Matyu 24

1Ari Yesus Tempel hulosim lehsa in ago disaipel Tempel abitan aseseqta nagan Yesus isihunnan haqad agerab tuboliy. 2Bolim isihunsa teq Yesus in gigo gamuk amenin emim gibilan, Ne bit ko bunmo ahol waqay ye? ham. Gig ko bunmo teq wolzizilayeq gihunegid tuwoq bug daqay ham. Ya helmo bilaqaiq ham. Gig an amalib usayta ko teq muruwoqeq tiqmo bug daqayta ham. 3Ari Yesus garah anan Oliv haqaytab ossa ago disaipel gimomo in ago hib bolim bilaqiy, Ni i gibilen haqiy. Kam gineh teq nagah ni anan bilamta na tugwahtiqdaq? haqiy. Naga daqin diq ameb gwahtiqsa i ahol waqad ginad emam, Ni muleqeq tubolnan haqam? haqiy. Ad i ginad emam, Og ka hiqiydaqta akaman tugwahtiqaq haqam haqiy. 4Haqan Yesus amenin emim bilam, Ne gihol waziy ham. Luweq mat araq ne kat negdaq ham. 5Mataw kabemmo teq boleq ya inan biyad bilaq daqay, Yaqmo Krais haq daqay ham. Haqad in on mataw kabemmo kat neg daqay ham. 6Sa mataw bab emsa ne gihulan huritad teq ta mataw pesanta bab emsa ne gibin hurit daqaymo ham. Huritad ne ginad haresmo emad hi rabiy ham. Daq nagan nazaq tugwahtiqdaqta ham. Ta teq kam abebtanta na teqmo ham. 7Mataw en araq eraqeq mataw saw araqabta nenaq an wol daqayta ham. Sa king araq ago dauh nenaq eraqeq king ta araq ago dauhta nenaq an wol daqaymo ham. Uliq saw amo amo zarow ayahta gwahtiqsa og ahol woldaqta ham. 8Daq nagan bunmo bilaqne aw agemab amun tubaysa loyinaq nazaq nog iydaq ham. 9Kam nab teq mataw ne giwazeq santitiy neggo haqad bab gibenab giqem daqay ham. Ad in ne ginol emid moq daqay ham. Ya ihol abin ne giholib usaqta na ago on mataw en bunmo gigem meqinta neg daqay ham. 10Kam nab teq on mataw kabemmo in gigo ginad helmota na hulos daqay ham. Hulosad in an anan gigem meqniy daqay ham. Ad in gimaqbaban giwaqeq bab gibenab giqem daqay ham. 11Sa nantut katiyta kabemmo eraqeq on mataw kabemmo gikat neg daqay ham. 12Mataw kabemmo gunun dimdimunta itiyonad daq meqintabmo os daqay ham. Daq meqinta kuluwmo gwahtiqad ban waq bugsa mataw kabemmo an anan ginad bilaqaqta na adan hulos daqay ham. 13Ari mat aw nog in zaway diq iyeq ossa le in gigo kam abebtanta gwahtiqdaqta nab God in gilumsiheq ta giwaqdaq ham. 14Mataw God ago maror agamukan dimunta ka og saw bunmo a leheq on mataw gibilen daqay ham. Gibilenad in bilaq daqay, God ne gimen gamuk kazaq bilamta haq daqay ham. Haqad in on mataw og saw bunmo God ago gamuk gibilen bugid nab teq kam abebtanta na tugwahtiqdaq ham. 15Teq nagah meqin diqta uliq saw meqin tonaqta na in Tempel aduganib tursa ne ahol tuwaq daqay ham, kwaziqmo God ago nantut Daniel anan bilamta nazaq ham. (Mat gamuk ka ahol waqad bilaqaqta na in anad em hasad bilaq sireqan.) 