Rom 11

1Ari teq ya kazaq ne susumun negdaiq. God in ago on mataw Isrel na gileh tineg bug e? Haiq kidik! Ya inaqmo Isrel-ib mat araqta. Ya Abraham anaynayin araq iyim ya Bensamin ago dauhibta araq. Teq God gileh a hi yagta. 2Ad in ago on mataw Isrel gileh a hi nagmo. Haiqgam. On mataw na a hi gwahtiqsamo God in gigo tuhuritim in aholyon gitowun tiqamta. Towa ne Elaija awagamun God ago marib usaqta na ne a hi huritiy-ya. Elaija in Isrel on mataw bunmo gimalib nan emad in God bulonim bilam, 3Iyahta ham, Isrel on mataw ningo nantut bunmo tiginol em bugiy ham. Teq in ningo tamaz em abanan bunmo tigiwolworiymo ham. Ad muran ya imomo ossa in ya inol emgo tiqinagunay ham. 4Haqan God amenin emim in ezaq bulon? In bilam, Ya on mataw 7,000 nazaq iholyon gitowun eman osayta ham. Mataw na in god katiyta Baqal anognib gibakbakan ulum laquwim abin a hi iluwiyta ham. 5Ad nazaqmo muran kam kab God in Isrel on mataw asor agem dimunta negad aholyon gitowun eman in nawa osaymo. 6God in mataw na agem dimunta samanmo naw nog negsa in ago diqta iyim osayta. Teq mataw na in God ago maror kwaziqta na ago gunun muzin bugan teq God giwamta nazaq a haiq. In nazaq iyid teq ya God agem dimunta samanmo naw nog nagta nazaq ya a hi bilaq nag. 7Nazaq iyan teq i ezaq haqam? I kazaq bilaqam, Isrel on mataw God ago dauhib gwahtiqgo adanteqin nagunad luwim teq in dante na ahol a hi waqim in le a hi gwahtiqiy haqam. Ari God in Isrel mataw asormo gilumim aholyon giwamta naqmo tugwahtiqiyta. Teq in gigo asor kabemmo na God in gigem eman soqotsa in le a hi gwahtiqayta. 8Nazaq iyan God ago marib gamuk araq kazaq bilam, God in mataw na giqeman in gihol sahuq diq iyayta ham. In gimeqnagin eman in saw ahol a hi waq hasayta ham. Ad in gidek eman in nan a hi huritayta ham. Mataw na nazaqmo osim bo muran kawa in nazaq tuqos tutayta ham. 9Sa ta Devit in mataw na ginan kazaq bilam, In gigo neqwaq ahumabun nab in ginad dimniysa ossa in gibabun bo tawan emeq osiy ham. Tawan emid teq bul dobub woqaq nazaq nog in gibabun gibenab woqiymo ham. Teq in gigo kam dimunta na buliyeq in gigo daq meqinta amenin waqad woq daqayta akaman iyan ham. 10Sa in gime aromriq inaq iyid in saw ahol hi waq hasiy ham. Ad in gikorkoran mulbunid in nazaqmo kuluwa-kuluwmo kok tonad turiy ham. 11Nazaq iyan ya tisusumun negnan. Isrel woqim in towa tuwoq hasim osay-ya? Haiq kidikmo! Ta teq Isrel on mataw God gileh ugsa iyan in ahol buliyim on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan nob negim tigiwam. In mataw na giwaqsa Isrel gibiyad in gigem meqniysa ginad tubuliy daqay haqad in nazaq amta. 12Isrel on mataw God ago nan othasan God ahol buliyim on mataw og kabta bunmo ginadin emad in aholib nagah dimdimunta usaqta na tineg bugaq. Teq Isrel gibin God ameb tihiqiy nog iyan God in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan nob negad in ayah diqmo tigidimun tonaq. Nazaq iyan abeb Isrel gigo asor kabemmo God gileh ugim osayta na in muleqeq ta bol bugid nab teq God ago on mataw bunmo tidimniy haseq tuqos daqay. 13Ari muran ya ne on mataw Juda a haiqta na tigibilennan. God ya iqeman ya on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo Aposel iyta. Iyim in kabiy ya ibenab amta na abin ya tutimmo iluwaiqta. 14Ya ne gilikmanib kabiy emaiqta na abin iluwsa yaqmo igo matawta na huritad utetsa ya in gigo asor inaqmo giwaqdaiq haqad ya nazaq emaiqta. 15Na ezaqgo God in Isrel gibaymuzim in ahol buliyim og kab on mataw en ta asor na bunmo nenaq an anobun tuwastitayta. Nazaq iyan ya inad emaiq, abeb God in Isrel ta giwaq bugdaqta kam nab teq daq tubuliy hasdaq haqaiq. Buliy hasid on mataw tumoqiyta na bunmo hodhodab tiqeraq daqay haqaiq. 16Ne ginad emiy. Mataw kabiyab didaq ameta na God ugan tawon iysa, kabiyab didaq bunmo tawonta iyim usaqmo. Teq ay abeqar tawon iysa ay na aben bunmo tawon iyaytamo. 17Ari Isrel on mataw in bilaqne ay oliv dimun diqta na nog. An ne on mataw Juda a haiqta na ne bilaqne ay oliv kwasikta nog. God ay oliv dimunta na aben asor orqayim hunegan lehsa in ne giwaqim ay dimunta na ahulib aben orqayta na asawnib tigitut. An muran ne ay oliv ago didaq dimunta ay aben diq waqayta nazaq nog ne waqad ne dimunmo osayta. 