmo ni niyow anan ninad bilaqan haqad in bilam ham. 40Gunun giger na in God ago maror Moses mar tonta na teq God ago nantut gamuk mar toniyta na bunmo alulinmo diq ham. 41Ari Farisi Yesus agerab humab wolim os tutsa Yesus susumun negim bilam, Ne ginad ezaq emay? ham. Mat anan Krais haqayta na in nog atatin? ham. Haqan Farisi bilaqiy, In Devit atatin haqiy. 43Haqan Yesus bilam, Nazaq na teq ezaq haqad God ago Bugaw Dimunta in Devit anad ugsa Devit in Krais anan bilam, Yaqgo Iyahta haqad in bilam? ham. 44Devit gamuk araq mar tonim bilam, Iyahta in yaqgo Iyahta kazaq bulonim bilam ham. Ni ya iben iqabun ban kab ya imen emad ossa ya ningo bab giqemid nisen ahaqenib tiqiy bug daqay haqad in bilam ham. 45Ari Devit in Krais anan bilam, ‘Yaqgo Iyahta’ haqad in bilam ham. Nazaq iyan ezaq toneq Krais in Devit ago Iyahta iyeq teq in Devit atatin a ta iydaq? ham. 46Haqan mat araq in Yesus ago gamuk na amenin emgo biyab haiq. In bunmo giqez tihiqiyiy. Nazaq iyan mataw bunmo rabad in Yesus ulum waqnan a ta hi susumun ug yaqay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\