16Kam nab on mataw saw Judiya-ib os daqayta na in tukeq garah ban gwalehiy ham. 17Ad mat bit ahuqunib ban osnantab osdaqta na in ogib hitiqeq tukeq lehanmo ham. Lehad in ago es nagah bit aduganib usaqta na anadin emad hi giwaqan ham. 18Teq mat kabiyab luwdaqta na in ago aholsihen waqnan uliqab muleqeq ta hi lehanmo ham. 19Kam nab on gigem iyayta na teq on amun muturta sus ugayta na in timeqniy daqay ham. 20Nazaq iyan ne God susumun ugid ne tuk daqayta akaman na in urom akamnib teq ne gigo lotu akamnib hi gwahtiqan ham. 21Kam nab mataw afaqan ayah diqta tisor daqay ham. Kwaziqmo God og saw bunmo giqemim bo muranmo afaqan araq nazaqta a hi gwahtimta ham. Teq abeb afaqan araq nazaqta a ta hi gwahtiqdaqmo ham. 22Ari God kam meqinta na siqim diq a hi emid on mataw bunmo tihiqiy bug nagiy ham. Teq God in ago on mataw in gilumim aholyon giwamta na ginadin emad in kam na emid siqim tiqiydaqta ham. 23Kam nab mat araq ne gibileneq bilaqdaq, “Ahol waqiy, Krais kawa osaq” o “Krais kowa osaq” haqsa ne in aqez na hikidik huritiy ham. 24Na ezaqgo krais katiyta teq nantut katiyta kabemmo tugwahtiq daqay ham. Gwahtiqeq in daq azawayin inaq aseseqta giqemad in kabiy lul araq diqta amo amo giqem daqay ham. In nazaq emad teq in God ago on mataw in gilumim aholyon giwamta na gihureqnan diq ton daqay ham. 25Ne ginad em hasiy ham. Daq nagan a hi gwahtiqsa kawa ya ne tigibilenaiq ham. 26Nazaq iyan abeb in ne gibileneq bilaq daqay, Ahol waqiy, Krais saw amatawun haiqta nab osaq haqsa ne nazaq ban hi lehiy ham. Ad in gibileneq bilaq daqay, Ahol waqiy, Krais bit ka aduganib osaq haqsa ne giqez hi huritiymo ham. 27Kaitab mewlig hikliyanim anuwan zeq gwalaqta ban oyim le zeq wolehaqta banmo iyaqta ham. Teq Mat Atatin muleqeq ta boldaqta nab in nazaqmo diq tiqiydaqta ham. 28In boldaqta nab in mataw gime titoneq a hi boldaq ham. Ne gamuk araq mataw bilaqad luwayta ka anadin emiy ham. In bilaqay, Karuw tumomta asan lilihim usaqta nabmo tirgaw bolim humab wolay haqayta ham. 29Ari kam nab afaqan ayahta na tihiqiyidmo, Zeq ame romriq iysa kalam a ta hi oydaq ham. Sa kaitab ulig milheseq ogib tuwoq daqay ham. Woqsa nagah aseseqta zawayta ulilib usayta nagan in gihol tuwol daqaymo ham. 30Kam nab teq Mat Atatin ta boldaqta atowun kaitab tugwahtiqdaq ham. Gwahtiqid teq on mataw en bunmo ahol waqad in gaq wazad bilaq daqay, Mat na i giyon hazizir emnan bolaq haq daqay ham. Haqad in gaq wazad osad Mat Atatin kaitab onqas amalib oseq ago zaway teq ahol anuwan ayahta inaq bolsa in ahol tuwaq daqay ham. 31Ahol waqsa taur atoranmo gayonsa Mat Atatin in ago angelo giqemid in og saw bunmo lehad inmo ago on mataw in gilumim aholyon giwaqan osayta na giwaqeq giwaqeq a lehad teq in tigiwaq bug daqay ham. 32Haqad Yesus bilam, Ay fik ago hib teq ne ginad tiqem has daqay ham. Ay na aben hur tonad atitoqin muturta gwahtiqsa ne ahol waqad ginad emay, Zeq akaman tiqiynan tonaq haqayta ham. 