Revelesen 3

1Haqad mat na ibilenim bilam, Ari ni yaqgo on mataw uliq Sardis-ib osayta na gigo angelo amen gamuk kazaq mar ton ham. Mat aholib God ago bugaw 7 giqusaqta na teq in ulig 7 giwazaqta na in kazaq ne gibilenaq ham. Ya ne gigo daq bunmo ne emayta na ago tuhurit ham. Ne gibin mataw God anan helmo diq haqayta nazaq usaqta ham. Teq haiq ham. Ne bilaqne mataw tumoqiyta nog iyay ham. 2Nazaq iyan ne gime rireqeq saw waqad osiy ham. Ne gigo daq dimunta amulik-mulikmo us tutaq ham. Daq nagan tihiqiynan diq tonaqta teq ne ulumsihsa in hi hiqiyan ham. Na ezaqgo ya ne gigo daq araq God ameb titnonim usaqta na ahol a hi waqaiq ham. 3Nazaq iyan gamuk ne kwaziqmo huritim waqiyta na ne anadin ta emiy ham. Anadin emad ne ginad buliyad gamuk na anononmo muziniy ham. Ari ne gime rireqeq saw a hi waqsa teq kam araq ne a hi hurit daqayta nab ya tuboldaiq ham. Bolad mat rin tonaqta kiskismo bolaqta nazaq ya boleq ne tigiritewundaiq ham. 4Teq ne gigo on mataw asor Sardis-ib osayta na in gigo tubusan eman anumlan inaq a hi iyta ham. On mataw na dimunta iyim abeb in tubusan husta emid ya nenaq loq gelad tiluwamta ham. 5Mat aw nog in zaway meqinta giquriyam bugid teq ya tubusan husta giholib tiqemdaiq ham. Ad yaqgo buk on mataw kayeqmo kuluwa-kuluwmo os daqayta ginan usaqta nab ya in ginan a hi suholdaiq ham. Teq ya in gibin ya imam ago angelo nenaq gimeb tibilaqdaiq ham. 6Ari mat adek inaqta na in Bugaw Dimunta yaqgo on mataw gidauhan bunmo gamuk gibilenaqta ka huriteq anad eman ham. 7Haqad mat na ibilenim bilam, Ari ni yaqgo on mataw uliq Filadelfiya-ib osayta na gigo angelo amen gamuk kazaq mar ton ham. Mat tawon diqta na teq in daq helta alulin diqta na teq in King Devit ago ban waqim abinib turaqta na teq in dan ez hasid a hi ot daqayta na teq in dan ez otid a hi has daqayta na, mat na kazaq ne gibilenaq ham. 8Ya ne gigo daq bunmo ne emayta na ago tuhurit ham. Ne ahol waqiy ham. Ya ne ginognib dan ez hasan usaq ham. Mat araq dan ez na otdaqta haiq ham. Teq ne gigo zaway asitmo na ago ya tuhuritmo ham. Ta teq ne yaqgo gamuk muzinad ne ya gileh a hi yagayta ham. 9Ne gidek emiy ham. Mataw asor bilaqay, Igmo Juda gisenlul haqad teq in Satan-mo asenlulta na, mataw na in Juda gisenlul a haiqta ham. Na in mataw gimileq meqinta ham. Nazaq iyan ne gime tih nemeq usan. Ya mataw na giqemid in boleq negmo ginognib gibakbakan tuqulum laquw daqay ham. Ya nazaq gitonid teq in ginad tiqem daqay, Ya negmo ginan inad diq bilaqaqta haq daqay ham. 10Ya ne gibilenan ne zaway diq iyim turad afaqan tisoriyta ham. Nazaq iyan ya ne giwamuzad gilumsihsa afaqan on mataw bunmo gilum waqdaqta na in ne a hi gimeqin tondaq ham. Afaqan na in nawa on mataw og saw bunmo osayta na gigo hib tugwahtiqnan tonaq ham. 11Ya hidmo ne gigo hib nawa tilehaiq ham. Nazaq iyan nagah ne gibenab tuwazayta na ne waz naqmo hiqiyiy ham. Luweq