18Nazaq iyan ne luweq ginad em daqay, I dimun dikan iyim i ay dimunta aben diq na giquriyamim osauqta haq daqay. Ne ginad nazaq ussun ne ginad diq em hasiy. Ay aben in abeqar yuw a hi ugaqta. Haiqgam. Ay abeqar naqmo in aben yuw ugaqta. 19Ari teq ne luweq kazaq bilaq daqay, God in ay dimunta na ahulib i gitutnan haqad in ay dimunta aben diq na asor giqorqay haq daqay. 20Helmo God in nazaqmo amta. Isrel on mataw God anan helmo a hi haqan iyan God in giqorqayta. Teq ne God anan helmo haqayta naqmo amomo in ne giqeman ne ay dimunta na ahulib soqotim osayta. Nazaq iyan ne gihol abin hi iluwad ne God-mo rabuniy. 21Ne ginad emiy. God ay aben diqta na giqorqayta. Ad nazaqmo ne nan a hi huritid in ne giqorqay tondaqmo. 22God in mataw asor gilowan tonad ta asor in daq afanfanta negaqta na ne ahol waqiy. Isrel mataw osim woqiyta na in God ago daq afanfanta na ahol tuwaqayta. Ari negmo teq God ne tigilowan tonaqta. Ad ne in ago gamuk muz tutsa teq in ne gilowan titon tutdaq. Ari ne in aqez othasid in ne tigiqurot taydaq. 23Teq ay aben giqorqayta na in ginad buliyeq God ago gamuk anan helmo haqid teq God in giwaqeq ay dimunta na ahulib a ta gitutdaq. Na ezaqgo God in ta gitutdaqta na azawayin inmo aholib usaqta. 24Kwaziqmo ne ay oliv kwasikta aben nog osiyta. Teq God ne giqurotim in ay oliv dimunta negmo diq gigo a haiqta na ahulib gitutan ne osayta. Nazaq iyan abeb God ay dimunta aben diq giqorqayta na giwastitayeq ay dimunta na ahulib a ta gitutnan haqad in ahol a hi bibiyowundaqta. 25Ari ya imaqbaban, ne gamuk ulilemabta ka huritgo ya inad emaiq. Luweq ne ginad a hi em haseq igmo ag haq daqay haqad. Na in kazaq. God in Isrel on mataw asor giqeman in gigem soqotim usaqta. Ussa on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo asor ganim God in giwaqdaqta na in teqmo God ago maror aduganib tugwahtiq bugay. On mataw na le tugwahtiq bugid nab teq Isrel in ginad tubuliy daqay. 26Ginad buliysa God in bunmo ta giwaqdaq, God ago marib gamuk bilamta nazaq. Gamuk na bilam, Mat Isrel gilumsiheq ta giwaqdaqta na amatin in uliq Sayon-ib oseq boldaqta ham. Boleq in daq amo amo God anan anad a hi bilaqaqta na muz bugid lehsa teq daq nagan in Jekob asenlul Isrel gigo hib tihiqiy bugdaq ham. 27Kam nab ya in gigo daq meqinta tigiwalemnan haqad ya in nenaq an adugan wazeq nazaq diqmo tigibilendaiq ham. 28Muran Isrel on mataw in Yesus awagamun dimunta na anan helmo a hi haqad in God ago bab nog iyim osayta. Ossa God in ne on mataw Juda a haiqta na ginadin emad gilumsihaqta. Ta teq kwaziqmo God in Isrel gisesan gilumim aholyon giwamta. Nazaq iyan in Isrel gisesan na ginadin emad in Isrel on mataw bunmo ginan anad bilaqaqta. 29Na ezaqgo God in on mataw gidimun tonnan haqad gitowun emeq teq in anad na in gigo hib nazaqmo tuqus tutdaq. Us tutsa in anad buliyad anad ta araq muturta a hi em negdaq. 30Daq alulin nazaq ussa iyan ne ginad emiy. Kwaziqmo ne God ago gamuk othas yaqayta. Teq muran Isrel on mataw God aqez othassa God ne ginan anad meqniysa tigilumsihaq. 31Ad nazaqmo Isrel on mataw muran God ago gamuk othassa God ne nob negim ne ginan anad meqniyaqta nazaqmo teq in Isrel ginan anad a ta meqniydaqmo. 32Na ezaqgo God in on mataw bun diqmo araqibmo ginan anad meqniynan haqad in on mataw dauh bunmo giqeman in nan othas adan muzinayta. 33Mataw! God ago daq dimdimunta teq in anad awaz meqinta na in ayahmo diq, bilaqne kamis ame ayahta sisaqmo wolahta nazaq nog! In mataw gilum kemim gimen daq em negaqta na alulin ulilemim ussa i ahol a hi waq kemauqta. Ad i in ago daq lul araq diqta nagan ulum muzeq alulib emgo i ginad siqim diq iyaqta. 34God ago gamuk bilam, Nog in Iyahta anad bunmo huritta? ham. Ad nog diq in Iyahta bulonsa in anad muzta? ham 35Nog diq in ago nagah araq samanmo God ugan God ahol afaqan iyim amenin am? ham. Mat araq diq daq nazaq a hi amta ham. 36Na ezaqgo nagah bunmo alulin God-mo. Inmo nagah bunmo giqeman gwahtiqiyta. Ad inmo nagah bunmo anamrenta. Nazaq iyan i tuteqmo in abin iluwuq. Hel diqtaqmo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\