33Nazaqmo teq abeb nagah ya anan bilayta ka bunmo tugwahtiqsa ne ahol waqad ginad kazaq emiy ham. Nagah Yesus anan bilamta na bolim sinsin tiqiy haqiy ham, bilaqne mat dan ezab turad bit aduganib gwahtiqnan tonaq nazaq haqiy ham. 34Ya helmo ne gibilenaiq ham. On mataw muran kam kab osayta ka a hi moq bugsa daq nagan bunmo tugwahtiqdaq ham. 35Kait og inaq teq tihiqiydaqta ham. Ari yaqgo gamuk ka a hi hiqiydaq ham. 36Ari teq Mat Atatin kam gineh diq ta boldaqta na teq in zeq adulan ganimtab bo gwahtiqdaqta na mat araq a hi hurit ham. Angelo Heven-ib osayta na teq God Atatin inaqmo in kam na a hi huritiymo ham. God amomo kam na ago tuhuritta ham. 37Nowa akamnib mataw daq em yaqayta nazaqmo Mat Atatin ta boldaqta na akamnib in em daqaytamo ham. 38Uq ayahta na a hi gwahtiqsamo on mataw didaq neqad yuw uluwad an waqad ossa le Nowa muy aduganib tugwahtim ham. 39In ginad a hi emad ossamo uq ayahta na hitiqim on mataw na bunmo gisorim giqad lehim tigineq bug ham. An Mat Atatin ta boldaqta na akaman in nazaqmo diq iydaq ham. 40Kam nab mataw giger leheq kabiyab luw daqay ham. Luwsa in araq waqad araq in hulosid nab tiluwdaq ham. 41Teq on giger mel emayta ago banib wit anagin wolworad os daqay ham. Ossa in araq waqad araq in hulosid nab tuqosdaq ham. 42Nazaq iyan ne gihol asawan woltayad osiy ham. Ne gigo Iyahta kam gineh boldaqta na ago ne a hi huritayta ham. 43Ne gamuk ka huriteq teq ginad em hasiy ham. Bit anamren in mat rin tonaqta naga kamnib boldaqta na ago huriteq teq in ago bit wamuzeq saw waqad ossa mat rin tonaqta na bo bit wolzilayeq a hi gwahtiqdaq ham. 44Nazaq iyan ne gihol asawan woltayad osiy ham. Ne bilaq daqay, Mat Atatin a hi boldaq haq daqayta nabmo diq in bo tugwahtiqdaq ham. 45Ari naga matin in kabibiy mat dimunta nog? ham. Kabibiy mat dimunta in anad em hasad ago ayahta aqez muzinaqta ham. Aqez muzinad in kabibiy mataw bunmo giwamuzad didaq neq akamnib in didaq negaqta ham. 46Abeb ago ayahta na boleq in kwaziqmo bilamta nazaqmo ago kabibiy mat na emsa in ahol waqsa in ago kabibiy mat na tidimniyeq osdaq ham. 47Ya helmo ne gibilenaiq ham. Mat ayahta na in ago kabibiy mat dimunta na emid in ago nagah bunmo tigiwamuzdaq ham. 48Ari kabibiy mat meqinta na in ahol buloneq bilaqdaq, Yaqgo ayahta lehim sisaqmo tiluwaq haqdaq ham. 49Haqad in ayogniz nenaq araqibmo kabiy emayta na haresmo tiginoldaq ham. Ad in mataw yuw atoranta uluwayta na nenaq didaq neqad yuw tuquluw daqay ham. 50In nazaq emad ossamo ago ayahta bolsa in a hi huritdaq ham. Ad in ahol asawan a hi wastitaydaq ham. 51Sa mat ayahta na boleq in kabibiy mat na wazeq woltitayeq teq in mataw gimileq meqinta na gigo sawab hunegid wo tilehdaq ham. Saw nab mataw ginad meqniysa gaqad gite guruwad osayta ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\