mat araq ne gigo ban waqeq naw ne waq nagiyta na inmo waqdaq ham. 12Ari mat aw nog in zaway meqinta bunmo giquriyam bugid teq ya in giqemid in tituq nog yaqgo God ago bitab titur daqay ham. Turad in God ago bit na huloseq asanib asit a ta hi gwahtiq daqay ham. Sa yaqgo God aholnan teq in ago uliq anan ya on mataw na giholib tumar tondaiq ham. Uliq na anan Jerusalem Muturta haqayta ham. Yaqgo God in uliq na emid in Heven huloseq gehitiqdaqta ham. Ad yaqmo iholnan muturta ya in giholib tumar tondaiqmo ham. 13Ari mat adek inaqta na in Bugaw Dimunta yaqgo on mataw gidauhan bunmo gamuk gibilenaqta ka huriteq anad eman ham. 14Haqad mat na ibilenim bilam, Ari ni yaqgo on mataw uliq Laodisiya-ib osayta na gigo angelo amen gamuk kazaq mar ton ham. Mat heltaqmo haqad God ago gamuk bunmo titnonimmo bilaqaqta na teq in nagah bunmo God giqamta na alulinmo diqta na, mat na kazaq ne gibilenaq ham. 15Ya ne gigo daq bunmo ne emayta na ago tuhurit ham. Ne muditqan diq a haiq ham. Teq ne afan diq a haiqmo ham. Ya inad ne afanfan iyiy haqaiq ham. O ne muditqan diq iyiy haqaiq ham. 16Teq haiq ham. Ne afanfanta teq muditqanta gigo liqabmo iyayta ham. Ne afanfan diq a hi iyayta ham. Teq ne muditqan diq a hi iyaytamo ham. Nazaq iysa iyan ya ne ginan ituw hiqiysa iteb ginilid ne tugwahtiq daqay ham. 17Ne ginad emay i gigo mani kabemmo haqayta ham. I ginaghan kabemmo usaqta haqayta ham. I nagah araq ago siqim a hi iyauq haqayta ham. Teq haiq ham. Ne meqin diq osayta na ago ne ginad a hi emay ham. Mataw ne gibiyad in ginad diq meqniyaqta ham. Ne gime haiqta teq ne saman diqmo gibe aholmo osayta ham. Ad negmo nagah na ago ginad a hi em hasayta ham. 18Nazaq iyan ya inad ka diqta ne tinegnan ham. Ne yaqmo igo gol ka zayiy ham. Gol ka faq oyan anaghan meqin usta na muruwoqim tihitimta ham. Ne yaqgo gol ka zayeq teq ne nagah araq ago siqim a ta hi iy daqay ham. Ad ne yaqgo tubusan husta zayeq giholib emiy ham. Emeq ne gibe aholmo luwad gimebay woqaqta na tihiqiydaq ham. Ad ne yaqgo marasin zayeq gimeqnagnib emiy ham. Emeq ne saw anononmo ahol tuwaq daqay ham. 19Ya mataw ginan inad bilaqaqta na ginadad ya in gigo daq wastitayaiqta ham. Nazaq iyan ne giwaz diq meqniyiy ham. Ad ne ginad buliyeq gigo daq meqinta gileh ugiy ham. 20Ahol waqiy ham. Ya dan ez wol hamad turaiq ham. Mat araq ya iqez huritad dan has yagid teq ya gwahtiqeq in inaq tuqosdaiq ham. Osad ya inaq i garabmo didaq tineqam ham. 21Ari mat aw nog in zaway meqinta giquriyam bugid teq ya in gibilenid in ya inaq yaqgo ban tawontab osad nagah bunmo tigiwamuz daqay ham. Ya zaway meqinta bunmo giquriyam bugim teq ya imam inaq ago ban tawontab os woqim osad nagah bunmo giwamuzaiqta nazaq ham. 22Ari mat adeksan inaqta na in Bugaw Dimunta yaqgo on mataw gidauhan bunmo gamuk gibilenaqta ka huriteq anad eman ham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\