Rom 1

1Yaqmo Pol, ya Krais Yesus ago kabibiy mat araq. Inmo ililewunan ya Aposel gwahtiyta. Teq in on mataw gimen dante amta agamukan dimunta na ya bilaqdaiq haqad in ya itowun eman ya God ago gamuk naqmo bilaqgo iyim osaiqta. 2Kwaziqmo God gamuk dimunta na eman ago nantut ginadib bolsa in God ago mar tawonta nab mar toniyta. Mar tonan God hel diqmo bilamta nazaqmo tugwahtim. 3Gamuk dimunta na in God atatinmo anan bilamta. Teq God atatin na King Devit asenlul giduganib gwahtiqim in mat diq iyta. 4Iyim in moqim hodhodab ta eraqan daq azawayin inaqta na amalib in ahol alulin in God-mo Atatin Diqta na ulal tiqiy. Na i gigo Iyahta Yesus Krais-mo. 5Teq ya Yesus Krais anan helmo haqan God agem dimunta yagad Aposel akabiyan ya ibenab amta. In anad ya kabiy na emsa on mataw en bunmo gilikmanib kabemmo God anad muzinad Yesus anan helmo haqsa Yesus abin ayahmo diq iydaq haqad in ya iwaqim kabiy nab iqamta. 6An teq on mataw na gilikmanib God in ne inaqmo gililewunan ne Yesus Krais ago on mataw tiqiyiymo. 7Ne God ago on mataw uliq Rom-ub osayta na ya ne gimen sansandek ka mar tonim eman leh negaq. God ne ginan anad bilaqsa gililewunan ne in ago tawonta iyim osayta. I Gimam God teq Iyahta Yesus Krais inaq in gigem dimunta negad ne gigem emid midemeqmo usan. 8Danmeb diq ya kazaq gibilendaiq, Ne ginad God anan helmo haqayta na awaz meqin diq iysa og saw bunmo mataw in ne ginan nazaq bilaqayta haqdaiq. Nazaq iysa iyan ya igo God inaq gamuk emad ya Yesus Krais abinib ne bunmo gimen in esey ugaiqta. 9Ya God ago kabibiy mat iyim ya in atatin Yesus awagamun dimunta akabiyan emad ya kabiy na ihol bunmo ugaiqta. God ya ibiysa ya helmo bilaqaiq. Tutimmo ya ne ginadin emad ne gimen God bulonaiqta. Bulonad sirisirimo ya susumun ugaiq, Ni ninad bilaqid teq ni yaqyon dan wastitayid ya Rom gigo hib lehiq haqaiq. 11Na ezaqgo ya iholib naw usaqta ka amalib ya ne giwitan gilumsihid ne zaway iyeq tur daqay haqad ya ne gigo hib lehnan inad diq bilaqaqta. 12Teq ya inad kazaq usaqmo. Ya ne gigo hib lehid ne ginad helta na ya ilumsihsa ta ya inad helta na ne tigilumsihdaqmo haqaiq. I nazaq an ulumsihad teq i bunmo ginad God anan helmo haqauqta na awaz meqniysa i gigem zaway tiqiydaq haqaiq. 13Ya imaqbaban, ya gamuk ka gibilensa ne huritiy. Yaqgo kabiy in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan bunmo gigo hib anon tiqamta. Ad ya inad yaqgo kabiy anon asor ne gigo hib usdaqmo haqad ya ime kabemmo ne gigo hib lehnan inad emyaiqta. Teq haiq, daq hares gwahtiqad ya idanin qwayyaq. 14Teq God ayahmo ilumsihta na amenin ya emad ya nazaqmo on mataw bunmo God ago gamuk dimunta amalib gilumsihaiqtamo. Gilumsihad ya on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan bunmo, Grik mataw teq mataw yabyabta inaqmo God ago gamuk gibilenaiqta. Mataw na asor ginad inaqta teq asor ginad a hi emayta. Teq ya na ago a hi bilaqad ya mataw na bunmo God ago gamuk negaiqta. 15Nazaq iyan ya uliq Rom-ub nab leheq ne inaqmo Yesus awagamun dimunta gibilennan ya iqutil diq eraqaqta. 16Yesus awagamun dimunta naqmo in God ago zaway awaz meqinta in amalib on mataw gilumsihim giwaqim ban dimuntab giqemaqta. Nazaq iyan ya Yesus awagamun dimunta na bilaqad imebay a hi woqaqta. Wagam na Juda on mataw gimen danmeb gwahtiqim teq in ta on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan inaqmo gimen gwahtimtamo. 