Matyu 5

1Ari Yesus on mataw dauh biyahmo gibiyad in garah araq abigmanib tugwalah. Gwalehim in os woqim ossa ago disaipel agerab tuboliy. Bolan Yesus gamuk negim kazaq gibilan, 3Ni nog bilaqaq, Ya God ago maror aduganib gwahtiqdaiqta na ago ya mat dimun a haiq haqaqta na ni tidimniyim osaq ham. Na ezaqgo ni teq God ago maror aduganib gwahtiqeq anonon diqmo tuqosdaq ham. 4Ni nog ninad meqniysa gaqad osaqta na ni tidimniyim osaq ham. Na ezaqgo God teq ni ninad tuwaqdaq ham. 5Ni nog daq haresmo a hi emad tok nemim luwaqta na ni tidimniyim osaq ham. Na ezaqgo ni teq mat nibin inaqta tiqiydaq ham. 6Ni nog didaq teq yuwnan moqaqta nazaqmo ni God ago daq titnonta anan moqaqta na ni tidimniyim osaq ham. Na ezaqgo God teq nagah ni anan moqaqta na nigid tiniyunindaq ham. 7Ni nog on mataw ginan ninad meqniysa ni ninad negaqta na ni tidimniyim osaq ham. Na ezaqgo God teq ni ninan anad meqniysa in anad tinigdaqmo ham. 8Ni nog nigem dimun diqmo anumlan haiqmo usaqta na ni tidimniyim osaq ham. Na ezaqgo ni teq God ahol tuwaqdaq ham. 9Ni nog mataw gilikmanib an mug teq an wol bayan woqaqta na ni tidimniyim osaq ham. Na ezaqgo mataw teq ni ninan God atatin tihaq daqay ham. 10Ni nog God ago daq titnonta emsa mataw afaqan nigayta na ni tidimniyim osaq ham. Na ezaqgo ni teq God ago maror aduganib gwahtiqeq anonon diqmo tuqosdaq ham. 11Ni nog niholib ya ibin ussa mataw nibilawunad teq in ni nimeqin tonad nimalib nan katiyta emayta na ni tidimniyim osaq ham. 12Ni ninad dimniysa nigem dimun diq iyan ham. Na ezaqgo ningo naw ayahmo Heven-ib nawa nibaq tunim usaq ham. Kwaziqmo mataw in God ago nantut ginan gigem meqniysa in nazaqmo gimeqin ton yaqaymo ham. 13Ari Yesus gamuk bilaq tutim a lehad in bilam, Kamis didaq eman aneq dimniyaqta nazaq nogmo ne og kab osayta ham. Teq kamis agon hiqiyid i ezaq tonid teq kamis na agon inaq a ta iydaq? ham. Kamis nazaqta na akabiyan haiqta ham. Mataw ogib hunegim gisenab tubaysisiyayta ham. 14Ne og kab saw anuwan nogta iyim osayta ham. Ne ginad emiy ham. Uliq araq garah abigmanib usad in ulilemim a hi usaqta ham. Na ezaqgo taromab mataw na gigo faq oysa mataw ahol waqayta ham. 15Ad nazaqmo mataw lam miderim kuramab a hi sihenayta ham. Haiq ham. In lam miderim ulilib othenan oysa bit nab mataw bunmo anuwanib osayta ham. 16Ad nazaqmo ne gigo daq dimunta ne mataw gimeb ulalabmo emsa in ahol waqiy ham. Ne gigo daq dimunta na lam anuwan oy nog iysa mataw ahol waqad teq in ne Gimam Heven-ib Osaqta na abin tiqiluw daqay ham. 17Ne luweq ya inan bilaq daqay, Mat ka God ago maror Moses mar tonta na teq gamuk God ago nantut mar toniyta na baymuznan bol haq daqay ham. Nazaq ne ginad hi emiy ham. Ya gamuk na baymuzgo a hi bol ham. Ya gamuk na muzinad wol net buggo haqad ya bolta ham. 18Ya helmo ne gibilenaiq ham. Og kait inaq us tutsamo God ago maror agamukan asit diq araq a hi hiqiydaq ham. Mar na bun diqmo kuluwa-kuluwmo ussa le nagah bunmo in anan bilamta na tugwahtiqdaq ham. 19Nazaq iyan mat God