Revelesen 11

1Ari God uriw araq titnonta amalib nagah gitowun waqayta na tiyag. Uriw na ago sisaq bilaqne katek wazim ulum ugayta nazaq nogta. In uriw na yagad ibilan, Ni eraqeq yaqgo Tempel teq bit nab tamaz em abanan turaqta na inaq gitowun waq ham. Ad ni on mataw bit nab lotu emayta na gitowun waqmo ham. 2Teq yaqgo bit aqezab humab wolayta asawun na ni hulosad atowun hi waq ham. Na ezaqgo ham saw na ya on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan tinegta ham. Dauh amo amotag nag in yaqgo uliq tawonta nab boleq uliq na giholyon waqeq kalam 42 nazaq in wamuz daqayta ham. 3Sa yaqgo mataw giger ya ibin bilaq daqayta na ya giqemid uliq nab tileh daqay ham. In tubusan meqinta abiyornaqta giholib emeq teq in leheq yaqgo nantut bilaq daqayta ham. In yaqgo nantut bilaqsa kam 1,260 nazaqmo tihiqiydaq ham. 4Ay oliv giger teq lam giger on mataw bunmo gigo Iyahta na anognib turayta na in mataw giger naqmo gitowunta. 5Teq mat aw nog in mataw giger na gimeqin tonnan tonsa mataw na giteb faq gwahtiqeq le in gigo bab na ginoy bugid tumoq daqay. Helmo diq. Mat aw nog in giger na gimeqin tonnan ginad em daqayta na in dante naqmo amalib tumoq daqayta. 6Teq mataw giger na kait wasihgo azawayin in giholib usdaqta. In kait wasihid urom a hi woqsa in God ago nantut bilaqad tiluw daqay. Ad in yuw buliyid ned iygo azawayin teq moq meqinta amo amo amalib on mataw ogibta gimeqin tongo azawayin in giholib tuqusdaqmo. Mataw giger na in daq nagan ginadibmo emid gwahtiqdaqta. 7Ari mataw giger na boleq God ago gamuk bilaq bugid tihiqiyid teq karuw kwasikta yay abe milhastab gwahtiqdaqta na in giger na nenaq an wolad zaway diq iyeq ginol emid tumoq daqay. 8Moqid in gisan uliq ayahta na agemab ulalabmo giqusdaq. Teq uliq gisan usdaqta na mataw gamuk abarawun bilaqad anan Sodom haqayta teq in anan Isip haqaytamo. Uliq nabmo mataw giger na gigo Iyahta ayib dom wolan momtamo. 9Sa mataw gisan araq araq uliq amo amo-ibta teq nan amo amo bilaqayta teq og saw bunmo osayta na kabemmo boleq kam ezeqman teq aweweqta asormo in giger na gisan ahol waqad tiluw daqay. Luwad in mataw giwasihid in giger na gisan a hi giyay ton daqay. 10Mataw giger na tumoqid teq on mataw og kab osayta na ginad dimniysa in yuquwad bar wazad teq in an naw tuqug daqay. Na ezaqgo nantut giger na osad in on mataw bunmo ogib osayta na afaqan ayahmo diq neg yaqayta na ago iyan. 11Ari kam ezeqman teq aweweqta na asormo tihiqiyan God ago tim mataw giqeman kayeqmo osayta na lehim giger na giholib gwahtiqan in kayeq ta iyiy. Kayeq iyim in eraqim tursa on mataw in gibiyad rab naqmo diq hiqiy yaqay. 12Sa Heven-ib mat araq in giger na dedibmo gibilensa in huritiy. Mat na bilam, Ne giger kab gaboliy ham. Haqan in onqasib Heven-ib gwalehsamo in gigo bab na tigibiyiy. 13Sa kam nabmo kanawrig araq ayah diqta tugwahtim. Gwahtiqad og ahol wolsa uliq ayahta na ago abeqil 10 giqusta na gigo amulikmo tartayim tuwom. Woqan kanawrig ayahta na siban on mataw kabemmo diq 7,000 nazaqmo tumoqiy. Moqsa on mataw ta asor na bunmo osad in rab naqmo diq hiqiyad teq in God Heven-ib osaqta na abin tiqiluwiy. 14Ari afaqan giger aseseq diqta na tihiqiy. Teq ne gidek emiy. Afaqan ezeqmanta na asit naqmo tuboldaq. 15Ari angelo 7-ta na ago taur tuqulam. Ulaman mataw kabemmo giqez atoranmo Heven-ib lileysa ya hurit. In bilaqiy, Muran king bunmo ogib osayta na in i gigo Iyahta teq in ago Krais inaq gigo maror ahaqenib tiqiy bugiy haqiy. Sa i gigo Iyahta in nagah bunmo giwamuzad in nazaqmo king ayah diqta iyeq kuluwa-kuluwmo tuqosdaq haqiy. 16Haqsa mataw marorta 24 God ameb in gigo marorgo banab osayta na in gibakbakan ulum laquwim turad ginobun mulbunim ogib woqsa in God abin tiqiluwiy. 17Abin iluwad in bilaqiy, Iyahta God haqiy ni zaway bunmo wazaqta haqiy. Ni kuluwa-kuluwmo osim bolim muran ni os tutaqta haqiy. Ni ningo zaway ayah diqta na ulal tonim muran ni King ayahta iyim nagah bun diqmo giwamuzim osaqta haqiy. Nazaq iyan i esey nigauq haqiy. 18Mataw en bunmo in ni gihar nigad gigem meqniy yaqayta haqiy. Sa ta ninmo nigem meqniydaqta akaman na muranmo tugwahtim haqiy. Gwahtiqan mataw tumoqiyta bunmo in ningo hazizirib gwahtiqeq titur daqay haqiy. Tursa ni ningo nantut ningo kabiy em yaqayta na teq ningo on mataw tawonta na teq on mataw ni ninan rabad nibin wazin yaqayta nagan bunmo gibin inaqta teq gibin haiqta na inaqmo ni in gigo daq dimunta na amenin tinegdaq haqiy. Ad mataw in on mataw gimeqin tonad ginol eman moqiyta na ni in ginol emid tumoq bug daqaymo haqiy. 19Ari mataw marorta 24 na gamuk bilaqim tihiqiyan God ago Tempel Heven-ib turaqta na ago dan ez tihas. Hasanmo God ago maror gigib mar tonim mataw nagta na ago abitan amikta in God ago Tempel aduganib ulalabmo tugwahtim. Gwahtiqanmo mewlig hikliyanim haresmo lehsa kait ahulan ayahmo diq iyyaq. Ad og ahol wolsa gig amikmikta urom nog kaitib woqyaq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\