Matyu 28

1Ari Juda gigo lotu akaman tihiqiyan Sande tarommo saw tihastitaynan tonsa Mariya uliq Magdala-ibta na ayow Mariya araq na inaq in hodhod ahol waqnan tilehiy. 2Lehsa Iyahta ago angelo araq Heven hulosim bo ogib hitiqim in gig hodhod aqezab usta na otbuliyan lehan teq in gwalim amalib tuqos. Angelo na ahol awaqan bilaqne mewlig hikliyanaqta nazaq nog iyyaq. Sa ago tubusan in hus didiq bilaqne onqas ahus gan nog. In gehitiqim nazaq emsamo kanawrigrig araq ayahta tisib. 4Sibsa mataw bab emayta na in angelo na ahol waqad in rabunad gibensen harara nemsa in mataw moqiyta nogmo tiqiyiy. 5An teq angelo na in on giger na gibilan, Ne hi rabiy ham. Ne Yesus mat ayib dom woliyta na nagunim boliyta na ya tuhurit ham. 6Na in kab haiq ham. In tiqeram ham. Kwaziqmo in bilamta nazaqmo ham. Ne giger boleq in usta asawan ka ahol waqiy ham. 7Ahol waqad teq ne hidmo leheq in ago disaipel gibileniy ham. Gibilenad ne kazaq bilaqiy ham. God Yesus hodhodab wazan tiqeram haqiy ham. Eraqim in ameb Galiliy-ib tilehaq haqiy ham. Nab teq ne in ahol tuwaq daqay haqad ne gibileniy ham. Ari yaqgo nan nawaqmo ham. Ya ne tigibilen ham. 8Ari on giger na rabad teq in ginad tidimniyaqmo. Ginad dimniysa in hodhod hulosad Yesus ago disaipel gibilennan sibim tilehiy. 9Lehsamo danib Yesus on giger na gibiyad in “Tarommo dimun” nag. Negan on giger na agerab loqim asen wazim ayon lotu tiqemiy. 10Samo Yesus gibilenim bilam, Ne hi rabiy ham. Ne giger leheq ya imagniz gibilenid in Galiliy-ib lehiy ham. Nab teq in ya tiqibiy daqay ham. 11On giger na danib lehad luwsa bab mataw disaipel gitawanan osiyta na gigo asor uliq aduganib gwahtiqim tilehiy. Lehim nagah bunmo gwahtimta na ago in mataw tamaz emayta gigo aseseqta na tigibileniy. 12Gibilenan tamaz mataw aseseqta na in Juda gigo mataw marorta na nenaq humab wolim in gamuk emim an adugan tuwaziy. An adugan wazim in bab mataw na mani kabemmo negiy. 13Negad in gibileniy, Ne kazaq bilaqiy haqiy. Taromab i ussa Yesus ago disaipel bolim asan rin toniy haqad nazaq ne bilaqiy haqiy. 14Ari Pailat ne gibin meqinta nazaq na huritid i tubulonam haqiy. Bulonsa ne gibin meqinta na ago afaqan a hi waq daqay haqiy. 15Haqan bab mataw na mani na waqim in mataw aseseqta na giqez tumuziniy. Nazaq iyan Juda on mataw wagam katiyta na huritim bilaqad luwim bo muran in bilaq tutayta. 16Ari disaipel 11 na saw Galiliy-ib lehad luwim le Yesus garah anan gibilenim bilam, Nab ne lehiy hamta nab in tugwahtiqiy. 17Gwahtiqim in Yesus ahol waqad teq in ayon lotu tiqemiy. Lotu emad in gilikmanib asor ginad giger em yaqay. 18Sa Yesus in gigerab bolim kazaq gibilan, God zaway bunmo yagan ya Heven-ib teq ogib kab nagah bunmo giwamuzim osaiqta ham. 19Nazaq iyan ne ya ibin og saw bunmo ad leheq on mataw bunmo gibileniy ham. Gibilenad ne Gimam Iyahta teq in Atatin teq in ago Bugaw Dimunta ginanib ne mataw huz negiy ham. 20Huz negad ne gamuk bunmo ya tigibilenta na asuleqin negsa in muzin bugiy ham. Ne nazaq on mataw giqemsa in yaqgo disaipel iyiy ham. Ne huritiy ham. Ya kam bunmo ne nenaq ossa le og ka ago kam abebtanta na tiqiydaq ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\