ago marib gunun araq amik diqta itiyonad teq in nazaqmo mataw giqisihunid in emsa mat na God ago maror aduganib abin amik diq iydaq ham. Ari mat God ago marib gunun bunmo muz bugad teq in nazaqmo mataw giqisihunid in emsa mat na God ago maror aduganib abin tidimniydaq ham. 20Ya ne gibilenaiq ham. Ne gigo daq titnonta ne emayta na in mataw Moses ago gunun hurit kemiyta na giyogniz Farisi nenaq gigo daq a hi giquriyamid ne God ago maror aduganib le a hi gwahtiq daqay ham. 21Teq ne gisesan gigo gunun araq ne huritiyta na in kazaq bilam ham. Ni mat wol emid hi moqan haqad in bilam ham. Ad mat in mat araq wol emid moqid mat na hazizirib leheq ago daq na amenin tuwaqdaq haqad in bilam ham. 22Ta teq yaqmo kazaq ne gibilenaiq ham. Ni nigem meqinta nimaqbab ugeq ni hazizirib titurdaqmo ham. Ad ni nimaqbab bilawuneq ni kaunsel ayahta na gimeb tugwahtiqdaq ham. Ad ni nimaqbab buloneq bilaqdaq, Ni agadan haqeq ni saw faq oyad a hi miyaqta nab tilehdaq ham. 23Nazaq iyan ni God naw ugnan haqad ago tamaz em abanab naw tiqemad nab ni niyow meqin tonta na anadin emeq ni ningo naw ban nab hulosad niyowgo hib leh ham. Leheq niyow inaq an anobun wastitayeq teq ni muleqeq ningo naw na God ug ham. 25Ari ta mat araq nan nignan haqad ninaq hazizirib lehad hidmo danib ni inaq gamuk na wastitayiy ham. Luweq mat na niwaqeq megistret abenab niqemdaq ham. Niqemid megistret niwaqeq hurmey gibenab niqemid hurmey niwazeq bit giqirquran osaytab tiniqem daqay ham. 26Ya helmo ne gibilenaiq ham. Ni bit na hidmo a hi hulosdaq ham. Ni bit nab osad ningo daq meqinta amenin zay bugeq teq ni asanib tugwahtiqdaq ham. 27Teq ne gisesan gigo gunun araq ne huritiyta na in kazaq bilam ham. Ni an alulib hureqeq inaq hi usiy haqad in bilam ham. 28Ta teq yaqmo kazaq ne gibilenaiq ham. Mat in aw tuwaqim teq in aw ta araq amebmo ahol waqad in utetad anadibmo bilaqaq, Ya aw ko waqeq inaq us nagta haqaqta, mat na in awe meqin tonim an haresmo huramta nog tiqiy ham. 29Teq ni nimeqnagin niqabun kat nigid ni ninad helta hulosnan tonad ni nimeqnagin na othaseq hunegid lehan ham. Ni nihol asormo os dimuntab lehdaqta na in dimun ham. Ari ni nihol anaghan bunmo ussa in ni niwazeq nihunegid ni saw faq oyaqtab lehdaqta na in meqin diq ham. 30Teq ni niben niqabun kat nigid ni ninad helta hulosnan tonad ni niben na uroteq hunegid lehanmo ham. Ni nihol asormo os dimuntab lehdaqta na in dimun ham. Ari ni nihol anaghan bunmo ussa ni saw faq oyaqtab lehdaqta na in meqin diq ham. 31Teq ne gisesan gigo gunun araq na in kazaq bilam ham. Mat araq anadibmo awe tumuznan haqad in sansandek mar toneq awe ugad teq in tumuzdaq haqad in bilam ham. 32Ta teq yaqmo kazaq ne gibilenaiq ham. Mat araq awe in mat ta araq uteteq inaq luwsa aduw diq na in aw na muznan in tumuzdaq ham. Ari in awe daq araq meqinta a hi emsa aduw anadib samanmo muzeq in awe na timeqin tondaq ham. Na ezaqgo in ago aw muzta na le mat muturta a ta waqim in bilaqne aduw hulosim mat araq inaq luw nog iyaqta ham. Sa