17God on mataw giqeman titnonta iyayta na adan Yesus awagamun nabmo ulal iyim usaqta. Na in kazaq. I God anan helmo haqauqta naqmo amomo i giqeman i God ameb on mataw titnonta iyauqta. God ago marib gamuk nazaqmo bilaqan usaqta. Gamuk na bilam, On mataw God aqez anan helmo haqan in ginan titnonta hamta naqmo in God inaq dimunmo tuqos daqayta ham. 18On mataw og kabta bunmo God gileh ugad in gigo daq meqinta amalib gamuk helta bayan woqaqta. Woqsa God Heven-ib osad mataw na ginan agem meqniysa in gigo daq meqinta nagan amenin ulalabmo negaqta. 19Na ezaqgo God in mat ezaq diqta na ago in on mataw bunmo giqisihunsa ahol waqayta. 20Ad kwaziqmo in og kab nagah bunmo giqamta nabmo iyim bo muran kam kabmo on mataw in nagah God giqamta nagan ahol waqayta. Ahol waqsa nagah naqmo in God ulilemim osaqta na eman gimeb ulal tiqiyaq. Ulal iysa in God ago zaway tutimmo usaqta na ahol waqad in God ulilib osad nagah bunmo giwamuzaqta na ago ginad em hasayta. Nazaq iyan mat araq bilaqdaq, Ya God ago a hi hurit haqdaqta na haiqmo diq. 21On mataw God ago tuhuritayta teq in abin wazinad esey a hi ugayta. In daq samanta kabemmo diq anadin emad ginad agadan iysa in romriqab os nog iyad daq helta a hi loyin kemayta. 22In bilaqay, I gimaqbel inaq haqayta. Teq haiq. In ginad ayemyemqan iyim osayta. 23God abin ayah diqta inaq iyim in kuluwa-kuluwmo osaqta. Ta teq on mataw God gileh ugad abanab in nagah osim moqayta gidulan giqemayta. Giqemad in mat adulan teq ah adulan teq karuw amo amo gidulan teq nagah ahulinaqta nagan gidulan naqmo giyon lotu emayta. 24On mataw daq meqinta nazaq emsa God in giholib hiqiyan in ginad meqinta gigemab usaqta na muzinad daq anumlan inaqta emayta. Emad in an mebay ugad an meqin tonayta. 25God nagah bunmo giqeman gwahtiqiyta. Hel diqtaqmo in abin ayahta na nazaqmo kuluwa-kuluwmo tuqusdaqta. Ta teq on mataw gamuk helta nawa God anan bilamta na hulosan ussa abanab in gamuk katiyta waqim muzinayta. Muzinad in mat nagah bunmo giqamta na gileh ugad in ago nagah in giqamta naqmo giwazinad gibin iluwayta. 26In nazaq emsa iyan God gileh negan in gihol eraqsa daq amebay inaqta naqmo emad osayta. In gigo on an waq adan dimunta na hulosad in daq hi emnanta emayta. 27Ad mataw nazaqmo in aw waqeq inaq wastitayeqmo osgo adan na hulosad in gimo an ahol waqad gihol eraqaqta. Gihol eraqsa mat in matmo inaq daq amebay inaqta emayta. Emsa daq meqinta na in gimo giholib anon emsa in amenin meqinta waqayta. 28On mataw God gileh ugad abin a hi iluwsa God gihulosan in gimo ginad samanta naqmo muzinad daq hi emnanta emad luwayta. 29Luwad in giholib daq meqinta naqmo ame gwalim ussa in an meqin tonayta teq in nagah utetayta teq in an bab ugayta teq in mat ago nagah kabemmota anan gigem meqniyayta teq in mataw ginol emayta teq in an mugayta teq in katiyayta teq in mataw gimeqin tonayta teq in an agilehunan bilaqayta. 30Teq in mataw gibilawunayta teq in gigem meqinta God ugayta teq in mataw haresmo ginolayta teq in igmo ag haqayta teq in gimo gihol abin wazan eraqaqta teq in ginadibmo daq meqinta haresmo muturta eman gwahtiqaqta teq in ginenmaman giqez othasayta. 31Teq in ginad hi emta adan emayta teq in nan bilaqad adan a hi emayta teq in an anan ginad a hi bilaqaqta teq in mataw ginan ginad a hi meqniyayta. 32On mataw God gunun amta na ago tuhuritayta. Gunun na bilam, Mataw nawa daq meqinta nazaq emayta na tumoq bug daqay ham. Ta teq in gunun na a hi rabunad daq meqinta nagan emmo emayta. Emad in mataw ta asor daq meqmeqinta na emsa gibiyad in esey haqad gisen baysihayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\