mat muturta na in aw aduw muzan osta na waqim inaq osad in bilaqne mat ta araq ago aw inaq luw nog iyaqtamo ham. 33Teq ne gisesan gigo gunun araq ne huritiyta na in kazaq bilam ham. Ni nagah araq abinib Iyahta bulondaq, Helmo ya ninmen kabiy ka tiqemdaiq haqeq na ni nazaqmo diq tiqemdaq haqad in bilam ham. Ni a hi katiydaq haqad in bilam ham. 34Ta teq yaqmo kazaq ne gibilenaiq ham. Ni ningo gamuk ulumsihnan haqad nagah araq anan hikidik biy ham. Ad ni helmo haqad Heven anan hi biymo ham. Na ezaqgo saw nab God in ago ban tawontab osad nagah bunmo giwamuzaqta ham. 35Teq ne helmo haqad og ka anan hi biyiymo ham. Og ka in God asen abanan iysa in asen emim osaqta ham. Teq ne helmo haqad uliq Jerusalem anan hi biyiymo ham. Uliq ayahta na in God ago king ago uliqta ham. 36Teq ne helmo haqad negmo gihol anan hi biyiymo ham. Na ezaqgo ne gifaqnib giqensan araq emid husta o dubta iygo ne zaway haiqgam ham. 37Ne nan heltaqmo bilaqiy ham. Eqemo ne bilaqiy ham. Teq haiqgammo ne bilaqiy ham. Ari gamuk hares mataw in gigo nan ulumsihnan haqad bilaqayta na mat meqinta naqmo in giqezab eman gwahtiqaqta ham. 38Teq ne gisesan gigo gunun araq ne huritiyta na in kazaq bilam ham. Mat araq ni nime ulum hasid ni amenin in ame tuqulum hasdaqmo haqad in bilam ham. Teq mat araq ni nite wolworid ni amenin in ate tuwolwordaqmo haqad in bilam ham. 39Ta teq yaqmo ne kazaq gibilenaiq ham. Mat araq ni nimeqin tonid ni amenin hi em ham. Ad mat araq ni nimanmanan niqabun wolid ni nihol buliyid in nimanmanan ninasaran wol tonanmo ham. 40Mat araq ningo niholsihen waqnan haqad hurmey gigo sansandek na nigid ni niholsihen na ugad ni ningo saket inaqmo ug ton ham. 41Ad mat araq in ago es afaqanta kilomita amulikmo sorgo nibe yaheq nibilenid ni ago es na sor tuteq ad kilomita amulikmo a ta leh ham. 42Mat araq ningo nagah anan sunid na ni ug ham. Ad mat araq ningo nagah waqeq teq amenin emgo nibilenid na ni ugad hi baymuz ham. 43Teq ne gisesan gigo gunun araq ne huritiyta na in kazaq bilam ham. Ni nimaqbabanmo gilowan tonad ningo bab ni nigem meqinta neg haqad in bilam ham. 44Ta teq yaqmo kazaq diq ne gibilenaiq ham. Ne gigo bab ginan ginad bilaqan ham. Ad mataw ne gibilawunsa ne in gimen God bulonid in gidimun tonan ham. 45Ne nazaq toneq teq ne Gimam Heven-ib Osaqta na atatniz diqmo iyeq tuqos daqay ham. Gimam Iyahta na in ago zeq eman mataw meqmeqinta teq dimdimunta inaqmo gimalib worireqaqta ham. Ad in urom eman mataw daq dimun emayta teq daq meqin emayta inaqmo gigo hib woqaqtamo ham. 46Mat araq ni ninan anad bilaqsa ta ni in anan ninad bilaqaqta na in nagah a haiq ham. Ne daq na amenin araq God abenab a hi waq daqay ham. Mataw gibin meqinta takis waqayta na in nazaqmo emayta ham. 47Teq ne giyognizmo nenaq gamuk emayta na in nagah a haiqmo ham. On mataw en ta asor Juda a haiqta nagan in nazaqmo emayta ham. 48Nazaq iyan ne Gimam Heven-ib titnonimmo osaqta nazaqmo diq ne titnoneqmo osiy ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\